Działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał także, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie prowadzi ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Ponadto Wnioskodawca nie prowadzi transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Spółka oraz Wnioskodawca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, a ponadto jest członkiem zarządu komplementariusza Spółki. Należy jednak zaznaczyć, że Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ponieważ nie generuje obrotów przekraczających 2 mln EURO. Tym samym nie spełnia on jednego z warunków zobowiązujących go do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zatem mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy – jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Białorusi.

Fragment:

Powyższy przepis nie znajduje jednak zastosowania w przypadku podatników opodatkowujących osiągane z działalności gospodarczej dochody według zasad określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy. W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jednocześnie – zgodnie z art. 30c ust. 6 cyt. ustawy – dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f. Zatem w przypadku, gdy − jak wynika to z treści wniosku − podatnik w Polsce prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej, oraz równocześnie będzie osiągał dochody z działalności gospodarczej na terytorium Białorusi, podlegające zwolnieniu z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to dochód ten nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika w Polsce z uwagi na brak zastosowania w tym przypadku progresywnej skali opodatkowania.

2018
16
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania części zapłaty za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej w postaci oferty nabycia kryptowaluty oraz konsekwencje późniejszego ewentualnego skorzystania z tej oferty oraz skutki podatkowe sprzedaży lub zamiany kryptowaluty.

Fragment:

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zasadniczo sprzedaż kryptowaluty bądź wymiana kryptowaluty na inną kryptowlutę czy też bezpośrednio na PLN może być realizowana prywatnie albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sposób opodatkowania zależy od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co potwierdza Minister Finansów, w opublikowanej dnia 4 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa informacji: „ Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT, PCC ”. Wybór źródła przychodu nie należy jednak od swobodnej decyzji podatnika, ale wynika z okoliczności, jakie towarzyszą prowadzeniu tych czynności. Aby obrót kryptowalutą bądź wymiana kryptowaluty mogła być uznana za prowadzoną w ramach działalności gospodarczej, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. W przepisie art. 5a pkt 6 ustawy o PIT została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, (...)

2018
14
lip

Istota:

1. Czy do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste należało skorygować koszty uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe były księgowane w kosztach działalności gospodarczej w kwocie netto i dokonywano odliczenia podatku VAT od czynszów leasingowych w wysokości 50%. 30 stycznia 2018 r. nastąpiło zakończenie umowy leasingu i zgodnie z warunkami tej umowy leasingobiorcy po zakończeniu umowy przysługiwało prawo wykupu przedmiotu leasingu. Możliwość nabycia wynikała z umowy, ale jest odrębną czynnością. Faktura dokumentująca wykup jest wystawiona na leasingobiorcę, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy, NIP). Wnioskodawca wykupił przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu, ale postanowił nie wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i przeznaczył go w momencie wykupu na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. samochód, jednak nie wcześniej niż przed upływem co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpił moment wykupu. Poniesiona tytułem nabycia opłata nie została zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ani nie został odliczony podatek naliczony VAT.

2018
14
lip

Istota:

Opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w prawie własności działki nr 14/1 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 14/4 stawką 23%

Fragment:

Jednakże w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. Dla celów podatku VAT działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów handlowców lub innych usługodawców, w tym również podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, jak również działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub dóbr niematerialnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zasady wykładni gramatycznej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT prowadzą do wniosku, że działalnością gospodarczą jest nawet pojedyncza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy, (czyli stały i powtarzalny), przy czym czynność ta winna być wykonana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód, czyli przez podmiot występujący w odniesieniu do takiej czynności w charakterze podatnika. Sprzedaż działki przez Wnioskodawcę nie nastąpi w ramach działalności (...)

2018
11
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. W przypadku Wnioskodawczyni nabycia przedmiotowego dokonali małżonkowie, a w akcie zaznaczono, że dokonują nabycia na potrzeby prowadzonej przez małżonkę - Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 4-9.

2018
11
lip

Istota:

W zakresie możliwości odliczenia straty z działalności gospodarczej.

Fragment:

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z dniem przekształcenia tj. 09 sierpnia 2017 roku dokonano z mocy prawa aktualizacji wpisu (wpis z dnia 22 sierpnia 2017 roku), polegającej na wykreśleniu informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej, umieszczając adnotację o dokonanym przekształceniu. W roku 2014 oraz 2016 Wnioskodawca poniósł z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stratę podatkową. Powyższe straty nie zostały rozliczone w całości w okresie do dnia przekształcenia. Wnioskodawca postanowił w 2018 roku wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie osobistej działalności lub spółki komandytowej. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej, będzie odliczał od uzyskanego dochodu nierozliczone straty z lat 2014 i 2016. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Po przekształceniu podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie miał możliwości, aby odliczać straty podatkowe, jakie poniósł prowadząc jednoosobowo działalność gospodarczą od dochodów, które będzie osiągał po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale czy zachował prawo do odliczenia tej straty od dochodów osiąganych po dacie przekształcenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki osobowej (cywilnej, komandytowej, partnerskiej)? Zdaniem Wnioskodawcy, skutkiem przekształcenia jest przejście wszelkich praw oraz obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę (art. 584 2 § 1 K.s.h.).

