0113-KDIPT2-1.4011.138.2018.2.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz pracodawcy 19% podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz pracodawcy 19% podatkiem liniowym jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.138.2018.1.EJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 kwietnia 2018 r. (data doręczenia 17 kwietnia 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 23 kwietnia 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od dnia 1 kwietnia 2013 r. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez firmę (dalej: Spółka) na stanowisku Kierownika Oddziału. W ramach funkcji Kierownika Oddziału Wnioskodawca pełni obowiązki o charakterze czysto organizacyjnym, związane z kierowaniem podległymi pracownikami Oddziału i zarządzaniem biurem w Krakowie. Do obowiązków w ramach funkcji Kierownika Oddziału należy:

 • zarządzanie zespołem pracowników,
 • kierowanie Oddziałem Spółki,
 • rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie prac,
 • organizacja szkoleń,
 • sporządzanie raportów i analiz z działalności Oddziału.

Wnioskodawca od dnia 3 stycznia 2018 r. równolegle do sprawowanej funkcji Kierownika Oddziału, pełni funkcję Prokurenta. Na stanowisko Prokurenta Wnioskodawca został powołany uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 stycznia 2018 r.

W ramach pełnienia funkcji Prokurenta Wnioskodawca zajmuje się organizacją pracy Spółki i związanymi z tym obowiązkami, do których należy:

 • prowadzenie akwizycji - pozyskiwanie zleceń na wykonywanie opracowań projektowych, udział w przetargach publicznych na wykonanie usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich, sporządzanie wycen, kalkulacji i ofert do przetargów publicznych oraz na potrzeby prywatnych przedsiębiorstw,
 • negocjacje umów z partnerami i spółkami zlecającymi opracowania projektowe,
 • sprawowanie kontroli zarządczej nad całokształtem działalności Spółki,
 • implementacja planów i strategii Spółki,
 • kontrola finansowa Spółki, zarządzanie finansami Spółki,
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki,
 • gospodarowanie majątkiem Spółki,
 • współpraca z zarządem Spółki, tj. ... posiadającej 100% udziałów w Sp. z o.o.,
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
 • reprezentowanie Spółki przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi.

Przygotowywanie ofert do przetargów publicznych w ramach pełnionej funkcji Prokurenta na rzecz Spółki polega na:

 • analizie dokumentów źródłowych udostępnionych przez Zamawiającego/Zleceniodawcę (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcja dla Wykonawców, Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami),
 • analizie zasobów własnych odpowiadających (doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny i finansowy) warunkom zamówienia,
 • pozyskaniu ofert firm podwykonawczych w branżach, którymi nie dysponuje Spółka,
 • negocjacjach ofert z firmami podwykonawczymi (zakres, cena, dobór metod, jeśli istotne, kadry, jeśli istotne),
 • sporządzeniu kalkulacji własnej ofert z uwzględnieniem ofert podwykonawców, potencjalnego ryzyka oraz zysku dla Spółki.

Wnioskodawca od dnia 1 marca 2018 r. równolegle do pełnionych funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zgodny jest z zakresem określonym pod kodami PKD 71.11.Z oraz 71.12.Z.

Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są w formie podatku liniowego, prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi jako projektant branży drogowej posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje/będzie realizował zlecenia na rzecz Spółki oraz będzie realizował zlecenia również na rzecz innych podmiotów. W ramach wykonywania zleceń dla obecnego pracodawcy są/będą opracowywane dokumentacje projektowe (projekty budowlane, projekty wykonawcze) oraz jest/będzie pełniony nadzór autorski polegający na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Zlecenia na rzecz Spółki wykonywane będą na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie opracowywania projektów infrastruktury drogowej/pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o posiadane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Na podstawie tych uprawnień Wnioskodawca wykonuje dokumentacje projektowe i poświadcza ich zgodność z obowiązującym prawem budowlanym, warunkami technicznymi i innymi przepisami prawa, za co ponosi odpowiedzialność (jako projektant) przed Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej wykonywane są poza godzinami wypełniania obowiązków w ramach pełnionych funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta, wyłącznie w siedzibie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub na placu budowy. Zakres obowiązków realizowanych w ramach działalności gospodarczej w żadnym zakresie nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta.

Sporządzone i podpisane przez Wnioskodawcę opracowania projektowe, które zostaną wykonane na rzecz Spółki lub innego podmiotu stanowić będą podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych lub realizacji robót budowlanych. Wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej zostaną przekazane Spółce lub innemu podmiotowi, na rzecz którego wykonywane będzie zlecenie, prawa autorskie do wykonywanej dokumentacji projektowej.

W ramach pełnienia funkcji projektanta lub sprawdzającego dokumentacje projektowe Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za błędy w wykonanych przez Niego projektach, wynikającą z przepisów prawa budowlanego i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

W związku z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń konieczna jest przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz posiadanie ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa z tytułu ewentualnych następstw i działań wynikających z błędów projektowych.

Składki za przynależność do PIIB oraz polisy ubezpieczenia OC Wnioskodawca opłaca samodzielnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nadzór autorski na rzecz Spółki pełniony jest od 5 marca 2018 r. Natomiast opracowanie dokumentacji projektowej na rzecz Spółki nie zostało jeszcze zlecone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy forma opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowa, w przypadku pełnienia przez Wnioskodawcę równocześnie funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta w Spółce, na rzecz której realizuje i będzie realizował zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz zakres czynności wykonywanych w ramach zleceń nie pokrywa i nie będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach wykonywanych funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta?

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, zlecenia, które realizuje i będzie realizował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki są różne i inne od czynności, które wykonuje jako Kierownik Oddziału oraz Prokurent. Ponadto, zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane będą również na rzecz innych podmiotów.

Do realizacji zleceń na rzecz Spółki lub innych podmiotów wymagane jest posiadanie przez Wnioskodawcę innych kompetencji niż konieczne do wypełnienia obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta, tj. uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane).

Mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny oraz zapisy art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zachodzi konflikt w zakresie pokrywania się czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach pełnienia funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta na rzecz pracodawcy. z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności przy realizacji zleceń (obecnych i przyszłych) na rzecz Spółki.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie podatku liniowego 19%, zgodnie z zapisami art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowe i dopuszczalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jak stanowi art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku Kierownika Oddziału na podstawie umowy o pracę w Spółce z o.o. oraz równolegle pełni w tej samej Spółce funkcję Prokurenta na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jako projektant branży drogowej, w ramach której realizuje/będzie realizował zlecenia na rzecz ww. Spółki z o.o. oraz innych podmiotów. Pełniąc funkcję projektanta lub sprawdzającego dokumentacje projektowe Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za błędy w wykonanych przez Niego projektach, wynikającą z przepisów prawa budowlanego i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Świadczenie usług na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej odbywa się poza godzinami wypełniania obowiązków Kierownika Oddziału i Prokurenta, wyłącznie w siedzibie prowadzonej przez Wnioskodawcę lub na placu budowy.

Zakres obowiązków realizowanych w ramach działalności gospodarczej w żadnym zakresie nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji Kierownika Oddziału i Prokurenta.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, nie były oraz nie będą tożsame z czynnościami, które są i będą wykonywane na Jej rzecz w ramach pozarolniczej działalności, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.