Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu budynku/lokali.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 2180) – ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 1), osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 2). Zgodnie z art. 2 ust. 1a ww. ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenia pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczają pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że podatnicy, którzy zawierają umowy najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, nie mogą być opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie w (...)
2017
23
lut

Istota:
Czy słusznym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej kosztów wynajmu oraz użytkowania mieszkania w ... (w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy o podatku od osób fizycznych) o które pomniejszane będą przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawca działalnością gospodarczą?
Fragment:
Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Podkreślenia wymaga, że o tym co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że dany wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku kosztów z działalnością gospodarczą, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2016 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne. Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jak i miejscem działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest .... W dniu 19 maja 2016 r. Wnioskodawca podpisał ze Sp. z o.o. umowę o świadczeniu usług doradztwa informatycznego na czas określony od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na potrzeby zleceniodawcy.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej
Fragment:
Do dnia wniesienia niniejszego wniosku nieruchomość nie była w żaden sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, stała nieużyteczna. Wnioskodawca zamierza nabyć ww. nieruchomość z przeznaczeniem do prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przychód ze sprzedaży działki, w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w spółce cywilnej tj. 50%, będzie przychodem z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm., dalej: „ ustawy o p.d.o.f. ”), biorąc pod uwagę fakt, że nieruchomość nie była wykorzystywana na cele tej działalności ? Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ od chwili nabycia do dnia dzisiejszego nie była nigdy wykorzystywana w działalności gospodarczej, zaś o takich środkach mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o p.d.o.f. Według Wnioskodawcy do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie miała zastosowanie ogólna zasada wynikająca z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.f. W konsekwencji dochód ze zbycia nieruchomości, będący różnicą pomiędzy przychodem ze zbycia a kosztami nabycia wynikającymi z aktu notarialnego, w części przypadającej na Wnioskodawcę tj. 50%, będzie wolny od podatku dochodowego, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości upłynęło 5 lat.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem
Fragment:
(...) działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię jako wspólnika Spółki osobowej z tytułu zbycia Udziałów lub Akcji stanowić będzie przychód Wnioskodawczyni z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy również zauważyć, że na gruncie przepisów art. 22 w zw. z art. 89 oraz art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm., dalej: „ KSH ”) w odróżnieniu od spółek kapitałowych, które mogą być prowadzone w każdym dopuszczalnym prawnie celu, spółka osobowa może być powołana wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej i nie może ona prowadzić innej aktywności niż działalność gospodarcza. W konsekwencji, sprzedaż jakiegokolwiek składnika majątku we własnym imieniu przez spółkę osobową powinna być traktowana jako czynność dokonana w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez taką spółkę. Dla zasad kwalifikacji uzyskanego przychodu podatkowego nie może mieć wpływu fakt, iż Wnioskodawczyni przystąpi do Spółki osobowej jako spadkobierca zmarłego dotychczasowego wspólnika Spółki osobowej.
2017
18
lut

Istota:
Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Obowiązek stosowania proporcji wskazanej w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy – sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W myśl art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działek
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.
2017
18
lut

Istota:
Czy przychód z odsetek od Obligacji, które przysługują Wnioskodawcy z tytułu Obligacji nabytych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, może być zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Kwalifikacji do źródeł przychodów nie może zmieniać (przesądzać) także fakt, że Wnioskodawca nabył obligacje w wyniku wzajemnych rozliczeń z nabywcą nieruchomości wykorzystywanej uprzednio przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Całokształt okoliczności zaprezentowanych we wniosku nie daje zatem podstaw do stwierdzenia ażeby otrzymywanie odsetek od obligacji następowało w wykonywaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i stanowiło realizację przedmiotu tej działalności. Kwestią istotną dla zakwalifikowania ww. przychodów do odpowiedniego źródła przychodów – jak już wyżej akcentowano – jest ocena, czy obrót papierami wartościowymi (obligacjami) będzie nosił znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę, by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły. Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która: jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu, wykonywana jest w sposób ciągły.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 2b ustawy – sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności (...)
2017
14
lut

