IPTPB2/4511-455/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

1. Czy sprzedaż części nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć spłaty na rzecz spadkobierców?
IPTPB2/4511-455/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości:

 • w części dotyczącej opodatkowania odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 29 maja 1989 r., postanowieniem Sądu Rejonowego, Wnioskodawca nabył po zmarłym dnia 28 lipca 1981 r. ojcu, w drodze spadku, udział w nieruchomości o powierzchni 0,0918 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami niemieszkalnymi w 1/4 części (spadek nabyła również Jego matka oraz dwaj bracia w 1/4 części każda z tych osób).

W dniu 16 kwietnia 2009 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13 stycznia 2010 r., Wnioskodawca odziedziczył po matce 2/6 części opisanej wyżej nieruchomości.

Zatem, udział Wnioskodawcy w nieruchomości od dnia 16 kwietnia 2009 r. wynosił 8/24 części (pozostałe 16/24 części nabyli następcy prawni po Jego braciach). Następnie decyzją spadkobierców z dnia 7 listopada 2013 r. (postanowienie Sądu Rejonowego) spadkobiercy dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność odziedziczoną nieruchomość. Na mocy tego postanowienia, Wnioskodawca został również zobowiązany do dokonania na rzecz pozostałych spadkobierców spłat, w kwotach określonych przez Sąd w terminie roku od daty uprawomocnienia się postanowienia.

W dniu 17 marca 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży (aktem notarialnym) opisanej wyżej nieruchomości za kwotę 200 000 zł. Z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca wywiązał się z nałożonego przez Sąd obowiązku i w wyznaczonym terminie dokonał spłat gotówkowych dla osób, które nie posiadały rachunku bankowego, a w formie przelewów bankowych dla pozostałych spadkobierców w wysokości łącznej 144 220,00 zł, jak również dokonał jednemu ze spadkobierców zwrotu nakładów w kwocie 35 668 zł.

Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawcy pozostała kwota 20 132 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód ze sprzedaży, w części pochodzącej z działu spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przyjmując, że nabycie nieruchomości nastąpiło z dniem nabycia spadku i od tego czasu upłynęło 5 lat...
 2. W przypadku uznania, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części pochodzącej z działu spadku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy spłaty poczynione przez Wnioskodawcę na rzecz pozostałych spadkobierców, w proporcji ustalonej postanowieniem sądowym, stanowią koszt nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości w całości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z tym przepisem, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach, jeżeli opłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycie nieruchomości lub praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jako moment nabycia przedmiotowej nieruchomości uznaje się daty śmierci spadkodawców, od których upłynęło 5 lat.

Według Wnioskodawcy, nabycie nieruchomości w drodze spadku mieści się w pojęciu nabycia w drodze spadku, gdyż zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zaś według art. 924 i 925 K.c., spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadkodawcy. Pomiędzy spadkobiercami powstaje współwłasność w częściach ułamkowych. Zniesienie współwłasności następuje poprzez dział spadku, który musi być poprzedzony potwierdzeniem nabycia praw do spadku. Uprawnionym do nabycia własności rzeczy w drodze działu spadku jest wyłącznie spadkobierca danego spadkodawcy. Prawo to nabywa się zaś w drodze dziedziczenia po spadkodawcy, a nie od innego spadkobiercy. W wyniku działu spadku, prawa majątkowe objęte spadkiem, przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosowanie do wielkości posiadanych udziałów, przechodzą na nich i następuje konkretyzacja składników masy spadkowej. Dział spadku jest wtórny wobec nabycia. Nie można zatem nabyć rzeczy w drodze działu spadku, bez wcześniejszego nabycia spadku jako całości. Z chwilą otwarcia spadku, spadkobierca nabywa prawo do dziedziczenia traktowane jako swoista całość (M. Pazdan, K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, s. 906).

Należy pamiętać o obowiązku wzajemnych rozliczeń, jako konsekwencji działu spadku, jak to ma miejsce również w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 7 listopada 2013 r., w zamian za udziały w nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany został do spłat na rzecz pozostałych spadkobierców i spłat tych dokonał. W przedmiotowej sprawie, w wyniku działu spadku, nastąpiło przyznanie na wyłączną własność części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, ponieważ inni spadkobiercy dysponowali udziałem w spadku, a nie prawem do poszczególnych, wyodrębnionych rzeczy wchodzących w skład spadku. W rezultacie, w wyniku działu (zniesienia współwłasności), dochodzi jedynie do nowego ukształtowania prawa własności, poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Wnioskodawca podnosi, że Jego rozważania podzielają liczne wyroki sądów administracyjnych, m.in. wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 września 2011 r. (II FSK 500/10), wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 marca 2008 r. (I SA/Po 1692/07), wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2007 r. (I FSK 187/06), wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2008 r. (I SA/GI 171/08).

