Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania, czy prace inżynieryjno-deweloperskie wykonywane przez Wnioskodawcę, które mają na celu rozwój Platformy, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej przewidzianą w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) działalności badawczo-rozwojowej przewidzianą w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Mając na uwadze przywołaną definicję, w ocenie Wnioskodawcy, uznanie określonej działalności za badawczo-rozwojową uwarunkowane jest spełnieniem przez nią łącznie następujących kryteriów: Działalność stanowi badania naukowe lub prace rozwojowe. Działalność stanowi działalność twórczą. Działalność podejmowana jest w sposób systematyczny. Celem działalności jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Poniżej, Wnioskodawca pragnie zaprezentować argumenty potwierdzające wypełnienie przedmiotowych kryteriów w odniesieniu do działalności przedstawionej przez Spółkę w stanie faktycznym. Działania podejmowane przez Spółkę, jako prace rozwojowe W myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, (...)
2017
24
lut

Istota:
1. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych lub zmodernizowania już istniejących produktów oraz rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.?2. Czy w kosztach działalności badawczo - rozwojowej Spółka może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) zarówno wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach pracowników Działu Badań i Rozwoju, jak i część kosztów pracy osób, wspomagających prace Działu B i R?3. Czy w kosztach działalności badawczo - rozwojowej Spółka (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), które w pełni lub częściowo będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 08 czerwca 2016 r. (data wpływu 04 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia, czy prace prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo - rozwojową - jest prawidłowe; ustalenia, czy wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników i innych osób, wspomagających pracę nad projektem powinny być przez Spółkę uwzględnione w kosztach działalności badawczo - rozwojowej - jest prawidłowe; ustalenia, czy nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania, które będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo – rozwojowych Spółka może ująć w kosztach działalności badawczo – rozwojowej - jest prawidłowe; UZASADNIENIE W dniu 04 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prace prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo – rozwojową, ustalenia, czy wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników i innych osób, wspomagających pracę nad projektem powinny być przez Spółkę uwzględnione w kosztach działalności badawczo – rozwojowej, ustalenia, czy nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania, które będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo – rozwojowych Spółka może ująć w kosztach działalności badawczo – rozwojowej.
2017
24
sty

Istota:
- Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
- Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie stanowisk badawczych i ich oprzyrządowania, które są niezbędne do wytworzenia prototypu lub serii pilotażowej?
- Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie narzędzi i oprzyrządowania, które są niezbędne do wdrożenia optymalizacji procesu produkcyjnego?
Fragment:
Pracownicy, którzy są zatrudniani w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej również: uczęszczają na szkolenia i konferencje mające na celu podniesienie ich umiejętności zarówno w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jak i umiejętności miękkich, wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne do zakładów produkcyjnych, uczelni i innych laboratoriów, wykonują prace administracyjne mające na celu np. ewidencjonowanie swojej pracy, rozliczenie wyjazdów służbowych, pisanie sprawozdań z działalności badawczej lub rozwojowej, obliczanie wskaźników oceniających innowacyjność opracowywanych projektów itp. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowej regulacji w zakresie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca zamierza skorzystać z ww. ulgi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością badawczo-rozwojową. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
2017
11
sty

Istota:
- Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo też czynności innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych?
- W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności, w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej?
- Czy koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, można proporcjonalnie zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową?
- Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
A contrario, skoro w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT nie wskazano ograniczenia, że pracownik musi być zatrudniony wyłącznie w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej ani też innych ograniczeń, to za koszty kwalifikowane można uznać koszty zatrudnienia takiego pracownika w całości, skoro jest on zatrudniany w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W uzupełnieniu wniosku z 7 grudnia 2016 r. Spółka wskazała, że w umowach o pracę nie musi być zawarte wprost wskazanie, że pracownik jest zatrudniony „ w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej ”, czy też że w zakres jego obowiązków pracowniczych wchodzi wykonywanie czynności z zakresu działalności „ badawczo-rozwojowej ”, aby koszty jego zatrudnienia można było uwzględnić w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Przepis art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT nie formułuje takiego wymogu, brak jest zatem podstaw do nakładania na podatników dodatkowych obowiązków, niewynikających z przepisów. W związku z tym, że pracownicy wykonują faktycznie w ramach świadczonej pracy czynności wchodzące w zakres działalności Wnioskodawcy opisanej we wniosku o interpretację, która to działalność w ocenie Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową, są oni zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, gdyż działalność taką wykonują zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy, który zatrudnia pracowników po to, aby te określone czynności wykonywali. Treść umowy o pracę nie ma w ocenie Wnioskodawcy znaczenia w tym zakresie, lecz faktycznie wykonywane przez pracownika czynności.
2017
11
sty

