Działalność artystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność artystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z występowaniem Wnioskodawcy w charakterze „mima”

Fragment:

Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. I SA/Op 18/08). Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przez powtarzalność rozumie się natomiast cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu.

2013
6
sty

Istota:

Czy usługi organizowania imprez kulturalnych (to jest programów artystycznych, widowisk estradowych) autorskiego opracowania scenariuszy imprez, które obejmują prezentację zespołów muzycznych, występy artystów, małe formy teatralne itp., powinny być opodatkowane stawką 7% ?

Fragment:

Jednocześnie dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych przez podatników usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, za wyjątkiem usług elektronicznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pan usługi sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych - PKWiU 92.32.10 - 00.00 oraz usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów - PKWiU 92.31.22 - 00.00. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do wyżej cytowanej ustawy. W załączniku tym w pozycji 11 wymienione zostały usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2) usług związanych (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności? w lokalu była prowadzona działalność artystyczna, tzn. lokal był przeznaczony na pracownię artysty- plastyka.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności... w lokalu była prowadzona działalność artystyczna, tzn. lokal był przeznaczony na pracownię artysty- plastyka. Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym nie można zaliczyć do zasobów mieszkaniowych spółdzielni a w konsekwencji przeniesienie za wynagrodzeniem własności tego lokalu nie można zaliczyć do gzm spółdzielni. Uzyskany przez spółdzielnię z tytułu odpłatnego przeniesienia własności wyodrębnionego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochód ten należy zakwalifikować jako dochód uzyskany z innej działalności niż gzm, a zatem nie podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
lip

Istota:

Czy prawidłowe będzie zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu pobrania niższego podatku od przychodów uzyskiwanych w Polsce przez zagraniczne osoby prawne z tytułu przeniesienia praw licencyjnych do nagrania i kopiowania występów artystycznych w opisanych powyżej zdarzeniach właściwej ze względu na potwierdzoną świadectwem rezydencji siedzibę agencji, gdy:
- Agencja udziela licencji w imieniu artystów,- Agencja udziela licencji w imieniu własnym?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów z odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, znaków zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnianie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji ( art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2011
1
lip

Istota:

Czy prawidłowe będzie zastosowanie dla opodatkowania w Polsce przychodów uzyskiwanych przez zagraniczne osoby fizyczne z tytułu uzyskiwanych przez nie przychodów z działalności widowiskowej i rozrywkowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania właściwej ze względu na potwierdzona świadectwem rezydencji siedzibę (miejsce zamieszkania) agencji reprezentującej te osoby?

Fragment:

Biura 03 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu działalności artystycznej wykonywanej przez osoby nie posiadające na terytorium RP miejsca zamieszkania– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu działalności artystycznej wykonywanej przez osoby nie posiadające na terytorium RP miejsca zamieszkania. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta K. Celem wnioskodawcy jest organizacja koncertów i innych imprez kulturalnych. Wnioskodawca jest jednostką samorządową a wydatkowane środki są w głównej mierze środkami publicznymi. Przychodami wnioskodawcy są przede wszystkim dotacje otrzymane od Gminy a poza nimi wpływy uzyskane z prowadzenia działalności statutowej, a także innych źródeł oraz środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych. Stosunek przychodów z dotacji publicznych do całkowitych przychodów Wnioskodawcy w roku 2008 wyniósł 84,4 %.

2011
1
cze

Istota:

Czy przychody osiągane ze sprzedaży rzeźb własnego autorstwa należy kwalifikować do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, czy też pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

