Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Sposób odliczania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością zakładu budżetowego Gminy.

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy – sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności (...)

2018
23
wrz

Istota:

W zakresie możliwości korzystania przez spółkę ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług oraz odrębnego liczenia wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i spółki cywilnej, w której ta osoba jest wspólnikiem, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Fragment:

Stanowi o tym m.in. przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, stosownie do którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Według wspomnianego ustępu 2 art. 15 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wobec powyższego zatem zarówno poszczególne osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółka cywilna, w której będą one wspólnikami, powinni być traktowani jako odrębni podatnicy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Podmioty te dokonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są odrębnymi podatnikami dokonującymi sprzedaży we własnym zakresie. Odrębnie należy więc traktować sprzedaż towarów i usług przez Zainteresowanych jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze oraz sprzedaż towarów i usług w ramach założonej spółki cywilnej.

2018
23
wrz

Istota:

Sprzedaż nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawca wraz z małżonką prowadzą działalność gospodarczą jako rolnicy ryczałtowi i w związku z tym oboje są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Wnioskodawca dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Wnioskodawca i jego małżonka, prowadząc działalność rolniczą, nie osiągają przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W momencie nabycia przedmiotowej nieruchomości była ona przeznaczona na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jednakże pierwotny cel zakupu tej nieruchomości nie został zrealizowany, tj. nieruchomość nie została przyjęta do używania na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a więc nie była wykorzystywana w tej działalności, nieruchomość nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Po zakupie nieruchomości Wnioskodawca nie korzystał również z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, zarówno w zakresie wynikającym z samej transakcji nabycia nieruchomości, jak i wydatków z nią związanych.

2018
22
wrz

Istota:

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, (...)

2018
21
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytu-łu umowy zlecenia/o dzieło.

Fragment:

Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że przepis nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wynika z tego, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia takich przychodów do działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. W konsekwencji – co do zasady – do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 omawianej ustawy (tj. w ramach działalności gospodarczej), których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Ostateczne przesądzenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody podatnika ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, możliwe jest tylko w konkretnym stanie faktycznym z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 oraz w art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy.

2018
20
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

Fragment:

Nieruchomość nie została wprowadzona przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdyż nie jest przez cały czas wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej. W pozostałych latach nieruchomość w całości wykorzystywał były wspólnik. Przedmiotem zbycia będzie udział we wszystkich budynkach i domkach, które stanowią budynki niemieszkalne, zaliczone do grupy PKOB 1212 – Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje całą nieruchomość (mimo, że nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), to zbycie udziału w tej nieruchomości będzie generować przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu tak, jak pozostałe dochody z działalności gospodarczej. Z powyższych względów stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
15
wrz

Istota:

Koszty uzyskania przychodów

Fragment:

Ponieważ adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Pojęcie „ transakcja ” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego. Przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 19 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców na gruncie ustawy podatkowej odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie Prawo przedsiębiorców, także w zakresie rozumienia pojęcia „ transakcja ”. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Wskazany przepis nie określa, co może stanowić przedmiot transakcji (umowy), natomiast można przyjąć, że może nim być w szczególności nabycie towaru lub usługi.

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nabytej na cele działalności gospodarczej.

Fragment:

W 2013 r. nabył od Skarbu Państwa grunt niezabudowany na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższa transakcja została udokumentowana fakturą VAT, na podstawie której, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca odliczył VAT naliczony. Grunt nie ma planu zagospodarowania. Na ww. grunt została wydana decyzja o warunkach zabudowy i jest on przeznaczony pod zabudowę. Grunt nie był przez Wnioskodawcę wykorzystywany. Wnioskodawca zamierzał zbudować pawilon handlowy, ale zmienił plany i postanowił sprzedać grunt podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?   Zdaniem Wnioskodawcy, którego ostateczną treść przedstawiono w uzupełnieniu wniosku, sprzedaż nieruchomości gruntowej będzie opodatkowana stawką 23% z uwagi na to, że jest to grunt przeznaczony pod zabudowę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
14
wrz

Istota:

Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Fragment:

Ww. udziały w przedmiotowej nieruchomości żona Wnioskodawcy wykorzystywała w swojej działalności gospodarczej za zgodą Wnioskodawcy do dnia zaprzestania przez nią prowadzenia tej działalności gospodarczej, tj. do dnia 29 czerwca 2018 r. Zatem, skoro licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej do dnia odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nie upłynie 6 lat, o czym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to odpłatne zbycie będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Odnosząc więc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie składnika majątkowego, stanowiącego przedmiot majątku wspólnego małżonków, wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez jednego z nich, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jedynie tego podmiotu, który faktycznie przedmiotowy składnik wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na uwadze obowiązujące przepisów prawa podatkowego w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że przychód z planowanej sprzedaży udziału (...)

