Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia czeoci podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów zwi1zanych jednoczeonie z czynnoociami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz niepodlegaj1cymi opodatkowaniu przy zastosowaniu prewspó3czynnika a nastepnie proporcji
Fragment:
(...) dzia3alnooci gospodarczej. Cele prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej nale?y rozpatrywaa w kontekocie definicji dzia3alnooci gospodarczej, okreolonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W zwi1zku z prowadzeniem dzia3alnooci gospodarczej u podatnika mog1 wyst1pia dzia3ania czy sytuacje, które nie generuj1 opodatkowania podatkiem VAT. „ Towarzysz1 ” one dzia3alnooci gospodarczej i nie stanowi1 obok niej odrebnego przedmiotu dzia3alnooci podatnika. Nie podlegaj1 one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak?e ich wystepowanie nie oznacza, ?e u podatnika wystepuj1 czynnooci wykonywane poza dzia3alnooci1 gospodarcz1. Za czynnooci zrównane z czynnoociami wykonywanymi w ramach dzia3alnooci gospodarczej uznaje sie tak?e nieodp3atn1 dostawe towarów lub nieodp3atne owiadczenie us3ug na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to fakt, ?e chocia? czynnooci te z definicji nie maj1 zwi1zku z dzia3alnooci1 gospodarcz1, w przypadkach okreolonych w tych przepisach nastepuje obowi1zek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne rozumie sie sfere dzia3alnooci danego podmiotu niebed1c1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy (przyk3adowo dzia3alnooa podmiotu w charakterze organu w3adzy czy nieodp3atn1 dzia3alnooa statutow1).
2017
19
sty

Istota:
Czy jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste należy skorygować koszty uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2017 r. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę leasingową na samochód osobowy dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód będzie przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Czynsze leasingowe będą księgowane w kosztach działalności gospodarczej w kwoce netto i dokonywane będzie odliczenie podatku VAT od czynszów leasingowych. W 2020 r. nastąpi zakończenie umowy leasingu i zgodnie z warunkami tej umowy leasingobiorcy po zakończeniu umowy przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu. Pod pojęciem wykupu rozumie się prawo do nabycia sprzętu po zakończeniu umowy leasingu. Możliwość nabycia wynika z umowy, ale jest odrębną czynnością. Faktura dokumentująca wykup będzie wystawiona na leasingobiorcę, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu, ale nie wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w momencie wykupu przeznaczyć go na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2017
11
sty

Istota:
Czy opisane w zdarzeniu przyszłym źródło przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć do najmu prywatnego?
Fragment:
Dlatego też nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowanie nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2017
11
sty

Istota:
1. Czy towary handlowe sfinansowane z dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56?
2. Czy przyznane środki z Urzędu Pracy w ramach programu z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca otrzymał kwotę 20 000 zł na podstawie umowy o przyznaniu bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „ Aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ” zawartej w dniu 15 października 2015 r. z Powiatowym Urzędem Pracy. Dotacja przyznana została na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Wnioskodawca wskazuje, że z kwoty 20 000 zł przeznaczył: ok. 10 000 zł – na zakup towarów handlowych oraz pozostałe 10 000 zł na wyposażenie sklepu (artykuły biurowe, biurko, krzesło, regały handlowe, komputer, pojemniki, itp.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy towary handlowe sfinansowane z dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? Czy przyznane środki z Urzędu Pracy w (...)
2017
11
sty

