Działalność dobroczynna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność dobroczynna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. i 2005 r. przekazywali Państwo darowizny na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła ( kościelnej osoby prawnej) kwoty przekraczające wartość 350zł.
W zapytaniu postawiono pytanie o sposób dokumentowania przedmiotowych darowizn.
W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, iż podatnik ma prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania kwoty przekazanej za pokwitowaniem na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego jako osoby prawnej bez limitu odliczeń w roku podatkowym 2004 i 2005. Natomiast w odniesieniu do darowizn przekazanych na cele działalności statutowej Kościoła ( kultu religijnego) do wysokości 10% dochodów podatnika w roku podatkowym 2004 i 2005.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000 r. poz. 176 ze zm.)oraz art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 16. 05. 2005 r. (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 26. 07. 2005 r. ( data wpływu do US 27. 07. 2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Postanowił uznać Państwa stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej prawa do wyłączenia z podstawy opodatkowania kwoty przekazanej za pokwitowaniem na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego jako osoby prawnej bez limitu odliczeń w roku (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy darowizny pieczywa i wyrobów ciastkarskich na rzecz tych podmiotów jako przeznaczone na działalność charytatywną Kościoła Katolickiego – mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku bez ograniczeń kwotowych – na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościołów Rzeczpospolitej Polskiej, czy też darowizny te podlegają ograniczeniom kwotowym – stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy wpłata na działalność „Radia Maryja” lub „Telewizji Trwam” może być potraktowana jako wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego i odliczona od podatku do wysokości 1% podatku należnego?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej realizują nieodpłatnie dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich na rzecz Schroniska im. Brata Alberta i „Caritas-u” przy Parafii Kościoła Katolickiego. Ponadto Podatnicy zamierzają dokonać wpłaty na działalność „Radia Maryja” lub „Telewizji Trwam”. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1) Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym w 2004r.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, oraz art. 30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10 –12 lub art.24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej w 2005 r. darowizny na działalność charytatywno ? opiekuńczą kościelnych osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 27.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 27.10.2005 r.), dotyczącym zapytania: - Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej w 2005 r. darowizny na działalność charytatywno ? opiekuńczą kościelnych osób prawnych? ? jest prawidłowe . UZASADNIENIE Stan faktyczny opisany we wniosku . W 2005 r. Wnioskodawca dokonał darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej z przeznaczeniem na działalność charytatywno ? opiekuńczą. W związku z powyższym Wnioskodawca zapytuje, czy ma prawo do odliczenia w całości kwoty dokonanej darowizny od podstawy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy równowartość poniesionych przez Fundację kosztów świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej w postaci zakupu drogiej protezy, sfinansowania operacji, zakupu leków powinna być traktowana jako dochód osoby fizycznej otrzymującej świadczenie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jeżeli tak, w jaki sposób tak uzyskany dochód powinien zostać podatkowo rozliczony z Urzędem Skarbowym oraz w oparciu o jakie deklaracje ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1, art. 216 ustawy Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w części dotyczącej zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przedstawionej w punkcie 1 uzasadnienia. Fundacja pismem z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu 29.03.2005 r.), zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w następującej kwestii: "Czy równowartość poniesionych przez Fundację kosztów świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej, w (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie – łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy wysokość wydatków na cele (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy ma prawo dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004 r. (09 stycznia 2004 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w zeznaniu rocznym za rok 2004 zamierza Pan dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych. Pana zdaniem ma Pan prawo do odliczenia kwoty dokonanej darowizny w całości od podstawy opodatkowania, bowiem ustawa nie wskazuje limitów tego odliczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a – 4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10 – 12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności (...)