Działalność dobroczynna | Interpretacje podatkowe

Działalność dobroczynna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność dobroczynna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. i 2005 r. przekazywali Państwo darowizny na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła ( kościelnej osoby prawnej) kwoty przekraczające wartość 350zł.
W zapytaniu postawiono pytanie o sposób dokumentowania przedmiotowych darowizn.
W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, iż podatnik ma prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania kwoty przekazanej za pokwitowaniem na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego jako osoby prawnej bez limitu odliczeń w roku podatkowym 2004 i 2005. Natomiast w odniesieniu do darowizn przekazanych na cele działalności statutowej Kościoła ( kultu religijnego) do wysokości 10% dochodów podatnika w roku podatkowym 2004 i 2005.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000 r. poz. 176 ze zm.)oraz art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 16. 05. 2005 r. (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 26. 07. 2005 r. ( data wpływu do US 27. 07. 2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Postanowił uznać Państwa stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej prawa do wyłączenia z podstawy opodatkowania kwoty przekazanej za pokwitowaniem na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego jako osoby prawnej bez limitu odliczeń w roku (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy darowizny pieczywa i wyrobów ciastkarskich na rzecz tych podmiotów jako przeznaczone na działalność charytatywną Kościoła Katolickiego – mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku bez ograniczeń kwotowych – na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościołów Rzeczpospolitej Polskiej, czy też darowizny te podlegają ograniczeniom kwotowym – stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy wpłata na działalność „Radia Maryja” lub „Telewizji Trwam” może być potraktowana jako wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego i odliczona od podatku do wysokości 1% podatku należnego?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej realizują nieodpłatnie dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich na rzecz Schroniska im. Brata Alberta i „Caritas-u” przy Parafii Kościoła Katolickiego. Ponadto Podatnicy zamierzają dokonać wpłaty na działalność „Radia Maryja” lub „Telewizji Trwam”. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1) Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym w 2004r.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, oraz art. 30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10 –12 lub art.24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej w 2005 r. darowizny na działalność charytatywno ? opiekuńczą kościelnych osób prawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 27.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 27.10.2005 r.), dotyczącym zapytania: - Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej w 2005 r. darowizny na działalność charytatywno ? opiekuńczą kościelnych osób prawnych? ? jest prawidłowe . UZASADNIENIE Stan faktyczny opisany we wniosku . W 2005 r. Wnioskodawca dokonał darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej z przeznaczeniem na działalność charytatywno ? opiekuńczą. W związku z powyższym Wnioskodawca zapytuje, czy ma prawo do odliczenia w całości kwoty dokonanej darowizny od podstawy (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy równowartość poniesionych przez Fundację kosztów świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej w postaci zakupu drogiej protezy, sfinansowania operacji, zakupu leków powinna być traktowana jako dochód osoby fizycznej otrzymującej świadczenie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jeżeli tak, w jaki sposób tak uzyskany dochód powinien zostać podatkowo rozliczony z Urzędem Skarbowym oraz w oparciu o jakie deklaracje ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1, art. 216 ustawy Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w części dotyczącej zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przedstawionej w punkcie 1 uzasadnienia. Fundacja pismem z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu 29.03.2005 r.), zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w następującej kwestii: "Czy równowartość poniesionych przez Fundację kosztów świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej, w (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie – łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy wysokość wydatków na cele (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy ma prawo dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004 r. (09 stycznia 2004 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w zeznaniu rocznym za rok 2004 zamierza Pan dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych. Pana zdaniem ma Pan prawo do odliczenia kwoty dokonanej darowizny w całości od podstawy opodatkowania, bowiem ustawa nie wskazuje limitów tego odliczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a – 4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10 – 12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.