Istota:
Obowiązek rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT.
Fragment:
Wnioskodawca obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie. W związku z tym do tej pory Wnioskodawca sporządzał sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej przeznaczonej dla jednostek mikro. Od dnia 5 września 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować uproszczone przepisy o rachunkowości. Po tych zmianach, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wszystkie stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1a pkt 2 ustawy) mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek „ mikro ”. Wnioskodawca określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania. Wszyscy członkowie Wnioskodawcy, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, menedżerowie ds. piłkarzy, sędziowie, działacze piłkarscy i osoby zatrudnione w sporcie piłki nożnej zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji postanowienia statutów, przepisów, wytycznych i decyzji PZPN, FIFA, UEFA oraz Wnioskodawcy. Zabezpieczeniem wykonania tego zobowiązania jest odpowiedzialność organizacyjna, dyscyplinarna i regulaminowa egzekwowana przez Wnioskodawcę.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania zbycia lokali wyodrębnionych z Nieruchomości
Fragment:
UE L 347, s. 1 ze zm.), „ Działalność gospodarcza ” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Definicja działalności gospodarczej, zawarta zarówno w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i w art. 9 ust. 1 ww. Dyrektywy ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „ podatnika ” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Aczkolwiek ustawa nie wyraża tego wprost, przyjąć należy, że działalnością gospodarczą jest w zasadzie tylko ta aktywność, która wykonywana jest zawodowo, w sposób profesjonalny. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. W sytuacji, w której dany podmiot dokonuje dostawy towarów z majątku prywatnego (nienabytego w celu odprzedaży, choćby z dopuszczeniem takiej możliwości), nie jest on podatnikiem VAT w zakresie tych czynności, choćby nawet takich transakcji (sprzedaży gruntów) było kilka lub nawet kilkanaście.
2017
5
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca może wnieść lokale, stanowiące majątek wspólny Wnioskodawcy oraz jego małżonki, do działalności gospodarczej, jeżeli lokale te będą wykorzystywane jedynie w jego działalności gospodarczej, a nie w działalności gospodarczej małżonki Wnioskodawcy?W jaki sposób należy ustalić wartość początkową lokali stanowiącą podstawę dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
Wnioskodawca oraz jego małżonka nie prowadzą działalności gospodarczej. Wnioskodawca planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i/lub wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Małżonka Wnioskodawcy również planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Następnie Wnioskodawca planuje wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zarówno lokale nabyte przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i nabyte po rozpoczęciu tej działalności i wynajmować je na rzecz podmiotów trzecich. Zakup lokali zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a na prawach majątkowej wspólności ustawowej są współwłaścicielami składników majątku, to każdy z nich ma prawo wykorzystywać je dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2017
3
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może wnieść lokale, stanowiące majątek wspólny Wnioskodawczyni oraz jej małżonka, do działalności gospodarczej, jeżeli lokale te będą wykorzystywane jedynie w jej działalności gospodarczej, a nie w działalności gospodarczej małżonka Wnioskodawczyni?
W jaki sposób należy ustalić wartość początkową lokali stanowiącą podstawę dokonywania przez Wnioskodawczynię odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
Wnioskodawczyni oraz jej małżonek nie prowadzą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i/lub wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Małżonek Wnioskodawczyni również planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Następnie Wnioskodawczyni planuje wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zarówno lokale nabyte przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i nabyte po rozpoczęciu tej działalności i wynajmować je na rzecz podmiotów trzecich. Zakup lokali zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a na prawach majątkowej wspólności ustawowej są współwłaścicielami składników majątku, to każdy z nich ma prawo wykorzystywać je dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2017
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wycofania Węzła Betoniarskiego i Lokalu Użytkowego z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazania go na cele osobiste.
Fragment:
Natomiast, Lokal Użytkowy został nabyty przez Wnioskodawcę do majątku prywatnego, a w dniu 2 stycznia 2007 r. doszło do jego przekazania do ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Z tytułu nabycia Lokalu Użytkowego Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. W Lokalu Użytkowym nie były od daty jego nabycia dokonywane jakiekolwiek ulepszenia, w związku z którymi Zainteresowanemu przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obecnie Lokal Użytkowy jest wynajmowany, a najemca prowadzi w nim aptekę. Po wycofaniu Lokalu Użytkowego z działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje przekazać Lokal Użytkowy żonie w drodze darowizny. Ponadto, Zainteresowany zlikwiduje prowadzoną działalność gospodarczą po wniesieniu Przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki komandytowej. Przedmiotem aportu do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 KC. Z wniosku wynika ponadto, że z uwagi na dzierżawę Węzła Betoniarskiego, po jego wycofaniu z działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu występował w roli podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w wyniku dokonanego wycofania z działalności gospodarczej Węzła Betoniarskiego i Lokalu Użytkowego, Zainteresowany będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, w odróżnieniu od ustawy o PIT, ustawa o VAT za działalność gospodarczą uznaje jedynie wykorzystywanie towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powoduje to, że działanie, niemające charakteru zorganizowanego, na gruncie ustawy o PIT, nie będzie uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej lecz w ustawie o VAT – już tak. Dzierżawa opisana w zdarzeniu przyszłym spełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy dzierżawa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy wniesienie do Spółki, w drodze wkładu niepieniężnego, Przedsiębiorstwa z wyłączeniem Węzła Betoniarskiego i Lokalu Użytkowego, będzie stanowiło, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, czynność pozostającą poza zakresem tej ustawy.
Fragment:
Węzeł Betoniarski po wycofaniu z działalności gospodarczej będzie udostępniany nowo utworzonej spółce komandytowej w formie dzierżawy. Natomiast, Lokal Użytkowy został nabyty przez Wnioskodawcę do majątku prywatnego, a w dniu 2 stycznia 2007 r. doszło do jego przekazania do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Z tytułu nabycia Lokalu Użytkowego Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. W Lokalu Użytkowym nie były od daty jego nabycia dokonywane jakiekolwiek ulepszenia, w związku z którymi Zainteresowanemu przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obecnie Lokal Użytkowy jest wynajmowany, a najemca prowadzi w nim aptekę. Po wycofaniu Lokalu Użytkowego z działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje przekazać Lokal Użytkowy żonie w drodze darowizny. Ponadto, Zainteresowany zlikwiduje prowadzoną działalność gospodarczą po wniesieniu Przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki komandytowej. Przedmiotem aportu do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.
2016
31
gru

Istota:
Czy stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej może wystawić sponsorowi rachunek, zgodny z treścią zawartej z nim umowy sponsoringowej?
Fragment:
Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Jednocześnie stosownie do art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. W świetle ww. przepisu, pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej ma szerokie znaczenie i obejmuje swoim zakresem działalność zarobkową również w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. A zatem, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również nieprowadzące działalności gospodarczej mają prawo do wystawiania rachunków.
2016
30
gru