2018
7
lip

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia pomocy prawnej w ramach zawartej umowy zlecenia.

Fragment:

Pojęcie działalności gospodarczej zdefiniowane zostało również w drugim akapicie art. 9 (1) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z późn. zm.) zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE. W myśl tego artykułu działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Przepis ten stwierdza, że wykorzystywanie własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych w sposób ciągły, należy w szczególności uznać za działalność gospodarczą. W akapicie pierwszym, artykuł 9 (1) Dyrektywy 2006/112/WE, określa osobę, która może stać się podatnikiem, jako każdą osobę, która niezależnie prowadzi w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Artykuł 10 Dyrektywy 2006/112/WE wyjaśnia znaczenie terminu „ samodzielnie ” użytego w art. 9 (1). Stwierdza on, że warunek określony w art. 9 (1) stwierdza, że działalność gospodarcza prowadzona „ samodzielnie ” wyklucza pracowników i inne osoby z podatku VAT, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub inny stosunek prawny tworzący relacje między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

2018
7
lip

Istota:

Czy rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie polegającym na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (przy pomocy osoby posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zatrudnianego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia) Wnioskodawca jest zobowiązany być podatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia z tego tytułu do chwili osiągnięcia wartości sprzedaży 200.000 zł?

Fragment:

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że „ przestanie korzystać ze zwolnienia dopiero wówczas, gdy osiągnie wartość 200.000 zł. ”, gdyż skoro – jak wskazał Wnioskodawca – „ zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ”, to limit 200.000 zł należy obliczyć w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem pomimo podzielenia stanowiska Wnioskodawcy co do możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, z uwagi na powyższe stwierdzenie stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
7
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, za pomocą indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika dla Zakładu Usług Komunalnych, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych (udokumentowanych fakturami VAT) w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych)

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W myśl art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej (...)

2018
7
lip

Istota:

Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Fragment:

Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających (...)

2018
6
lip

Istota:

W zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku.

Fragment:

(...) działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 Ustawy VAT, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy VAT stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

2018
6
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, dochodów pochodzących ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz z wynajmu lokali użytkowych i miejsc parkingowych.

Fragment:

Przepis ten wprost wyłącza ze zwolnienia dochody wydatkowane na działalność gospodarczą. Dochody przeznaczone i wydatkowane na działalność gospodarczą nie podlegają zwolnieniu, nawet jeśli uzyskane z tej działalności gospodarczej dochody w całości będą przeznaczone na działalność statutową Wnioskodawcy. Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa podatkowego do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dochody Organizacji, uzyskiwane ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będą w całości przeznaczone i wydatkowane na działalność statutową Wnioskodawcy. Dochody Organizacji, pochodzące ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydatkowane na zakup lokali i miejsc parkingowych pod wynajem będą przeznaczone na działalność gospodarczą, a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, na działalność statutową. We wniosku jednoznacznie wskazano, że działalność usługowa, polegająca na wynajmie lokali i miejsc parkingowych będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej - zarobkowej. Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu na działalność gospodarczą wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania tej części dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT.

2018
4
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania ustalenia zakresu prawa do odliczenia oraz sposobu dokonywania rocznych korekt odliczonego podatku.

Fragment:

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne, rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

2018
3
lip

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych wyłącznie z komunikacją miejską przy uwzględnieniu możliwości bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego przez określone grupy osób.

Fragment:

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania, czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT.

2018
30
cze

Istota:

1. Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej?
2. Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.?

Fragment:

Lokal ten zgodnie z aktem notarialnym został zakupiony do majątku osobistego Wnioskodawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, zakup został udokumentowany fakturą VAT i jako nabywca widniała nazwa firmy, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W dniu zakupu lokal został ujęty w ewidencji środków trwałych Jego firmy i do chwili obecnej jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W całym tym okresie Wnioskodawca dokonywał odpisów amortyzacyjnych, które stanowiły koszty uzyskania przychodów Firmy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej? Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.? Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania oznaczonego nr 1) odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, amortyzowanego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej nie będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej.

2018
29
cze

Istota:

Czy od sprzedaży ww. samochodu Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku (środków trwałych) używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli podlegający zbyciu samochód osobowy (uznany za towar handlowy): został skutecznie wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowił w istocie składnika majątku trwałego (środka trwałego) w tej działalności gospodarczej (nie został nabyty z zamiarem wykorzystania go na potrzeby tej działalności), nie był faktycznie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, -to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia nie będzie stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz może stanowić przychód z odrębnego źródła przychodów, jakim jest sprzedaż rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy).

