Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę B+R, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę B+R, o której mowa w pytaniu 3, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni
Fragment:
Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008, sygn. ITPB3/423-574/08/PS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności statutowej określonej w tym przepisie w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” Mając na uwadze analizę przeprowadzoną w lit. A i B, warunek określony w pkt 1) zostanie spełniony w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w odniesieniu do: dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę B+R, do której Uczelnia wniesie wkład pieniężny, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 2 w niniejszym wniosku), dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę B+R, której udziały Uczelnia zakupi, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 4 w niniejszym wniosku).
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy lub zysku wypłaconego na rzecz Uczelni przez Spółkę Edukacyjną, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę Edukacyjną, o której mowa w pytaniu 4, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni
Fragment:
IPPB5/423-192/09-6/AS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyklucza prowadzenia w sposób pośredni działalności oświatowej, naukowej, czy innej w nim wymienionej. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008, sygn. ITPB3/423-574/08/PS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności statutowej określonej w tym przepisie w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” Mając na uwadze analizę przeprowadzoną w lit. A i B, warunek określony w pkt 1) zostanie spełniony w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w odniesieniu do: odpowiednio dywidendy lub zysku wypłaconego Uczelni przez Spółkę Edukacyjną do której Uczelnia wniesie wkład pieniężny, o ile dywidenda lub zysk zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 3 w niniejszym wniosku), dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę Edukacyjną której udziały Uczelnia zakupi, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni z godnąz działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 5 w niniejszym wniosku).
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Uczelni działalność naukową należy rozumieć jako działalność mającą na celu: utrwalanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub powiększanie zasobów wiedzy ludzkiej. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka B+R będzie prowadziła działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Spółkę B+R stanowi działalność naukową w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W tym celu Uczelnia pragnie poddać analizie definicje pojęć „ działalność badawczo-rozwojowa ”, „ badania naukowe ” oraz „ prace rozwojowe ”, zawarte w ustawie o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć „ działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań ”. Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, przez badania naukowe należy rozumieć, cyt.: „badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede (...)
2018
16
kwi

Istota:
Sposób określenia tzw. prewspółczynnika na podstawie art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT oraz współczynnika proporcji na podstawie art. 90 ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Według art. 86 ust. 2d ustawy – w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 86 ust. 2e ustawy).
2018
16
kwi

Istota:
Czy, zważywszy, że transakcje zabezpieczające odnoszą się do działalności strefowej (zabezpieczają kurs rozliczenia transakcji sprzedaży wyrobów strefowych przychody i koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) powinny zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych w ramach działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwanej: „updop”) czy do działalności pozastrefowej?
Fragment:
Przedmiotowe zwolnienie podatkowe przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej fizycznie na terenie strefy. Jeżeli cześć działalności podmiotu prowadzona jest poza strefą, dochód z tej części pochodzący nie podlega zwolnieniu. Dochód „ uzyskany ” z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnieniem podatkowym objęty jest zatem dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 125/10, dochód „ uzyskany ” z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest działalność gospodarcza. Dochód czyniący zadość wymogom art. 17 ust. 1 pkt 34 o podatku dochodowym od osób prawnych to dochód, jaki jest bezpośrednio generowany przez aktywność przedsiębiorcy, którą można nazwać działalnością gospodarczą, albo też stanowi nieodłączne (nie dające się uniknąć ze względu na naturę stosunku prawnego) następstwo działalności gospodarczej. Dochodem uzyskiwanym bezpośrednio z działalności są dochody w postaci należności uzyskiwanych od kontrahentów, jeżeli zakres świadczonych w ramach umów czynności objęty jest zakresem zezwolenia.
2018
15
kwi

