Działalność | Interpretacje podatkowe

Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza obejmująca udzielanie świadczeń w poradni specjalistycznej dla tego samego pracodawcy, u którego Wnioskodawczyni jest zatrudniona w ramach umowy o pracę na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, może być opodatkowana podatkiem liniowym (według stawki 19%) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) działalnością. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lis

Istota:
Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R przy uwzględnieniu wskazanego sposobu podziału kosztów prac B+R w ramach Grupy (cel komercyjny)
Fragment:
X Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji oraz dystrybucji farb i lakierów. Spółka jest częścią grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wiodącym przedmiotem działalności Spółki ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest działalność zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, dalej: „ PKD ”) w grupowaniu 20.30 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. Wnioskodawca prowadzi działalność także w innych obszarach. Jednym z pozostałych ujawnionych w KRS przedmiotów działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana w grupowaniu PKD 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. W ramach struktury Spółka posiada wyodrębnione centrum badawczo-rozwojowe. Podobne centra badawczo-rozwojowe zlokalizowane są w innych europejskich spółkach Grupy.
2017
3
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy założeniu nowej działalności.
Fragment:
Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadził wcześniej działalność gospodarczą dla której kasa była wymagana. Nowa działalność została założona 1 kwietnia 2017 r., natomiast stara działalność została zakończona 5 listopada 2014 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy dla nowej działalności gospodarczej wymagane jest ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w związku z posiadaniem i ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w poprzedniej zakończonej działalności. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), Wnioskodawca uczynił to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej. W konsekwencji, będzie on zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w związku podjętą nową działalnością. Tym samym, nie będzie mógł on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Z opisu sprawy wynika również, że sprzedaż wysyłkowa będzie dokonywana m.in. na rzecz osób fizycznych.
2017
20
paź

Istota:
1. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT?
2. Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT?
3. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników?
4. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)?
5. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu?
Fragment:
Spółka będzie prowadzić działalność badawczo-rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. 6. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 7. Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 8. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników? 9. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)? 10. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1.
2017
17
paź

Istota:
Za koszty kwalifikowane opisane w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT nie można uznać wydatków na zakup usług podwykonawców nabywanych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych, które mogą być zawarte z innymi podmiotami nie będącymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że ani Spółka, ani Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Spółka będzie prowadzić działalność badawczo-rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT? Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)? Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej (...)
2017
12
paź

Istota:
Czy nieprawidłowe jest podejście Spółki polegające na uwzględnianiu w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wyłącznie przychodów, osiąganych w wyniku realizacji opisanych w stanie faktycznym kontraktów, obejmujących produkcję konstrukcji stalowych, natomiast ich transport na miejsce przeznaczenia oraz montaż (instalację) w ramach dochodu uzyskanego poza SSE i opodatkowanego na zasadach ogólnych i nieobjętego zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
Fragment:
Produkty działalności pomocniczej nie są jako takie dostarczane stronom trzecim. Zgodnie z pkt B ppkt 2 Sekcji IV Rozporządzenia EWG, m.in. transport na potrzeby własne stanowi działalność pomocniczą w stosunku do działalności głównej prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Ponadto, zgodnie z pkt B ppkt 3 Sekcji IV Rozporządzenia EWG, „ ... ” regułą jest, że ponieważ procesy produkcyjne zwykle nie mogą istnieć bez wsparcia określonej liczby rodzajów działalności pomocniczej, te rodzaje działalności pomocniczej nie powinny być wydzielane w odrębne jednostki, nawet jeżeli są prowadzone przez odrębną osobę prawną lub w odrębnym miejscu i nawet gdy prowadzona dla nich jest odrębna rachunkowość. Ponadto działalność pomocnicza nie może być uwzględniana przy klasyfikacji działalności jednostki, przez którą ta działalność pomocnicza jest prowadzona. Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym, zarówno działalność transportowa jak i montażowa spełnia kryteria do uznania je za działalności pomocnicze. Przede wszystkim produkcja konstrukcji stalowych bez ich montażu byłaby bezprzedmiotowa z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ wyroby wytwarzane przez Spółkę fabrycznie nie tworzą całościowej konstrukcji, lecz jedynie poszczególne elementy stalowe (konstrukcja stalowa powstaje dopiero w wyniku zainstalowania elementów stalowych).
2017
4
paź

Istota:
Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami transportu wyrobów strefowych, wykazanymi w odrębnej pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż wyrobu strefowego, jak i na zbiorczej fakturze dokumentującej miesięczne usługi transportowe, należy kwalifikować, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o CIT, jako przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (...), w konsekwencji czego z których dochód podlega zwolnieniu na podstawie przywołanego przepisu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Produkty działalności pomocniczej nie są jako takie dostarczane stronom trzecim. Co więcej, stosownie do pkt 3 sekcji IV lit. B załącznika do ww. rozporządzenia, ponieważ procesy produkcyjne zwykle nie mogą istnieć bez wsparcia określonej liczby rodzajów działalności pomocniczej, te rodzaje działalności pomocniczej nie powinny być wydzielane w odrębne jednostki, nawet jeżeli są prowadzone przez odrębną osobę prawną lub w odrębnym miejscu i nawet gdy prowadzona jest dla nich, odrębna rachunkowość. Ponadto, działalność pomocnicza nie może być uwzględniana przy klasyfikacji działalności jednostki, przez którą ta działalność pomocnicza jest prowadzona. Najlepszym przykładem podmiotu prowadzącego działalność pomocniczą jest centralny organ zarządzający w siedzibie statutowej. Zgodnie z treścią pkt 1 sekcji IV lit. B załącznika do rozporządzenia, za działalność pomocniczą uznaje się taką działalność, która spełnia wszystkie następujące warunki: służy tylko jednostce, do której się odnosi, innymi słowy wytworzone towary lub usługi nie mogą być sprzedawane w obrocie, porównywalna działalność na podobną skalę realizowana jest w podobnych jednostkach produkcyjnych, wytwarza usługi lub, wyjątkowo, dobra nietrwałe, które nie wchodzą w skład produktu końcowego jednostki (np. drobne narzędzia lub rusztowania), wpływa na koszty bieżące samej jednostki, tzn. nie powoduje tworzenia środków trwałych brutto.
2017
13
wrz

Istota:
Czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „ kosztami kwalifikowanymi ”. Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, wymienia rodzaje kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową uznawanych za koszty kwalifikowane. W konsekwencji, aby wspomniane odliczenie mogło mieć zastosowanie koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową oraz stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a ustawy o CIT w punkcie 26, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku stosowania art. 86 ust. 2A ustawy
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Według art. 86 ust. 2d ustawy – w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 86 ust. 2e ustawy).
2017
5
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z uprawyi sprzedaży truskawek przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowejo w świetle przepisów ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Wskazać można na interpretacją Ministra Finansów z 9 lipca 2013 r., nr ITPB1/415-434/13/MW , w której wskazano: „ Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi wyłącznie działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ” Podobnie stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2011 r.: „ (...) na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Spółka w której jest Pan wspólnikiem prowadzi działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osoba prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie na dzień wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. ” Analogicznie w interpretacji Ministra Finansów z 14 marca 2008 r., nr ITPB1/415-754/07/MR : „ przychody uzyskiwanie przez spółkę (komandytową - przyp.
2017
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.