0112-KDIL2-3.4012.100.2018.1.WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w formie licytacji prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; stwierdzenia, czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży ww. prac dzieci stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; oraz obowiązku wystawienia faktur z tytułu ww. sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stwierdzenia, czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w formie licytacji prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • stwierdzenia, czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży ww. prac dzieci stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; oraz
 • obowiązku wystawienia faktur z tytułu ww. sprzedaży

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w formie licytacji prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; stwierdzenia, czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży ww. prac dzieci stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawienia faktur z tytułu ww. sprzedaży. Wniosek uzupełniono w dniu 12 marca 2018 r. o potwierdzenie wniesienia opłaty od wniosku oraz pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej: „Wnioskodawca”) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Fundacja jest również wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Fundacja istnieje od 5 września 20xx r.

Zgodnie ze statutem Fundacji z dnia 26 kwietnia 20xx r., Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie na rzecz osób wskazanych w Statucie.

Celem Fundacji jest:

 1. działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek (...);
 2. działalność na rzecz pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży (...);
 3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw (...);
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. promocja i organizacja wolontariatu (...).

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce oraz udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in. sprzedaż, w szczególności na aukcjach charytatywnych, przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe.

W chwili składania niniejszego wniosku Fundacja w rejestrze podatników VAT ma status podatnika VAT czynnego. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja wspiera finansowo dziecięce oddziały onkologiczne i hematologiczne. Mianownikiem akcji, polegającej na organizacji warsztatów plastycznych w szpitalach, jest aukcja charytatywna, podczas której licytowane są obrazy stworzone przez najmłodszych pacjentów oddziałów onkologii i hematologii. Cały dochód ze sprzedaży trafia do szpitali w formie m.in. specjalistycznego sprzętu medycznego oraz umożliwia organizację wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodziców. Uczestnicy turnusów biorą udział w warsztatach terapeutycznych z psychoonkologiem, zajęciach z dietetykiem, instruktorem ruchu.

Fundacja zajmuje się zatrudnianiem plastyków, zakupem wszystkich materiałów plastycznych do szpitali oraz organizacją całego projektu. Plastycy prowadzą zajęcia z dziećmi i po skończonym cyklu warsztatów przesyłają wszystkie stworzone prace do biura Fundacji. Następnie prace są selekcjonowane i Fundacja wybiera najciekawsze prace, które zostają oprawione i wystawione na licytację podczas (...) gali. Z przedstawicielami prawnymi dzieci będących autorami prac podpisywane są umowy o nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich do stworzonych prac. Przekazanie Fundacji prac następuje nieodpłatnie. Fundacja z tytułu nabycia prac plastycznych nie otrzymuje faktur VAT. Fundacja nie odlicza z tytułu przekazanych jej prac podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Z każdym z nabywców prac Fundacja zawiera umowy darowizny. Część umów zawierana jest w formie pisemnej, część w formie dorozumianej. Przedmiotem umowy darowizny jest przekazanie środków pieniężnych w określonej kwocie, które Fundacja zobowiązuje się przeznaczyć na realizację celów statutowych. Całość przekazanych darowizn Fundacja przeznacza na cele statutowe.

Przed przystąpieniem do licytacji prac wszyscy biorący w niej udział licytanci są informowani o tym, że środki pieniężne przekazane Fundacji z tytułu wylicytowanych prac zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji. Zalicza się do niej: udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce, udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom, finansowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców.

Darowizny od darczyńców na rzecz Fundacji dokonywane są w formie przelewów bankowych. W tytułach przelewów darczyńcy wpisują np. „Darowizna (...)”, „Aukcja (...) xx Gala, 20xx, obrazek xx”.

Fundacja planuje ponawiać w kolejnych latach działania przedstawione wyżej, tzn. organizować aukcje charytatywne przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe i przeznaczać w całości uzyskane z tych licytacji środki na działalność statutową.

