ITPB2/4511-944/15/IL | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-944/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. spadek
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.), oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2015 r., oraz z dnia 21 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz z dnia 21 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 15 grudnia 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła z bratem spadek po zmarłym w dniu 9 listopada 2005 r. ojcu Janie D, w udziale wynoszącym po 1/2 części każdy. W skład spadku m.in. wchodziła niezabudowana nieruchomość rolna o pow. 0,9800 ha. W kwietniu br. został przeprowadzony geodezyjny podział nieruchomości na 7 mniejszych działek. Natomiast w dniu 19 maja 2015 r. w. kancelarii notarialnej została spisana umowa działu spadku, która dotyczyła wyłącznie niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 0,9800 ha.

W wyniku tego działu brat Wnioskodawczyni otrzymał działki o nr:

129/4- 0,0983 ha

129/5- 0,0919 ha

129/6- 0,1375 ha

130/3- 0,3160 ha

o łącznej powierzchni 0,6437 ha.

Na własność Wnioskodawczyni przeszły działki o nr:

129/1- 0,1211 ha

129/2- 0,1070 ha

129/3- 0,1082 ha

o łącznej powierzchni 0,3363 ha.

Mimo, że nastąpiła różnica w wielkości powierzchni działek, Wnioskodawczyni z bratem zgodnie uznała, że podział jest sprawiedliwy, gdyż działka nr 30/3 o powierzchni 0,3160 ha należąca do brata jest o bardzo niskiej wartości, gdyż jej kształt i to, że przez środek działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia sprawia, że nie nadaje się do żadnej zabudowy.

W dniu 27 maja 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę nr 129/3 o powierzchni 0,1082 ha, której dotyczy pytanie.

Dla wszystkich działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W styczniu br. wydano warunki zabudowy na ww. działki, oprócz działki nr 30/3. Przedmiotowe działki to użytki sklasyfikowane jako ,,RIVa’’. Wartość otrzymanych działek w wyniku działu spadku mieściła się w ramach posiadanego przez Wnioskodawczynię dotychczas udziału. Dział spadku odbył się bez spłat i dopłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć PIT i zapłacić podatek od sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę nr 129/3 o powierzchni 0,1082 ha...

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna ona płacić podatku od sprzedaży tej działki, gdyż od otrzymania spadku minęło prawie 10 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jednak wskazać należy, iż dla zastosowania zasad opodatkowania uzyskanych przychodów (dochodów) istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości lub praw.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 15 grudnia 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła z bratem spadek po zmarłym w dniu 9 listopada 2005 r. ojcu Janie D, w udziale wynoszącym po 1/2 części każdy. W skład spadku m.in. wchodziła niezabudowana nieruchomość rolna o pow. 0,9800 ha. W kwietniu br. został przeprowadzony geodezyjny podział nieruchomości na 7 mniejszych działek. Natomiast w dniu 19 maja 2015 r. w. kancelarii notarialnej została spisana umowa działu spadku, która dotyczyła wyłącznie niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 0,9800 ha.

W wyniku tego działu brat Wnioskodawczyni otrzymał działki o nr:

129/4- 0,0983 ha

129/5- 0,0919 ha

129/6- 0,1375 ha

130/3- 0,3160 ha

o łącznej powierzchni 0,6437 ha.

Na własność Wnioskodawczyni przeszły działki o nr:

129/1- 0,1211 ha

129/2- 0,1070 ha

129/3- 0,1082 ha

o łącznej powierzchni 0,3363 ha.

Mimo, że nastąpiła różnica w wielkości powierzchni działek, Wnioskodawczyni z bratem zgodnie uznała, że podział jest sprawiedliwy, gdyż działka nr 30/3 o powierzchni 0,3160 ha należąca do brata jest o bardzo niskiej wartości, gdyż jej kształt i to, że przez środek działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia sprawia, że nie nadaje się do żadnej zabudowy.

W dniu 27 maja 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę nr 129/3 o powierzchni 0,1082 ha, której dotyczy pytanie.

Dla wszystkich działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W styczniu br. wydano warunki zabudowy na ww. działki, oprócz działki nr 30/3. Przedmiotowe działki to użytki sklasyfikowane jako ,,RIVa’’. Wartość otrzymanych działek w wyniku działu spadku mieściła się w ramach posiadanego przez Wnioskodawczynię dotychczas udziału. Dział spadku odbył się bez spłat i dopłat.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Natomiast postanowienie sądu potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli w wyniku działu spadku, przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział dotychczas posiadany to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności. Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku, który należał do innych spadkobierców, co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, skoro wartość działek otrzymanych przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku mieściła się w ramach posiadanego przez nią dotychczas udziału, który otrzymała w spadku w 2005 r. i dział ten odbył się bez spłat i dopłat, to stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni działkę nr 129/3 nabyła w dacie śmierci ojca, czyli w 2005 r. Wobec powyższego sprzedaż w dniu 27 maja 2015 r. tej nieruchomości nie spowodowała powstania przychodu z odpłatnego zbycia, albowiem została dokonana po upływie okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przedmiotową sprzedażą.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.