0112-KDIL3-1.4011.163.2018.1.AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 stycznia 2016 r. Wnioskodawca został zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez dwóch pracodawców:

 1. Firma S z siedzibą w W (firma współpracuje na podstawie umowy agencyjnej z D).
  Zatrudnienie na 3/4 etatu na stanowisku doradcy ds. produktów finansowych.
  Do zadań Wnioskodawcy należał kontakt z Klientem w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu przez D umów dotyczących produktów oferowanych przez Bank, czyli przyjmowanie i analizowanie, wprowadzanie do systemu bankowego wniosków kredytowych przez potencjalnych Klientów.
 2. D z siedzibą w W.
  Zatrudnienie na 1/4 etatu na stanowisku doradca kredytowy.

Zakres zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem obejmował:

 • odpowiedzialność za obsługę posprzedażową produktów kredytowych udzielonych przez Bank w ramach oddziału,
 • udział w komisyjnym otwieraniu i zamykaniu Oddziału oraz pomieszczeń posiadających zabezpieczenia,
 • obsługę rachunków Klientów indywidualnych, w tym wprowadzanie danych do systemów informatycznych Banku,
 • wykonywanie operacji w systemach bankowych, w tym w głównym systemie operacyjnym funkcjonującym w Banku w ramach nadanych uprawnień,
 • wykonywanie czynności bezgotówkowych w systemach bankowych, zgadnie z wytycznymi obrotu bezgotówkowego oraz posiadanymi uprawnieniami,
 • wprowadzanie danych do systemu BGK-zlecenia z wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych,
 • udział w spotkaniach z Dyrektorem Oddziału/Dyrektorem Regionu Banku oraz Dyrektorem Departamentu Dystrybucji Pośredniej,
 • składanie oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału Banku w granicach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw.

Podsumowując, w Firmie S praca Wnioskodawcy zaczynała się od wyszukania potencjalnego Klienta, podpisania z nim wniosku kredytowego, wprowadzenia wniosku do systemu bankowego do otrzymania decyzji kredytowej i podpisania umowy kredytowej/ubezpieczeniowej.

Firma S wypłacała Wnioskodawcy wynagrodzenie zasadnicze plus prowizyjne od każdej zrealizowanej transakcji. W D Wnioskodawca miał jedynie możliwość obsługi posprzedażowej oraz dostęp do systemu bankowego, który ze względu na cząstkowe zatrudnienie był mocno ograniczony. Wszystkie dyspozycje Klienta mógł wprowadzić do systemu jedynie pracownik pełnoetatowy.

Powyższe umowy zostały rozwiązane na mocy porozumienia stron z dniem 5 kwietnia 2018 r.

Od 6 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej od tego dnia również zostanie podpisana umowa agencyjna z D.

Zakresem działalności będą czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o produkty bankowe oferowane przez D (zakres obowiązków tożsamy z zakresem w Firmie S).

Formą opodatkowania którą wybrał Wnioskodawca jest podatek liniowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku Wnioskodawcy, kiedy umowa agencyjna zostanie podpisana z Firmą, w której był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, tj. D, lecz zakres obowiązków i zadań jest inny niż te, które będzie wykonywał w ramach umowy agencyjnej, słusznie dokonał wyboru podatku liniowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Według oceny Wnioskodawcy słusznie dokonał wyboru podatku liniowego z tego względu, iż czynności które będzie wykonywał w ramach umowy agencyjnej są inne niż te które wykonywał w ramach umowy o pracę.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdził ustnie pracownik Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 powołanej ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 powołanej ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższego wynika zatem, że możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wskazanego art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że do 5 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę m.in. w D Od 6 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i tego dnia również zostanie podpisana umowa agencyjna z D. Zakresem działalności będą czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o produkty bankowe oferowane przez D. Jak wynika z opisu sprawy zakres obowiązków i zadań wykonywanych w ramach umowy o pracę był inny niż ten, który Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy agencyjnej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku opis zdarzenia oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę zawartej z D, nie były oraz nie będą tożsame z czynnościami, które będą wykonywane w ramach pozarolniczej działalności, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19%, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.