Istota:
Opodatkowanie i udokumentowanie zapłaty za usługę, którą Wnioskodawca otrzyma po zakończeniu działalności gospodarczej
Fragment:
Brak jest również podstaw do wystawiania przez Wnioskodawcę rachunku, bowiem zgodnie z art. 87 Ordynacji podatkowej obowiązek wystawienia rachunku ciąży na podatniku prowadzącym działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W myśl § 4 ww. przepisu podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, bowiem Wnioskodawca mimo, że już nie prowadzi działalności gospodarczej ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonanej w przeszłości usługi, natomiast nie ma podstaw do wystawienia faktury lub rachunku gdyż nie jest już podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Jednocześnie ustawa o VAT nie reguluje zasad wystawiania ewentualnych „ innych dokumentów księgowych ”, zatem nie ma przeszkód aby czynność tę udokumentowano w inny sposób. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
14
lut

Istota:
Dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy i jednostek organizacyjnych, odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych wyłącznie z działalnością odbioru i oczyszczania ścieków Gmina będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określania proporcji zawartych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT
Fragment:
Art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej przepisy o prewspółczynniku słusznie wskazano, iż do zakresu działalności gospodarczej będą zaliczane przychody związane z tą działalnością, nawet gdy nie generują opodatkowania VAT: „Cele prowadzonej działalności należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej przepisami art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieścić będą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT, przykładowo otrzymanie odszkodowań umownych czy odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności od kontrahentów, sprzedaż wierzytelności „ trudnych ” itp.” Powyższe oznacza, że występowanie u danego podatnika czynności, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, nie oznacza automatycznie, że są one wykonywane poza działalnością gospodarczą. Przez cele inne niż działalność gospodarcza należy rozumieć w tym miejscu, sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, jak np. działalność podmiotu w charakterze organu władzy.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy zarządzania (kontrakt menedżerski)
Fragment:
Podatnikami – wg zapisu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przepis art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.). Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
2017
11
lut

Istota:
Obowiązek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy.
2017
11
lut