Ad.2.

Według Wnioskodawcy, spłaty pozostałych spadkobierców, w ramach działu spadku, stanowią koszt nabycia prawa własności nieruchomości co do wysokości spłat. Spłacenie spadkobierców, w ustalonych przez Sąd kwotach, jest bowiem niezbędnym wydatkiem w celu uzyskania prawa własności nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • jest nieprawidłowe, w części dotyczącej opodatkowania odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku,
 • jest prawidłowe, w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 29 maja 1989 r., postanowieniem Sądu Rejonowego Wnioskodawca nabył po zmarłym dnia 28 lipca 1981 r. ojcu, w drodze spadku, udział w nieruchomości o powierzchni 0,0918 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami niemieszkalnymi w 1/4 części (spadek nabyła również Jego matka oraz dwaj bracia w 1/4 części każda z tych osób).

W dniu 16 kwietnia 2009 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13 stycznia 2010 r. Wnioskodawca odziedziczył po matce 2/6 części opisanej wyżej nieruchomości.

Zatem, udział Wnioskodawcy w nieruchomości od dnia 16 kwietnia 2009 r. wynosił 8/24 części (pozostałe 16/24 części nabyli następcy prawni po Jego braciach). Następnie decyzją spadkobierców z dnia 7 listopada 2013 r. (postanowienie Sądu Rejonowego) spadkobiercy dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność odziedziczoną nieruchomość. Na mocy tego postanowienia, Wnioskodawca został również zobowiązany do dokonania na rzecz pozostałych spadkobierców spłat, w kwotach określonych przez Sąd, w terminie roku od daty uprawomocnienia się postanowienia.

W dniu 17 marca 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży (akt notarialny) opisanej wyżej nieruchomości za kwotę 200 000 zł. Z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca wywiązał się z nałożonego przez Sąd obowiązku i w wyznaczonym terminie dokonał spłat gotówkowych dla osób, które nie posiadały rachunku bankowego, a w formie przelewów bankowych dla pozostałych spadkobierców w wysokości łącznej 144 220,00 zł, jak również dokonał jednemu ze spadkobierców zwrotu nakładów w kwocie 35 668 zł.

Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawcy pozostała kwota 20 132 zł

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W związku z tym, Wnioskodawca nabył udziały w zabudowanej nieruchomości:

 • w drodze dziedziczenia po ojcu w dniu 28 lipca 1981 r.,
 • w drodze dziedziczenia po matce w dniu 16 kwietnia 2009 r.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę stan faktyczny, stwierdzić należy, że od końca roku, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, ustawowo określony 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął:

 • z dniem 31 grudnia 1986 r., przy nabyciu udziałów po ojcu,
 • z dniem 31 grudnia 2014 r., przy nabyciu udziałów po matce.

W związku z tym, przychód ze sprzedaży tych udziałów w nieruchomości w dniu 17 marca 2015 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak odmienna jest sytuacja prawna zbycia udziału w nieruchomości nabytego przez Wnioskodawcę w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.

Z instytucją działu spadku mamy zaś do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku sąd nie określa składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można bowiem nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Jeżeli w wyniku działu spadku przedmiotem którego było prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, udział w tym prawie się zwiększa, tj. przekracza udział nabyty uprzednio w spadku, to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części prawa do ww. nieruchomości, o którą zwiększył się udział w tym prawie po dokonaniu działu spadku. Zatem, nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innego spadkobiercy, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca w 2013 r. w wyniku udziału spadku nabył udział we współwłasności nieruchomości, przekraczający jego udział we współwłasności nieruchomości nabyty w spadku, wskutek czego stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości, zobowiązanym do spłaty pozostałych spadkobierców.

Zatem, sprzedaż nieruchomości w dniu 17 marca 2015 r., w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku działu spadku, została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału. W związku z tym, sprzedaż ta stanowi źródło przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając na uwadze powyższe, należało uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania zbycia udziału w nieruchomości, nabytego w drodze działu spadku, za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do art. 30 e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć poniesione przez zbywcę:

 • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
 • koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
 • koszty i opłaty sądowe.

Przy tym, pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy.

Z art. 22 ust. 6c ww. ustawy wynika, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przestawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że kwoty, które Wnioskodawca wypłacił pozostałym spadkobiercom z tytułu spłaty związanej z działem spadku i zniesieniem współwłasności, należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności. Zatem, w tym zakresie należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych spadkobierców.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.