2018
23
cze

Istota:

Czy od sprzedaży kamienicy Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zwany dalej podatkiem PIT?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług najmu nieruchomości. Taka działalność jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej. Na tę chwilę Wnioskodawca wynajmuje kilka nieruchomości (budynków i poszczególnych lokali). W dniu 14 marca 2008 r. Wnioskodawca nabył kamienicę, a konkretnie narożną kamienicę mieszkalną staromiejską, trzykondygnacyjną ze strychem (podpiwniczoną) wybudowaną około XVIII wieku o łącznej powierzchni ok. 200 m 2 , zwaną dalej kamienicą. Kamienicę nabyto także na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W dniu nabycia w kamienicy znajdował się lokal użytkowy na parterze, piwnica oraz 3 mieszkania. Kamienica jest sklasyfikowana w ewidencji budynków, jako budynek mieszkalny (bo jest w niej przewaga powierzchni mieszkalnej).

2018
23
cze

Istota:

Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, przy świadczeniu usług na rzecz Spółki z o.o. w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem

Fragment:

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione (...)

2018
23
cze

Istota:

Zakres możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka podatkiem liniowym.

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Reasumując, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka Wnioskodawca może zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – działalność gospodarcza, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z ww. działalności może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
cze

Istota:

Skutki podatkowe związane z prowadzeniem szkół niepublicznych

Fragment:

Zgodnie z art. 170 ust. 1 UPO prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą. Jakkolwiek prowadzenie szkoły spełnia kryteria uznania danej działalności za działalność gospodarczą, to przepis przywołany powyżej (Art. 2 USDG) ma charakter przepisu ogólnego, który podaje bardzo szeroką definicję działalności gospodarczej. Natomiast przepis (art. 170 ust. 1 UPO) ma charakter przepisu szczególnego, który mówi o konkretnych rodzajach działalności, które nie są uznawane za działalność gospodarczą. Posługując się zatem zasadą prawną „ Lex specialis derogat legi generali ” należy uznać, że prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 170 ust 2 UPO prowadzenie szkoły jest działalnością oświatową. Przepis ten nie wskazuje literalnie co jest działalnością oświatową. Brak jest również w prawie definicji działalności oświatowej. Natomiast już sam ten przepis może być wystarczającą przesłanką za uznaniem prowadzenia szkoły za działalność oświatową. Wynika to z tego, że przepis odnosi się do wyjątków, które są działalnością oświatową ale mogą być uznane przez organ prowadzący szkołę za działalność gospodarczą. Przy czym przepis wyjątki definiuje w ten sposób, że każda działalność oświatowa, która nie jest m.in. prowadzeniem szkoły może być prowadzona w formie działalności gospodarczej.

2018
22
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Przedmiotowa nieruchomość (działka gruntu nr 2456/442) była wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej od dnia 9 kwietnia 1998 r. (data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej) aż do 2010 r. Wówczas adres, pod którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość był jednocześnie głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Od dnia 1 października 2010 r., siedziba firmy została przeniesiona pod inny adres - dokonano zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, do której była wykorzystywana przedmiotowa działka gruntu 2456/442 nastąpiło z dniem 30 września 2010 r. W przedmiotowej nieruchomości znajdowało się biuro, które Wnioskodawca wykorzystywał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - pomieszczenie mieszczące się w budynku służyło więc jako pomieszczenie administracyjno-biurowe, w którym były przechowywane dokumenty firmy. Przedmiotowy budynek warsztatu samochodowo-ślusarskiego oraz cztery wiaty nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, z wyjątkiem biura. Działka gruntu nr 2456/442 była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, jednak nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2018
21
cze

Istota:

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów bieżących związanych z działalnością dotyczącą usług wodnokanalizacyjnych oraz realizacją Inwestycji w pełnej wysokości, możliwość dokonania bezpośredniej alokacji poniesionych wydatków do czynności opodatkowanych w oparciu o metodę ilościową dostarczonej wody do poszczególnych odbiorców i prawa do odliczenia tej części podatku oraz możliwość zastosowania innego sposobu obliczania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT niż wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w odniesieniu do ww. wydatków, tj. opartego na ilości dostarczonej wody.

Fragment:

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności (...)

2018
21
cze

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. „ Towarzyszą ” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Koszty uzyskania przychodów oraz określenie źródła uzyskiwanych przychodów.

Fragment:

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Uzupełnieniem powyższej definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów – działalność gospodarcza. Zatem w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

2018
20
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Jednakże brak dochodu z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Z kolei ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie wyklucza ono jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany.

2018
20
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek.

Fragment:

Jednak brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany.