0112-KDIL3-3.4011.197.2018.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zakres możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka podatkiem liniowym.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą (Kancelaria Radcy Prawnego) i jest zarejestrowany w CEIDG. Przeważający rodzaj działalności Wnioskodawcy to działalność prawnicza – PKD 69.10.Z, przy czym Wnioskodawca planuje również wykonywać działalność w zakresie: działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z, wynajem i dzierżawa własnych urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, leasing finansowy – PKD 64.91.Z, pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z.

Wnioskodawca prowadzi również działalność polegającą na prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych jako tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca sądowy, zarządca przymusowy lub syndyk masy upadłości – jest to (jeśli chodzi o wysokość dochodów) główna działalność Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawiającą do wykonywania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Na jej podstawie Wnioskodawca wykonuje również czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. W tym zakresie działalność zawodowa Wnioskodawcy cechuje się ciągłością i powtarzalnością podejmowanych działań, zorganizowaniem, ma ściśle profesjonalny charakter, a Wnioskodawca ponosi ryzyko ekonomiczne swoich decyzji. Jako Syndyk w postępowaniu upadłościowym Wnioskodawca dokonuje czynności we własnym imieniu, na rachunek upadłego. Pierwsze postępowanie, w którym Wnioskodawcę ustanowiono Syndykiem masy upadłości, miało miejsce w 2011 roku. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca prowadzi 19 postępowań, w których pełni funkcję syndyka masy upadłości oraz 2 postępowania restrukturyzacyjne (funkcje nadzorcy wykonania układu i zarządcy).

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm., dalej „PrUpad”) syndyk jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Sąd orzeka również o wynagrodzeniu syndyka i o zwrocie poniesionych przez niego wydatków na podstawie art. 162, 167a PrUpad.

Nadzorca sądowy jest powoływany przez sąd na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, dalej „PrRes”) i również sąd, w oparciu o przepisy art. 43-50 PrRes, rozstrzyga o wynagrodzeniu nadzorcy i zwrocie poniesionych wydatków.

Natomiast na podstawie art. 51 ust. 1 PrRes sąd powołuje zarządcę, natomiast o jego wynagrodzeniu rozstrzyga na podstawie art. 55-64 powołanej ustawy. Wykonywanie tej działalności zawodowej nie jest możliwe na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony na umowę o pracę. Wypłacane Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia ww. funkcji było dotychczas kwalifikowane przez sądy i inne podmioty do źródła przychodów działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 Ustawy o PIT, a organy pobierały z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikuje się do tej działalności.

Wnioskodawca zamierza od 1 czerwca 2018 r. rozpocząć wykonywanie ww. funkcji w ramach działalności gospodarczej. W rezultacie Wnioskodawca chciałby zakwalifikować przychody z tytułu pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować je 19% liniową stawką PIT, którą stosuje prowadząc dotychczasową działalność gospodarczą (Kancelarię Radcy Prawnego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej?
  2. Czy wynagrodzenie nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza, można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem liniowym?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka podatkiem liniowym. Natomiast w zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydano postanowienie z 20 czerwca 2018 r. nr (...) o bezprzedmiotowości wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikuje się do tej działalności. Wnioskodawca uważa, że składając stosowne oświadczenie (czynności wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), organom władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sądom, na zlecenie których wykonuje te czynności jako syndyk, nadzorca lub zarządca, przychody te może zakwalifikować zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 jako pozarolniczą działalność gospodarczą.

Potwierdzeniem słuszności takiego stanowiska jest wydana w dniu 21 listopada 2013 r. przez Ministra Finansów interpretacja ogólna Nr DD3/033//181/CRS/13/RD-90955/13 stwierdzająca, że przychody uzyskiwane z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy mogą być zaliczone do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza, pozwalają mu wybrać sposób opodatkowania tych dochodów. Zgodnie z art. 30c – „podatek liniowy”, po złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania zgodnie z art. 9a ust. 2.

Powyższe stanowisko znalazło również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych ITPB1/415-849/14/MW, IPPP2/443-1-329/13-4/JW, ITPB1/415-942/13/14-S/AK, ILPB2/415-1001/13-4/WS, IPTPB1/415-294/14-2/AG, IPPP1/443-568/10/12-7/S/AS, IPTPB3/423-208/14-2/GG, ILPB1/415-542/14-5/AMN, w których organy podatkowe uznały możliwość zastosowania rozwiązań, o jakie postuluje Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy źródłami przychodów są odpowiednio: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową; 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż: 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem za przychody z działalności gospodarczej należy uznać takie przychody, które nie zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Użycie przez ustawodawcę w art. 13 pkt 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa. Na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury czy innych podmiotów określone czynności osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić należy, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze zarządcy, nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy, w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Jeżeli więc prowadzona działalność zawodowa w zakresie pełnienia funkcji zarządcy, nadzorcy sądowego lub syndyka nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto przy kumulatywnym zbiegu źródeł przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 updof, takich jak działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, nie ma powodów, aby przyjmować, że źródło przychodu w postaci działalności wykonywanej osobiście nie może mieścić się w pojęciu źródła przychodu w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 updof. Należy także zwrócić uwagę, że w orzecznictwie sądowym utrwala się taki sposób rozumienia omawianych regulacji prawnych. W wyroku z dnia 5 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w sytuacji „gdy podatnik jest biegłym i wykonuje wolny zawód w celach zarobkowych, zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), to przychody osiągane z tego rodzaju działalności powinny być uznawane za przychody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie działalność wykonywana osobiście. Działalność wykonywana osobiście nie musi bowiem spełniać powyższych kryteriów, a zwłaszcza ciągłości (powtarzalności i stałości) i określonego stopnia zorganizowania. Pozarolniczą działalność gospodarczą od działalności wykonywanej osobiście odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów, lecz zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, ciągły (powtarzalny) charakter” (wyrok WSA z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4187/06). W innym wyroku Sąd stwierdził, że przy zbiegu źródeł przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 updof, takich jak działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, nie ma powodów aby przyjmować, że źródło przychodu w postaci działalności wykonywanej osobiście nie może mieścić się w pojęciu źródła przychodu w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazywane bowiem tu źródła przychodu wzajemnie się uzupełniają, „nie pozostając w relacji wzajemnego wykluczania się” (por. wyrok WSA z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 16/11). Powyższe stanowisko zostało również zaaprobowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie 1462-IPPB1.4511.16.2017.1.MJ.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że jeżeli czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Reasumując, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka Wnioskodawca może zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – działalność gospodarcza, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z ww. działalności może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy – źródłami przychodów są:

  • działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – Kancelarię Radcy Prawnego. Przeważający rodzaj działalności Wnioskodawcy to działalność prawnicza, przy czym Wnioskodawca planuje również wykonywać inne działalności, które wyszczególnił w opisie sprawy. Wnioskodawca prowadzi również działalność polegającą na prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych jako tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy lub syndyk masy upadłości – jest to, jeśli chodzi o dochód, główna działalność Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W tym zakresie działalność zawodowa Wnioskodawcy cechuje się ciągłością i powtarzalnością podejmowanych działań, zorganizowaniem, ma ściśle profesjonalny charakter, a Wnioskodawca ponosi ryzyko ekonomiczne swoich decyzji. Ponadto Wnioskodawca nie jest zatrudniony nigdzie na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca zamierza od 1 czerwca 2018 r. rozpocząć wykonywanie ww. funkcji w ramach działalności gospodarczej.

Odnosząc się do kwestii możliwości opodatkowania wskazanego we wniosku wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka tzw. podatkiem liniowym Organ wyjaśnia, co następuje.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Stosownie do art. 9a ust. 2 ww. ustawy: podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 tej ustawy: wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego, podatnik musi uwzględnić również przesłanki określone w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu: jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Przy czym możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Reasumując – wynagrodzenie nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza, można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem liniowym, pod warunkiem że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 tej ustawy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.