0113-KDIPT2-1.4011.193.2018.2.EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem liniowym).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 24 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem liniowym) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.193.2018.1.EJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 8 maja 2018 r. (data doręczenia 11 maja 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 24 maja 2018 r.), nadanym w dniu 18 maja 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ... w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 25.62.Z) - działalność przeważająca. Nadto Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie: realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z) oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z). Dla działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, a nadto ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia.

Wnioskodawca zatrudniony jest również przez Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę z 30 lipca 2008 r. (rozpoczęcie pracy ustalono w tej umowie na dzień 1 sierpnia 2008 r.) na stanowisku „kierownik kontroli jakości”, po czym aneksem do tej umowy z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniono stanowisko pracy Wnioskodawcy na „kierownik kontroli jakości i zakładowej kontroli produkcji”. Wejście w życie aneksu (zmianę stanowiska) ustalono w tym aneksie na dzień 13 czerwca 2014 r. Podkreślenia wymaga, że opisana zmiana stanowiska wiązała się z wprowadzeniem - obowiązującej po chwilę obecną w zakładzie pracy Sp. z o.o. - normy wymagającej ustanowienia kierownika ZKP, jako przedstawiciela reprezentującego kierownictwo organizacji, odpowiedzialnego za zgodność systemu zarządzania jakością z wybranym przez organizację modelem. Wskazana umowa o pracę z dnia 30 lipca 2008 r., zmieniona ww. aneksem z dnia 13 czerwca 2014 r., jest umową o pracę na czas nieokreślony.

W zakres obowiązków Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji kierownika kontroli jakości i ZKP wchodzą:

 • kontrola nad całokształtem badań złączy spawanych prowadzonej przez personel kontroli spawalniczej,
 • kontrola całości produkcji i remontów wykonywanych w zakładzie,
 • określanie zakresu obowiązków, współzależności oraz odpowiedzialności personelu pracowników kontroli,
 • nadzorowanie nad uprawnieniami personelu badawczego,
 • nadzorowanie nad planem przeglądów sprzętu do kontroli i badania,
 • kontrola wyników działań korygujących,
 • udział w przeglądzie wymagań i przeglądzie technicznym,
 • nadzorowanie nad prawidłowym dokumentowaniem wyników kontroli i badań,
 • wykonywanie całokształtu prac związanych z wdrożeniem i utrzymaniem ZKP w Sp. z o.o.,
 • ustanawianie, wdrażanie i utrzymywanie procesów potrzebnych dla ZKP,
 • upowszechnianie i komunikowaniu w Sp. z o.o. świadomości dotyczącej wymagań klienta,
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi ww. Spółki w zakresie wdrażania ZKP,
 • przypisywanie odpowiedzialności, rozdzielanie zadań, ustalanie terminów realizacji w zakresie ZKP,
 • inicjowanie i koordynowanie prac zespołów powołanych do opracowania procedur, instrukcji i formularzy ZKP,
 • planowanie szkoleń z zakresu ZKP,
 • zgłaszanie prezesowi ww. Spółki wszelkich uwag w przypadkach zagrażających jakości oraz potrzeb związanych z doskonaleniem ZKP,
 • monitorowanie założeń, określanie propozycji doskonalenia ZKP i planowanie wprowadzenia działań korygujących,
 • wstrzymywanie procesów, w których występują niedogodności,
 • skreślanie z listy dostawców, którzy nie gwarantują wymaganej jakości usług i dostaw,
 • utrzymywanie kontaktów zewnętrznych w sprawach dotyczących ZKP,
 • występowanie z wnioskami zdjęcia ze stanowisk osób, które nie wypełniają zadań wynikających z założeń systemu ZKP i nie rokują w tym zakresie poprawy.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca ma zakres obowiązków obejmujących koordynowanie kontroli jakości w zakresie wykonywanych w Sp. z o.o., jako kierownik personelu kontroli, w tym personelu kontroli spawalniczej i personelu badawczego, a nadto reprezentuje kierownictwo ww. Spółki w zakresie zakładowej kontroli produkcji. Jest to stanowisko nadzorcze nad personelem ww. Spółki odpowiedzialnym za kontrolę i badania produkcji. W związku z wprowadzeniem w Sp. z o.o. normy w zakresie kontroli produkcji obowiązki Wnioskodawcy od 2014 r. objęły reprezentowanie kierownictwa Spółki - obowiązki kontrolne i nadzorcze służące zgodności systemu zarządzania jakością z wybranym przez organizację modelem, opisane wyżej. Wnioskodawca nie wykonuje czynności remontowych i czynności modernizacyjnych, które objęte są kontrolą i badaniami kierowanego przez Niego personelu kontroli i badań.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz zatrudniającej Go Sp. z o.o. Pierwszą usługę świadczoną na rzecz swojego pracodawcy Wnioskodawca wykonał w 2014 r., fakturę za nią wystawiono 18 czerwca 2014 r.

