Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Uznanie sprzedaży działek za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej oraz konieczności zapłaty podatku VAT z tego tytułu.

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W świetle powyższego należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania towarów (np. nieruchomości) dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

2018
16
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na cele odpłatnej działalności rehabilitacji medycznej oraz odpłatnej działalności medycznej.

Fragment:

Czy odpłatna działalność realizowana przez Fundację (...) dotycząca działalności rehabilitacji medycznej realizowanej poprzez kontrakty z NFZ i odpłatnej działalności medycznej korzystającej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług nie umożliwia Wnioskodawcy odliczanie podatku VAT z zakupów dokonywanych dla tej działalności? Zdaniem Wnioskodawcy, jako czynny płatnik podatku VAT może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., poz. 535, z póź. zm.) w jednostce wewnętrznej prowadzącej działalność odpłatną, tj. Zakładzie Aktywności Zawodowej. Natomiast pozostała działalność rehabilitacyjna odpłatna i nieodpłatna realizowana przez Fundację i jej pozostałe jednostki wewnętrzne jest działalnością zwolnioną od podatku od towarów i usług i nie przysługuje jej prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur kosztowych i zakupowych związanych z tą działalnością zgodnie z art. 43 ust. 1 poz. 18 ustawy z 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz.535, z póź. zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
16
gru

Istota:

Skutki podatkowe uznania realizowanego przez spółkę projektu za działalność badawczo-rozwojową.

Fragment:

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że Projekt realizowany przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/usług i procesów (tu: nowej technologii polegającej na zautomatyzowaniu systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych). Jednocześnie wyniki Projektu mają służyć celom gospodarczym Spółki, tj. Spółka będzie mogła wykorzystać opracowaną w ramach tej działalności technologię w swojej działalności gospodarczej. Zatem słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że Projekt, o którym mowa we wniosku, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową. Przechodząc do kwestii związanej z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie część ponoszonych przez Spółkę kosztów zostanie Spółce zwrócona w formie dofinansowania, Organ wyjaśnia, co następuje.

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe uznania realizowanego przez spółkę projektu za działalność badawczo-rozwojową.

Fragment:

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że Projekt realizowany przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/usług i procesów (tu: nowej technologii polegającej na zautomatyzowaniu systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych). Jednocześnie wyniki Projektu mają służyć celom gospodarczym Spółki, tj. Spółka będzie mogła wykorzystać opracowaną w ramach tej działalności technologię w swojej działalności gospodarczej. Zatem słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że Projekt, o którym mowa we wniosku, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową. Przechodząc do kwestii związanej z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie część ponoszonych przez Spółkę kosztów zostanie Spółce zwrócona w formie dofinansowania, Organ wyjaśnia, co następuje.

2018
14
gru

Istota:

- Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT;- Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT

Fragment:

Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT? Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 r., jak i od 1 października br. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo- rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2018
14
gru

Istota:

Skutki podatkowe uznania realizowanego przez spółkę projektu za działalność badawczo-rozwojową.

Fragment:

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że Projekt realizowany przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/usług i procesów (tu: nowej technologii polegającej na zautomatyzowaniu systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych). Jednocześnie wyniki Projektu mają służyć celom gospodarczym Spółki, tj. Spółka będzie mogła wykorzystać opracowaną w ramach tej działalności technologię w swojej działalności gospodarczej. Zatem słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że Projekt, o którym mowa we wniosku, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową. Przechodząc do kwestii związanej z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie część ponoszonych przez Spółkę kosztów zostanie Spółce zwrócona w formie dofinansowania, Organ wyjaśnia, co następuje.

2018
12
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych i wydatkowanych na realizację celów statutowych.

Fragment:

(...) działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, (...)

2018
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy– jest prawidłowe.

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy podkreślić wyraźnie należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 updop). Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W przypadku powyższej definicji dwa warunki wydają się szczególnie istotne, a mianowicie twórczość oraz systematyczność. Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju.

2018
20
paź

Istota:

Ustalenie, czy Spółka może traktować zakup i sprzedaż form, a także czynności polegające na modyfikowaniu form, które to formy są niezbędne do wytworzenia wyrobów strefowych, jako działalność pomocniczą względem produkcji wyrobów strefowych w specjalnej strefie ekonomicznej i w konsekwencji zaliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży form, obciążenie klienta kosztami modyfikacji form, jako dochód z działalności strefowej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 updop

Fragment:

II FSK 1139/10: „ Zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 podlegać będą nie tyko przychody i związane z nim koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie strefy ekonomicznej, ale także przychody i koszty ich uzyskania z każdej innej działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia ”. Co również zostało podkreślone przez skład orzekający, określenie danej działalności jako pomocniczej, wyłącza konieczność odwoływania się do zawartych w zezwoleniu strefowym kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Również organy podatkowe wprost wskazują na możliwość zakwalifikowania przychodów i kosztów związanych z wyrobami i usługami pochodzącymi od podmiotów prowadzących działalność poza terenem strefy jako strefowych, o ile mają one charakter pomocniczy i subsydiarny wobec działalności głównej, prowadzonej przez przedsiębiorcę strefowego. I tak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-981/11/AK potwierdził, że w sytuacji nabycia od zewnętrznych podmiotów specjalistycznego oprzyrządowania montowanego na liniach produkcyjnych przedsiębiorcy strefowego, koszty nabycia oprzyrządowania stanowią koszty uzyskania przychodów działalności strefowej, zaś wynik z tytułu zbycia oprzyrządowania, tj. odpowiednio dochód albo strata powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

2018
20
wrz

Istota:

- Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Podsumowując, prace B+R realizowane przez Spółkę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych rozwiązań. Działalność tą można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów i usług. Tym samym, prace B+R należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT. W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za prawidłowe. Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), rozliczenie wykonania zleconych prac w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie ceny umownej, kalkulacji opartej o stawkę roboczogodziny (dalej: „ rh ”) czy też kosztów plus marża, uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT. Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy CIT, koszty kwalifikowane (w stosunku do których można zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.