Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami transportu wyrobów strefowych, wykazanymi w odrębnej pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż wyrobu strefowego, jak i na zbiorczej fakturze dokumentującej miesięczne usługi transportowe, należy kwalifikować, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o CIT, jako przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (...), w konsekwencji czego z których dochód podlega zwolnieniu na podstawie przywołanego przepisu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Produkty działalności pomocniczej nie są jako takie dostarczane stronom trzecim. Co więcej, stosownie do pkt 3 sekcji IV lit. B załącznika do ww. rozporządzenia, ponieważ procesy produkcyjne zwykle nie mogą istnieć bez wsparcia określonej liczby rodzajów działalności pomocniczej, te rodzaje działalności pomocniczej nie powinny być wydzielane w odrębne jednostki, nawet jeżeli są prowadzone przez odrębną osobę prawną lub w odrębnym miejscu i nawet gdy prowadzona jest dla nich, odrębna rachunkowość. Ponadto, działalność pomocnicza nie może być uwzględniana przy klasyfikacji działalności jednostki, przez którą ta działalność pomocnicza jest prowadzona. Najlepszym przykładem podmiotu prowadzącego działalność pomocniczą jest centralny organ zarządzający w siedzibie statutowej. Zgodnie z treścią pkt 1 sekcji IV lit. B załącznika do rozporządzenia, za działalność pomocniczą uznaje się taką działalność, która spełnia wszystkie następujące warunki: służy tylko jednostce, do której się odnosi, innymi słowy wytworzone towary lub usługi nie mogą być sprzedawane w obrocie, porównywalna działalność na podobną skalę realizowana jest w podobnych jednostkach produkcyjnych, wytwarza usługi lub, wyjątkowo, dobra nietrwałe, które nie wchodzą w skład produktu końcowego jednostki (np. drobne narzędzia lub rusztowania), wpływa na koszty bieżące samej jednostki, tzn. nie powoduje tworzenia środków trwałych brutto.
2017
13
wrz

Istota:
Czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „ kosztami kwalifikowanymi ”. Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, wymienia rodzaje kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową uznawanych za koszty kwalifikowane. W konsekwencji, aby wspomniane odliczenie mogło mieć zastosowanie koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową oraz stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a ustawy o CIT w punkcie 26, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku stosowania art. 86 ust. 2A ustawy
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Według art. 86 ust. 2d ustawy – w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 86 ust. 2e ustawy).
2017
5
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z uprawyi sprzedaży truskawek przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowejo w świetle przepisów ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Wskazać można na interpretacją Ministra Finansów z 9 lipca 2013 r., nr ITPB1/415-434/13/MW , w której wskazano: „ Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi wyłącznie działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ” Podobnie stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2011 r.: „ (...) na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Spółka w której jest Pan wspólnikiem prowadzi działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osoba prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie na dzień wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. ” Analogicznie w interpretacji Ministra Finansów z 14 marca 2008 r., nr ITPB1/415-754/07/MR : „ przychody uzyskiwanie przez spółkę (komandytową - przyp.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie:
- ustalenia, czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, dotycząca:
tworzenia nowych produktów, unowocześniania istniejących produktów, unowocześniania procesów produkcji,
tworzenia nowego wyglądu produktów;
- możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, jako kosztów kwalifikowanych, wydatków związanych z realizowaną działalnością badawczo-rozwojową, w zakresie:
kosztów pracowniczych,
materiałów i surowców,
dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Problematyczna może okazać się sytuacja, w której w zakres obowiązków określonego pracownika, zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, będą wchodzić czynności związane nie tylko z tą działalnością. Mając na uwadze brzmienie ust. 1 omawianego przepisu, należy stwierdzić, że aby koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracownika mogły stanowić podstawę do odliczenia na podstawie ulgi na działalność badawczo-rozwojową, pracownik ten musi nie tylko zostać zatrudniony w celu realizacji takiej działalności, ale powinien również brać w niej udział. W zakresie innych wykonywanych przez niego czynności wskazane wydatki, choć będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to nie będą kosztami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową. Tym samym nie będą to koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu na podstawie art. 18d updop. Jeżeli zatem pracownik zatrudniony w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, będzie przeznaczał, zgodnie z zakresem swoich obowiązków, tylko część czasu pracy na wspomnianą działalność, uzasadnione jest przyjęcie, że kosztem kwalifikowanym - poniesionym na działalność badawczo-rozwojową – będzie tylko część jego wynagrodzenia i odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne.
2017
27
maj

