0112-KDIL3-3.4011.255.2018.1.DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2018 r. (data wpływu 3 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „Działalność” lub Przedsiębiorstwo”) na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) są:

 1. 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 2. 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 3. 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 4. 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych,
 5. 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 6. 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 7. 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i energetycznych,
 8. 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 9. 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 10. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
 11. 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 12. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 13. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 14. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 15. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 16. 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 17. 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 18. 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
 19. 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 20. 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 21. 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 22. 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
 23. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 24. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
 25. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 26. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z Działalności podlegały i podlegają opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”).

Jednocześnie na podstawie art. 24a ust. 4 Ustawy PIT w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) Wnioskodawca jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zyski osiągane przez Wnioskodawcę z Działalności w części, w jakiej nie są przeznaczane na jego potrzeby prywatne, są kumulowane w ramach Działalności (dalej „Zyski z działalności” lub „Zysk” ), tj. nie są przeznaczane i przekazywane do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Środki te służyły i służą bieżącemu finansowaniu oraz rozwojowi Działalności.

Obecnie z uwagi na rozwój prowadzonej działalności na podstawie przepisów art. 551 § 5 oraz art. od 584 zn. 1 do 584 zn. 13 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.; „KSH”) Wnioskodawca zamierza przekształcić Działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). W wyniku przekształcenia Spółce przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (tj. Wnioskodawcy). Jednocześnie Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki.

Ponadto w wyniku przekształcenia kwota Zysków z działalności w kwocie wynikającej ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia zostanie uwzględniona w bilansie Spółki i odniesiona na jej kapitał zapasowy.

Wnioskodawca jako przyszły wspólnik Spółki planuje, aby w sytuacji gdy będzie to możliwe z perspektywy finansowej (tj. w sytuacji dostępnych środków pieniężnych), przekształcona Spółka wypłaciła mu w przyszłości zyski stanowiące całość bądź część Zysków z działalności. Wnioskodawca będzie dysponował ewidencją, z której będzie wynikało, jaka część wypłaconych zysków stanowi całość bądź część Zysków z działalności, a jaka część stanowi zyski wypracowane przez przekształconą Spółkę w okresie działalności tej Spółki.

Z uwagi na planowane przekształcenie i zmianę formy opodatkowania z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na poziomie Wnioskodawcy) na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (na poziomie Spółki) Wnioskodawca chciałby upewnić się w zakresie skutków podatkowych takiej wypłaty, które zaistnieją dla niego na gruncie Ustawy PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych od Spółki będących wypłatą zysków stanowiących całość lub część Zysków z działalności opodatkowanych uprzednio PIT w ramach Działalności po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Przekształcenia tego dokonuje się w trybie przepisów art. 584 zn. 1 do 584 zn. 13 KSH.

Stosownie do art. 584 zn. 2 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zgodnie natomiast z przepisem art. 584 zn. 2 § 2 KSH Spółka przekształcona pozostaje podmiotem, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 584 zn. 2 § 3 KSH osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej w zależności od wybranej formy prowadzenia dalszej działalności. Skutkiem przekształcenia jest przejście wszelkich praw oraz obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą.

Tym samym składniki majątku służące aktualnie prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę staną się w wyniku przekształcenia składnikami majątkowymi stanowiącymi własność nowo powstałej Spółki, której Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy PIT opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej („OP”) zaniechano poboru podatku. Dochodem z danego źródła przychodów, co do zasady, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 Ustawy PIT źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów usług.

Co do zasady do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy PIT, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

W myśl natomiast art. 45 ust. 1 tej ustawy podatnicy są również obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Z treści powołanych przepisów wynika zatem, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności przez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym.

Z kolei za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 Ustawy PIT, uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

W ocenie Wnioskodawcy określenie „dywidenda” używane w ustawie PIT to dochód stanowiący udział w zysku rocznym spółki, przeznaczonym do podziału, będący wynikiem posiadania udziałów/akcji spółki wypłacającej dywidendę. Zatem z wypłatą dywidendy mamy do czynienia wówczas, gdy spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych wypracuje za dany rok zysk, jej wspólnicy postanowią o jego podziale, a spółka dokona jego wypłaty.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że otrzymanie środków pieniężnych od Spółki będących wypłatą Zysków z działalności nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu lub dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. W szczególności otrzymanie tych środków nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu z kapitałów pieniężnych takich jak dywidenda lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wykazane po przekształceniu w bilansie Spółki Zyski z działalności będą stanowiły w istocie dochód, jaki Wnioskodawca uzyskał z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. Działalności), który podlegał uprzednio opodatkowaniu podatkiem PIT na poziomie Wnioskodawcy.

Tym samym otrzymanie przez Wnioskodawcę środków od Spółki będących wypłatą Zysków z działalności będzie de facto niczym innym jak przeniesieniem do majątku prywatnego Wnioskodawcy opodatkowanego uprzednio dochodu z Działalności, przy czym przenoszącym będzie już Spółka, a nie przedsiębiorca, który go wypracował.

Wnioskodawca podkreśla również, że przekształceniu Działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością towarzyszy następstwo prawne podmiotów – tj. Spółka nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację Działalności w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia Działalności staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę).

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że przedmiotowe środki otrzymane przez Wnioskodawcę będą stanowić dywidendę lub inny przychód z udziału w zyskach osób prawnych (tu Spółki). Należy bowiem wyraźnie zaznaczyć, że wypłacane środki nie będą pochodzić z zysku wypracowanego przez Spółę, lecz dochodów (zysków) wypracowanych w ramach Działalności. Zyski z działalności zostały już raz opodatkowane przez Wnioskodawcę podatkiem PIT, wobec czego opodatkowanie tego zysku na moment wypłaty środków ze Spółki do Wnioskodawcy skutkowałoby dwukrotnym opodatkowaniem tej samej wartości tym samym podatkiem.

