Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług dla Spółki z o.o. powinien być opodatkowany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód pracownika ze stosunku pracy na stanowisku kierownika działu bhp i szkolenia w Spółce z o.o., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy?

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy stwierdzić również należy, że tylko łączne spełnienie trzech warunków, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza możliwość zaliczenia czynności do źródła przychodów działalność gospodarcza. Do wyłączenia czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wystarczy okoliczność, że podatnik wykonuje te czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, jeżeli równocześnie ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera natomiast regulacji, z których wynikałoby, że nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz pracodawcy. Ze stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG w zakresie zarządzania oraz kształcenia ustawicznego dla dorosłych, świadczy Pan usługi jako biuro rozliczeniowe w zakresie ZUS, kadr i płac, prawa pracy, ochrony środowiska oraz bhp i ppoż, ponadto prowadzi Pan prace konserwacyjne Urządzeń Transportu Bliskiego zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Umowę na świadczenie usług dla Spółki z o.o. zawarł Pan w ramach tej działalności gospodarczej.

2018
30
gru

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni poniosła wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te poniosła w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało).

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 2014 r. do momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej poniosła wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata. Wnioskodawczyni od dnia 12 lutego 2018 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie kancelarii adwokackiej. Odnosząc się w tym miejscu do zaprezentowanego stanu faktycznego, należy przede wszystkim podkreślić, że poniesione wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, poniesione zostały przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nie były więc one w żaden sposób związane ze źródłem przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przedmiotowe wydatki miały na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należytego przygotowania do zawodu adwokata, nie zaś osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą. Wprawdzie poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowi to wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2018
30
gru

Istota:

Uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Zainteresowanego za podatnika tego podatku.

Fragment:

(...) działalności gospodarczej. Minister w swej interpretacji pisze: „Określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana przez podatnika działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przepisach ustawy o VAT, zdefiniowano pojęcie działalności gospodarcze. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się m.in. czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT)”.

2018
30
gru

Istota:

Wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy kwot wynikających ze sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Zatem, aby ocenić, czy świadczona usługa ma charakter „ pomocniczy ”, należy wziąć pod uwagę to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie dostawy nieruchomości, które będą objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a w związku z art. 29 ust. 8 ustawy, będą przedmiotem odrębnej działalności od działalności Wnioskodawcy. Jak wskazano w opisie sprawy podstawowym celem Wnioskodawcy jest działalność charytatywno-opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza. Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Zatem sprzedaż nieruchomości jest przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a więc nie ma charakteru transakcji pomocniczych do działalności statutowej, lecz są to transakcje podstawowe – w zakresie odrębnego rodzaju (przedmiotu) wykonywanej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. W konsekwencji - w analizowanej sprawie - z uwagi na treść art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Wnioskodawca będzie zobowiązany wliczać obrót z tytułu sprzedaży nieruchomości do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, jako transakcje związane z nieruchomościami, które nie mają charakteru czynności pomocniczych.

2018
29
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji czy nie, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia uznania danego działania za pozarolniczą działalność gospodarczą od faktu zarejestrowania bądź zgłoszenia do właściwego rejestru tej działalności (tzw. uniwersalna definicja pozarolniczej działalności gospodarczej). Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców działki w dwóch darowiznach, pierwszej w 2007 r., drugiej zaś w 2008 r. W październiku 2018 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w przedmiocie budowy i sprzedaży nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planowana jest budowa sześciu budynków mieszkalnych na przedmiotowych działkach. Rozpoczęcie budowy planowane jest w bieżącym roku, a sprzedaż w roku przyszłym. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przychód z odpłatnego zbycia działek będzie zakwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Z opisanych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie wznoszenia budynków w celu ich odsprzedaży. Należy wskazać, że art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

2018
23
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji.

Fragment:

Zakupione wyposażenie w postaci urządzeń oraz pozostałych narzędzi, materiałów i oprogramowania, niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, których wartość jednostkowa nie przekroczyła 10 000 zł netto, nie zostały zaliczone w działalności gospodarczej, jako środki trwałe oraz jednocześnie nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Powyższe wydatki zostały ujęte przez Wnioskodawczynię w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni słusznie uznała, że wydatki poniesione na zakup wyposażenia, niestanowiącego środków trwałych, o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł netto, sfinansowane z przyznanej jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie poniesienia wydatków? Zdaniem Wnioskodawczyni, jednorazowe środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej, które zostały przyznane na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.) stanowią przychód podatkowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
23
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest lekarzem zatrudnionym u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz na podstawie umowy kontraktowej w Specjalistycznej Poradni Diabetologicznej. Zakres obowiązków i charakter pracy wykonywanej przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o pracę i umowy kontraktowej całkowicie się różni. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy, nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczać w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności diety z tytułu krajowej podróży służbowej, jako kierowca i właściciel firmy jednocześnie?

