0112-KDIL3-3.4011.94.2018.3.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Koszty uzyskania przychodów oraz określenie źródła uzyskiwanych przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
 • określenia źródła uzyskiwanych przychodów:
  • jest prawidłowe – w części dotyczącej działalności gospodarczej,
  • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismami z 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) oraz z 22 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów,
 • określenia źródła uzyskiwanych przychodów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – jest zatrudniony w SP ZOZ, na podstawie umowy cywilno-prawnej na stanowisku Specjalista.

Wnioskodawca został wyznaczony przez Kierownika Projektu (...) do wykonywania dodatkowych zadań związanych z członkostwem w Zespole badawczym w ramach realizacji projektu pt. „Nowy model opieki medycznej ...”.

Przed podpisaniem Umowy z XXSK Wnioskodawca jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Urzędu Skarbowego zgodnie z wytycznymi zawartymi na str. 8 pkt 5 i 6 w Przewodniku kwalifikowalności kosztów:
„5. Podatnik zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy pobierane wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu.
6. Podatnik zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego projektu”.

Projekt (...)

Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, który jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą:

 • (Lider),
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 1,
 • Uniwersytet 2,
 • Akademia,
 • S.A.

Interdyscyplinarność projektu umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich szerokiej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu będą unikalne w skali krajowej i zagranicznej.

Zadania badawcze realizowane w projekcie obejmują prace niezbędne dla osiągnięcia jego celów. Będą one realizowane sukcesywnie, ze zróżnicowanym stopniem zaangażowania. Zadania badawcze realizowane w projekcie obejmują prace niezbędne dla osiągnięcia jego celów. Będą one realizowane sukcesywnie, ze zróżnicowanym stopniem zaangażowania Konsorcjantów.

Zadanie 1.

Wstępne utworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej opartej na ambulatoryjnych punktach opieki i nadzorze telemedycznym u chorych z niewydolnością serca – ocena wykonalności, weryfikacja, modyfikacja algorytmów postępowania 01.05.2017 r. – 31.01.2018 r. (przedłużone zadanie 1 – do 30.04.2018 r.).

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Uniwersytet 1,
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 2,
 • Akademia,
 • S.A.

Zadanie 1 będzie obejmowało prace związane z przygotowaniem zasobów projektowych w zakresie niezbędnych narzędzi badawczych oraz kompetencji wykonawców. Ważnym elementem tego zadania jest wykonanie badania pilotażowego, w którym personel medyczny wiodących polskich ośrodków kardiologicznych zbada kilkudziesięciu pacjentów. Na podstawie obserwacji wstępnych badacze określą metodykę badania randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego, które będzie realizowane w ramach Zadania 3.

Zadanie 2.

Zaprojektowanie i utworzenie infrastruktury informatycznej 01.05.2017 r. – 30.04.2020 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Akademia,
 • S.A.

Zadanie 2 będzie obejmowało przygotowanie systemu informatycznego, którego operacyjny komponent będzie stanowić m.in. platforma telemedyczna, służąca gromadzeniu danych medycznych pozyskiwanych w Projekcie. Będzie ona wyposażona w wiele funkcjonalności, w tym moduł wsparcia zaleceń oparty na pomiarach hemodynamicznych i bioimpedancyjnych. Zadanie 2 będzie również obejmować tworzenie bardziej zaawansowanych narzędzi analizy danych medycznych, ich przesyłania i interpretacji.

Zadanie 3.

Stworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej opartej na ambulatoryjnych punktach opieki i nadzorze telemedycznym u chorych z niewydolnością serca – prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne 01.02.2018 r. – 31.10.2019 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Uniwersytet 1,
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 2.

Zadanie 3 będzie obejmowało działania związane z realizacją zasadniczego zadania personelu medycznego – randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego. Pacjenci zostaną przydzieleni losowo do dwóch grup: interwencyjnej i kontrolnej. W grupie interwencyjnej pacjenci będą zgłaszać się na wizyty ambulatoryjne do wskazanych punktów opieki ambulatoryjnej prowadzonych przez wyszkolony personel pielęgniarski. Wszystkie dane zostaną zapisane w elektronicznej platformie telemedycznej i na ich podstawie lekarz nadzorujący określi dalszy schemat postępowania. Zadanie 3 będzie również obejmować testy użytkownika dla rozwijanych równolegle funkcjonalności platformy telemedycznej.