Na rzecz Sp. z o.o. Wnioskodawca dokonuje dostawy następujących towarów:

 • kolektor wydechowy wraz z płytką ...,
 • kolektor wydechowy,
 • korpus kamery z pokrywami,
 • korpus reflektora ... w wersji z dwoma wypustami,
 • korpus reflektora ...,
 • łącznik elastyczny lzs,
 • osłony rurowe napędu cma,
 • rura dolotowa turbosprężarki 96 KW,
 • rura elastyczna 95 KW (turbo-prerywacz),
 • rura elastyczna dwupłaszczowa miretti,
 • rura z płaszczem wodnym 95 KW (turbo-wymiennik),
 • rura z płaszczem wodnym 95 KW turbo-wymiennik - nowy typ,
 • rura z płaszczem wodnym 95 KW (turbo-płuczka),
 • rury układu dolotowego 148 KW,
 • rury układu dolotowego i chłodzenia lzs,
 • trójnik układu chłodzenia 95 KW,
 • wkład rurowy zbiornika mokrego układu spalin,
 • zbiornik hydrauliczny 148 KW,
 • zbiornik mokrego układu spalin 148 KW,
 • zbiornik oleju hydraulicznego lzs,
 • zbiornik paliwa 148 KW,
 • zbiornik paliwa 95 KW,
 • zbiornik paliwa lzs,
 • zbiornik wyrównawczy I spaliny 148 KW,
 • zbiornik wyrównawczy II spaliny 148 KW,
 • zbiornik wyrównawczy silnik 148 KW,
 • zbiornik wyrównawczy silnika 95 KW,
 • zbiornik wyrównawczy spalin 95 KW.

Wnioskodawca świadczy na rzecz swojego pracodawcy usługi polegające na remoncie i modernizacji elementów metalowych. Remonty obejmują wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń na części zamienne wyprodukowane przez Wnioskodawcę, zaś modernizacja dodatkowo obejmuje zmiany unowocześniające lub polepszające walory użytkowe produktów. Dokładnie usługi te polegają na:

 • modernizacji zbiornika mokrego układu spalin 95 KW,
 • remoncie elastycznej rury wydechowej 148 KW z wymianą płaszcza wewnętrznego,
 • remoncie elastycznej rury wydechowej 148 KW z wymianą płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego,
 • remoncie kolektora wydechowego 96 KW,
 • remoncie i modernizacji elastycznej rury wydechowej 95 KW - prototypu,
 • remoncie rury wydechowej kolejki 148 KW,
 • remoncie wkładu rurowego mokrego układu spalin.

Wymienione elementy, poddawane remontom i modernizacji, to elementy maszyn i urządzeń górniczych. Są w nich metalowe elementy, których obróbka mieści się w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług elementy te są naprawiane lub wymieniane z użyciem materiałów zakupionych samodzielnie przez Wnioskodawcę i z użyciem wyposażenia wchodzącego w skład Jego przedsiębiorstwa.

Co istotne, wszystkie wyżej wymienione remonty i modernizacje dotyczą towarów, które uprzednio stanowiły przedmiot dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz Sp. z o.o.

Przy zawieraniu umów o świadczenie ww. usług Wnioskodawca i pracodawca nie wyodrębniają w ramach świadczonej usługi kontroli jakości tej usługi przez Wnioskodawcę i nie przewidują za taką kontrolę wyodrębnionego wynagrodzenia.

Wnioskodawca dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu względem wszystkich swoich kontrahentów, w tym Sp. z o.o., pozwalającą na uznanie, że działa jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Samodzielność i niezależność w działaniu przejawiają się w:

 • wyłączności decyzji technologicznych, samodzielności i niezależności w organizacji procesu produkcji towarów i części zamiennych, jak też prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych stanowiących świadczone przez Wnioskodawcę usługi,
 • braku jakiejkolwiek podległości, w tym służbowej, w organizacji procesu produkcji towarów i części zamiennych oraz w prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych stanowiących świadczone przez Wnioskodawcę usługi,
 • swobodzie doboru technologii przy produkcji towarów i świadczeniu usług oraz odpowiedzialności kontraktowej za należyte wykonanie umów sprzedaży i umów o świadczenie usług,
 • braku jakiegokolwiek wglądu odbiorców towarów i usług, w tym Sp. z o.o., w prowadzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę i prowadzone z użyciem Jego składników procesy technologiczne,
 • braku wpływu kontrahentów Wnioskodawcy na dobór przez Niego pracowników i/lub podwykonawców zaangażowanych w produkcję towarów i świadczenie usług,
 • samodzielnym wyborze i zakupie narzędzi, maszyn i produktów niezbędnych do produkcji towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę kontrahentom i świadczenia usług na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy,
 • zupełnej odrębności organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy od przedsiębiorstw i zakładów prowadzonych przez Jego kontrahentów,
 • samodzielnej organizacji przez Wnioskodawcę transportu towarów oraz maszyn i urządzeń oraz ich elementów poddawanych remontom i modernizacjom przez Wnioskodawcę z i do zakładów Jego kontrahentów.

Przez kontrahenta w ramach użycia tego pojęcia w powyższym opisie rozumie się również Sp. z o.o. - tj. pracodawcę Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczy usługi niemal wyłącznie na rzecz własnego pracodawcy. Wynika to ze specyfiki towarów używanych w działalności gospodarczej pracodawcy i sprzedawanych lub oddawanych przez tego pracodawcę do używania innym podmiotom, w tym dostarczanych mu przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Są to maszyny i urządzenia górnicze. Poza elementami tych maszyn i urządzeń Wnioskodawca dostarcza metalowe elementy wyposażenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (głównie poręczy, płotów etc. i konstrukcji) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej, z którymi ze względu na ich odmienność w wąskim stopniu wiąże się świadczenie usług (głównie montażowych). Należy podkreślić, że zasadnicza część przychodów Wnioskodawcy pochodzi właśnie z dostawy towarów na rzecz wspomnianych podmiotów z branży budowlanej.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiedzialność ta ma przede wszystkim charakter kontraktowy (odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązania), ale nie można wykluczyć odpowiedzialności deliktowej, a w szczególności za produkt niebezpieczny w świetle art. 4491 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca ponosi także ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane z tytułu świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej.

Usługi jakie świadczy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej nie pokrywają się (nie są tożsame) z usługami, jakie świadczy w ramach umowy o pracę.

Wnioskodawca złożył przed 20 stycznia 2018 r. właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania Jego dochodów z prowadzonej samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wskutek uzyskania z prowadzonej samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów z dostawy towarów lub ze świadczenia usług na rzecz swojego obecnego pracodawcy - Sp. z o.o. traci w roku podatkowym, w którym uzyskał te przychody, prawo do opodatkowania dochodów ze wspomnianej prowadzonej samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem liniowym)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wskutek uzyskania z prowadzonej przez Niego samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów z dostawy towarów i ze świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy w 2018 r. podatkowym nie traci On prawa do opodatkowania dochodów z tej działalności w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przede wszystkim utraty prawa do opodatkowania dochodów z samodzielnie prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym nie powoduje uzyskanie przychodów z dostawy towarów na rzecz Sp. z o.o.

Przed dokonaniem przez Wnioskodawcę dostawy towaru Sp. z o.o. może następować kontrola jakości tego towaru, zarówno na etapie produkcji, jak i poprodukcyjnie. W istocie rzeczy jednak w przypadku dostawy towarów na rzecz ww. pracodawcy nie występuje świadczenie samodzielnej usługi, a do tego właśnie odnosi się ustawodawca w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W doktrynie podkreśla się, że: „przeszkodą do skorzystania z formy opodatkowania, o której mowa jest świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy; dokonanie na jego rzecz sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wyłączą możliwości opodatkowania stawką 19%” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki. Pit. Komentarz. wyd. V., Lex 2015, komentarz do art. 9a Lex El.). Kontrola jakości w toku produkcji przez Wnioskodawcę towaru przeznaczonego do dostawy na rzecz Sp. o.o. nie stanowi wyodrębnionej usługi i nie jest sama w sobie przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy z łączącej Go z Sp. z o.o. umowy sprzedaży stanowiącej podstawę dostawy towarów, nie jest też w żadnym stopniu objęta wyodrębnionym wynagrodzeniem. Ewentualna kontrola jakości w toku produkcji lub poprodukcyjna kontrola jakości towarów przeznaczonych do dostawy na rzecz Sp. z o.o. służy weryfikacji jakości produktu w interesie Wnioskodawcy, jako producenta, nie jest zaś umówionym z Sp. z o.o. świadczeniem i nie służy zaspokojeniu jakiegokolwiek interesu tej Spółki, jako wierzyciela, który stanowiłby cel świadczenia Wnioskodawcy umówionego w ramach umowy sprzedaży towarów, stanowiącej podstawę ich dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz Jego ww. pracodawcy. Podobne stanowisko należy zająć odnośnie do świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Sp. z o.o. pozostałych usług.