Istota:
Obliczenie kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie ze sposobem określenia proporcji, wskazanym w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Art. 86 ust. 2d ustawy stanowi, że w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy – podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy Kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową przez Podatkową Grupę Kapitałową 2015
Fragment:
Grupa rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2015 r. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością, część spółek wchodzących w skład P. („ Spółki ”) prowadzi również działalność badawczo-rozwojową („ działalność B+R ”) w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, obejmującą badania naukowe oraz prace rozwojowe, odpowiednio w rozumieniu art. 4a pkt 27 oraz pkt 28 ustawy o PDOP. Z tytułu prowadzonej działalności B+R Spółki P. ponoszą w szczególności następujące koszty (dalej łącznie: „ Koszty kwalifikowane ”): koszty należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez Spółki Grupy, dotyczące pracowników zatrudnionych w Spółkach Grupy w celu realizacji działalności B+R, koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy do sprzedaży udziałów lub akcji, które zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w latach 2016 i 2017, znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę wszystkich pozostałych, wskazanych w tej normie warunków jeżeli, jak wskazano, wyłącznym jej faktycznym (zarówno obecnie jak i w przyszłości) przedmiotem działalności jest i będzie dokonywanie inwestycji finansowych w opisanym zakresie, choć w czasie dokonywania zakupu akcji i udziałów oraz ich sprzedaży, która ma zostać objęta zwolnieniem, statut Spółki będzie zawierał także inne przedmioty działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, niż te związane z działalnością inwestycyjną, w szczególności takie jak PKD 29,10, B, produkcja samochodów osobowych oraz PKD 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, a te przedmioty działalności będą ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Fragment:
(...) działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, niż te związane z działalnością inwestycyjną. W ocenie tut. organu, należy odwołać się do definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Podkreślić należy, że na skutek tak sformułowanego ww. przepisu w Ordynacji, podatnikiem staje się nie tylko przedsiębiorca w znaczeniu przypisywanym przez inne przepisy (w tym administracyjne, związane z działalnością odpowiednich rejestrów i ewidencji), ale każda osoba, która faktycznie wykonuje działalność, którą ordynacja uznaje za działalność gospodarczą. Tym samym, możliwość zastosowania powyższego zwolnienia powinna wynikać z faktycznego przedmiotu działalności spółki, polegającego na dokonywaniu inwestycji finansowych, z tytułu których następuje zwolnienie z opodatkowania osiągniętego dochodu.
2016
15
gru

Istota:
Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń.
Fragment:
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydawane jest na wykonywanie ściśle określonej działalności na terenie, konkretnej specjalnej strefy ekonomicznej. Zwolnienie ma bowiem charakter przedmiotowy i odnosi się do dochodów uzyskanych z określonego źródła – działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie zezwolenia, a więc w jego ramach, w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętym w zezwoleniu. Na marginesie, nadmienić należy, że dla każdej strefy odrębnie także ustalane są limity dopuszczalnej pomocy, tj. maksymalna intensywność udzielanej pomocy. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dla każdej z działalności wydawane jest odrębne zezwolenie na podstawie którego: przedsiębiorca może prowadzić określoną działalność na terenie tej strefy; dochody uzyskiwane przez niego z tej ściśle określonej działalności mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym; ustalony jest limit intensywności pomocy publicznej, tj. np. limit zwolnienia dochodów z opodatkowania dopuszczalny na terenie danego województwa, z którego korzystać może podatnik.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej
Fragment:
(...) działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym celu Spółka będzie wspierać działalność społecznie użyteczną w tych obszarach, której beneficjentami będą osoby, instytucje lub społeczności (np. w przypadku podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia - chorzy lub zagrożeni chorobą; w razie podejmowania działań w obszarze edukacji i oświaty - dzieci i młodzież itp.). Podejmowanie przez Spółkę działań uwzględniających w prowadzonej działalności gospodarczej problematykę społeczną wpływa na postrzeganie Spółki - nadawcy Programu Radiowego i wydawcy Portalu jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, wspierającego różne społeczności.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej
Fragment:
(...) działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym celu Spółka wspiera działalność społecznie użyteczną w tych obszarach, której beneficjentami będą osoby, instytucje lub społeczności (np. w przypadku podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia - chorzy lub zagrożeni chorobą; w razie podejmowania działań w obszarze edukacji i oświaty - dzieci i młodzież itp.). Podejmowanie przez Spółkę działań uwzględniających w prowadzonej działalności gospodarczej problematykę społeczną wpływa na postrzeganie Spółki - nadawcy Programu Radiowego i wydawcy Portalu jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, wspierającego różne społeczności.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.