Istota:
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościelne osoby prawne, podmioty te będą zobowiązane w tym zakresie do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.
Fragment:
Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, niebędąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej Kościoła Katolickiego są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania. W zakresie takiej działalności kościelna osoba prawna nie jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Ordynację podatkową. Natomiast dochody z pozostałej działalności w tym niegospodarczej działalności niebędącej niegospodarczą działalnością statutową są zwolnione z podatku dochodowego tylko jeżeli zostaną przeznaczone, a następnie wydatkowe na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop. W zakresie tego rodzaju działalności zwolnienie z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Ordynację podatkową nie obowiązuje. Jak wskazano wyżej, zarobkowy charakter działalności stanowi konstytutywną cechę działalności gospodarczej. O charakterze takim nie może jednak przesądzać kryterium subiektywne, tj. fakt, czy podmiot wykonujący daną działalność traktuje ją jako prowadzoną w celu zarobkowym, czy też nie.
2018
9
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej w części dotyczącej ustalenia, czy realizowane przez spółkę jawną projekty stanowią/będą stanowić działalność badawczo-rozwojową oraz w części zliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na usługi ekspertów z dziedziny logistyki i magazynowania, IT i analityki biznesowej.
Fragment:
(...) działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki jawnej (dalej: Spółka). Działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na świadczeniu usług doradczych mających na celu obniżenie kosztów produkcji, magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, a także na szkoleniu kadry pracowniczej. Działalność Spółki koncentruje się i będzie koncentrowała również w przyszłości na tworzeniu nowych usług, niedostępnych dotychczas w ofercie Spółki, a także na rozwijaniu i ulepszaniu dotychczas świadczonych usług. Działalność Spółki to działalność niekomercyjna (prace nie są realizowane na konkretne zlecenie klienta, są opłacane ze środków własnych Spółki).
2018
30
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej w części dotyczącej ustalenia, czy realizowane przez spółkę jawną projekty stanowią/będą stanowić działalność badawczo-rozwojowąoraz w części zliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na usługi ekspertów z dziedziny logistyki i magazynowania, IT i analityki biznesowej.
Fragment:
(...) działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki jawnej (dalej: Spółka). Działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na świadczeniu usług doradczych mających na celu obniżenie kosztów produkcji, magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, a także na szkoleniu kadry pracowniczej. Działalność Spółki koncentruje się i będzie koncentrowała również w przyszłości na tworzeniu nowych usług, niedostępnych dotychczas w ofercie Spółki, a także na rozwijaniu i ulepszaniu dotychczas świadczonych usług. Działalność Spółki to działalność niekomercyjna (prace nie są realizowane na konkretne zlecenie klienta, są opłacane ze środków własnych Spółki).
2018
30
mar

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Czy w przypadku sprzedaży usług związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych na zasadzie translokacji kosztów, metody koszt plus marża lub innej (dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy w przypadku sprzedaży usług związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych na zasadzie translokacji kosztów, metody koszt plus marża lub innej (dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Przytoczona w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym działalność Spółki dotycząca realizacji zadań badawczo-rozwojowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w szczególności stanowi prace rozwojowe i badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27 lit. c i 28 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2018
29
mar

Istota:
Czy za 2015 r. Wnioskodawca miał prawo rozliczyć roczne dochody według podatku liniowego?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 23 lipca 2013 r. zgłosił do CEIDG wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej (rozliczenie podatku według skali podatkowej). Działalność miała być wykonywana od dnia 1 sierpnia 2013 r. Działalność wówczas zgłoszona nie została nigdy podjęta. Wnioskodawca nie podejmował bezpośrednio lub pośrednio żadnych czynności związanych z działalnością, którą zarejestrował w CEIDG, w tym nie dokonywał sprzedaży towarów/usług, nie osiągał dochodów, nie odprowadzał podatków, nie podejmował żadnych czynności przygotowawczych do prowadzenia działalności. Nie pozyskiwał wówczas również żadnych klientów. Działalność rozpoczął dopiero w czerwcu 2015 r., kiedy przystąpił do spółki cywilnej (rozliczenie podatku dochodowego: podatek liniowy). Wówczas dopiero zaczął rozliczać się z tego źródła przychodów z Urzędem Skarbowym. Bezpośrednio we wniosku do CEIDG informacja o wyborze formy opodatkowania nie była zaznaczona, zostało to zrobione na podstawie oświadczenia. Po złożeniu w lipcu 2013 r. wniosku o otwarciu działalności, nie była przekazana do CEIDG żadna informacja o niepodjęciu tej działalności gospodarczej. Nie nastąpiło również wykreślenie tej działalności z rejestru CEIDG z urzędu, ani w drodze decyzji administracyjnej.
2018
29
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.