Punkt widzenia tożsamy ze stanowiskiem Wnioskodawcy potwierdza jednolita praktyka interpretacyjna Ministra Rozwoju i Finansów, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. sygn. 3063-ILPB1-3.4511.90.2017.1.KP, w której stwierdzono „Należy zauważyć, że przekształcenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową Spółkę oznacza następstwo prawne podmiotów, a Spółka nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę) (...). Reasumując – wypłata przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy dochodu wypracowanego przez Wnioskodawcę przed dniem powstania Spółki, od którego Wnioskodawca odprowadził zaliczki na podatek dochodowy, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 marca 2017 r. sygn. 1462-IPPB2.4511.45.2017.1.AF, w której Dyrektor podzielił opinię wnioskodawcy, że „(...) kwoty wypłacone Wnioskodawcy przez Spółkę stanowiące zyski, które Wnioskodawca wypracował w ramach Działalności i które były przez Wnioskodawcę opodatkowywane na bieżąco, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy dochodu do opodatkowania Dochód od tych zysków został bowiem już przez Wnioskodawcę opodatkowany w momencie jego osiągnięcia – gdy prowadził działalność. Faktyczna wypłata tych środków przez Spółkę nie powinna być więc ponownie opodatkowana”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r. sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.818.2016.1.MM, w której stwierdzono „Zauważyć należy, że przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, a następnie przekształcenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową oznacza następstwo prawne podmiotów, a spółka przekształcona nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację spółki przekształcanej w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że zysk wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem jednoosobowej spółki kapitałowej bądź zyskiem spółki komandytowej Zysk ten nadal pozostaje zyskiem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, poprzednika prawnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/spółki komandytowej”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. sygn. 0112-KDIL3-1.4011.145.2017.1.AMN, w której organ stwierdził, że „przekształcenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową Spółkę oznacza następstwo prawne podmiotów, a Spółka nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę). Ponadto uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Wnioskodawcę dochodu do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata tego dochodu, który został opodatkowany w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 października 2017 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.264.2017.1.AK.

Prawidłowość powyższego podejścia potwierdzają również – w sposób pośredni – interpretacje indywidualne stwierdzające brak opodatkowania wypłaty dywidendy dokonanej przez spółkę kapitałową, która powstała z przekształcenia spółki osobowej, przykładowo:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 listopada 2016 r. sygn. 2641-IBPB-1-2.4510.872.2016.1.BKD;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2016 r. sygn. ITPB1/4511-653/16-l/DP.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem środków pieniężnych od Spółki będących wypłatą Zysków z działalności po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą planuje przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki. W wyniku przekształcenia kwota Zysków z działalności w kwocie wynikającej ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia zostanie uwzględniona w bilansie Spółki. Wnioskodawca, jako przyszły wspólnik Spółki, planuje, aby w sytuacji gdy będzie to możliwe z perspektywy finansowej, przekształcona Spółka wypłaciła mu w przyszłości zyski stanowiące całość bądź część Zysków z działalności.

W myśl art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.): przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Przekształcenia tego dokonuje się w trybie przepisów art. 5841 do art. 58413 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do art. 5842 § 1 tej ustawy: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 5842 § 2 ww. ustawy: spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 5842 § 3 omawianej ustawy: osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej w zależności od wybranej formy prowadzenia dalszej działalności. Skutkiem przekształcenia jest przejście wszelkich praw oraz obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą.

Tym samym składniki majątku służące aktualnie prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę staną się w wyniku przekształcenia składnikami majątkowymi stanowiącymi własność nowo powstałej Spółki, której Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem.

Analizując skutki podatkowe wypłaty przez Spółkę dochodu wypracowanego w ramach działalności gospodarczej, od którego Wnioskodawca odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, należy odnieść się do stosownych regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

I tak – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 omawianej ustawy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl natomiast z art. 45 ust. 1 tej ustawy: podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności przez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym.

Dochód po jego opodatkowaniu pozostaje w gestii osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (...).

Określenie „dywidenda” używane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych postrzegane jest jako dochód stanowiący udział w zysku rocznym spółki, przeznaczonym do podziału, będący wynikiem posiadania udziałów/akcji spółki wypłacającej dywidendę.

Zacytowana regulacja definiuje dochód pochodzący z kapitałów pieniężnych, stanowiąc, że dochodem tym jest dochód faktycznie uzyskany z udziału, a przysługujący podatnikowi, tj. część zysku przypadająca temu podatnikowi na podstawie tytułu prawnego.

Zatem z wypłatą dywidendy mamy do czynienia wówczas, gdy spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (np. spółka kapitałowa) wypracuje za dany rok zysk, a jej wspólnicy postanowią o jego podziale.

Należy zauważyć, że przekształcenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w Spółkę oznacza następstwo prawne podmiotów, a Spółka nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę).

Ponadto uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Wnioskodawcę dochodu do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata tego dochodu, który został opodatkowany w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu.

Tym samym w związku z faktem, że dochód osiągnięty w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie został wypracowany przez Spółkę, a jego źródłem jest wyłącznie indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza Wnioskodawcy, to dochód ten nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując – w związku z otrzymaniem środków pieniężnych od Spółki będących wypłatą zysków stanowiących całość lub część Zysków z działalności opodatkowanych uprzednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach Działalności po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.