Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. naprawa pojazdów i transport, które są świadczone m. in. na rzecz obecnego pracodawcy mogą być opodatkowane stawką 19 % podatku liniowego?
Fragment:
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden (...)
2016
4
gru

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia oraz rozliczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami świadczonych na rzecz Wnioskodawcy przez podmiot zagraniczny niezarejestrowany dla celów podatku VAT
Fragment:
Zgodnie z przywołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług związanych z nieruchomościami (art. 28e Ustawy VAT), podatnik ten nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce, usługobiorcą jest podatnik VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione łącznie, usługodawca nie rozlicza podatku należnego (art. 17 ust. 2 Ustawy VAT). Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego, z uwagi na to, że: Agent (usługodawca): nie posiada w Polsce siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce; Wnioskodawca (usługobiorca): posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej; jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, spełnione zostały przesłanki do uznania, że z tytułu świadczonych przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zlokalizowanymi w Polsce podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest Wnioskodawca. Jednocześnie, z tego tytułu, Agent nie jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce.
2016
3
gru

Istota:
Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Fragment:
Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach (art. 17 ust. 1a ustawy). Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów.
2016
3
gru

Istota:
Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Fragment:
Natomiast w punkcie (14) stwierdzono, że aby zapewnić jednolite stosowanie zasad dotyczących miejsca dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu, należy wyjaśnić pojęcia, takie jak: siedziba działalności gospodarczej podatnika, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania oraz zwykłe miejsce pobytu. Stosowanie możliwie jak najbardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów powinno ułatwić stosowanie tych pojęć w praktyce; należy przy tym uwzględniać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. W myśl art. 11 ust. 1 rozporządzenia, na użytek stosowania art. 44 dyrektywy 2006/112/WE „ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ” oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia - które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia, na użytek stosowania następujących artykułów stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. (...)
2016
3
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię (jako wspólnika spółki jawnej) z wynajmu lokalu na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej winny zostać określone proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku tej spółki
Fragment:
Jak natomiast wskazuje art. 8 ust. 1a, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 roku prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług specjalistycznej praktyki lekarskiej. Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza utworzyć spółkę jawną (zwaną dalej także "Spółką"), w której oboje małżonkowie będą jedynymi wspólnikami. Zamierzeniem wspólników jest, aby utworzona spółka jawna zakupiła, przystosowała i wyposażyła pod wynajem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lokale (gabinety lekarskie), a następnie wynajęła je tym przedsiębiorcom na cel prowadzenia działalności gospodarczej (działalności leczniczej). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie zatem wynajmowanie powierzchni użytkowej lokali. Spółka jawna na podstawie umowy najmu wynajmie Wnioskodawczyni lokal (gabinet), który będzie służył jej wyłącznie do prowadzenia dzielności gospodarczej.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie zasad amortyzacji środków trwałych oraz skutków wykorzystania wyposażenia przejętych(ego) po zmarłym mężu
Fragment:
Wnioskodawczyni dokonała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Faktyczną działalność na własny rachunek rozpoczęła de facto po śmierci męża, która miała miejsce 27 stycznia 2016 r. Mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą opierającą się głównie na świadczeniu usług kowalstwa artystycznego opodatkowaną na zasadach ogólnych. Obecnie Wnioskodawczyni kontynuuje działalność gospodarczą na własny rachunek w tym samym zakresie w jakim prowadził swoją działalność gospodarczą jej mąż. Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią i nabyła spadek drogą dziedziczenia testamentowego. W trakcie trwania małżeństwa a także w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez męża podatniczki istniała miedzy nimi małżeńska wspólność majątkowa, nie sporządzano żadnych umów wytaczających bądź ograniczających małżeńską wspólność majątkową. Po śmierci męża Wnioskodawczyni przejęła w spadku całe przedsiębiorstwo wraz z całością związanych z nim praw i obowiązków celem kontynuowania prowadzonej wcześniej przez jej męża działalności gospodarczej. Obecnie kontynuuje ona tę działalność w dokładnie takim samym zakresie w jakim prowadził działalność jej mąż, przejęła po mężu kontrahentów i realizuje wcześniej podjęte prace zobowiązania, przejęła materiały służące do wykonania usług a także środki trwałe i wyposażenie.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego pośrednikowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z tytułu wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego usług, obowiązany będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (tzw. podatek u źródła)? Czy na Wnioskodawcy, w związku z wypłatą należności będących przychodem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/ IFT-1R? Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (tzw. podatek u źródła)? Czy na Wnioskodawcy, w związku z wypłatą należności będących przychodem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji 1FT-1/ IFT-1R? Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód potencjalnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego usług, obowiązany będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pobrać zryczałtowany podatek dochodowy o tych wypłat (tzw. podatek u źródła)? Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone nr 1 i 2.
2016
3
gru