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca od dnia 4 czerwca 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi świadczone na rzecz innej firmy w Polsce. Wnioskodawca wykonuje osobiście (jako właściciel własnej firmy) pracę kierowcy autobusu na krajowych liniach pasażerskich – ma podpisaną stałą umowę z kontrahentem na wykonywanie pracy kierowcy. Nie wykonuje tej usługi własnym środkiem transportu, tylko powierzonym przez firmę, która zleca Mu wyjazdy na różnych trasach krajowych. Przychody otrzymywane z tej pracy rozlicza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ciągu jednego miesiąca wykonuje kursy na trasach krajowych, zgodnie z wcześniej przedstawionym zleceniem wyjazdów, położonych poza miejscowością zamieszkania (przebywa ponad 12 h na dobę poza domem), za które otrzymuje wynagrodzenie w Polsce, płatne na firmowy rachunek bankowy. W związku z tymi wyjazdami (podróżami służbowymi), Wnioskodawca często przebywa poza swoim miejscem zamieszkania i siedzibą firmy. Mając na względzie ww. przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, do wysokości limitów obowiązujących dla pracowników, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

2018
23
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku wykupu samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej samochodu przekazanego z majątku osobistego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Jednak Wnioskodawca podjął decyzję, że wykupionego samochodu z leasingu nie będzie dłużej wykorzystywał dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie dla celów prywatnych. W związku z tym, że Wnioskodawca uznaje kabriolet jako samochód bardziej reprezentatywny, budujący wizerunek i markę przedsiębiorcy, w miesiącu październiku 2018 roku wprowadził go na majątek firmowy i będzie używał w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym − gdy Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać wykupionego samochodu z leasingu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie też ujmował faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych ani ewidencji środków trwałych i nie odliczy w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego z niej wynikającego. Od dnia wykupu samochodu z leasingu Wnioskodawca nie będzie ponosił też innych wydatków eksploatacyjnych tego samochodu związanych z działalnością gospodarczą i ujmowanych w PKPiR oraz ewidencji VAT. Wnioskodawca liczy się z możliwością zbycia tego samochodu w okresie późniejszym − sprzedaży w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. Dodatkowo Wnioskodawca przekazał też swój prywatny samochód osobowy (kabriolet) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (na podstawie stosownego oświadczenia), wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz będzie amortyzować w okresie wynikającym z przepisów podatkowych.

2018
23
gru

Istota:

Zakwalifikowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług o charakterze konsultacyjnym i doradczym do przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika

Fragment:

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług wskazanych w przedmiotowym wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2018
22
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej w działalności gospodarczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej (stanowiącej środek trwały w działalności gospodarczej) zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem wielogarażowym. Planowany termin sprzedaży IV kwartał 2018 r. Nieruchomość została zakupiona w 2006 r., przy transakcji nie został naliczony podatek VAT. Wnioskodawca nie poniósł nakładów inwestycyjnych na ww. nieruchomość. W świetle „ art. 43.1.10 ” ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle wyżej przytoczonego przepisu pierwsze zasiedlenie miało miejsce w roku 2011 (oddanie w najem podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą - usługa opodatkowana VAT).

2018
21
gru

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma możliwość kontynuacji zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wcześniej nabytego samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga fakt, że wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wykorzystywaniem samochodu, a osiągniętym przychodem spoczywa na Wnioskodawcy. To on bowiem osiągać będzie korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie samochodu osobowego i jego eksploatację do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Brak jest przeszkód prawnych aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług itp.) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to (co do zasady) wydatki związane z tymi pojazdami - w ustawowych granicach - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

2018
20
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości powstałych w wyniku podziału.

Fragment:

Należy wskazać, że dla oceny, czy dokonywane czynności spełniają kryteria działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzygające znaczenie mają okoliczności, w jakich są one wykonywane. O prowadzeniu działalności gospodarczej przesądzają obiektywne i zewnętrzne jej przejawy, a nie przekonanie podatnika. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną działalność nie ocenia jej (subiektywnie) jako działalności gospodarczej. Podatnik nie może zatem w sposób dowolny w zależności od stanu swojej świadomości czy przewidywanych korzyści podatkowych dokonywać swobodnej kwalifikacji poszczególnych kategorii przychodów do określonych źródeł przychodów. Dla uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej nie jest również konieczne, aby podatnik miał formalnie status przedsiębiorcy, nie jest wymagana rejestracja tej działalności w sposób przewidziany w odrębnych przepisach, dotyczących wymogów formalnych, jakie powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą. Z punktu widzenia art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność Wnioskodawcy ma i będzie miała charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły, a także podjęta została przez niego we własnym imieniu.