Zdarzenie przyszłe, o którym mowa w art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zawierać będzie identyczne elementy stanu faktycznego jak te, które opisane zostały wyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • W zakresie stanu faktycznego:
  1. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe, w ramach zorganizowanej przez Wnioskodawcę licytacji, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
  2. Czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży prac dzieci młodzieży chorych na choroby nowotworowe, jak i późniejsze wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży tych prac stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT?
  3. Czy z tytułu dokonywanej sprzedaży prac dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe na charytatywnych aukcjach Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać nabywcom tychże prac faktury VAT?
 • W zakresie zdarzenia przyszłego:
  1. Czy sprzedaż przez Fundację prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe, w ramach zorganizowanych w przyszłości przez Wnioskodawcę licytacji, stanowić będzie odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
  2. Czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży prac dzieci młodzieży chorych na choroby nowotworowe, jak i późniejsze wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży tych prac stanowić będzie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT?
  3. Czy z tytułu dokonywanej sprzedaży prac dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe na charytatywnych aukcjach Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać nabywcom tychże prac faktury VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatnika VAT należy uznać taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu ust. 2 tego artykułu. Stosownie do tego przepisu: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przepisy tej drugiej ustawy przewidują, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona w trzech formach: działalność nieodpłatna, działalność odpłatna oraz działalność gospodarcza (art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Jednocześnie w art. 7, 8 oraz 9 tej ustawy zdefiniowane zostały pojęcia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 7), odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 8) oraz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 9).

Zgodnie z wolą fundatora, którą wyraził w § 8 ust. 6 lit. a Statutu z 26 kwietnia 20xx r., sprzedaż na aukcjach charytatywnych przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe prowadzona jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Wnioskodawcy. Przedmiotowe postanowienie statutowe w pełni koresponduje z ustawowym zakresem przewidzianym dla działalności odpłatnej pożytku publicznego. W art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawodawca wyszczególnił trzy pola odpłatnej działalności pożytku publicznego, z których jednym jest: sprzedaż przedmiotów darowizny. W tym też znaczeniu traktować należy sformułowanie „sprzedaż” użyte przez Fundatora w § 8 ust. 6 lit. a Statutu z 26 kwietnia 20xx r.

Ten aspekt sprawy ma szczególne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę to, że te same pojęcia prawne mogą być odmiennie definiowane w różnych ustawach. Na przykład znaczenie „sprzedaży” użyte w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie różni się znaczeniowo od „sprzedaży” zdefiniowanej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Zwrot „sprzedaż przedmiotów darowizny” zawarty w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako jedna z form odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może dotyczyć i nie dotyczy działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy, gdyż przeczyłoby to ustawowemu założeniu o rozłączności odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wynikającej z art. 9 ust. 3 tejże ustawy. Przepis ten przewiduje, że: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności”. Jeżeli więc „sprzedaż przedmiotów darowizny” stanowi jeden z wyraźnie wyodrębnionych przedmiotów odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), to sprzedaż taka nie może być równocześnie przedmiotem działalności gospodarczej (art. 9 ust. 3 tejże ustawy).

Jednocześnie „sprzedaż”, w znaczeniu przyjętym w przepisach ustawy o VAT (art. 2 pkt 22), dotyczy wprost czynności opodatkowanych tym podatkiem, które co do zasady wykonywane są w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Szczegółową analizę prawną dotyczącą skutków w podatku od towarów i usług stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku, poprzedzić należy założeniami wstępnymi.

Niezależnie od zwrotów i sformułowań użytych w Statucie, a także w ustawach ustrojowych regulujących funkcjonowanie Wnioskodawcy, skutki prawno-podatkowe w podatku VAT dotyczące konkretnych czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę ustalać należy wyłącznie na podstawie oceny prawnej faktów przedstawionych w niniejszym wniosku w kontekście przepisów ustawy o VAT (por. wyrok WSA w Warszawie, 4 marca 2008 r., III SA/Wa 2146/07, LEX nr 468665).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-291/92 stwierdził, że nie wystarczy, by daną czynność wykonał podatnik prowadzący jakąś działalność gospodarczą i ze względu na tę działalność zarejestrowany na potrzeby VAT – warunkiem sine qua non opodatkowania czynności jest to, aby: (1) dana czynność zawarta była w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu i (2) wykonana została przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Posiadanie statusu podatnika podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, należy uznać za rodzącą obowiązki w podatku VAT.

Tak więc podatnikiem dany podmiot będzie tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonał w ramach działalności gospodarczej. Wykonywanie określonych czynności – będących dostawą towarów czy też świadczeniem usług – niemające miejsca w ramach działalności gospodarczej, nie jest działaniem w charakterze podatnika, a w konsekwencji – nie podlega opodatkowaniu (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, komentarz do art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, stan prawny na dzień 10 stycznia 2012 r., LEX).

