Działalność dydaktyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność dydaktyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Zwrot podatku naliczonego w przypadku uczelni wyższej, w związku z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Fragment:

(...) I.1. Na etapie realizacji projektu (budowy budynków i wyposażenia ich w aparaturę naukowo-badawczą), Wnioskodawca nie jest w stanie określić, czy chociaż w minimalnym stopniu realizowane zakupy będą w przyszłości miały jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną (wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług badawczych itp.). Realizowane projekty związane są z działaniem I.1., czyli „Infrastrukturą Uczelni”, których głównym celem statutowym jest szeroko rozumiana działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, która w świetle obowiązujących przepisów korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy będzie przysługiwało uczelni prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji przeznaczonej dla celów dydaktycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 28.06.2007 r. (doręczony w dniu 29.06.2007 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Uczelnia ponosi wydatki związane z realizacją inwestycji przeznaczonej dla celów dydaktycznych. Wydatki te objęte są dotacjami ministerialnymi. W obiekcie budowlanym (przedmiocie inwestycji) przewiduje się także oddanie w najem lokalu na cele użytkowe (np. usługi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy:
- usługi rozrywkowe,
- usługi zwiazane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych,
- usługi w zakresie kształcenia,
- sa zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 13.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej punktu 1,2 i 3 - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zwrócił się Pan do tut. Organu z zapytaniem czy wymienione poniżej usługi: 1) o symbolu PKWiU 92.34.13 - usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 2) o symbolu PKWiU 92.32.10 - usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, 3) o symbolu PKWiU 80.42 – usługi w zakresie kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane - są zwolnione z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w opisanym przypadku zastosowanie ma zwolnienie z podatku od towarówi usług dla opłat pobieranych za w/w zajęcia z upowszechniania kultury PKWiU 92.32.10.?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 25.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawia - uznać stanowisko Strony za prawidłowew zakresie zapytania nr 4 przedstawionego w w/w piśmie z dnia 21.07.2005r. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że jako dom kultury prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na: 1) edukacji kulturalnej młodzieży i wychowywaniu jej przez sztukę, 2) tworzeniu, dokumentowaniu i udostępnianiu dóbr kultury, 3) tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży, 4) wzbudzaniu zainteresowań młodzieży (...)