Istota:
Na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, sprzedaży premiowej, programów motywacyjnych i bonusowych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, bowiem Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.
Fragment:
Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (dalej: Przedsiębiorcy), które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w ww. akcjach promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku takich konkursów, sprzedaży premiowych, programów motywacyjnych i bonusowych warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku akcji promocyjnych, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
3
gru

Istota:
Obowiązek stosowania przepisów art. 86 ust. 2a przy odliczaniu przez Fundację podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą i czynnościami wykonywanymi w celach innych niż działalność gospodarcza
Fragment:
Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.
2016
3
gru

Istota:
Równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i działalności rolniczej.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że po śmierci męża Wnioskodawczyni prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą. Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przy równoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej. Ponadto – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uzyskiwane przez Wnioskodawczynię przychody z działalności rolniczej są wyłączone spod jej zakresu, tzn. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ewidencjonowaniu oraz łączeniu z przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Na mocy art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do prowadzonej działalności gospodarczej – Wnioskodawczyni zobowiązana jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.
2016
3
gru

Istota:
Określenie wartości tzw. prewspółczynnika proporcji, który najbardziej odpowiada specyfice wykonywanych przez Wnioskodawcę działalności i dokonywanych przez niego nabyć, w oparciu o stosunek średniorocznego procentowego stopnia zaangażowania pracy osób wykonujących prace związaną z działalnością podlegającą regulacji ustawy o VAT w średniorocznym procentowym stopniu zaangażowania pracy osób wykonujących pracę w ramach działalności podlegającej regulacji ustawy o VAT i poza tą działalnością (sposobie mieszanym osobowo-procentowym)
Fragment:
Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia prawa do lokalu użytkowego
Fragment:
Dochód z najmu był identyfikowany jako dochód z działalności gospodarczej. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż ww. prawa do lokalu użytkowego jako osoba fizyczna poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychód uzyskany z planowanej sprzedaży prawa do lokalu użytkowego nie będzie stanowił przychodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza ze względu na to, że lokal nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie ma znaczenia, że przedmiotowe prawo do ww. lokalu nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Mając na względzie przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane wyżej przepisy (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.) stwierdzić należy, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo podkreślić należy, że powołana przez Wnioskodawcę uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2014 r. sygn., akt II FPS 8/13 – w opinii tut.
2016
2
gru

Istota:
Brak obowiązku obliczania kwoty podatku naliczonego, w tym od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji (modernizacja obiektu), z zastosowaniem sposobu określania proporcji zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
Fragment:
Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne, rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.
2016
2
gru

Istota:
Skoro działalność gospodarcza została zamknięta w 2002 roku, to rozważana przez Wnioskodawczynię sprzedaż środka trwałego – zarówno w przypadku całej nieruchomości, jak i podzielonej – nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, iż przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Przy czym, przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni w 1997 roku nabyła od syndyka masy upadłościowej budynki gospodarcze położone na działkach nr X i Y/1. Budynki te Wnioskodawczyni wykorzystywała w prowadzonej wraz z mężem działalności gospodarczej. W 2002 roku działalność ta została zamknięta. W 2003 roku Wnioskodawczyni i Jej mąż w drodze aktów notarialnych wprowadzili ustrój rozdzielności majątkowej oraz znieśli współużytkowanie wieczyste powyższych gruntów, a także budynków.
2016
2
gru