Można być podatnikiem podatku VAT, ale okoliczność ta sama w sobie nie wyklucza, że danej czynności można nie wykonywać w takim charakterze (wykonanie jej poza działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku VAT), a wówczas czynność taka nie będzie objęta podatkiem VAT. Opodatkowanie podatkiem VAT danej czynności wymaga każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu właśnie do niej podmiot ją realizujący występował w charakterze podatnika (wyrok WSA w Warszawie, 4 marca 2008 r., III SA/Wa 2146/07, LEX nr 468665).

Z ustawy o VAT wynika więc, że zakres opodatkowania podatkiem VAT determinowany jest przez dwa czynniki:

 1. przedmiotowy (opodatkowaniu podlega wyłącznie dostawa towarów i świadczenie usług)
  oraz
 2. podmiotowy (dostawa i świadczenie usług muszą być dokonane przez podatnika działającego w takim charakterze).

Istotne jest to, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. Przepis art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stanowi bowiem, że opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Podstawową przesłanką uznania danej dostawy towarów za czynność opodatkowaną w VAT jest jej odpłatny charakter. W ocenie Wnioskodawcy za odpłatną dostawę towarów można uznać czynność, która charakteryzuje się tym, że pomiędzy otrzymaną zapłatą, a dostawą towarów powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Kwoty przekazane przez świadczeniobiorcę jedynie przy okazji dostawy towarów, czy też świadczenia usług, które nie są należne za świadczenie i w związku z jego wykonaniem, nie są zapłatą, nie mogą przesądzać o odpłatności danej umowy. Ponadto związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniami na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje za to świadczenie (zob. również wyrok NSA z dnia 10 listopada 2010 r., I FSK 1069/06, LEX nr 585265 i wskazane tam orzecznictwo ETS).

Odnosząc powyższe ogólne założenia do stanu faktycznego przedstawionego na wstępie niniejszego wniosku, warunek odpłatności dostawy nie jest spełniony. Prace wytworzone przez dzieci i młodzież chorą na choroby nowotworowe, które są sprzedawane przez Wnioskodawcę na organizowanych przez niego aukcjach charytatywnych, nie spełniają warunku odpłatności dostawy, ponieważ zapłata dokonywana przez nabywców nie jest konsekwencją dostawy towaru, którego wartość materialna jest znikoma. Z perspektywy nabywcy takiej pracy, jej zakup jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy, polegającej na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na cele statutowe organizatora aukcji, którym jest Wnioskodawca. Sam nabywany towar ma znaczenie drugorzędne – nie ma on bowiem dla nabywcy realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość emocjonalną lub symboliczną. Nabywcę prac należy zatem postrzegać jako darczyńcę, natomiast Wnioskodawcę jako podmiot obdarowany.

Jednocześnie podnieść należy, że nabywcy prac, którzy przystępują do licytacji mają pełną świadomość tego, że Wnioskodawca całość pieniędzy z tytułu wylicytowanych i zakupionych prac przeznaczy na swoją działalność statutową. Przekazane przez darczyńców darowizny przeznaczane są przez Wnioskodawcę wyłącznie na udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce, udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom, finansowanie prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców.

Jednym z warunków uznania danych czynności za podejmowane w ramach działalności gospodarczej podatnika VAT jest wykonywanie ich w celu zarobkowym (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Oczywiście cel zarobkowy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, odnosi się do interesów ekonomicznych samego podatnika VAT, a nie innych podmiotów. Działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży prac stworzonych przez dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe, jak i późniejsze wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży tych prac, nie ma na celu uzyskania dochodu, który stanowiłby zysk ekonomiczny samego Wnioskodawcy.

