IPPB4/4511-515/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości,
IPPB4/4511-515/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. działki rolne
 3. grunty rolne
 4. spadek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data nadania 1 lipca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-515/15-2/JK3, (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-515/15-2/JK3 (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 26 czerwca 2015 r.) organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., które wpłynęło w dniu 2 lipca 2015 r. (data nadania 1 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny z dnia 25 kwietnia 2002 roku:

 • spadek i wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne po Juliannie B. na podstawie ustawy nabyli jej mąż Jan B. i jej syn Rajmund Adam B. po 1/2 części każdy z nich;
 • spadek i wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne po Janie B. na podstawie ustawy nabył jego syn Rajmund Adam B. w całości;
 • wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne po Rajmundzie Adamie B. na podstawie ustawy nabyli - jego żona Maria B. oraz jego dzieci: Andrzej Józef B. (Wnioskodawca) i Leszek B. po 1/3 części każde z nich.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 7 listopada 2003 r. wydał zaświadczenia stwierdzające, że podatek spadkowy po Juliannie B. i po Janie B. nie należy się. Ponadto, Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 7 listopada 2003 r. wydał zaświadczenie warunkowe stwierdzające, że podatek spadkowy po Rajmundzie Adamie B. nie należy się, a warunek zawieszający obowiązywał do dnia 16 lipca 2007 r. Rajmund Adam B. zmarł 10 maja 1997 r.

Na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowienie służebności osobistej mieszkania z dnia 16 maja 2012 r.: Maria B., Andrzej B. (Wnioskodawca) i Leszek B. dokonali działu spadku po Juliannie B., Janie B. i Rajmundzie Adamie B. oraz zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej we wsi W., gmina H., w ten sposób, że:

 • wyłącznym właścicielem niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 524, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o powierzchni 2 ha 5057 m2 stał się Wnioskodawca,
 • wyłącznym właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 643 i 222/3 o powierzchni 3 ha 2712 m2 stał się Leszek B.
 • wyłącznym właścicielem niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 524, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o powierzchni 2 ha 5057 m2 stał się Wnioskodawca,
 • wyłącznym właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 643 i 222/3 o powierzchni 3 ha 2712 m2 stał się Leszek B.

Maria B. stwierdziła, że z tytułu działu spadku i zniesienia współwłasności uznaje się za zaspokojoną..

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z rejestru gruntów wydane przez Starostwo Powiatowe w dniu 30 września 2011 r. z potwierdzeniem aktualności z dnia 8 maja 2012 r., z których wynika że m. in.:

 • działki oznaczone 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o powierzchni 1 ha 1857 m2 zapisane są w ewidencji gruntów - i stanowią grunty orne,
 • działka oznaczona Nr 524 o powierzchni 1 ha 3200 m2 i 643 o powierzchni 2200 m2 zapisane są w ewidencji gruntów i stanowią lasy i rowy,
 • działka oznaczona Nr 222/3 o powierzchni 3 ha 0512 m2 zapisana jest w ewidencji gruntów i stanowi grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, rowy, sad i grunty rolne zabudowane.

Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy H. wydane przez Burmistrza w dniu 24 kwietnia 2012 r. stwierdzają, że działki Nr 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działką Nr 222/3 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw rolnych i ogrodniczych, natomiast działki Nr 524 i 643 stanowią tereny lasów.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25 września 2012 r. Wnioskodawca sprzedał niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną Nr 110/8 o powierzchni 1181 m2 położonej we wsi W., gmina H., za cenę złotych 140.000 zł (sto czterdzieści tysięcy) małżeństwu S., finansowaną w kwocie złotych 126.000 (stu dwudziestu sześciu tysięcy) kredytem mieszkaniowym hipotecznym WŁASNY KĄT. Działka Nr 110/8 o powierzchni 1181 m2 jest zapisana w ewidencji gruntów i stanowi grunty orne. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy H. wydane przez Burmistrza w dniu 24 kwietnia 2012 r. stwierdza że działka 110/8 stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, przy czym wielkość nowo tworzonej działki przy zabudowie zagrodowej wynosi od 1500 m2 do 2500 m2

Na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowienie służebności osobistej mieszkania z dnia 16 maja 2012 r. udział w wartości nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę mieścił się w udziale jaki przysługiwał na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 kwietnia 2002 r. Ponadto w akcie notarialnym z 2012 r. nie zostały ustanowione żadne spłaty ani dopłaty lecz służebność osobista mieszkania.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy H. oraz wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostwo Powiatowe, nieruchomość stanowi teren zabudowy zagrodowej o charakterze rolnym. Nabywca gruntu jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i zgodnie z zapisem aktu notarialnego sfinansował nabycie gruntu kredytem mieszkaniowo-hipotecznym w celu skorzystania z możliwości zabudowy działki stanowiącej grunty orne. Wydzielona nieruchomość, którą nabył kupujący stanowiła część gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni powyżej 1 ha

Sposób użytkowania gruntów w kontekście ich dotychczasowego przeznaczenia nie został przekształcony. Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy H. z 2002 r. dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego określą ich przeznaczenie jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, stanowiący grunty orne. M. p. z. p. Gminy H. w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie uległ zmianie.

