Działalność charytatywno - opiekuńcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność charytatywno - opiekuńcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy podatnik w 2004 mógł odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie przewyższającej 350 zł, na rzecz następujących instytucji: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Diecezjalne Stowarzyszenie Świętowojciechowa Rodzina Misyjna, Stowarzyszenie Dzieło Ks. Cz. Białka?

Fragment:

(...) Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn zm.; w brzmieniu obowiązującym w 2004r.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art.28-30 oraz art. 30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2,4,4a-4e, ust.5c,6,8 ust. 10-12 lub art.24b ust. 1i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie , realizującym te cele;kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. W myśl dalszych postanowień zawartych w treści art. 26 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991r. łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie (...)

2011
1
maj

Istota:


1. Art. 55 ust. 7 u.s.p.k. z uwagi na przedmiot swojej regulacji jest przepisem podatkowym, który jakkolwiek zamieszczony został w akcie prawnym spoza gałęzi prawa podatkowego, to w konsekwencji jest przepisem podlegającym tym samym zasadom wykładni co inne przepisy prawa podatkowego.

2. Brak legalnej definicji sprawozdania uprawnia do odwołania się do słownikowego określenia tego pojęcia, tylko takie bowiem odwołanie zapewni realizacje dyrektywy równości opodatkowania i pozostaje w zgodności z zasadami interpretacji prawa podatkowego. Za takim rozumieniem omawianego przepisu przemawia również fakt, że ustawodawca wyznaczył aż dwuletni okres na sporządzenie sprawozdania, wskazując tym samym na rzeczywiste, efektywne wykorzystanie przeznaczonych na działalność charytatywno-opiekuńczą środków. Chodzi więc o sprawozdanie z czegoś co już się zrealizowało w konkretnej formie, a nie o powiadomienie, nawet w formie sprawozdania, o niezrealizowanych intencjach.

2a. Sprawozdanie, o którym stanowi art. 55 ust. 7 u.s.p.k. jest dokumentem prywatnym, który nie jest objęty domniemaniem prawdziwości przedstawionych w nim oświadczeń. Z związku z tym, informacje wynikające z wymienionego dokumentu winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości dokumentuje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza.

3. Ciężar dowodowy z mocy art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej obciąża organy podatkowe, chyba że przepisy szczególne bądź inicjatywa samej strony przesuną go na podatnika. Realizacja zasady współdziałania podatnika z organami podatkowymi w dochodzeniu do prawdy obiektywnej ma charakter akcesoryjny, albowiem nie może ona zwolnić organów podatkowych z obowiązku zgromadzenia dowodów dotyczących faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

4. Niedostateczne ustalenie w zakresie stanu faktycznego, uniemożliwia jednoznaczną ocenę czy skarżącym przysługiwało prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizn na rzecz parafii na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b u.p.d.o.f. do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, czy też w pełnej wysokości po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 55 ust, 7 ustawy kościelnej. Bez wątpienia informacje o przeznaczeniu darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze nadają się do sprawdzenia za pomocą środków dowodowych przewidzianych w odpowiednich uregulowaniach Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Anny i Mariusza R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż stosowanie do przepisu art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej i w tym zakresie osoby te nie maja. obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Zdaniem Sądu, nie oznacza to, że sprawozdanie w rozumieniu art. 55 ust. 7 cyt. ustawy, nie powinno mieć postaci dokumentu uzasadniającego prawa do odliczeń. W ocenie Sądu, organy podatkowe trafnie sięgnęły po wykładnie (...)