2018
14
wrz

Istota:

Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Fragment:

Ww. udziały w przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni wykorzystywała w swojej działalności gospodarczej za zgodą małżonka do dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, tj. do dnia 29 czerwca 2018 r. Zatem, skoro licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej do dnia odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nie upłynie 6 lat, o czym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to odpłatne zbycie będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Odnosząc więc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie składnika majątkowego, stanowiącego przedmiot majątku wspólnego małżonków, wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez jednego z nich, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jedynie tego podmiotu, który faktycznie przedmiotowy składnik wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na uwadze obowiązujące przepisów prawa podatkowego w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że przychód z planowanej sprzedaży udziału w użytkowaniu (...)

2018
14
wrz

Istota:

Częściowe odliczenie podatku, prewspółczynnik jednostki budżetowej, brak opodatkowania nieodpłatnego udostępniania obiektów/urządzeń sportowych.

Fragment:

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W myśl art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez męża Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z póżn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez męża Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez męża Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych i ich sprzedaży. Rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług minikoparką (przygotowywanie terenów pod budowę, wykopy związane z działalnością budownictwa mieszkaniowego). Mąż Wnioskodawczyni rozlicza swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mąż Wnioskodawczyni świadczy usługi minikoparką na rzecz Wnioskodawczyni.

2018
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją Projektu.

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności (...)

2018
13
wrz

Istota:

Opodatkowanie w 2017 r. przychodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, po złożonym oświadczeniu o zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne.

Fragment:

Z wykładni literalnej przywołanego artykułu wynika, że do dokonania prawnie skutecznej zmiany formy opodatkowania w latach następnych prowadzonej działalności gospodarczej niezbędnym jest bezpośrednie zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania - oczywiście w terminie przewidzianym w ww. ustawie, tj. do 20 stycznia roku podatkowego. Ponadto od dnia 19 maja 2016 r. - na skutek nowelizacji analizowanego art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonanej ustawą z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) ustawodawca przewidział zmianę formy opodatkowania w następnych latach prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez zmianę wpisu na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, tj. za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2016 r. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Wnioskodawca w 2016 r. prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z uwagi na to, że Wnioskodawca pod koniec 2016 r. przewidywał, że Jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, w dniu 29 grudnia 2016 r. złożył do Urzędu Skarbowego, właściwego dla siebie, pisemne zawiadomienie, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia prowadzoną dotychczas dokumentację rachunkową z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe.

2018
12
wrz

Istota:

Brak opodatkowania czynności wycofania majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

W stanie faktycznym Wnioskodawcy do dnia przekształcenia, przedmiotowe nieruchomości udostępnione byłyby na potrzeby prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (część) oraz wynajmowane (pozostała część), natomiast z chwilą przekształcenia działalności gospodarczej wszystkie nieruchomości byłyby wynajmowane dla przekształconej spółki i dla podmiotów zewnętrznych, na podstawie zawartych umów najmu/dzierżawy w ramach tak zwanego najmu prywatnego, czynności te podlegałyby nadal opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe wskazuje, że nieruchomości wycofane z działalności gospodarczej nie będą przekazane do majątku osobistego Wnioskodawcy i nie będą wykorzystywane na cele prywatne, lecz będą wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpłatnego najmu, a w dalszej kolejności, po przekształceniu działalności gospodarczej, do wynajmu spółce oraz podmiotom zewnętrznym. W związku z przeznaczeniem ich do wynajmu, będą nadal przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wskazać należy, że Wnioskodawca oddając w najem składniki majątku po ich wykreśleniu z ewidencji środków trwałych nie utraci statusu podatnika podatku VAT w tym zakresie. Wynika to z faktu, że oddanie przedmiotowych składników majątkowych w najem poza dotychczasową działalnością gospodarczą - na gruncie ustawy o VAT - skutkować będzie wykonywaniem działalności gospodarczej (polegającej na wynajmie).

