Działalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
cze

Istota:

Dotyczy kwestii technicznych związanych z podziałem kosztów zatrudnienia pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz w celu wykonywania czynności innego rodzaju.

Fragment:

Natomiast, pewne czynności wskazane rodzajowo w zakresie obowiązków służbowych mogą być wykonywane u Wnioskodawcy tylko w ramach działalności badawczo-rozwojowej (lub też same w sobie stanowią już działalność badawczo-rozwojową), niektóre zarówno w działalności regularnej jak i w działalności badawczo-rozwojowej, a niektóre tylko w działalności regularnej. Brak wskazania wprost w umowie na realizację działalności badawczo-rozwojowej, nie oznacza zatem, że pracownik takiej działalności nie realizuje lub że nie został zatrudniony w celu jej wykonywania. Pracownik został bowiem zatrudniony w celu wykonywania zadań określonych rodzajowo, które w pewnym zakresie stanowią realizację działalności badawczo-rozwojowej. W razie zaistnienia takiej potrzeby, pracodawca może też zlecić pracownikowi wykonanie czynności nieobjętej zakresem jego obowiązków wskazanych w umowie o pracę, o ile mieści się w rodzaju wykonywanej pracy i kompetencjach pracownika. Pracownicy wykonują faktycznie w ramach świadczonej pracy czynności w zakresie działalności Wnioskodawcy opisanej we wniosku o interpretację, która to działalność w ocenie Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty ich zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j.

2018
22
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodniez którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z ulgi wymienionej w art. 18d ustawy o PDOP?

Fragment:

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, iż taka działalność obejmuje dwie rodzaje aktywności, tj.: (i) badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 ustawy o CIT) oraz (ii) prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 ustawy o CIT).

2018
13
cze

Istota:

Ustalenie, czy:
- realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz jedynie wynajmuje pomieszczenia biurowe na swoją siedzibę od Spółki Akcyjnej zarządzającej IT, które znajdują się na terenie SSE, nie powoduje, że Wnioskodawca zostaje objęty art. 18d ust. 6 Ustawy o CIT, tzn. po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 18d i 18e Ustawy o CIT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Tak też organy podatkowe, wskazując na warunki jakie musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej wskazują, że podatnik nie może prowadzić w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2017 r., sygn. akt 3063-ILPB2.4510.255.2016.1.KS stwierdził, że: „podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ww. ustawy, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ww. ustawy, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie”.

2018
13
cze

Istota:

Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej

Fragment:

Wnioskodawca wyodrębnia koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej dotyczące projektów opisanych powyżej (od 1 do 5) w odrębnej ewidencji rachunkowej określonej w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT. Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy działalność Wnioskodawcy prowadzona w ramach projektów (1, 2, 3, 4, 5) opisanych w poz. 74 spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona w ramach projektów opisanych w poz. 74 stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2018
16
maj

Istota:

Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz uznanie kosztów ponoszonych w związku z tą działalnością za koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej (pytanie nr 1 i 2)

Fragment:

Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej (art. 5 ust. 3 updop). Zatem, oznacza to, że przychody i koszty z działalności prowadzonej przez Spółkę, dla celów podatku dochodowego będą stanowić odpowiednio przychody i koszty podatkowe Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce. Ad. 1. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że działalność prowadzona przez Spółkę w zakresie produkcji Prototypów pod indywidulaną specyfikację klienta spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 updop. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe. Ad. 2. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy, objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku nr 2, jest kwestia ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z działalnością B+R w zakresie, w jakim dotyczą projektów (...)

2018
1
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu projektu.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy). W myśl art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

2018
1
maj

Istota:

Brak prawa do obniżenia podatku VAT.

Fragment:

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy usług opodatkowanych VAT.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę B+R, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę B+R, o której mowa w pytaniu 3, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni

Fragment:

Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008, sygn. ITPB3/423-574/08/PS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności statutowej określonej w tym przepisie w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” Mając na uwadze analizę przeprowadzoną w lit. A i B, warunek określony w pkt 1) zostanie spełniony w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w odniesieniu do: dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę B+R, do której Uczelnia wniesie wkład pieniężny, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 2 w niniejszym wniosku), dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę B+R, której udziały Uczelnia zakupi, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 4 w niniejszym wniosku).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy lub zysku wypłaconego na rzecz Uczelni przez Spółkę Edukacyjną, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej na rzecz Uczelni przez Spółkę Edukacyjną, o której mowa w pytaniu 4, gdy zostanie ona przeznaczona i faktycznie wydatkowana na działalność statutową Uczelni

Fragment:

IPPB5/423-192/09-6/AS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyklucza prowadzenia w sposób pośredni działalności oświatowej, naukowej, czy innej w nim wymienionej. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008, sygn. ITPB3/423-574/08/PS , cyt.: „ Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności statutowej określonej w tym przepisie w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności, a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter. ” Mając na uwadze analizę przeprowadzoną w lit. A i B, warunek określony w pkt 1) zostanie spełniony w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w odniesieniu do: odpowiednio dywidendy lub zysku wypłaconego Uczelni przez Spółkę Edukacyjną do której Uczelnia wniesie wkład pieniężny, o ile dywidenda lub zysk zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni zgodną z działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 3 w niniejszym wniosku), dywidendy wypłaconej Uczelni przez Spółkę Edukacyjną której udziały Uczelnia zakupi, o ile dywidenda zostanie przeznaczona i wydatkowana wyłącznie na własną działalność statutową Uczelni z godnąz działalnością wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pytanie nr 5 w niniejszym wniosku).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Uczelni działalność naukową należy rozumieć jako działalność mającą na celu: utrwalanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub powiększanie zasobów wiedzy ludzkiej. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka B+R będzie prowadziła działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Spółkę B+R stanowi działalność naukową w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W tym celu Uczelnia pragnie poddać analizie definicje pojęć „ działalność badawczo-rozwojowa ”, „ badania naukowe ” oraz „ prace rozwojowe ”, zawarte w ustawie o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć „ działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań ”. Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, przez badania naukowe należy rozumieć, cyt.: „badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede (...)