Istota:
Skoro źródła powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy upatrywać należy m.in. w Jego rozpoznawalnym wizerunku, na którego utrwalanie i rozpowszechnianie wyrazi On zgodę, za co będzie otrzymywał stosowne wynagrodzenie, to niezależnie od rodzaju umowy, jaką zawrze w tym względzie, czy to z klubem sportowym, którego może być trenerem, czy też z innymi podmiotami, na rzecz których świadczyć będzie ww. usługi marketingowe, to przychody uzyskiwane z tego tytułu stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodów, a nie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niezależnie od tego, iż jako strona zawieranych umów Wnioskodawca występował będzie w charakterze podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy).
Fragment:
Powyższe oznacza, iż jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością wykonywaną przez podatnika w charakterze przedsiębiorcy i spełnione są pozytywne elementy definicji określonej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. (...)
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środka trwałego.
Fragment:
Data rozpoczęcia działalności to 1 września 2006 r. – wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozliczenie z podatku dochodowego na zasadach ogólnych – podatek liniowy 19%. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność zarejestrowana jest w (...). Ojciec Wnioskodawcy w 2017 roku zamierza darować mu nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną ok. 6 ha wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów. Nieruchomość ta była wykorzystywana w działalności gospodarczej mamy Wnioskodawcy, a potem jego ojca (akt notarialny po śmierci mamy, w którym nabywa wszelkie nieruchomości i ruchomości oraz środki pieniężne w całości). Nieruchomość w 2005 roku rodzice nabyli (wspólność majątkowa) jako nieruchomość używaną ze stawką zwolnioną. Nieruchomość zakupiono do prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadzono do ewidencji środków trwałych i jest do dnia dzisiejszego amortyzowana. Na przestrzeni lat ww. nieruchomość była modernizowana powyżej 30% (zakup ok. 1 850 000 zł, modernizacja ok. 7 700 000 zł). Nieruchomość wykorzystywana jest w działalności gospodarczej (wynajem nieruchomości 68.20.Z), jako czynny podatnik VAT (100%) działalność jest opodatkowana. Z zakupu na modernizację był odliczany podatek VAT naliczony.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Jednakże brak dochodu z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Z kolei ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie wyklucza ono jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są: przychody z obrotu nieruchomościami (stanowiącymi towary handlowe lub wyroby gotowe w tej działalności), przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – prowadzący działalność gospodarczą – jest wspólnie z żoną właścicielem kilku nieruchomości. Nieruchomości zostały nabyte w 1997 r., 2001 r., 2004 r., 2005 r. i 2008 r. na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy i stanowią środki trwałe wykorzystywane w tej działalności. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowana czynności wycofania lokalu użytkowego z działalności gospodarczej na cele prywatne wspólników
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowana czynności wycofania lokalu użytkowego z działalności gospodarczej na cele prywatne wspólników. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 18 listopada 2016 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 10 listopada 2016 r. Nr 1462-IPPP2.4512.711.1.BH. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawcy przysługuje własnościowe prawo do lokalu użytkowego w proporcjach wspólniczka Barbara K. 1%, wspólniczka Malwina P. 99%. Lokal został nabyty od Spółdzielni Mieszkaniowej w 2000 r. Podatek VAT od Lokalu został rozliczony w prowadzonej przez wspólniczki działalności gospodarczej. Lokal jest obecnie (od 2007 roku) wynajmowany przez Spółkę na rzecz innych podmiotów na cele ich działalności gospodarczej. Wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej Lokalu, podatek VAT nie był odliczany od ulepszeń. Obecnie wspólniczki są zainteresowane wycofaniem majątku trwałego ze Spółki do ich majątku prywatnego i następnie wykorzystywaniem Lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, przez każdą z nich. Wycofanie to w formie aktu notarialnego ma prowadzić do powstania współwłasności Lokalu w częściach ułamkowych. Planowany termin przeprowadzenia czynności to grudzień 2016 r.
2017
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wycofania z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości i rzeczy ruchomych w przypadku przeznaczenia ich do najmu prywatnego oraz korekty odliczonego podatku naliczonego.
Fragment:
Po wycofaniu poszczególnych składników majątku na cele osobiste, Wnioskodawca będzie je wynajmował jako majątek prywatny innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym na podstawie stosownych umów najmu, zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym celu będą wystawiane faktury VAT, a najem będzie opodatkowany podatkiem VAT – działalność opodatkowana. Po wycofaniu składników z ewidencji środków trwałych, nie będą one dalej użytkowane i wykorzystywane do prowadzenia obecnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a docelowo dotychczasowa działalność gospodarcza w 2017 r. ulegnie likwidacji. Wycofanie środków majątkowych z działalności gospodarczej nie będzie stanowiło przekazania na cele osobiste, będzie to wycofanie z dotychczasowej działalności do majątku prywatnego, a wycofane nieruchomości i rzeczy ruchome w dalszym ciągu będą służyły działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Przy nabyciu i wytworzeniu przedmiotowych środków trwałych, podlegających wycofaniu z działalności gospodarczej na cele osobiste, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości i rzeczy ruchomych (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych), przy nabyciu lub wytworzeniu których Wnioskodawcy (...)
2017
9
lut

Istota:
W przypadku zakupów, które Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować wyłącznie do działalności gospodarczej, nie jest zobowiązany do obliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. W przypadku braku możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej - znajdą zastosowanie przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy i w konsekwencji Zainteresowany będzie zobowiązany do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.
2017
9
lut

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – usługi geodezyjne. Wykonywana działalność dotyczy wyłącznie usług geodezyjnych i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne polegające na sporządzeniu map kartograficznych, wytyczeniu granic i pomiarów, nie wykonuje natomiast żadnych usług w zakresie doradztwa. Dochody roczne Wnioskodawcy nie przekraczają 150 000 zł. Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że o ile rzeczywiście – jak wskazano we wniosku – w ramach wykonywanych czynności Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa, nie ma zastosowania wyłączenie określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem o ile obrót roczny za 2015 r. nie przekroczył kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Końcowo podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
9
lut