2018
12
wrz

Istota:

Czy w przypadku pozostawienia w Spółce przez Wnioskodawcę przypadającego na niego wypracowanego przez Spółkę zysku bez wskazania jego przeznaczenia, wypłata tego zysku w późniejszym terminie będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalności gospodarcza. W art. 5a pkt 6 ww. ustawy została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

2018
8
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Fragment:

Żona Wnioskodawcy pomaga Wnioskodawcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Żona Wnioskodawcy nie jest zgłoszona do ZUS. Zbywana nieruchomość była wykorzystywana w całości do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Nieruchomość ta posiada budynek magazynowy, który był wykorzystywany na cele działalności przez firmy wynajmujące tę nieruchomość. Działka była wynajmowana firmom na cele działalności. Ani Wnioskodawca, ani jego żona nie prowadzili działalności gospodarczej pod tym adresem. Najem był prowadzony w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany podatkiem VAT. Sprzedana nieruchomość była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej od daty jej nabycia do daty sprzedaży w sposób nieprzerwany. Jej wykorzystanie polegało na wynajmie tej nieruchomości osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Nieruchomość była wprowadzona jako środek trwały do firmy Wnioskodawcy. Nieruchomość została wycofana z dniem sprzedaży z prowadzonej działalności gospodarczej. Firma Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem liniowym. Nieruchomość nabyta w dniu 4 kwietnia 2017 r. została przekształcona przez Sprzedawcę na usługową przed dniem jej nabycia przez Wnioskodawcę i Jego żonę.

2018
8
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży tego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy.

Fragment:

Zatem, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z zastrzeżeniem ust. 3), podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności gospodarczej, nawet jeżeli składniki te przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, opodatkowując uzyskiwane dochody podatkiem liniowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 12 marca 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód marki Infiniti QX70S. W okresie trwania umowy leasingowej samochód ten wykorzystywany był przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca dokonał wykupu przedmiotu leasingu w dniu 27 lutego 2018 r. Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, na fakturze wystawionej przez firmę leasingową widniały dane, pod którymi Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotowe nabycie miało jednak charakter prywatny, tzn. samochód ten po jego wykupieniu nie został wprowadzony przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych Jego działalności gospodarczej, jak i poniesiona tytułem nabycia opłata nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

2018
6
wrz

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług

Fragment:

(...) działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługa świadczona jest na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, podlega ona opodatkowaniu w stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, które otrzymuje tę usługę i wykorzystuje ją do własnych potrzeb. W przypadku gdy podatnik nie ma miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, usługa podlega opodatkowaniu w stałym miejscu zamieszkania lub zwykłym miejscu pobytu podatnika. Na podstawie art. 22 Rozporządzenia, aby określić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, usługodawca analizuje charakter i zastosowanie świadczonej usługi. W przypadku gdy charakter i zastosowanie świadczonej usługi nie pozwalają usługodawcy określić stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczona jest usługa, określając to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, analizuje on w szczególności, czy umowa, zamówienie i numer identyfikacyjny VAT przyznany przez państwo członkowskie usługobiorcy i przekazany usługodawcy przez usługobiorcę wskazują stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce odbioru usługi i czy stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest tożsame z podmiotem płacącym za usługę.

2018
6
wrz

Istota:

Skutków podatkowych dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej związanych z kursami i szkoleniami w zakresie psychoterapii

Fragment:

Działalność gospodarczą Wnioskodawczyni rozpoczęła między innymi po to, by móc przyjmować pacjentów/klientów w prywatnym gabinecie, a nie tylko pod skrzydłem poradni (pracując dla kogoś innego). Udział Wnioskodawczyni w tych szkoleniach, miał na celu podniesienie Jej kwalifikacji, dobre przygotowanie Jej do dobrego prowadzenia swojej działalności. Odnosząc się w tym miejscu do zaprezentowanego stanu faktycznego, należy przede wszystkim podkreślić, że wydatki związane z procesem uzyskiwania uprawnień specjalistycznych w zakresie psychoterapii ponoszone były przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nie były więc one w żaden sposób związane ze źródłem przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przedmiotowe wydatki miały na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należytego przygotowania do zawodu, nie zaś osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą. Wprawdzie poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowi to wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2018
5
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fragment:

(...) działalności gospodarczej. W 2018 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej, której podstawowym przedmiotem jest działalność rachunkowo-księgowa. Podatek dochodowy Wnioskodawczyni rozlicza i opłaca według zasad ogólnych, rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej to księga przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W ramach przyznanego dofinansowania Wnioskodawczyni zgodnie z postanowieniem załącznika nr 1 do umowy w wyznaczonym terminie dokonała zakupów, które to udokumentowane zostały fakturami zakupu. Zakupione wyposażenie w postaci urządzeń oraz pozostałych narzędzi, materiałów i oprogramowania niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, których wartość jednostkowa nie przekroczyła 10 000 zł netto nie zostały zaliczone w działalności gospodarczej jako środki trwałe oraz jednocześnie nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Powyższe wydatki zostały ujęte przez Wnioskodawczynię w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku.

2018
2
wrz

Istota:

Obowiązek odliczania podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zatem zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia, czy działalność lub transakcje stanowią „ cele inne niż związane z działalnością gospodarczą ” znaczenie ma, czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy.

2018
2
wrz

Istota:

Sposób wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych jakimi są kryptowaluty, które zostały nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Fragment:

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych; założenie nowej działalności gospodarczej – o odmiennym profilu – nastąpi na przełomie wiosny/lata 2018 r.? Czy możliwe jest wprowadzenie własnych kryptowalut – nabytych jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – do nowej działalności gospodarczej, celem ich dalszej odsprzedaży, jako podmiot gospodarczy? W jaki sposób należy sporządzić spis z natury i jak wycenić kryptowaluty? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 8, dotyczącego sposobu wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych, jakimi są kryptowaluty, które zostały nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro kryptowaluty stanowić będą towar handlowy w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, to zobowiązany będzie do sporządzenia oraz wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury posiadanych kryptowalut, zgodnie z zasadami określonymi w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie PKPiR. Spis z natury sporządzony na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, będzie zatem dokumentem właściwym do ujęcia w przeszłości nabytych kryptowalut jako środków obrotowych w działalności gospodarczej. Nabyte kryptowaluty objęte spisem z natury Wnioskodawca jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia, w myśl § 29 ww. rozporządzenia.

2018
2
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

Fragment:

Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w ww. akcjach promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku takich konkursów, loterii promocyjnych oraz sprzedaży premiowych, warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku akcji promocyjnych, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy.

2018
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Fragment:

Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki o których mowa wyżej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością oraz czy wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, czy też mają charakter osobisty. Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie oraz wydatki z tym związane o których mowa we wniosku, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego. Wnioskodawca wybrał podatek progresywny jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast dokumentacja podatkowa dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzona jest w formie książki przychodów i rozchodów.

2018
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie składników majątkowych stanowiących przedmiot majątku wspólnego małżonków, wykorzystywanych w całości w działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, stanowi w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonka, który faktycznie przedmiotowe składniki wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro wskazane we wniosku nieruchomości należące do Wnioskodawcy i Jego żony były wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to kwoty uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości stanowią w całości podlegające opodatkowaniu przychody Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, powyższe przychody należy opodatkować, zgodnie z wybraną formą opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Z uwagi na to, że wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. zakresie, został złożony tylko przez Wnioskodawcę, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.

2018
30
sie

Istota:

Sposób odliczania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Fragment:

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)

2018
29
sie

Istota:

Uznanie za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego.

Fragment:

UE L. z 2006 r., nr 347/1), zgodnie z którym przez podatnika rozumie się każdą osobę prowadzącą samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast ust. 2 ww. artykułu dyrektywy definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy stanowią o realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT, wynikającej zarówno z przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i usług za wynagrodzeniem, jak i zakresu podmiotowego z uwagi na szeroko zakreślony krąg podmiotów uznawanych za podatników VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ma szerszy wymiar niż definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Jednakże należy podkreślić, że definicja działalności gospodarczej ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny, oparty na przepisach dyrektywy i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów krajowych np. przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, czy przepisów regulujących działalność fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, gdyż mogłoby to spowodować naruszenia funkcjonalności systemu VAT.

2018
29
sie

Istota:

Zakres prawa do odliczenia podatku związanego z wydatkami dotyczącymi utrzymania nieruchomości, która jest we współwłasności.

Fragment:

Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy.

2018
26
sie

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przebudową targowiska.

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W myśl art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)