Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zakup i sprzedaż form niezbędnych do wytwarzania wyrobu strefowego, stanowi działalność pomocniczą w stosunku do działalności zwolnionej od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka może traktować zakup i odsprzedaż form niezbędnych do wytworzenia wyrobu strefowego, jako działalność pomocniczą względem produkcji wyrobów w specjalnej strefie ekonomicznej i uzyskany z tego tytułu dochód/stratę ująć jako dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub stratę powiększającą stratę z tytułu działalności strefowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 851 z późn. zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, działalność polegająca na zamówieniu oraz dalszej odsprzedaży form - komponentów niezbędnych do produkcji wyrobu strefowego - stanowi działalność pomocniczą względem produkcji wyrobów w specjalnej strefie ekonomicznej przez Wnioskodawcę. Tym samym należy uznać, iż w razie osiągnięcia przez Spółkę dochodu ze sprzedaży form, będzie on stanowić dochód z działalności strefowej, a tym samym będzie on objęty zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Odpowiednio w razie poniesienia straty z tytułu sprzedaży form, powinna ona powiększyć stratę podatkową z tytułu działalności strefowej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej (...)
2016
11
sie

Istota:
Przychody w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami palet oraz transportu.
Fragment:
W wyroku tym Sąd stwierdził, że błędną jest zawężająca wykładnia określenia "działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej", w wyniku której nie uznaje się, że - w okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy - elementem działalności strefowej jest również dostawa (transport) wyrobów do miejsca ostatecznego przeznaczenia. Zdaniem Sądu, dopiero w razie wykazania, że dany rodzaj działalności nie jest działalnością pomocniczą konieczną dla realizacji konkretnego zadania gospodarczego wymienionego w zezwoleniu, jak również wskazania, że działalność taka nie jest wymieniona w zezwoleniu strefowym - dochód z takiej działalności nie będzie podlegał zwolnieniu w świetle art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o CIT. Należy dodać, że sam model rozliczeń między stronami nie może mieć wpływu na możliwość zaliczenia danego rodzaju aktywności podejmowanej przez Spółkę do działalności pomocniczej. Nie budzi wątpliwości, że w momencie gdy koszty palet i transportu są wkalkulowane w cenę sprzedaży wyrobu strefowego, związane z nimi przychody są alokowane do działalności strefowej. Działalność gospodarczą określoną zezwoleniem strefowym należy bowiem rozumieć jako kompletny, całościowy proces, w toku którego Wnioskodawca nie tylko produkuje wyroby strefowe, ale również sprzedaje i dostarcza je do klienta. Stwierdzenie, że działalność strefowa kończy się wraz z momentem wyprodukowania danego wyrobu objętego konkretnym kodem PKWiU byłoby oderwane od rzeczywistości gospodarczej i nie znajdowałoby żadnego uzasadnienia.
2016
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania sposobu określenia proporcji i struktury sprzedaży, o których mowa w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz korekty podatku VAT rozliczonego wskaźnikiem powierzchniowym, zgodnie z art. 90c ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. W myśl art. 86 ust. 2d ustawy, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
2016
14
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obliczenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT – zgodnie ze sposobem określenia proporcji, wskazanym w art. 86 ust. 2a tej ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Stosownie do art. 86 ust. 2d ustawy, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Mocą art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce oraz niepodlegania opodatkowaniu u źródła wypłat na rzecz Funduszu na podstawie art. 26 ust. 1g w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop
Fragment:
Zgodnie z przyjętym założeniem, fundusze inwestycyjne mogą prowadzić działalność lokacyjną (tj. lokować środki pieniężne) i wyłącznie z tego tytułu powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Natomiast uczestnictwo w spółce osobowej polskiego prawa handlowego i w konsekwencji prowadzenie za jej pośrednictwem działalności gospodarczej (art. 5 updop), wyklucza uznanie spełnienia warunku co do prowadzenia działalności wyłącznie „ lokacyjnej ”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop. Reasumując, ponieważ zakres działalności Wnioskodawcy wynikający z przepisów prawa niemieckiego wykracza poza zakres działalności określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop, to należy uznać, że ten warunek zwolnienia nie będzie spełniony. W konsekwencji należy uznać, że zarówno wykładnia gramatyczna, jak i funkcjonalna art. 6 ust. 1 pkt 10a updop wskazują, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym Funduszowi działającemu przez Spółkę, w zakresie dochodów uzyskiwanych, na terytorium Polski, przysługuje zwolnienie podmiotowe od podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodów osiąganych z nieruchomości położonych w Polsce, zarówno w zakresie dochodów bieżących (np. dochody z najmu) jak również dochodu ze zbycia tych nieruchomości – za nieprawidłowe, z uwagi na brak wypełnienia co najmniej jednego warunku zwolnienia (określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop).
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce oraz niepodlegania opodatkowaniu u źródła wypłat na rzecz Funduszu na podstawie art. 26 ust. 1g w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop.
Fragment:
Zgodnie z przyjętym założeniem, fundusze inwestycyjne mogą prowadzić działalność lokacyjną (tj. lokować środki pieniężne) i wyłącznie z tego tytułu powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Natomiast uczestnictwo w spółce osobowej polskiego prawa handlowego i w konsekwencji prowadzenie za jej pośrednictwem działalności gospodarczej (art. 5 updop), wyklucza uznanie spełnienia warunku co do prowadzenia działalności wyłącznie „ lokacyjnej ”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop. Reasumując, ponieważ zakres działalności Wnioskodawcy wynikający z przepisów prawa niemieckiego wykracza poza zakres działalności określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop, to należy uznać, że ten warunek zwolnienia nie będzie spełniony. W konsekwencji należy uznać, że zarówno wykładnia gramatyczna, jak i funkcjonalna art. 6 ust. 1 pkt 10a updop wskazują, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym Funduszowi działającemu przez Spółkę, w zakresie dochodów uzyskiwanych, na terytorium Polski, przysługuje zwolnienie podmiotowe od podatku dochodowego od osób prawnych zarówno w przypadku inwestycji bezpośrednich, jak i dokonywanych za pośrednictwem spółek osobowych, a także ze zbycia inwestycji (tj. zbycia aktywów, udziałów w spółkach kapitałowych, jak i udziałów w spółkach osobowych). – jest nieprawidłowe, z uwagi na brak wypełnienia co najmniej jednego warunku zwolnienia (określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b updop).
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2016
14
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.