Zadanie 4.

Utworzenie nowego modelu zdalnej oceny parametrów życiowych i nadzoru telemedycznego chorych z niewydolnością serca – badanie pilotażowe 01.08.2018 r. – 31.10.2019 r.

WYKONAWCY:

 • Lider.

W Zadaniu 4 zaplanowano testy rzeczywiste prototypu urządzenia mobilnego wytworzonego przez S.A. Przydatność tego nowego narzędzia telemonitoringu zostanie oceniona między innymi poprzez porównanie z pomiarami rejestrowanymi za pomocą urządzeń stacjonarnych.

Zadanie 5.

Weryfikacja, modyfikacja oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej 01.02.2018 r. –31.10.2019 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Akademia,
 • S.A.

Zadanie 5 będzie obejmowało działania związane z utrzymaniem i doskonaleniem funkcjonalności systemu informatycznego. Zespół inżynierów będzie udoskonalał platformę telemedyczną we współpracy z użytkującym ją personelem medycznym.

Zadanie 6.

Analiza wyników, końcowa weryfikacja modeli opieki, rozpowszechnianie wyników, promocja 01.02.2018 r. – 31.10.2019 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Uniwersytet 1,
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 1,
 • Akademia,
 • S.A.

W Zadaniu 6 gromadzone dane będą sukcesywnie analizowane. Pozwoli to opracować ostateczny model opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, uwzględniający efekty projektu. Otrzymane wyniki będą rozpowszechniane zarówno w środowisku naukowym, jak również wśród potencjalnymi beneficjentów i partnerów biznesowych.

Zadanie 7.

Opracowanie zaleceń praktycznych związanych z nowymi modelami opieki 01.11.2019 r. – 30.04.2020 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Uniwersytet 1,
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 1,
 • Akademia,
 • S.A.

W Zadaniu 7 badacze projektu podsumują zdobyte w projekcie doświadczenia.

Na podstawie dostępnych dowodów naukowych opracowane zostaną stanowiska eksperckie w zakresie m.in.:

 1. zasad organizacji nadzoru telemedycznego nad chorymi z niewydolnością serca,
 2. zasad wykorzystania w opiece nad chorymi z niewydolnością serca metod diagnostycznych stosowanych w projekcie,
 3. perspektyw rozwoju telemedycyny w monitorowaniu parametrów życiowych.

Zadanie 8.

Promocja wyników projektu, analiza socjologiczna, medyczna i biznesowa, wstępna współpraca z przyszłymi partnerami 01.08.2019 r.– 30.04.2020 r.

WYKONAWCY:

 • Lider,
 • Uniwersytet 1,
 • SP ZOZ,
 • Uniwersytet 2,
 • Akademia,
 • S.A.

Zadanie 8 będzie obejmowało promocję efektów projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na potencjalnych beneficjentów, środowisko biznesu i potencjalnych inwestorów. Będzie ono realizowane we współpracy z przedsiębiorcą wykonującym Zadanie 9.

Zadanie 9.

Biznesowa analiza rynku, certyfikowanie, strategia ochrony własności intelektualnej, wstępna współpraca z partnerami biznesowymi 01.10.2019 r. – 30.04.2020 r.

WYKONAWCY:

 • S.A.

W Zadaniu 9 S.A. podejmie działania mające na celu przygotowanie produktów do wdrożenia na rynek we współpracy z pozostałymi konsorcjantami realizującymi Zadanie 8. Konsorcjantów.

N” jest Centrum finansującym projekt w wysokości 12,7 mln zł. W ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie ...”.

Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz.1870, z późn. zm.1), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku, a działania będą kontynuowane przez kolejne 36 miesięcy, data zakończenia realizacji Projektu przypada na dzień 30.04.2020 r.

Konsorcjanci, w tym SP ZOZ, działają na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 2. Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, ze zm.),
 3. Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. 900 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań (Dz. U. nr 178 poz. 1200),
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem (Dz. U. z dnia 2015r. poz. 299),
 6. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem zastosowania art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE.L187 z 26.06.2013 r., s. 1).

Wnioskodawca – nie otrzymał do tej pory wynagrodzenia.

Wynagrodzenia będą wypłacane, na podstawie wystawionych faktur za czynności wykonane w ramach realizacji projektu, przez SP ZOZ.