Jeśli działalność artystyczna osobiście wykonywana musi być opłacana składkami, to będzie Pan musiał z niej zrezygnować, choć skromne pieniądze jakie Panu oferowano za figurki zachęcały Pana do pracy, która z kolei, jak wyżej wspomniano stała się przy Pana chorobie terapią zajęciową, sensem życia, "napędem" do przezwyciężania choroby i zarabianiem na potrzeby rodziny. Od interpretacji zależy, czy ZUS obciąży Pana składkami z tytułu działalności osobiście wykonywanej, którą jest Pana rzeźbienie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w opisanej sytuacji prowadzenia działalności artystycznej osobiście wykonywanej wymagana jest rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym, czy wystarczy rozliczenie roczne i wystawianie na żądanie rachunków od sprzedanych rzeczy (rzeźb)... Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli będzie wymagane założenie działalności, to pociągnie to za sobą opłacanie składek ZUS, na co Wnioskodawcy nie będzie stać. Rzeźbienie jest powolną, dość ciężką i co za tym idzie zwłaszcza przy Jego chorobie nieopłacalną pracą. Jednak jest terapią i jak wynika z treści wniosku – w opinii Wnioskodawcy – stanowi działalność wykonywaną osobiście.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób powinien być opodatkowany dochód ze sprzedaży własnej książki?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 13 pkt 2 powyższej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. W świetle powyższych przepisów oraz w przedstawionym stanie faktycznym, dochód uzyskany ze sprzedaży Pana książek wytworzonych we własnym zakresie będzie, opodatkowany w sposób przewidziany w art. 27 ust. 1 powyższej ustawy, czyli według skali podatkowej. Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 44 ust. 1a pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt. 2, 4 i 6 – 9 , z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Ww. ust. 3a art. 44 stanowi, iż podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2011
1
maj

Istota:

Jak należy opodatkować przychody z działalności artystycznej ?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 13 cyt. wyżej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.inn. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (...). Odrębnym źródłem przychodów jest działalność gospodarcza określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, wobec czego należy ją odrębnie rozliczać. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wykonane przez Panią własnoręcznie przedmioty będą miały charakter użytkowy nie koniecznie artystyczny. Uzyskane ze sprzedaży przychody należy zaliczyć do przychodów z działalności, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż winna być ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a ponoszone wydatki na zakup materiałów na podstawie otrzymanych faktur od kontrahentów ujmowane w księdze w pozycji "zakup towarów handlowych i materiałów". Reasumując, przychody uzyskane z wykonania opisanych rzeczy stanowią przychody ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej zgodnie z dokonanym przez Panią wyborem. Poniesione wydatki na zakup materiałów stanowią koszty i podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu,interpretacja nie jest wiążąca dla Pani, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób opodatkować dochód ze sprzedaży rzeźb, wykonanych osobiście przez podatniczkę?

Fragment:

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, iż: Przepisy podatkowe nie zawierają definicji działalności artystycznej. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.01.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) artystyczna i literacka działalność twórcza (podklasa 92.31.G) obejmuje działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów, takich jak m.in. malarze, rzeźbiarze, plastycy i pozostali twórcy. Przychody uzyskane przez twórców ze sprzedaży wykonanych przez nich wyrobów (dzieł) artystycznych można zatem uznać za osiągane z osobiście wykonywanej działalności artystycznej w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym. Nie mieści się jednak już w tym zakresie sprzedaż innych niż ww. wyrobów i artykułów, nawet jeżeli są to np. dzieła o charakterze artystycznym. Przepisy podatkowe nie zawierają także żadnych ograniczeń dotyczących możliwości zaliczenia przychodów do uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście od sposobu oferowania i sprzedaży przez twórcę własnych dzieł artystycznych. Powyższe stwierdzenia nie kwestionują faktu, że n p. samodzielnie wykonywana działalność artystyczna może stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu innych przepisów, w tym także podatkowych (np.

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymane przez artystę środki ze sprzedaży obrazów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.W świetle wyżej powołanego przepisu art. 21, w którym szczegółowo określono zakres przychodów zwolnionych od opodatkowania - brak jest podstaw do zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych przez niepełnosprawnych artystów z tytułu sprzedaży prac artystycznych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu.Przychody te należy kwalifikować do przychodów o których mowa w art. 13 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2005r. i 2006r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie art. 14b § 5 w/w ustawy - Ordynacja Podatkowa.