Istota:
Brak obowiązku stosowania tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w celu ustalenia wartości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu
Fragment:
Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.
2016
2
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej na cele tzw. najmu prywatnego oraz brak utraty statusu podatnika VAT.
Fragment:
Czy Wnioskodawca, wycofując z działalności gospodarczej niektóre z nieruchomości zabudowanych wykorzystywane w działalności gospodarczej a następnie likwidując działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dokonując likwidacji działalności gospodarczej zdefiniowanej w ustawie o podatku od towarów i usług jest nadal podatnikiem podatku VAT z tytułu wynajmu/dzierżawy tych nieruchomości zabudowanych i z tego względu nie jest obowiązany do zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do ww. pytania, niezależnie od likwidacji działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG i zarazem likwidacja działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) Wnioskodawca może pozostać nadal podatnikiem VAT czynnym i wykonywać czynności opodatkowane przy użyciu majątku wycofanego z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT, zgodnie z art. 15 ust. 2 ma szerszy zakres niż ustawa o podatku dochodowym i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i najem/dzierżawa odnosi się do takiego stanu. W sprawie Wnioskodawcy nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, bowiem nie wystąpi tu nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na jego cele osobiste.
2016
30
lis

Istota:
Czy naliczone diety z tytułu podróży w celu wykonywania usług Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wpisane w CEIDG to S. Jednak ze względu na charakter działalności Wnioskodawca podejmuje zlecenia wykonania usług w miejscach znajdujących się na terenie całego kraju, a także poza nim. Świadczone usługi wymuszają długoterminowe wyjazdy. Miejsce świadczenia usługi jest z góry określone poprzez podpisanie umowy ze zleceniodawcami, więc każdy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odbywane przez Wnioskodawcę podróże służbowe związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stosownie zatem do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartość diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniu. Zaznaczyć jednocześnie należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie możliwości wyboru sposobu opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5%
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim m.in. najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie stwierdzenia, że samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej i w związku z tym Wnioskodawca ma prawo od odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur kosztowych dotyczących ww. samochodów.
Fragment:
W świetle art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania: w przypadku gdy pojazdy samochodowe są: wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Na mocy art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W myśl art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia (...)
2016
30
lis

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Czy wykonując wyżej wymienione czynności tj. usługi rachunkowo-księgowe i usługi związane z administracyjną obsługą biura w ramach działalności gospodarczej, od 1 stycznia 2017 r. może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Ma Pani prawo skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ: jako podmiot, który nie przekracza w roku podatkowym wartości sprzedaży kwoty 150.000 zł może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na działalności rachunkowo-księgowej i działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura nie udziela Pani żadnych porad, zaleceń czy opinii zarówno ustnych jak i pisemnych. Nie prowadzi Pani i nie będzie prowadzić usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit b) ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej skupionej tylko na usługach księgowych i wspomaganiu obsługi biura, nie będzie Pani prowadzić usług w zakresie doradztwa, zatem art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług nie ma tutaj zastosowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku szkoleń prowadzonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje: Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, stosownie do zadanego pytania, w kontekście opisanego stanu faktycznego, jest wyłącznie możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku szkoleń prowadzonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Niemniej jednak w celu dokonania prawidłowej oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest również odniesienie się do kwestii ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze wskazanych we wniosku usług szkoleniowych, albowiem sposób ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów uzależniony jest od źródła przychodów, w ramach którego koszty te powstają. Przy czym, koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i z praw majątkowych ustalane są wg różnych zasad właściwych dla tych źródeł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu usług szkoleniowych świadczonych przez udziałowca spółki z o.o. na rzecz tej spółki i jej kontrahentów
Fragment:
Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wraz z inną osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej), utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniósł wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanej dotychczas w jednoosobowej działalności gospodarczej. W kwietniu 2012 r. ww. Spółka z o.o. została wpisana do KRS, a faktyczne rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej nastąpiło z dniem 01 czerwca 2012 r. Wnioskodawca nie zasiada w zarządzie Spółki. Indywidualna działalność gospodarcza, formalnie nie została zamknięta, zawieszona oraz nie zmieniono przedmiotu jej działalności. Jednakże Wnioskodawca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie, albowiem cała zorganizowana masa majątkowa, pracownicy, współpracownicy, klienci - zostali przejęci przez Spółkę. Wnioskodawca periodycznie (ok. 50 godzin w miesiącu) prowadzi szkolenia na rzecz Spółki lub w jej imieniu na rzecz jej kontrahentów; z tego tytułu otrzymuje honorarium w ramach umowy o dzieło (postanowienia umowy przewidują, że Wnioskodawca osobiście zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych, do osobistego poprowadzenia szkolenia).
2016
29
lis

