Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W myśl art. 18d. ust. 1 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Z kolei w myśl art. 18d. ust. 1 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. l ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym zarówno przed 1 stycznia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2018 r., Spółka jest uprawniona do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, tj. odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o CIT); nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia; zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sposób opisany powyżej również w przyszłości; w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT Spółka będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisana część działalność Spółki dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, stanowi ona badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa odpowiednio w art. 4a pkt 27c) (winno być: art. 4a pkt 27 lit. c) i pkt 28) ustawy o CIT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 4a pkt 26) ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2018
9
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.), od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Prace rozwojowe zostały zaś zdefiniowane w pkt 28 tego przepisu, jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i (...)
2018
2
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, co uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, iż taka działalność obejmuje dwie rodzaje aktywności, tj.: (i) badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 ustawy o CIT) oraz (ii) prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 ustawy o CIT).
2017
11
gru

Istota:
Obowiązek ustalania „sposobu określenia proporcji” w związku z organizacją nieodpłatnych imprez artystycznych
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Zgodnie z art. 86 ust. 2d ustawy, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
2017
7
gru

Istota:
Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza obejmująca udzielanie świadczeń w poradni specjalistycznej dla tego samego pracodawcy, u którego Wnioskodawczyni jest zatrudniona w ramach umowy o pracę na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, może być opodatkowana podatkiem liniowym (według stawki 19%) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) działalnością. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lis

Istota:
Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R przy uwzględnieniu wskazanego sposobu podziału kosztów prac B+R w ramach Grupy (cel komercyjny)
Fragment:
X Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji oraz dystrybucji farb i lakierów. Spółka jest częścią grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wiodącym przedmiotem działalności Spółki ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest działalność zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, dalej: „ PKD ”) w grupowaniu 20.30 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. Wnioskodawca prowadzi działalność także w innych obszarach. Jednym z pozostałych ujawnionych w KRS przedmiotów działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana w grupowaniu PKD 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. W ramach struktury Spółka posiada wyodrębnione centrum badawczo-rozwojowe. Podobne centra badawczo-rozwojowe zlokalizowane są w innych europejskich spółkach Grupy.
2017
3
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy założeniu nowej działalności.
Fragment:
Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadził wcześniej działalność gospodarczą dla której kasa była wymagana. Nowa działalność została założona 1 kwietnia 2017 r., natomiast stara działalność została zakończona 5 listopada 2014 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy dla nowej działalności gospodarczej wymagane jest ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w związku z posiadaniem i ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w poprzedniej zakończonej działalności. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), Wnioskodawca uczynił to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej. W konsekwencji, będzie on zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w związku podjętą nową działalnością. Tym samym, nie będzie mógł on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Z opisu sprawy wynika również, że sprzedaż wysyłkowa będzie dokonywana m.in. na rzecz osób fizycznych.
2017
20
paź

Istota:
1. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT?
2. Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT?
3. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników?
4. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)?
5. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu?
Fragment:
Spółka będzie prowadzić działalność badawczo-rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. 6. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 7. Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 8. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników? 9. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)? 10. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1.
2017
17
paź

Istota:
Za koszty kwalifikowane opisane w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT nie można uznać wydatków na zakup usług podwykonawców nabywanych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych, które mogą być zawarte z innymi podmiotami nie będącymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że ani Spółka, ani Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Spółka będzie prowadzić działalność badawczo-rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT? Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej (...)
2017
12
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.