Istota:
Prawo do stosowania w odniesieniu do zakupów związanych wyłącznie z utrzymaniem, eksploatacją, remontami Budynku Szkoły, prewspółczynnika ustalonego odrębnie dla każdej ze Szkół, jako iloczyn udziału kubatury pomieszczeń wykorzystywanych jednocześnie do działalności poza zakresem VAT (działalność statutowa) i w celach działalności gospodarczej (wynajem) w ogólnej kubaturze Budynku Szkoły i udziału wykorzystania pomieszczeń na cele działalności gospodarczej w ogólnym wykorzystaniu tych pomieszczeń
Fragment:
Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)
2016
30
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Pojęcia „ podatnik ” i „ działalność gospodarcza ”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnikami - wg zapisu art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że sprzedawane towary, czy usługi zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej, a nie z zamiarem wykorzystywania ich jako majątku prywatnego w celu realizacji potrzeb osobistych. Przy czym zamiar wykorzystywania towaru w ramach majątku osobistego musi istnieć przez cały okres jego posiadania.
2016
30
gru

Istota:
Zarówno w stanie faktycznym jak i zdarzeniu przyszłym, zostaną spełnione przez Wnioskodawcę kryteria posiadania minimalnego rozmiaru działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której będzie miała miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Tym samym należy stwierdzić, że w przedstawionym przypadku wykorzystanie posiadanej w Polsce infrastruktury technicznej oraz personelu do wykonywania części prowadzonej działalności Spółki w sposób zorganizowany oraz ciągły kwalifikuje prowadzoną aktywność Spółki na terytorium kraju jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Fragment:
Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach (art. 17 ust. 1a ustawy). Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku wskazano, że Wnioskodawca z siedzibą w Finlandii, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce jest spółką działającą na rynku zbrojeniowym, która w ramach swojej działalności zajmuje się produkcją pojazdów dla wojska.
2016
29
gru

Istota:
Jaką Wnioskodawca powinien zastosować formę rozliczenia dochodu uzyskiwanego w związku z najmem krótkoterminowym mieszkania prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą?
Fragment:
Jaką Wnioskodawca powinien zastosować formę rozliczenia dochodu uzyskiwanego w związku z najmem krótkoterminowym mieszkania prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą? Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych najem jest zdefiniowany jako odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6). Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej jest m. in. przychód z najmu składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą. Wynajem prowadzony przez Wnioskodawcę jest najmem opodatkowanym osobno. Mieszkanie, które Wnioskodawca wynajmuje jest lokalem nie wprowadzonym do działalności gospodarczej. Ponadto firma Wnioskodawcy nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych. W przedmiotowym lokalu Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowo Wnioskodawca nadmienia, że ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne traktuje najem odrębnie od działalności gospodarczej zastrzegając, że osoby fizyczne osiągające przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są związane (zawierane) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a).
2016
24
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania sprzedaży budynku.
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na gruncie zakupionym od osoby prywatnej Wnioskodawca w 2008 r. wybudował budynek i w tym samym roku oddał go do użytku. Od 2008 r. Zainteresowany prowadził w tym budynku działalność gospodarczą handlową. Po oddaniu do użytkowania wybudowanego obiektu Wnioskodawca nie ponosił i nie będzie ponosił wydatków na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczających 30% jego wartości początkowej. Budynek nie był przedmiotem najmu, dzierżawy. W związku z wybudowaniem budynku przysługiwało Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku VAT i podatek ten został przez niego odliczony.
2016
23
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Pojęcia „ podatnik ” i „ działalność gospodarcza ”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnikami - wg zapisu art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że sprzedawane towary, czy usługi zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej, a nie z zamiarem wykorzystywania ich jako majątku prywatnego w celu realizacji potrzeb osobistych. Przy czym zamiar wykorzystywania towaru w ramach majątku osobistego musi istnieć przez cały okres jego posiadania.
2016
22
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
Fragment:
I tak, jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
2016
21
gru

Istota:
Czy sprzedaż mieszkania, o którym mowa we wniosku będzie opodatkowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym transakcja ta będzie korzystać ze zwolnienia z podatku z uwagi na fakt, że pomiędzy zbyciem mieszkania a końcem roku, w którym nastąpiło nabycie działki, na której mieszkanie owe zostało wybudowane upłynął okres dłuższy niż pięć lat?
Fragment:
Jednakże wskazać należy, że wyjątek od tej zasady ma miejsce w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomość ta stanowi towar handlowy w prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej. Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są: przychody z obrotu nieruchomościami (stanowiącymi towary handlowe lub wyroby gotowe w tej działalności), przy czym dotyczy to zarówno nieruchomości niemieszkalnych, jak i mieszkalnych, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych, przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych), które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań. W 2008 r. nabył On działkę budowlaną do majątku osobistego.
2016
21
gru

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).
2016
21
gru

Istota:
Czy świadcząc usługi zaliczane do podklasy PKD 70.22.Z Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.