Oczywiście kontrola jakości w toku świadczenia tych usług lub przed przekazaniem ich rezultatu na rzecz Sp. z o.o. może wystąpić, ale również w tym przypadku nie stanowi ona w jakikolwiek sposób wyodrębnionego elementu świadczenia Wnioskodawcy umówionego w ramach umowy o świadczenie poszczególnych usług. Z samego faktu, że Wnioskodawca może przeprowadzać w swoim interesie - w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi, a przez to należytego wykonania zobowiązania - kontrole jakości w toku świadczenia usług na rzecz swojego obecnego pracodawcy nie wynika, że usługa ta odpowiada czynnościom wykonywanym przez Wnioskodawcę na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy łączącego z nim Wnioskodawcę. Nie tylko bowiem nie zachodzi tożsamość usług i czynności pracowniczych, opisana w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale wręcz nie zachodzi nawet ich podobieństwo, co zaś istotne, dla utraty prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest nie tylko podobieństwo usług i czynności pracowniczych świadczącego te usługi na rzecz swego obecnego pracodawcy, ale ich tożsamość.

Stanowisko takie jest jednolite w orzecznictwie sądów administracyjnych, tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 1056/15, wskazał, że: „twierdzenie, że czynności polegające m.in. na badaniu osób przyjętych na oddział szpitalny, tj. objętych leczeniem szpitalnym (pacjentów szpitala) odpowiada badaniu jako czynności podejmowanej na dyżurach, prowadziłoby do wniosku, że usługi te są tożsame, że zakres i cel badania pacjenta po jego przyjęciu do szpitala (na odpowiedni oddział) jest taki sam, jak badanie pacjenta korzystającego z dyżuru lekarskiego (świadczenia pozaszpitalnego). Okoliczność, że lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w postaci badania stanu zdrowia, leczenia lub porad lekarskich zarówno jako pracownik jak i prowadząc indywidualną praktykę lekarską na rzecz tego samego szpitala sama w sobie nie przesadza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej stosowanie opodatkowania z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)”.

Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1036/13, podkreślił, że: „w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zwrot „odpowiadający czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame), jak czynności, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy. Nie będą tożsame w rozumieniu art. 9a ust. 3 ustawy czynności, które pokrywają się tylko w części z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę”.

Podsumowując, art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczone przez podatnika na rzecz jego pracodawcy usługi oraz jego praca wynikająca ze stosunku pracy z tym pracodawcą są tożsame.

W świetle przytoczonych faktów, jak i stanowiska doktryny oraz orzecznictwa, nie sposób uznać, że Wnioskodawca wskutek uzyskania przychodów z dostawy towarów lub ze świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy - Sp. z o.o. - traci prawo do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. podatkiem liniowym.

Złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uzasadnione jest wolą powrotu do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z prowadzonej przez Niego samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie korzystał z tego sposobu opodatkowania na skutek błędnego założenia, że sam fakt świadczenia jakichkolwiek usług lub dostawy jakichkolwiek towarów na rzecz obecnego pracodawcy powoduje utratę prawa do opodatkowania w ten sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jak stanowi art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku kierownika kontroli jakości i zakładowej kontroli produkcji na podstawie umowy o pracę w Spółce z o.o. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach. W ramach tej działalności Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz ww. Spółki z o.o. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiedzialność ta ma przede wszystkim charakter kontraktowy (odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązania), ale nie można wykluczyć odpowiedzialności deliktowej, a w szczególności za produkt niebezpieczny w świetle art. 4491 Kodeksu cywilnego. Ponosi także ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane z tytułu świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu względem wszystkich swoich kontrahentów, w tym Sp. z o.o., pozwalającą na uznanie, że działa jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Usługi, jakie świadczy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej, nie pokrywają się (nie są tożsame) z usługami, jakie świadczy w ramach umowy o pracę ze Sp. z o.o.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, nie były oraz nie będą tożsame z czynnościami, które są i będą wykonywane na Jej rzecz w ramach pozarolniczej działalności, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto zaznaczyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.