Zadania powierzone w ramach projektu do osobistego wykonania:

 • kontrola i analiza procesu rekrutacji pacjentów,
 • rekrutacja pacjentów, włączenie pacjentów do badania,
 • konsultacja lekarska i interpretacja wyników badań.

W pismach z 16 kwietnia 2018 r. oraz z 22 maja 2018 r. stanowiących odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Wnioskodawca doprecyzował, co następuje.

Wnioskodawca jest lekarzem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, swoje przychody rozlicza zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z dwóch źródeł – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 – przychodu wynikającego z działalności wykonywanej osobiście oraz pkt 3 – pozarolniczej działalności gospodarczej.

W załączeniu Wnioskodawca przedstawia Regon, z którego wynika zakres jego działalności gospodarczej (PKD):

 • 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna,
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z SP ZOZ Wnioskodawca związany jest Umową zobowiązaniową – kontraktem na realizację powierzonych mu zadań na stanowisku Specjalista. Z tego tytułu, zgodnie z art. 14 ust. 1, Wnioskodawca otrzymuje przychód/wynagrodzenie na podstawie wystawionych przez niego faktur.

Powyższy fragment został przez Wnioskodawcę zmodyfikowany pismem z 22 maja 2018 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie II i otrzymał treść:

Z SP ZOZ Wnioskodawca związany jest Umową zobowiązaniową – kontraktem na realizację powierzonych mu zadań na stanowisku Specjalista.

Dodatkowo, zgodnie z opisem w pierwotnym wniosku, Wnioskodawca został wyznaczony do wykonywania dodatkowych zadań związanych z członkostwem w Zespole badawczym w ramach realizacji projektu pt. „Nowy model opieki medycznej ...”, którego uczestnikiem jest SP ZOZ.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zawrzeć Aneks do umowy zobowiązaniowej – kontraktu uzyskując dodatkowy dochód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lub umowę cywilno-prawną – umowę zlecenie – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2).

Powyższy fragment został przez Wnioskodawcę zmodyfikowany pismem z 22 maja 2018 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie II i otrzymał treść:

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zawrzeć Aneks do umowy zobowiązaniowej – kontraktu uzyskując dodatkowy dochód zgodnie z art. 10 ust. 1.

Przed podpisaniem umowy z SP ZOZ, Wnioskodawca jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Urzędu Skarbowego zgodnie z wytycznymi zawartymi na str. 8 pkt 5 i 6 w Przewodniku kwalifikowalności kosztów do projektu pt. „Nowy model opieki medycznej ...” (...).

Wynagrodzenia będą wypłacane, na podstawie wystawionych faktur lub wystawionych rachunków za czynności wykonane w ramach realizacji projektu, przez SP ZOZ.

Zadania powierzone Wnioskodawcy w ramach projektu:

 • kontrola i analiza procesu rekrutacji pacjentów,
 • rekrutacja pacjentów, włączenie pacjentów do badania,
 • konsultacja lekarska i interpretacja wyników badań.

Powyższe 2 akapity nie zostały już ujęte w piśmie z 22 maja 2018 r. z uwagi na treść wezwania II, w którym wskazano Wnioskodawcy, że wystawianie faktur regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazano również, że istnieje możliwość wystosowania w tym zakresie odrębnego zapytania.

Ponadto w piśmie z 22 maja 2018 r. Wnioskodawca wskazał, co następuje.

 1. Umowa z SP ZOZ, tj:
  • umowa z SP ZOZ będzie zawarta w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych w ramach tej umowy czynności, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, Wnioskodawca będzie ponosił osobiście,
  • czynności w ramach tej umowy będą wykonywane pod kierownictwem – Kierownika Projektu w miejscu i czasie wyznaczonym przez Szpital,
  • wykonując czynności w ramach zawartej umowy Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 2. Wnioskodawca zawrze umowę ze Szpitalem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1, co będzie skutkowało uzyskaniem przychodu zgodnie z art. 13 pkt 9.
  Wynagrodzenia będą wypłacane przez SP ZOZ na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę rachunków za czynności wykonane w ramach realizacji projektu.
  Zadania powierzone Wnioskodawcy w ramach projektu:
  • kontrola i analiza procesu rekrutacji pacjentów,
  • rekrutacja pacjentów, włączenie pacjentów do badania,
  • konsultacja lekarska i interpretacja wyników badań.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy uzyskany przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 oraz poniesione koszty zgodnie art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach podpisanej przyszłej umowy – kontraktu ze Szpitalem (o której mowa w pkt 2 niniejszego pisma), Wnioskodawca będzie mógł rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 2. Czy to jest właściwa forma rozliczenia uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów wynikających z zawartej umowy?

