Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
wrz

Istota:

- Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Podsumowując, prace B+R realizowane przez Spółkę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych rozwiązań. Działalność tą można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów i usług. Tym samym, prace B+R należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT. W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za prawidłowe. Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), rozliczenie wykonania zleconych prac w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie ceny umownej, kalkulacji opartej o stawkę roboczogodziny (dalej: „ rh ”) czy też kosztów plus marża, uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT. Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy CIT, koszty kwalifikowane (w stosunku do których można zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

2018
15
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku działalności szkoleniowej.

Fragment:

Przepisy art. 95a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze wskazują, że wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, z wyjątkiem prowadzenia szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących na podstawie pisemnego wniosku. Z kolei art. 95a ust. 2 ww. ustawy wynika, że działalność szkoleniową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów szkolących może wykonywać przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę, który oświadcza, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów szkolących nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

2018
6
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uznaje, iż opisana w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) działalność w zakresie opracowywania nowych rozwiązań, produktów i technologii ich produkcji oraz rozwoju produktów, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ ustawa o CIT ”); zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w ramach prac opisanych w stanie faktycznym również w przyszłości; w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, wyodrębnia i będzie w dalszym ciągu wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 7 sierpnia 2018 r., data wpływu 17 sierpnia 2018 r.). Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uznaje, iż opisana w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) działalność w zakresie opracowywania nowych rozwiązań, produktów i technologii ich produkcji oraz rozwoju produktów, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku działalność dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2018
2
wrz

Istota:

Czy w związku z realizacją powyżej opisanego projektu, stanowi on dla Spółki działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji uprawnia Spółkę do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny jak i przywołane przepisy prawa podatkowego, podkreślić należy, że przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować ściśle, a zatem tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26-28 updop. Z definicji zawartej w cytowanym powyżej art. 4a pkt 26 updop, wynika, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

2018
1
wrz

Istota:

Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz koszty kwalifikowane na potrzeby stosowania ulgi badawczo-rozwojowej (pytanie 1 i 2)

Fragment:

Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności. Wobec spełnienia przez Wnioskodawcę tego warunku, tj. nabycia urządzeń np. inteligentnych zegarków, które jak twierdzi są niezbędne do zrealizowania prac bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (realizowane przez Wnioskodawcę prace hardwarowo-softwarowe oraz działania w zakresie prac softwarowych wskazane we wniosku stanowią zdaniem Organu prace badawczo-rozwojowe na gruncie updop) należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18b ust. 2 pkt 2 updop. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 jest prawidłowe. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia: czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d updop jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty nabycia urządzeń koniecznych do testów w ramach prowadzonej działalności B+R np. inteligentnych zegarków z usługą lokalizacji, mogą być uznane za koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 updop jest prawidłowe.

2018
24
sie

Istota:

Czy prace opisane i wykonywane przez Oddział spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia Spółkę (będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu uzyskiwanego przez Oddział) do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o PDOP

Fragment:

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ updop ”). Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26); badaniach naukowych – oznacza to: (...)

2018
10
sie

Istota:

Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP

Fragment:

(...) działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, Spółka zamierza odliczyć w ramach Ulgi B+R koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 5 i 5a ustawy o PDOP, Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu Ulgi B+R zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o PDOP, Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2018
25
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka w związku z prowadzeniem Działalności B+R może uznać na potrzeby Ulgi B+R za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Koszty Pracownicze w wysokości ustalonej na podstawie Ewidencji z zastosowaniem Wskaźnika B+R według proporcji przedstawionej w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w brzmieniu przepisów obowiązującym zarówno przed 1 stycznia 2018 r. jak i od tego terminu?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dale również: „ Spółka ”) jest podmiotem prowadzącym działalność produkcyjną w zakresie projektowania, inżynierii oraz produkcji wymienników ciepła ze stali nierdzewnej i tytanu. Spółka jest lokalnym liderem w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań z zakresu transferu ciepła, prowadzącym w Polsce działalność w ramach trzech zakładów produkcyjnych. Spółka prowadzi w swojej działalności szereg działań o charakterze badawczo-rozwojowym („ Działalność B+R ”), realizowanych na potrzeby wewnętrzne Spółki, które wynikają z rosnących potrzeb klientów, chęci zwiększenia efektywności oferowanych produktów oraz zmieniających się standardów na rynku w obszarze technologii produkcji. Prowadzona przez Spółkę Działalność B+R jest podejmowana w sposób systematyczny, ma określony cel i zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. Działalność B+R jest usystematyzowana i prowadzona projektowo, co pozwala zarówno na sprawną realizację, jak i na sprawne zarządzanie pracą oraz jej wynikami („ Projekty B+R ”). W celu realizacji Działalności B+R Spółka zatrudnia pracowników (dalej: „ Pracownicy ”) na podstawie umów o pracę w różnych działach Spółki. W związku z zatrudnieniem Pracowników Spółka ponosi koszty, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: „ Koszty Pracownicze ”).

2018
25
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dale również: „ Spółka ”) jest podmiotem prowadzącym działalność produkcyjną w zakresie projektowania, inżynierii oraz produkcji wymienników ciepła ze stali nierdzewnej i tytanu. Spółka jest lokalnym liderem w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań z zakresu transferu ciepła, prowadzącym w Polsce działalność w ramach trzech zakładów produkcyjnych. Spółka prowadzi w swojej działalności szereg działań o charakterze badawczo-rozwojowym („ Działalność B+R ”), realizowanych na potrzeby wewnętrzne Spółki, które wynikają z rosnących potrzeb klientów, chęci zwiększenia efektywności oferowanych produktów oraz zmieniających się standardów na rynku w obszarze technologii produkcji.

2018
28
cze

Istota:

Dotyczy kwestii technicznych związanych z podziałem kosztów zatrudnienia pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz w celu wykonywania czynności innego rodzaju.

Fragment:

Natomiast, pewne czynności wskazane rodzajowo w zakresie obowiązków służbowych mogą być wykonywane u Wnioskodawcy tylko w ramach działalności badawczo-rozwojowej (lub też same w sobie stanowią już działalność badawczo-rozwojową), niektóre zarówno w działalności regularnej jak i w działalności badawczo-rozwojowej, a niektóre tylko w działalności regularnej. Brak wskazania wprost w umowie na realizację działalności badawczo-rozwojowej, nie oznacza zatem, że pracownik takiej działalności nie realizuje lub że nie został zatrudniony w celu jej wykonywania. Pracownik został bowiem zatrudniony w celu wykonywania zadań określonych rodzajowo, które w pewnym zakresie stanowią realizację działalności badawczo-rozwojowej. W razie zaistnienia takiej potrzeby, pracodawca może też zlecić pracownikowi wykonanie czynności nieobjętej zakresem jego obowiązków wskazanych w umowie o pracę, o ile mieści się w rodzaju wykonywanej pracy i kompetencjach pracownika. Pracownicy wykonują faktycznie w ramach świadczonej pracy czynności w zakresie działalności Wnioskodawcy opisanej we wniosku o interpretację, która to działalność w ocenie Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty ich zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j.