Wnioskodawca nie jest, w stanie odpowiedzieć czy nabywca przedmiotowej nieruchomości jest rolnikiem oraz czy zakupiona działka została włączona do gospodarstwa rolnego lub utworzyła nowe gospodarstwo rolne, ponieważ nabywca nie informował Wnioskodawcy o powierzchni i przeznaczeniu wszystkich posiadanych przez siebie gruntów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu przychodów uzyskanych ze sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy odnosząc się do zaistniałego stanu faktycznego w kontekście przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad.1.

Uważa, że jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku, gdyż niezabudowane nieruchomości oznaczone Nr 524, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o łącznej powierzchni 2 ha 5057 m2 stanowiły część gospodarstwa rolnego, które Wnioskodawca nabył w drodze spadku. Działka Nr 524 o powierzchni 1 ha 3200 m2 zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi teren lasów, zaś działki oznaczone Nr 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o łącznej powierzchni 1 ha 1857 m2 stanowią grunty orne. Sprzedana nieruchomość Nr 110/8 o powierzchni 1181 m2 jest zapisana w ewidencji gruntów i stanowi grunty orne. W chwili sprzedaży, sprzedawany grunt wchodził w skład gospodarstwa rolnego i nie zmienił swojego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy H. od momentu nabycia spadku w 2002 r.

Ad. 2.

Uważa, że nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 25 września 2012 r. Nabycie spadku po ojcu Wnioskodawcy - Rajmundzie Adamie B. zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 25 kwietnia 2002 roku. Rajmund Adam B. zmarł 10 maja 1997 r., zatem dniem otwarcia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy. Wnioskodawca nabył nieruchomość raz - w dniu nabycia spadku - zatem w dacie jej zbycia nie był zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że po zmarłym w dniu 10 maja 1997 r. Rajmundzie Adamie B. na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 kwietnia 2002 roku, wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne na podstawie ustawy nabyli - jego żona Maria B. oraz jego dzieci: Andrzej Józef B. (Wnioskodawca) i Leszek B. po 1/3 części każde z nich. Na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowienie służebności osobistej mieszkania z dnia 16 maja 2012 r. Maria B., Andrzej B. (Wnioskodawca) i Leszek B. dokonali działu spadku po Juliannie B., Janie B. i Rajmundzie Adamie B. oraz zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej we wsi W., gmina H., w ten sposób, że: -wyłącznym właścicielem niezabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 524, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/7 i 110/8 o powierzchni 2 ha 5057 m2 stał się Wnioskodawca, - wyłącznym właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr 643 i 222/3 o powierzchni 3 ha 2712 m2 stał się Leszek B.

Maria B. stwierdziła, że z tytułu działu spadku i zniesienia współwłasności uznaje się za zaspokojoną. Na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowienie służebności osobistej mieszkania z dnia 16 maja 2012 r. udział w wartości nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę mieścił się w udziale jaki przysługiwał na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 kwietnia 2002 r. Ponadto w akcie notarialnym z 2012 r. nie zostały ustanowione żadne spłaty ani dopłaty lecz służebność osobista mieszkania.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy, a więc 10 maj 1997 r.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli zatem wartość nieruchomości (udziałów w nieruchomości) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem. Bezsprzeczne jest, że przed datą działu spadku udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od swojego udziału w spadku) były własnością pozostałych spadkobierców. Spadkobierca nie miał do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11, czy też wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 433/10, w którym sąd stwierdził, że „(...) momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie – moment działu spadku”.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli w wyniku działu spadku (zniesienia współwłasności), przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział dotychczas posiadany to data działu spadku (zniesienia współwłasności) będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności. Zatem nabycie w wyniku działu spadku (zniesienia współwłasności) części majątku, który należał do innych spadkobierców (współwłaścicieli), co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyjmując, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników masy spadkowej, w tym przedmiotowej działki (sprzedanej dnia 25 września 2012 r.), w wyniku działu spadku, mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w spadku po ojcu oraz nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty, należy zauważyć, że dział spadku w 2012 r. nie stanowił nabycia działki. Zatem 5-letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od daty śmierci spadkodawcy, tj. od końca 1997 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2002 r. Tym samym, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości.

Rozstrzygnięcie, że sprzedaż działki nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu powoduje, że rozpatrywanie pytania dotyczącego możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 – jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.