Powyższa treść pytań wynika z pisma z 22 maja 2018 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zawartej umowy, Wnioskodawca osiągnie przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie go chciał rozliczyć w ramach prowadzonej przez niego działalności na warunkach ogólnych. Natomiast koszty związane z uzyskaniem przychodu Wnioskodawca będzie również rozliczał w ramach swojej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22 przedmiotowej ustawy.

Wnioskodawca uważa, że przedstawiony sposób jego rozliczenia z tytułu przyszłej umowy jest prawidłowy.

Powyższa treść stanowiska Wnioskodawcy wynika z pisma z 22 maja 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe,
 • określenia źródła uzyskiwanych przychodów:
  • w części dotyczącej działalności gospodarczej jest prawidłowe,
  • w części dotyczącej art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest związany umową zobowiązaniową (kontraktem na realizację powierzonych zadań) ze szpitalem (dalej: Szpital). Dodatkowo Wnioskodawca został wyznaczony do wykonywania zadań związanych z członkostwem w zespole badawczym w ramach realizacji projektu (dalej: Projekt), którego uczestnikiem jest Szpital. Wnioskodawca w ramach projektu podpisze umowę ze Szpitalem (dalej: Umowa). Umowa będzie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych w ramach tej Umowy czynności, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, będzie ponosić Wnioskodawca, czynności w ramach Umowy będą wykonywane pod kierownictwem kierownika Projektu w miejscu i czasie wyznaczonym przez Szpital, Wnioskodawca, w związku z podpisaną Umową, będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Uzupełnieniem powyższej definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów – działalność gospodarcza.

Zatem w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Definicja działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, nie obejmuje więc m.in. przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 tej ustawy.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do powyższych przychodów należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, gdy osoby zarządzające przedsiębiorstwem na podstawie takich umów nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji (np. członka zarządu) lecz z tytułu tej umowy.

Należy podkreślić, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tą osobę. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Zatem – mając na uwadze powyższe – należy stwierdzić, że przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwać w związku z podpisaną ze Szpitalem Umową, nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie mamy tu do czynienia z umową o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umową o podobnym charakterze. Jest to Umowa zawarta w celu realizacji Projektu, w ramach którego Wnioskodawca ma do wykonania wskazane w opisie sprawy zadania.

Ponadto należy wskazać, że z cytowanego na wstępie przepisu art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jasno, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione.

Natomiast w niniejszej sprawie została spełniona tylko jedna z przesłanek wyłączających wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w ramach podpisanej Umowy z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. czynności będą wykonywane pod kierownictwem kierownika Projektu w miejscu i czasie wyznaczonym przez Szpital.

Należy zatem stwierdzić, że skoro Umowa została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych w ramach tej Umowy czynności oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem w ramach Umowy działalności, to przychody osiągane z tytułu Umowy Wnioskodawca powinien zaliczyć do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów.

Przechodząc do kwestii rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Organ wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Należy przy tym zauważyć, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Wymaga także podkreślenia, że o tym co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że dany wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku kosztów z działalnością gospodarczą, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Zatem, jeżeli wydatki, które poniesie Wnioskodawca w ramach podpisanej Umowy, spełnią wszystkie kryteria, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będą znajdować się w katalogu negatywnym art. 23 ust. 1 tej ustawy, to mogą stanowić one koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Reasumując – przychody, które będzie uzyskiwać Wnioskodawca w ramach podpisanej ze Szpitalem Umowy, należy zaliczyć, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednocześnie przychody te oraz koszty ich uzyskania Wnioskodawca winien rozliczyć w ramach tej działalności.

Końcowo należy zaznaczyć, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest weryfikowanie danych ani badanie i ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Nie jest zatem możliwa analiza całokształtu podejmowanych przez podatnika działań i okoliczności faktycznych konkretnej sprawy oraz ustalenie stanu rzeczywistego, co z kolei stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.