Działalność dydaktyczna | Interpretacje podatkowe

Działalność dydaktyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność dydaktyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwrot podatku naliczonego w przypadku uczelni wyższej, w związku z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich.
Fragment:
(...) I.1. Na etapie realizacji projektu (budowy budynków i wyposażenia ich w aparaturę naukowo-badawczą), Wnioskodawca nie jest w stanie określić, czy chociaż w minimalnym stopniu realizowane zakupy będą w przyszłości miały jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną (wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług badawczych itp.). Realizowane projekty związane są z działaniem I.1., czyli „Infrastrukturą Uczelni”, których głównym celem statutowym jest szeroko rozumiana działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, która w świetle obowiązujących przepisów korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy będzie przysługiwało uczelni prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji przeznaczonej dla celów dydaktycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 28.06.2007 r. (doręczony w dniu 29.06.2007 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Uczelnia ponosi wydatki związane z realizacją inwestycji przeznaczonej dla celów dydaktycznych. Wydatki te objęte są dotacjami ministerialnymi. W obiekcie budowlanym (przedmiocie inwestycji) przewiduje się także oddanie w najem lokalu na cele użytkowe (np. usługi (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy:
- usługi rozrywkowe,
- usługi zwiazane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych,
- usługi w zakresie kształcenia,
- sa zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 13.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej punktu 1,2 i 3 - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zwrócił się Pan do tut. Organu z zapytaniem czy wymienione poniżej usługi: 1) o symbolu PKWiU 92.34.13 - usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 2) o symbolu PKWiU 92.32.10 - usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, 3) o symbolu PKWiU 80.42 – usługi w zakresie kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane - są zwolnione z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w opisanym przypadku zastosowanie ma zwolnienie z podatku od towarówi usług dla opłat pobieranych za w/w zajęcia z upowszechniania kultury PKWiU 92.32.10.?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 25.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawia - uznać stanowisko Strony za prawidłowew zakresie zapytania nr 4 przedstawionego w w/w piśmie z dnia 21.07.2005r. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że jako dom kultury prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na: 1) edukacji kulturalnej młodzieży i wychowywaniu jej przez sztukę, 2) tworzeniu, dokumentowaniu i udostępnianiu dóbr kultury, 3) tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży, 4) wzbudzaniu zainteresowań młodzieży (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.