0113-KDIPT2-1.4011.174.2018.4.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-3.4012.250.2018.1.ALN, Nr 0113-KDIPT2-1.4011.174.2018.1.AP, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 25 kwietnia 2018 r. – identyfikator poświadczenia doręczenia ... (data doręczenia 10 maja 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), nadanym w dniu 16 maja 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Działalność Wnioskodawcy polega na organizacji przedstawień artystycznych i nie obejmuje, ani we wskazanych w CEiDG klasach PKD, ani w rzeczywiście podejmowanych działaniach, obrotu nieruchomościami. Część swoich przychodów, w tym w szczególności tych osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zainwestował kupując nieruchomości lub udziały w nieruchomościach.

Wnioskodawca przed 2008 r. nabył m.in. nieruchomości o następujących nr KW:

 1. X1, zakupiona dnia 29 czerwca 1998 r.,
 2. X2, zakupiona dnia 11 lipca 2007 r.,
 3. X3, zakupiona dnia 27 sierpnia 1998 r.,
 4. X4, zakupiona dnia 11 lipca 2007 r.

W ostatnich 10 latach Wnioskodawca dokonał nabycia następujących nieruchomości:

 1. 14 stycznia 2008 r., nr KW K1, nieruchomość gruntowa, nr działki 1141/36, udział 1/1;
 2. 21 maja 2008 r., nr KW K2, nieruchomość gruntowa, nr działki 564/29, udział 1/1;
 3. 2 czerwca 2008 r., nr KW K3, nieruchomość gruntowa, nr działki 2028/148, udział 1/1;
 4. 30 czerwca 2008 r., nr KW K4, nieruchomość gruntowa, nr działki 701/30, udział 1/1;
 5. 23 stycznia 2009 r., nr KW K5, nieruchomość gruntowa, nr działki 1735/40, udział 1/1;
 6. 30 września 2009 r., nr KW K6, nieruchomość gruntowa, nr działek: PGR 1584/6 oraz 1474/1, udział 1/1;
 7. 1 grudnia 2009 r., nr KW K7, nieruchomość gruntowa, nr działki 61/20, udział 1/1;
 8. 18 lutego 2010 r., nr KW:
  1. K8, nieruchomość gruntowa, nr działki 2526/135, udział 1/1,
  2. K9, nieruchomość gruntowa, nr działki 1843/135, 1844/135, udział 1/4,
  3. K10, nieruchomość gruntowa, nr działki 1841/135, udział 1/1;
 9. 18 września 2012 r., nr KW K11, nieruchomość gruntowa, nr działki 221/1, udział 1/1;
 10. 17 września 2012 r., nr KW K12, nieruchomość gruntowa, nr działek: 1338/66 oraz 1342/66, udział 1/1;
 11. 18 lutego 2014 r., nr KW K13, nieruchomość gruntowa, nr działki 717/14, udział 1/1;
 12. 27 stycznia 2015 r., nr KW K14, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, udział 1/1.

Wnioskodawca kupował nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą, będąc kawalerem, a Jego stan cywilny do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie.

Wnioskodawca dnia 12 maja 2017 r. sprzedał udziały w wysokości 140/1536 części współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w K. przy ul. xxx, o nr KW K15, nr działki xx. Udziały te zakupił w trzech odrębnych transakcjach w 2007 r. Zbycie udziałów nastąpiło z uwagi na brak możliwości bezspornego korzystania ze swojego prawa przez Wnioskodawcę i spór z pozostałymi współwłaścicielami.

Z wymienionych wyżej nieruchomości Wnioskodawca zamierza sprzedać te położone w Ł. o następujących nr KW:

 1. X1,
 2. X2,
 3. X3,
 4. K13,
 5. X4.

Działki, których dotyczy wniosek nie są i nie były w przeszłości zabudowane, uzbrojone, ogrodzone, ani wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny sposób. W szczególności, Wnioskodawca nie oddał ich w najem lub dzierżawę, ani nie poczynił na nich żadnych nakładów, ani ulepszeń. Od dnia zakupu do dnia sprzedaży nieruchomości nieprzerwanie należą do majątku osobistego Wnioskodawcy. Ponadto, nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę dla celów prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Nie zostały ujęte w środkach trwałych Wnioskodawcy, nie podlegały nigdy amortyzacji. Ww. grunty są oznaczone w ewidencji gruntów jako „łąki trwałe” (ŁIV). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje je strefą urbanistyczną 12MU1 - tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Wnioskodawca ma zamiar sprzedać przedmiotowe nieruchomości na rzecz jednego nabywcy będącego spółką akcyjną, z którym zawarł warunkową umowę przedwstępną sprzedaży. Wnioskodawca ponadto udzielił kupującemu pełnomocnictwa do uzyskania pozwoleń na budowę i niezbędnych decyzji administracyjnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest warunkiem, od którego ziszczenia się strony uzależniły zawarcie umowy przyrzeczonej.

W piśmie z dnia 16 maja 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w dniu 1 września 1993 r. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym i prowadzi podatkowa księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca posiada inne nieruchomości niż wymienione we wniosku. Wnioskodawca osiąga dochody z następujących źródeł przychodów: działalność firmy, tantiemy autorskie, najem i sprzedaż majątku. Wnioskodawca dokonał jedynie sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w K. Wszystkie nieruchomości, które ma zamiar sprzedać, są nieruchomościami gruntowymi.

Powierzchnia tych nieruchomości prezentuje się następująco:

 1. X1 – 0,4599 ha,
 2. X2 – 0,4433 ha,
 3. X3 – 0,1916 ha,
 4. K13 – 0,5147 ha,
 5. X4 – 0,4624 ha.

Wnioskodawca nie czynił nakładów na nieruchomości. Kupiec zgłosił się sam przez znajomego Wnioskodawcy, będącego pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, a który jest właścicielem sąsiednich działek. Planowana sprzedaż ma nastąpić w przyszłym roku, dokładny termin nie jest znany. Dla Wnioskodawcy nabywanie nieruchomości jest formą lokaty kapitału, nieróżniącą się od nabywania akcji, obligacji, dzieł sztuki, czy założenia lokat bankowych. Wnioskodawca nie planuje z góry sprzedaży swoich nieruchomości, nie podejmuje działań celem zwiększenia ich wartości z zamiarem odsprzedaży z zyskiem, nie poszukuje aktywnie kupców posiadanych nieruchomości. Firma pośrednicząca w sprzedaży zgłosiła się do Wnioskodawcy z inicjatywy kupującego. Wnioskodawca nie wystawiał ofert sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż nieruchomości w opisanym zdarzeniu przyszłym może zostać uznana za dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm., zwana dalej: „ustawą VAT”), i czy w związku z tym, sprzedając przedmiotowe nieruchomości Wnioskodawca będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT?
 2. Czy sprzedaż nieruchomości w opisanym zdarzeniu przyszłym może zostać uznana za dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., zwana dalej: „ustawą PIT”), i czy w związku z tym, przychód osiągnięty ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości będzie miał źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy PIT lub odpłatnym zbyciu nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT (z wyłączeniem nieruchomości o nr KW K13), a tym samym, czy przychód otrzymany z tytułu zbycia nieruchomości o nr KW: X1, X2, X3 oraz X4 będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia zawarte w pytaniu Nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie zagadnienia zawartego w pytaniu Nr 1, dotyczącym podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie wykonana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej i nie spełnia definicji działalności gospodarczej wskazanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, a tym samym źródłem przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nie będzie pozarolnicza działalność gospodarcza wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Z uwagi na upływ ponad 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowych nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości o nr KW K13, nabytej w 2014 r., źródłem przychodu nie będzie również odpłatne zbyciu nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT.

Wnioskodawca dokonywał zakupu nieruchomości, celem lokaty kapitału uzyskanego m.in. z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to jedyny związek występujący między działalnością Wnioskodawcy a zbywanymi nieruchomościami. Działalność Wnioskodawcy obejmowała działalność artystyczną i nie dotyczyła w żadnym stopniu obrotu nieruchomościami. Jednocześnie Wnioskodawca nie dokonywał żadnych nakładów na zbywane nieruchomości, nie poszukiwał kupców, nie wykonywał żadnych czynności, które wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. Stąd dokonanych transakcji nie sposób przyporządkować do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę nie spełnia definicji działalności gospodarczej, wyrażonej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, w szczególności z uwagi na całkowity brak zorganizowania i ciągłości podejmowanych przez Wnioskodawcę działań. Większość z nieruchomości zostało nabytych na 10 lat przed planowanym zbyciem i w tym okresie Wnioskodawca nie czynił na nie żadnych nakładów, w tym w szczególności mających na celu zwiększenie ich wartość. Na gruntach nie zostały postawione budynki, nie wydzielano lokali do odsprzedaży, ani nie dokonano remontów. Wszystko to świadczy o fakcie, że dla Wnioskodawcy dokonanie zakupu nieruchomości było jedynie lokatą kapitału, a sprzedaż stanowi jedynie sposób jego ponownego spieniężenia.

Ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i będzie miało miejsce po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie (z wyłączeniem nieruchomości o nr KW K13), to źródłem przychodu nie będzie również odpłatne zbyciu nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT.

Podsumowując, brak jest przesłanek, aby uznać sprzedaż przedmiotowych nieruchomości za prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym, aby uznać przychody osiągnięte przy tej transakcji za pochodzące z działalności gospodarczej. Czynności, które Wnioskodawca podjął, jak również te, które podjąć zamierza, mieszczą się w ramach zarządu majątkiem osobistym, pozbawionym cech działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy PIT, tym samym przychód otrzymany z tytułu zbycia nieruchomości o nr KW: X1, X2, X3 oraz X4, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment i sposób jej nabycia.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższych przepisów wynika, że aby dane przychody zostały zaliczone do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, muszą być łącznie spełnione trzy podstawowe warunki:

 • zaistniały przesłanki pozytywne, o których mowa w art. 5a pkt 6 powoływanej ustawy, pozwalające na stwierdzenie, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą,
 • nie wystąpiły przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy oraz
 • wykluczono, że uzyskane przychody są zaliczane do jednego z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Jednakże brak dochodu z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Z kolei ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie wyklucza ono jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Należy zatem zwrócić uwagę również na fakt, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

O tym jaki składnik majątku może stanowić środek trwały decydują regulacje zawarte w art. 22a i 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości uznania danego składnika majątku za środek trwały od ujęcia go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wymagają jednak aby składnik majątku był przez podatnika wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Zakwalifikowanie do źródła przychodu ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

W celu zakwalifikowania planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia, czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości.

Z informacji przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji przedstawień artystycznych, która nie obejmuje, ani we wskazanych w CEiDG klasach PKD, ani w rzeczywiście podejmowanych działaniach, obrotu nieruchomościami. Część swoich przychodów, w tym w szczególności tych osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zainwestował kupując nieruchomości lub udziały w nieruchomościach. Wnioskodawca kupował nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą, będąc kawalerem, a Jego stan cywilny do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie uległ zmianie. Wnioskodawca zamierza sprzedać pięć nieruchomości, z czego cztery nieruchomości nabył przed 2008 r., a piąta - w 2014 r. Od dnia zakupu do dnia sprzedaży nieruchomości nieprzerwanie należą do majątku osobistego Wnioskodawcy. Ponadto, nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę dla celów prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, nie podlegały nigdy amortyzacji.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że sprzedaż wskazanych we wniosku nieruchomości nie ma związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż czterech nieruchomości nabytych przed 2008 r., w świetle powołanych wyżej przepisów, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat, liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast planowana sprzedaż nieruchomości nabytej w 2014 r., będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z tym, że nie upłynął pięcioletni okres liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości. Odpłatne zbycie ww. nieruchomości stanowić będzie przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.