Istota:
Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Środki przyznane Panu z PUP zostały przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, czyli takiej działalności, która nastawiona jest na osiąganie zysków oraz charakteryzuje się ciągłością – nie miałoby przy tym znaczenia nawet to, gdyby wydatki zostały poniesione przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w CEIDG. Były one poniesione zgodnie z umową zawartą z PUP w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Poza tym wszystkie wydatki zostały poczynione na zakupy towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej – towary te i usługi faktycznie obecnie są wykorzystywane w ramach zarejestrowanej przez Pana działalności gospodarczej. Drugim warunkiem, którego istnienie jest niezbędne do uznania wydatku za koszt podatkowy, jest fizyczne i faktyczne poniesienie danego wydatku. Zakup wyposażenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej bezzwrotnie wyczerpał aktywa jakie otrzymał Pan w ramach jednorazowych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Wskazany warunek został zatem spełniony. Kolejnym warunkiem wymaganym dla kwalifikacji wydatku do kosztu z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie, iż nie został on (wydatek) wskazany przez ustawodawcę w katalogu z art. 23 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie dopiero kumulatywne spełnienie wszystkich ww. przesłanek umożliwia uznanie wydatku za koszt podatkowy prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działek
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.
2017
8
lut

Istota:
Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika?
Fragment:
Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów, na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
7
lut

Istota:
Pomimo, że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie, a zatem przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl powyższego, koszty związane z uzyskaniem odpowiednich uprawnień budowlanych poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów (które jeszcze nie istniało) jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Okoliczność, że ponosząc sporne wydatki Wnioskodawca uzyska prawo wykonywania usług budowlanych bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nie jest równoznaczna z istnieniem między tymi wydatkami, dokonanymi przed rozpoczęciem samodzielnego podejmowania decyzji gospodarczych, a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie indywidualnej, kiedy to zaczął wykorzystywać nabyte uprawnienia zawodowe do prowadzenia tej działalności, związku przyczynowo - skutkowego w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Wcześniej Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej i ponoszone wówczas wydatki nie mogły obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są takie wydatki, które mają przyczynę w działalności gospodarczej podatnika.
2017
7
lut

Istota:
Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej), to ma obowiązek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej?
Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytułu zawartej umowy zlecenia, może potrącić i odprowadzić zleceniodawca?
Fragment:
Natomiast w przypadku źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto regułę, że do tego źródła przychodów zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w tej ustawie, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej obowiązującej dla celów podatku dochodowego. Przepisy prawa podatkowego, co do zasady, nie zabraniają, czy też nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że obecnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w dwóch placówkach. Zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ otrzymała ofertę dodatkowej pracy, w której nie ma innej możliwości zatrudnienia. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej zamierza nadal pracować na podstawie umowy zlecenia w jednej z placówek, przy czym nie wystawiałaby faktur. W ramach działalności gospodarczej wykonywane będą usługi konsultacji lekarskich. Czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia na rzecz zleceniodawcy będą tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz innego podmiotu.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną
Fragment:
Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do ust. 2 ww. artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 635 ze zm.), zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. W myśl art. 4 a ust. 1 tejże ustawy adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej lub jawnej (...), partnerskiej (...), komandytowej lub komandytowo – akcyjnej (...), w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
4
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w (...)”.
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W myśl art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)
2017
4
lut

Istota:
Czy Spółka powinna kwalifikować czynności wykonywane przez Prezesa Zarządu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też jako usługi wykonywane osobiście, tj. na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Spółka powinna naliczyć Prezesowi Zarządu podatek na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg skali, czy też nie powinna potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast w myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie możliwości i momentu uznania wydatków na nabycie wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej za koszty prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i momentu uznania wydatków na nabycie wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej za koszty prowadzonej działalności gospodarczej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą między innymi na montażu kominków w budynkach mieszkalnych. Zdarzenia ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, w celu ich dalszej odsprzedaży. W roku 2014 Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem (pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa) nabyli nieruchomość gruntową o wartości 145.000,00 zł. Po rozszerzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza wprowadzić do tej działalności gospodarczej jako towar handlowy nabytą wcześniej wspólnie z małżonkiem nieruchomość gruntową i rozpocząć budowę budynków mieszkalnych celem ich dalszej odsprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zakupiona nieruchomość może zostać wprowadzona do działalności gospodarczej, jako towar i stanowić koszt uzyskania przychodu w dniu sprzedaży wybudowanych budynków mieszkalnych? Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.