IPTPB2/436-136/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy dział spadku i zniesienie współwłasności bez spłat i dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
IPTPB2/436-136/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. dział spadku
 3. przedmiot
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość gruntowa, zabudowana. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. W dziale II wyżej opisanej księgi wieczystej, wpisani zostali jako właściciele przedmiotowej nieruchomości, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, Kazimierz i Jadwiga, którzy są spadkodawcami w niniejszym stanie faktycznym.

Po dziadku Wnioskodawcy - Kazimierzu, zmarłym w 2001 r., na podstawie ustawy spadek nabyli: jego żona Jadwiga oraz jego dzieci: Dariusz i Cezary. Z kolei spadek po Jadwidze, zmarłej w 2014 r., na podstawie testamentu, nabył wnuk spadkodawczyni – Wnioskodawca.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn.zm), tj. przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca został zwolniony z podatku od nabycia spadku po babce.

Z kolei jednemu z synów spadkodawców - Dariuszowi, została przyznana ulga zmniejszająca podstawę opodatkowania, na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i n. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pozostały spadkobierca – Cezary, uiścił wynikający z ustawy od spadków i darowizn podatek w całości.

Na początku przyszłego roku kalendarzowego, tj. w 2015 r., spadkobiercy planują dokonać umownego działu spadku po zmarłych spadkodawcach: Jadwidze i Kazimierzu. W skład spadku wchodzi wyżej opisana nieruchomość. Dział spadku ma być dokonany pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami w taki sposób, że Wnioskodawca ma nabyć na wyłączną własność 2/6 udziałów w przedmiotowej nieruchomości przypadających obecnie Dariuszowi i Cezaremu, po 1/6 dla każdego z Nich. Powyższy umowny dział spadku nie będzie przewidywał żadnych spłat, ani dopłat z powodu działu spadku. Po przeprowadzeniu w wyżej opisany sposób działu spadku, Wnioskodawca zostanie wyłącznym właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowany przez spadkobierców umowny dział spadku dokonany pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami po wszystkich spadkodawcach, nie przewidujący żadnych spłat ani dopłat, w opisanym wyżej stanie faktycznym, należy zakwalifikować na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako dział spadku bez spłat i dopłat i tym samym będzie to czynność nie rodząca żadnych zobowiązań podatkowych po stronie któregokolwiek ze współspadkobierców, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy powyższy dział spadku należałoby zakwalifikować jako dział spadku i nieodpłatne zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, co spowodowałoby z kolei powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności po stronie nabywcy własności nieruchomości (Wnioskodawcy), zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy zbycie udziału spadkowego przez Dariusza na rzecz innego ze współspadkobierców (Wnioskodawcy), przy czynności działu spadku opisanego szczegółowo powyżej, rodzić będzie obowiązek zwrotu uzyskanej ulgi przyznanej na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 czerwca 2014 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, dotyczące obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku od czynności cywilnoprawnych . W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, dział spadku, dokonany bez obowiązku jakichkolwiek spłat czy dopłat przez któregokolwiek ze współspadkobierców, nie rodzi żadnych zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w niniejszym stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe z tytułu planowanego dokonania działu spadku, na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn.zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;
 1. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 2. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zawarty w przytoczonym przepisie katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności w nim wymienione mogą być przedmiotem tego podatku.

Jako jedną z czynności podlegających opodatkowaniu przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazują dział spadku, jednakże tylko w sytuacji, gdy wiąże się z obowiązkiem dokonania spłat lub dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

Z treści wniosku wynika, że na początku 2015 r. spadkobiercy planują dokonać umownego działu spadku po zmarłych spadkodawcach: Jadwidze i Kazimierzu. W skład spadku wchodzi nieruchomość. Dział spadku ma być dokonany pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami w taki sposób, że Wnioskodawca ma nabyć na wyłączną własność 2/6 udziałów w przedmiotowej nieruchomości przypadających obecnie Dariuszowi i Cezaremu, po 1/6 od każdego z Nich. Powyższy umowny dział spadku nie będzie przewidywał żadnych spłat ani dopłat z powodu działu spadku. Po przeprowadzeniu w wyżej opisany sposób działu spadku, Wnioskodawca zostanie wyłącznym właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że planowany pomiędzy spadkobiercami, w tym Wnioskodawcę, dział spadku, który będzie miał charakter nieodpłatny, tj. bez żadnych spłat i dopłat, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynika z treści cytowanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność opisana przez Wnioskodawcę nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umowy działu spadku.

Końcowo nadmienia się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.