Istota:
Wydatki związane z prowadzeniem bloga związane są z realizacją osobistych potrzeb Wnioskodawczyni, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
Fragment:
W orzecznictwie wielokrotnie potwierdzano powyższe stanowisko. „ Dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej [podkr. autora] ” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r, III SA/Po 374/08). Tak więc przychody z prowadzenia przez Wnioskodawczynię bloga mogą stanowią działalność gospodarczą pod warunkiem spełnienia trzech wymienionych wyżej elementów wymaganych dla kwalifikacji dokonywanych czynności jako działalności gospodarczej. Skoro przychody z prowadzenia przez Wnioskodawczynię stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej to tym samym kosztami uzyskania przychodu z tej działalności będą wydatki poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów. Zgodnie z art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Prowadzenie bloga wiąże się z ponoszeniem wydatków takich jak rejestracja domeny, opłata za serwer, oprogramowanie.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenie i stosowanie wskaźnika „proporcji VAT”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy
Fragment:
Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji w okresie od 1 stycznia 2016 r., w części obliczonej w oparciu o tzw. klucz powierzchniowy, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy o VAT.
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytulu swiadczenia na rzecz Spolki (w ktorej to Spolce bedzie rowniez pelnil funkcje Czlonka Zarzadu) uslug organizacji eventow, w ramach pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, bedzie podlegalo opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, tj. wedlug stawki liniowej 19%?(pyt. Nr 1)
Fragment:
Czy przychod uzyskany w przyszlosci przez Wnioskodawce w zwiazku z ostatecznym rozliczeniem Platnosci fantomowych w ramach Programu powinien byc zakwalifikowany jako przychod z kapitalow pienieznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z pozn. zm.) podlegajacy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Odpowiedz na pytanie nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedz na pytanie nr 2 zostanie udzielona odrebnie. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1, uslugi organizacji eventow swiadczone na rzecz Spolki (w ktorej Wnioskodawca bedzie rowniez pelnil funkcje Czlonka Zarzadu) w ramach jednoosobowej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej beda podlegaly opodatkowaniu wedlug zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (tj. 19% podatek liniowy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (dalej rowniez jako: updof), zrodlem przychodow jest pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza. Zgodnie z trescia definicji zawartej w art. 5a pkt 6 lit. a) updof, dzialalnosc gospodarcza albo pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza to dzialalnosc zarobkowa: wytworcza, budowlana, handlowa, uslugowa - prowadzona we wlasnym imieniu bez wzgledu na jej rezultat, w sposob zorganizowany i ciagly, z ktorej uzyskane przychody nie sa zaliczane do innych przychodow ze zrodel wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Brak obowiązku ustalania „sposobu określenia proporcji” w związku z organizacją „W” oraz spotkań w ramach „K”
Fragment:
Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca w związku z wydawaniem operatorom zaświadczeń o zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będzie miał obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązek określenia kwoty podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji.
Fragment:
Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia czy działalność lub transakcje stanowią „ cele inne niż związane z działalnością gospodarczą ” znaczenie ma, czy stanowią one odrębny od działalności gospodarczej, przedmiot działalności tego podmiotu. Odnosząc się do wątpliwości Spółki w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć, czy czynności wskazane w pkt a-g opisu sprawy są wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy wskazać, że cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania, czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
Budynek za zgodą Wnioskodawczyni wykorzystywany jest w prowadzonej przez Jej małżonka działalności gospodarczej. Budynek ujęty jest w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej małżonka i amortyzowany od 2003 r., w którym to roku nastąpiło oddanie budynku do użytkowania. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka Wnioskodawczyni jest handel i usługi wypożyczania maszyn budowlanych. Małżonek Wnioskodawczyni nie prowadzi natomiast działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, a przedmiotowy grunt oraz budynek nie są towarami handlowymi związanymi z działalnością gospodarczą przez niego prowadzoną. Prawo wieczystego użytkowania działki gruntu, na której wybudowano budynek nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Grunt był wykorzystywany dla działalności jednego z małżonków – współwłaścicieli, ale nie był zaliczony do składników majątku tej działalności poprzez niewprowadzenie do odpowiedniej ewidencji prowadzonej dla potrzeb przedmiotowej działalności gospodarczej. Opłaty z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu, jako mające związek z przychodami z działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni i niezbędne dla możliwości wykonywania tej działalności w budynku posadowionym na powołanym gruncie, były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.