0113-KDIPT2-2.4011.133.2017.2.SR | Interpretacja indywidualna

Czy przychód ze sprzedaży działki niezabudowanej zakupionej w 2003 r. z majątku małżeńskiego jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
0113-KDIPT2-2.4011.133.2017.2.SRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. małżonek
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. podatek od towarów i usług
 6. współwłasność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. (data wpływu 21 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.133.2017.1.SR, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 3 sierpnia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 sierpnia 2017 r.). W dniu 21 sierpnia 2017 r. (nadano w dniu 14 sierpnia 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 19 listopada 2003 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem .... ze wspólnego majątku małżeńskiego aktem notarialnym Rep. A. nr .... od Urzędu Gminy ..... dokonała zakupu niezabudowanej, nieogrodzonej, nieuzbrojonej działki nr 2102/40. W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta działka ta, była położona na terenach istniejącej zabudowy wielorodzinnej, objętej planem realizacji nowego programu mieszkaniowego i usługowego, a częściowo w strefie terenów zieleni wysokiej oraz częściowo w projektowanej drodze. Opisana nieruchomość nie jest nieruchomością rolną. Nieruchomość ta nie była zakupiona w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim od 1986 r., w którym panuje ustrój wspólności ustawowej. W chwili zakupu działki Wnioskodawczyni wraz z mężem i dziećmi mieszkali w bloku wielorodzinnym, w mieszkaniu własnościowym. Na zakupionej działce Wnioskodawczyni planowała wybudować dom jednorodzinny mieszkalny. Jednak w 2007 r. udało Jej się kupić aktem notarialnym Rep. A nr ...., nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0251 ha z wybudowanym na tym gruncie budynkiem mieszkalnym, gdzie wraz z rodziną przeprowadziła się i zamieszkuje tam do dzisiaj. W związku z zaistniałą sytuacją działka zakupiona w 2003 r. stała się zbędna. Wnioskodawczyni przez wiele lat nie szukała nabywcy i nic nie robiła na tej działce. Obecnie Wnioskodawczyni dała ogłoszenie w internecie i znalazł się nabywca. Wnioskodawczyni oświadcza, że przy zakupie działki w 2003 r. nie był odliczany podatek VAT, gdyż zakup ten był dokonany na podstawie aktu notarialnego. Działka ta nie była wykorzystywana dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, ani nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni w 2017 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta .... o zaświadczenie o aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, na którym to planie teren ten jest oznaczony symbolem F384 – tereny zabudowy usługowej.

Od 3 lutego 2006 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych odzieży i obuwia (PKD-47.82.Z). Wnioskodawczyni nigdy nie była i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a podatek dochodowy rozlicza na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oprócz domu w którym Wnioskodawczyni wraz z rodziną mieszka (zakupionego w 2007 r.) posiada z mężem inne nieruchomości, które jeżeli są chętni to wynajmują, opodatkowując ten wynajem ryczałtem.

Wnioskodawczyni i Jej mąż posiadają następujące nieruchomości:

 • mieszkanie własnościowe - zakupione od Spółdzielni Mieszkaniowej w 2000 r. – nabył mąż Wnioskodawczyni,
 • gospodarstwo rolne z zabudowaniami –Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny od rodziców i brata w 2001 r., nieruchomość ta nie jest wynajmowana,
 • garaż – zakupiony w 2001 r. przez Wnioskodawczynię i Jej męża,
 • mieszkanie – darowizna dla Wnioskodawczyni od rodziców – 2005 r.,
 • mieszkanie – darowizna dla Wnioskodawczyni od rodziców – 2007 r.,
 • mieszkanie – darowizna do brata dla Wnioskodawczyni – 2008 r.,
 • garaż – zakup przez Wnioskodawczynię i Jej męża – 2011 r.,
 • garaż – zakup przez Wnioskodawczynię i Jej męża – 2014 r.,
 • garaż – zakup przez Wnioskodawczynię i Jej męża – 2016 r.,
 • mieszkanie – zakup przez Wnioskodawczynię i Jej męża – 2016 r.,
 • mieszkanie – darowizna dla Wnioskodawczyni od mamy w 2017 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że nabycie działki nr 2102/40 nastąpiło z majątku wspólnego małżonków. W małżeństwie Wnioskodawczyni panuje ustrój wspólności majątkowej i nie zawierała z mężem umowy majątkowej małżeńskiej dotyczącej ww. nieruchomości.

Wnioskodawczyni wskazała także, że w dniu 25 maja 2017 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży, która w dniu 14 lipca 2017 r. została anulowana ze względu na zmianę kupującego. W dniu 14 lipca 2017 r. podpisana została warunkowa umowa sprzedaży z nowym nabywcą. Przeniesienie własności nastąpi po uzyskaniu rezygnacji Gminy Miasta ... z prawa pierwokupu, bądź po upływie ustawowego terminu do realizacji prawa pierwokupu.

W zakres prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej nie wchodzi obrót nieruchomościami. Wnioskodawczyni nie udostępniała ani nie udostępnia ww. nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze. W 2003 r. przed zakupem ww. nieruchomości Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki budowlanej w celu nabycia przedmiotowej działki. W 2012 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie, w którym mieszkała wraz z mężem i dziećmi do czasu przeprowadzenia się do domu jednorodzinnego zakupionego w 2007 r. Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy sprzedaż działki w 2017 r., zakupionej w 2003 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy przychód ze sprzedaży działki niezabudowanej zakupionej w 2003 r. z majątku małżeńskiego jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. pytania nr 2. W pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług (pytanie nr 1), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w odniesieniu do pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczonego nr 2, w związku z tym, że działka nie była ani zakupiona, ani wykorzystywana w działalności gospodarczej i od dnia zakupu upłynęło pięć lat, dochód ze sprzedaży jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sprzedaż z majątku prywatnego (nieruchomości) po upływie pięciu lat od daty zakupu, licząc od ostatniego dnia w roku, w którym nastąpił zakup jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

‒jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Odrębnym źródłem przychodu określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej ‒ oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

‒prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań podjętych przez Wnioskodawczynię do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości, o której mowa we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 19 listopada 2003 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem ze wspólnego majątku małżeńskiego aktem notarialnym dokonała zakupu niezabudowanej, nieogrodzonej, nieuzbrojonej działki nr 2102/40. W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta działka ta była położona na terenach istniejącej zabudowy wielorodzinnej, objętej planem realizacji nowego programu mieszkaniowego i usługowego, a częściowo w strefie terenów zieleni wysokiej oraz częściowo w projektowanej drodze. Opisana nieruchomość nie jest nieruchomością rolną. Nieruchomość ta nie była zakupiona w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim od 1986 r. W małżeństwie Wnioskodawczyni panuje ustrój wspólności majątkowej i nie zawierała z mężem umowy majątkowej małżeńskiej dotyczącej ww. nieruchomości. W chwili zakupu działki Wnioskodawczyni wraz z mężem i dziećmi mieszkali w bloku wielorodzinnym, w mieszkaniu własnościowym. Na działce zakupionej Wnioskodawczyni planowała wybudować dom jednorodzinny mieszkalny. Jednak w 2007 r. udało Jej się kupić aktem notarialnym nieruchomość gruntową z wybudowanym na tym gruncie budynkiem mieszkalnym, gdzie wraz z rodziną przeprowadziła się i zamieszkuje tam do dzisiaj. W związku z zaistniałą sytuacją działka zakupiona w 2003 r. stała się zbędna. Wnioskodawczyni przez wiele lat nie szukała nabywcy i nic nie robiła na tej działce, obecnie dała ogłoszenie i znalazł się nabywca. Wnioskodawczyni oświadczyła, że przy zakupie działki w 2003 r. nie był odliczany podatek VAT, gdyż zakup ten był dokonany na podstawie aktu notarialnego. Działka ta nie była wykorzystywana dla celów prowadzenia działalności gospodarczej ani nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni w 2017 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta o zaświadczenie o aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, na którym to planie teren ten jest oznaczony symbolem .... – tereny zabudowy usługowej.

Od 3 lutego 2006 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych odzieży i obuwia (PKD-47.82.Z). Wnioskodawczyni nigdy nie była i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a podatek dochodowy rozlicza na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakres prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej nie wchodzi obrót nieruchomościami.

Wnioskodawczyni oprócz domu w którym wraz z rodziną mieszka (zakupionego w 2007 r.) posiada z mężem inne nieruchomości, które jeżeli są chętni to wynajmują, opodatkowując ten wynajem ryczałtem. W dniu 14 lipca 2017 r. podpisana została warunkowa umowa sprzedaży z nowym nabywcą. Przeniesienie własności nastąpi po uzyskaniu rezygnacji Gminy z prawa pierwokupu, bądź po upływie ustawowego terminu do realizacji prawa pierwokupu. Wnioskodawczyni nie udostępniała ani nie udostępnia ww. nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze. W 2003 r. przed zakupem ww. nieruchomości Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki budowlanej w celu nabycia przedmiotowej działki. W 2012 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie, w którym mieszkała wraz z mężem i dziećmi do czasu przeprowadzenia się do domu jednorodzinnego zakupionego w 2007 r. Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Okoliczności opisane we wniosku nie wskazują, że sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości (działce) nastąpi w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, kwota uzyskana ze sprzedaży udziału w nieruchomości (działce), nie będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe tej czynności należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej, co ma miejsce m.in. z chwilą ustania małżeństwa, wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Przenosząc zatem opisane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie opisane we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że skoro nabycie przez Wnioskodawczynię, w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości niezabudowanej (działki) nastąpiło w dniu 19 listopada 2003 r. oznacza to, że planowane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie udziału w ww. nieruchomości, nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu określonego w ww. przepisie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, który upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r. Tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, sprzedaż udziału w nieruchomości (tj. działce nr 2102/40) nie ma związku z działalnością gospodarczą i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem przychód ze sprzedaży tego udziału nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Równocześnie należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż Jej udziału w ww. nieruchomości, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, a tym samym również nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela nieruchomości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ‒ Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.