Z tego też powodu nie jest spełniony podmiotowy warunek opodatkowania ww. czynności podatkiem od towarów i usług, którym jest wykonywanie wspomnianych czynności w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Identyczna do przedstawionej w niniejszym wniosku ocena prawna w zakresie skutków prawnopodatkowych w podatku od towarów i usług czynności polegających na sprzedaży prac, które dla nabywcy nie stanowią ekonomicznego ekwiwalentu przekazywanych przez niego środków, a mają wartość wyłącznie emocjonalną, przedstawiona została w interpretacji indywidualnej Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.636.2017.2.MD. W przywołanej interpretacji Dyrektor Informacji Skarbowej uznał, że: „Podsumowując stwierdzić należy, że sprzedaż prac (wyrobów wytwarzanych przez uczestników WTZ w ramach ich terapii nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym wskazać należy, że sprzedaż wskazanych wyrobów (prac) nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży wyrobów została przeznaczona na integrację społeczną uczestników. Z tytułu nabycia materiałów zużytych do wytworzenia prac (wyrobów) do terapii zajęciowej Wnioskodawca nie dokonuje i nie dokonywał odliczenia podatku VAT. Zatem działalność prowadzona przez warsztaty nie spełnia definicji działalności gospodarczej, jaka jest zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy”.

Powyższy pogląd prawny zgodny jest z wcześniejszym stanowiskiem Ministra Rozwoju i Finansów, który w dwóch odpowiedziach na interpelacje posłów uznał, że:

 1. Zapłata dokonywana przez wygrywającego aukcję, nie jest konsekwencją dostawy towaru, tj. pracy wykonanej w ramach terapii zajęciowej przez osobę niepełnosprawną. Z perspektywy nabywcy takiej pracy, jej zakup jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy polegającej na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na cele podopiecznych WTZ. Sam nabywany towar ma znaczenie drugorzędne, wylicytowana praca nie ma bowiem dla nabywcy realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość sentymentalną lub symboliczną (analogicznie jak ((cegiełki)) w zamian darowizny)”, pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r., PT3.054.1.2017.LBE.96;
 2. W przypadku sprzedaży prac wytworzonych w ramach terapii zajęciowej warunek ten, jak zostało wskazane w ww. odpowiedzi, nie jest spełniony. Zapłata dokonywana przez nabywcę nie jest bowiem konsekwencją dostawy towaru, tj. pracy wykonanej w ramach terapii zajęciowej przez osobę niepełnosprawną. Z perspektywy nabywcy takiej pracy, jej zakup jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy polegającej na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na cele podopiecznych WTZ. Sam nabywany towar ma znaczenie drugorzędne, a praca nie ma dla nabywcy realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość sentymentalną lub symboliczną (analogicznie jak ((cegiełki)) w zamian za darowizny). Nabywcę takich prac należy zatem postrzegać, jako darczyńcę, a WTZ i osoby niepełnosprawne, jako podmiot obdarowany”, pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 czerwca 2017 r., PT1.054.25.2017.ALX.344.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 1 9a ust. 5 pkt 4.

W ocenie Wnioskodawcy z tytułu dokonywanej przez niego sprzedaży prac dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe na charytatywnych aukcjach, Wnioskodawca nie powinien wystawiać nabywcom tychże prac faktur VAT. Opisane działanie nie stanowi bowiem odpłatnej dostawy towarów i jako czynność nieopodatkowana podatkiem od towarów i usług nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powołanych przepisów wynika, że dana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu wówczas, gdy dany podmiot – dokonując jej – będzie działał w charakterze podatnika, to znaczy, gdy czynność zostanie dokonana w okolicznościach pozwalających na przypisanie jej cech działalności gospodarczej, a zatem jeśli będzie miała ona charakter profesjonalny i ciągły. Posiadanie statusu podatnika VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, należy uznać za rodzącą obowiązki w podatku VAT.

Tym samym należy stwierdzić, że dany podmiot będzie podatnikiem tylko w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu, które wykonywał będzie w ramach działalności gospodarczej. Wykonywanie określonych czynności – będących dostawą towarów czy też świadczeniem usług – niemające miejsca w ramach działalności gospodarczej, nie jest działaniem w charakterze podatnika, a w konsekwencji – nie podlega opodatkowaniu.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zakres opodatkowania podatkiem VAT determinowany jest przez dwa czynniki:

 • przedmiotowy – opodatkowaniu podlega wyłącznie dostawa towarów i świadczenie usług oraz
 • podmiotowy – dostawa i świadczenie usług muszą być dokonane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Istotne jest to, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno na podstawie przepisów krajowych, jak i wspólnotowych, aby dana czynność podlegała VAT, musi być dokonywana przez podatnika tego podatku działającego w tym charakterze (tj. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Nie każde więc działanie podatnika będzie czynnością opodatkowaną VAT. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w przypadku działalności fundacji.

Należy wskazać, że działalność fundacji uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40, z późn. zm.). Stosownie do art. 1 ustawy o fundacjach, fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

W myśl art. 4 ww. ustawy, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu.

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach).

Ponadto – na mocy art. 5 ust. 5 powołanej ustawy – fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

W świetle art. 7 ust. 1 i ust. 2 wskazanej ustawy, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co do zasady, na podstawie ww. przepisów, działalność fundacji można więc podzielić na działalność statutową (związaną z realizacją celów, dla których fundacja została powołana) oraz pozostałą działalność gospodarczą (która, co do zasady, ma wspomagać działalność statutową).

Odnosząc przepis art. 15 ust. 1 ustawy do przepisów ustawy o fundacjach stwierdzić należy, że fundacja prowadząca działalność gospodarczą, staje się podatnikiem VAT na takich samych zasadach, jak każdy inny przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.), ustawa reguluje zasady:

 1. prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d;
 2. uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 3 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Według art. 7 powołanej ustawy, działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Natomiast, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

 1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
 2. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i powinna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonać jej wykładni literalnej.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie musi być – co do zasady – prowadzona w celu uzyskania zysku. W ramach działalności gospodarczej podatnik VAT może dążyć do osiągnięcia celów inne niż zarobkowe. Tym samym podatnikami VAT mogą być również podmioty typu non profit, realizujące np. zadania charytatywne, przy czym opodatkowaniu mogą podlegać jedynie takie czynności wykonywane przez tych podatników, działających w tym charakterze, które są realizowane pod tytułem odpłatnym. Bez znaczenia także dla nabycia statusu podatnika VAT jest efekt prowadzonej działalności, w szczególności, czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

Ponadto należy wskazać, że realizacja zadań fundacji, poza przypadkami prowadzenia przez nią działalności gospodarczej związanej z jej celami statutowymi (czynności odpłatne), ma z reguły charakter usługowy – nieodpłatny. Przy czym, należy zauważyć, że statutowe czynności podlegają opodatkowaniu, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jedynie wówczas, gdy są one realizowane za odpłatnością (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast, gdy są wykonywane nieodpłatnie – nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Fundacja jest również wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Fundacja istnieje od 5 września 20xx r. Zgodnie ze statutem Fundacji z dnia 26 kwietnia 20xx r., Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie na rzecz osób wskazanych w Statucie. Celem Fundacji jest: działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek (...); działalność na rzecz pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży (...); wspieranie i prowadzenie inicjatyw (...); ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu (...). Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce oraz udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in. sprzedaż, w szczególności na aukcjach charytatywnych, przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe. W chwili składania niniejszego wniosku Fundacja w rejestrze podatników VAT ma status podatnika VAT czynnego. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja wspiera finansowo dziecięce oddziały onkologiczne i hematologiczne. Mianownikiem akcji, polegającej na organizacji warsztatów plastycznych w szpitalach, jest aukcja charytatywna, podczas której licytowane są obrazy stworzone przez najmłodszych pacjentów oddziałów onkologii i hematologii. Cały dochód ze sprzedaży trafia do szpitali w formie m.in. specjalistycznego sprzętu medycznego oraz umożliwia organizację wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodziców. Uczestnicy turnusów biorą udział w warsztatach terapeutycznych z psychoonkologiem, zajęciach z dietetykiem, instruktorem ruchu. Fundacja zajmuje się zatrudnianiem plastyków, zakupem wszystkich materiałów plastycznych do szpitali oraz organizacją całego projektu. Plastycy prowadzą zajęcia z dziećmi i po skończonym cyklu warsztatów przesyłają wszystkie stworzone prace do biura Fundacji. Następnie prace są selekcjonowane i Fundacja wybiera najciekawsze prace, które zostają oprawione i wystawione na licytację podczas (...) gali. Z przedstawicielami prawnymi dzieci będących autorami prac podpisywane są umowy o nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich do stworzonych prac. Przekazanie Fundacji prac następuje nieodpłatnie. Fundacja z tytułu nabycia prac plastycznych nie otrzymuje faktur VAT. Fundacja nie odlicza z tytułu przekazanych jej prac podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z każdym z nabywców prac Fundacja zawiera umowy darowizny. Część umów zawierana jest w formie pisemnej, część w formie dorozumianej. Przedmiotem umowy darowizny jest przekazanie środków pieniężnych w określonej kwocie, które Fundacja zobowiązuje się przeznaczyć na realizację celów statutowych. Całość przekazanych darowizn Fundacja przeznacza na cele statutowe. Przed przystąpieniem do licytacji prac wszyscy biorący w niej udział licytanci są informowani o tym, że środki pieniężne przekazane Fundacji z tytułu wylicytowanych prac zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji. Zalicza się do niej: udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce, udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom, finansowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców. Darowizny od darczyńców na rzecz Fundacji dokonywane są w formie przelewów bankowych. Fundacja planuje ponawiać w kolejnych latach działania przedstawione wyżej, tzn. organizować aukcje charytatywne przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe i przeznaczać w całości uzyskane z tych licytacji środki na działalność statutową.

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie dotyczą m.in. kwestii stwierdzenia, czy sprzedaż przez Fundację w formie licytacji prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz stwierdzenia, czy ww. działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży prac dzieci stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W tym miejscy wskazać należy, że powołane wyżej przepisy art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy, zawierają podstawowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z przepisów tych wynika przede wszystkim, że opodatkowaniu podlegają dostawa towarów oraz świadczenie usług realizowane na terytorium kraju. Ponadto dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegają opodatkowaniu jeżeli mają charakter odpłatny. Tylko pozytywne ustalenia w powyższych aspektach upoważniają do stwierdzenia, że miała miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia odpłatności. W języku potocznym odpłatność oznacza zapłatę, wynagrodzenie w zamian za rzecz (towar) lub zachowanie (usługę). Należy podkreślić, że pojęcie „odpłatna dostawa” powinno być rozumiane jako ekonomiczne korzyści dla sprzedającego.

W dorobku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego dochodzi do dostawy towarów, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz sprzedawcy. Ponadto, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy dostarczonym towarem a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją dostawy towaru.

Zatem dostawa towarów jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT jeżeli następuje za wynagrodzeniem oraz, gdy pomiędzy dostawcą towaru i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne. O opodatkowaniu podatkiem VAT czynności dostawy towarów decyduje zatem jej odpłatność.

W ocenie Organu, przy sprzedaży prac wytworzonych przez dzieci i młodzież chore na choroby nowotworowe, warunek istnienia bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towaru, a odpłatnością nie jest/nie będzie spełniony.

W przedmiotowej sprawie zapłata dokonywana przez nabywcę, nie jest konsekwencją dostawy towaru, tj. pracy wykonanej w ramach warsztatów plastycznych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe. Z perspektywy nabywcy takiej pracy, jej zakup jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy polegającą na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na cele statutowe organizatora aukcji – Wnioskodawcy. Sam nabywany towar ma znaczenie drugorzędne, nabywany towar nie ma bowiem dla nabywcy realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość sentymentalną lub symboliczną (analogicznie jak „cegiełki” w zamian za darowizny). Nabywcę prac należy zatem postrzegać jako darczyńcę, a Fundację i osoby chore, jako podmiot obdarowany.

Ponadto, jak wskazał we wniosku Zainteresowany, cały dochód uzyskany w ramach sprzedaży na przedmiotowych aukcjach będzie przeznaczony na działalność statutową Fundacji, tj.: udzielenie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii działającej w całej Polsce, udzielenie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzicom, finansowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców. Wytworzone przedmioty posiadają znikomą wartość ekonomiczną.

Podsumowując stwierdzić należy, że sprzedaż prac wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe nie stanowi/nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, konsekwentnie nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym wskazać należy, że działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży prac dzieci i młodzieży, jak i późniejsze wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowych prac nie stanowi/nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 (zarówno w stanie faktycznym jak i zdarzeniu przyszłym) należało ocenić jako prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie dotyczą także kwestii ustalenia, czy z tytułu opisanych czynności Fundacja powinna wystawiać nabywcom prac faktury.

Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

Zgodnie z art. 106a pkt 1 ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

W myśl przepisu art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W związku z tym, że jak rozstrzygnięto powyżej, sprzedaż przez Wnioskodawcę prac wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe nie jest/nie będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej i nie stanowi/nie będzie stanowić czynności zdefiniowanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, Wnioskodawca nie ma/nie będzie mieć obowiązku wystawienia nabywcom prac faktur VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy również i w powyższym zakresie należało ocenić jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy wskazać, że została ona wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i stanowisko wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tutejszy organ nie jest nią związany.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.