2018
20
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości powstałych w wyniku podziału.

Fragment:

Należy wskazać, że dla oceny, czy dokonywane czynności spełniają kryteria działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzygające znaczenie mają okoliczności, w jakich są one wykonywane. O prowadzeniu działalności gospodarczej przesądzają obiektywne i zewnętrzne jej przejawy, a nie przekonanie podatnika. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną działalność nie ocenia jej (subiektywnie) jako działalności gospodarczej. Podatnik nie może zatem w sposób dowolny w zależności od stanu swojej świadomości czy przewidywanych korzyści podatkowych dokonywać swobodnej kwalifikacji poszczególnych kategorii przychodów do określonych źródeł przychodów. Dla uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej nie jest również konieczne, aby podatnik miał formalnie status przedsiębiorcy, nie jest wymagana rejestracja tej działalności w sposób przewidziany w odrębnych przepisach, dotyczących wymogów formalnych, jakie powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą. Z punktu widzenia art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność Wnioskodawcy ma i będzie miała charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły, a także podjęta została przez niego we własnym imieniu.

2018
20
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla czynności sprzedaży lokalu uprzednio wycofanego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku uznać należy, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży lokalu wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej a obecnie stanowiącego jego majątek prywatny nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowego majątku prywatnego (po wycofaniu go z działalności gospodarczej) stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Skutkiem powyższego, transakcja zbycia przedmiotowego majątku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę (jako osobę fizyczną, poza prowadzoną działalnością gospodarczą) lokalu wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca bowiem, w związku z opisaną sprzedażą, będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie wystąpi w odniesieniu do tej transakcji w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja sprzedaży wyżej wskazanych składników majątku nie będzie stanowiła czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
19
gru

Istota:

Ustalenie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług na terytorium Niemiec oraz kraju, w którym dochody z tej działalności winny zostać opodatkowane.

Fragment:

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 Umowy polsko-niemieckiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Uzyskiwany dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech będzie zatem podlegał opodatkowaniu w Polsce chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Niemiec prowadzona jest przez położony tam „ zakład ”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 tej Umowy należy rozumieć, stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, a w szczególności: miejsce zarządu; filię; biuro; fabrykę; warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy (art. 5 ust. 3 ww. Umowy). Z powyższych przepisów wynika zatem, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej (usług świadczonych) na terytorium Niemiec, mógłby być opodatkowany w Niemczech, pod warunkiem że działalność prowadzona byłaby poprzez położony na terytorium Niemiec zakład i w takiej mierze w jakiej dochody mogą być przypisane temu zakładowi.

2018
19
gru

Istota:

Sposób odliczania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z gosp. wodociągową.

Fragment:

Stosownie zaś do art. 86 ust 2b ustawy o VAT, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje jednego, obowiązującego sposobu wyliczania prewspółczynnika, przewiduje natomiast, jakie dane mogą być wykorzystywane przez podatników w celu jego ustalenia - art. 86 ust. 2c cyt. ustawy. Odrębny klucz ustalania prewspółczynnika jest przewidziany dla określonych podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Sposób określenia proporcji w analizowanym przypadku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej zwanym „ rozporządzeniem ”. Zgodnie z § 3 pkt 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

2018
14
gru

Istota:

Możliwość zastosowania kryterium przychodowego przy wyborze sposobu określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2c ustawy

Fragment:

(...) działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

2018
13
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Fragment:

Zgodnie z art. 44 ust. 10 ww. ustawy, podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak jednak wskazuje ust. 2 ww. artykułu, przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zestawiając brzmienie przepisów obu tych ustaw należy stwierdzić, że podatnik niezatrudniający pracowników może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na czas określony bądź nieokreślony. Aby podatnik był zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej (usług będących przedmiotem tejże działalności). Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności.

2018
7
gru

Istota:

Możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Fragment:

W niniejszej sprawie podatnikiem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest Wnioskodawca. Wnioskodawca prowadzi w ten sposób działalność od 2018 r. Zatem w swoim zeznaniu zarówno złożonym w 2017 r. (za rok podatkowy 2016), jak i złożonym w 2016 r. (za rok podatkowy 2015) nie wykazał dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że taką działalność prowadzi spółka cywilna od 1998 r. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do ustalenia zaliczki na podstawie dochodu spółki cywilnej za 2017 r., gdyż wspólnikiem spółki cywilnej stał się od 1 stycznia 2018 r. i dopiero od tej chwili osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Reasumując – Wnioskodawca, jako osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 r., nie może dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej za lata 2018 i 2019. Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Wnioskodawca będzie mógł stosować od 2020 r. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.