Istota:
1. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Rozwoju mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
2. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Narzędziowni mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
3. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Chemiczny i Medyczny mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 -40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
Fragment:
(...) działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Chemiczny i Medyczny mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 -40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1) i Ad.2) Dział Rozwoju i Dział Narzędziowni Wnioskodawca stoi na stanowisku, że działania realizowane przez Dział Rozwoju stanowią/ będą stanowić działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że również działania realizowane przez Dział Narzędziowni stanowią/będą stanowić działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowane przez Wnioskodawcę działania będą stanowić działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
(...) działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Chemiczny i Medyczny mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 -40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1) i Ad.2) Dział Rozwoju i Dział Narzędziowni Wnioskodawca stoi na stanowisku, że działania realizowane przez Dział Rozwoju stanowią/ będą stanowić działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że również działania realizowane przez Dział Narzędziowni stanowią/będą stanowić działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub (...)
2017
22
maj

Istota:
W przedmiotowej sprawie koszty kwalifikowane są przypisane dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnym Spółkom z Grupy, a nie Podatkowej Grupie Podatkowej. W konsekwencji, poszczególne Spółki należące do Grupy prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązane do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, a następnie w tej ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Podsumowując, stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - jest nieprawidłowe.
Fragment:
(...) działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Wnioskodawca, PGK Y. została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 18 września 2014 r. Grupa rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2015 r. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością, część spółek wchodzących w skład PGK Y. („ Spółki ”) prowadzi również działalność badawczo-rozwojową („ działalność B+R ”) w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, obejmującą badania naukowe oraz prace rozwojowe, odpowiednio w rozumieniu art. 4a pkt 27 oraz pkt 28 ustawy o PDOP. Na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca nabywa ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne (np. usługi wsparcia przy projektowaniu oprogramowania od podwykonawców w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi) od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie rozwoju produktów, procesów i technologii spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ust. 1 ustawy i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych opisanego w art. 18d ust. 7 ustawy,
- ustalenia, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w wewnętrznym dziale B+R Spółki, skoncentrowanym na pracach związanych z rozwojem produktów, procesów i technologii w dziedzinie produkcji gier komputerowych wypełnia przesłanki do uznania tej działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wdrożone wyniki prac bezpośrednio stymulują konkurencyjność w branży, tj. dzięki wynikom prac Spółka oferuje coraz lepsze produkty. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów art. 18d dotyczących tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wprowadzało do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również definicję pojęcia działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26-28. I tak, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalność badawczo-rozwojowa oznacza: „ działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań ”. Badania naukowe zostały zdefiniowane bardziej szczegółowo w art. 4a pkt 27 ustawy o (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w związku z tym, że prowadzi on działalność badawczo-rozwojową w ramach Działu BRI, do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1) ustawy o CIT, zalicza należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, odnoszące się do pracowników zatrudnionych w tymże Dziale BRI Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) działalność badawczo-rozwojową w ramach prac opisanych Zespołów również w przyszłości; w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT wyodrębnia i będzie w dalszym ciągu wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej. W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w związku z tym, że prowadzi on działalność badawczo-rozwojową w ramach Działu BRI, do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1) ustawy o CIT, zalicza należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, odnoszące się do pracowników zatrudnionych w tymże Dziale BRI Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym działalność Spółki realizowana przez pracowników zatrudnionych w Dziale BRI spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.