IPPB4/4511-23/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
IPPB4/4511-23/15-2/JK2interpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spłata
  3. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wynika działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wynika działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 stycznia 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Po śmierci ojca postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 28 maja 2012 r. spadek po zmarłym nabyli po 1/4 części spadku: żona oraz troje dzieci, w tym Wnioskodawczyni. Orzeczenie stało się prawomocne w dniu 19 czerwca 2012 r. W skład spadku po ojcu Wnioskodawczyni wchodziło jedynie 1/2 udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, w budynku znajdującym się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej. 50% udziałów otrzymała w dniu 26 sierpnia 2010 r. żona aktem darowizny. Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego SD-Z2 o nabyciu 1/8 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, określając wartość całego mieszkania na kwotę 300.000 zł. Zawiadomienie zostało przyjęte przez urząd skarbowy bez zastrzeżeń i poinformowano, że Wnioskodawczyni nie płaci żadnego podatku. W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się sprawa sądowa o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku, a zakończyła się w dniu 6 maja 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego, które uprawomocniło się w dniu 19 czerwca 2014 r.

Ww. postanowieniu Sąd ustalił, że w skład spadku po ojcu Wnioskodawczyni wchodzi 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o wartości 146.230 zł. Sąd dokonał podziału majątku wspólnego małżonków, tj. ojca Wnioskodawczyni i Jego żony, działu spadku po ojcu Wnioskodawczyni oraz zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ten sposób, że prawo do opisanego lokalu przyznano na wyłączną własność żonie ojca Wnioskodawczyni oraz zasądzono od Niej tytułem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni i dwóch pozostałych spadkobierców, kwotę po 30.125, 96 zł i oznaczono termin jej zapłaty na 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia, liczonymi od dnia następującego po tym terminie do dnia zapłaty.

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwota 30.125,96 zł. Otrzymana kwota nie przekracza 1/4 części spadku nabytego na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 28 maja 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po ojcu i zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Dochody uzyskane z tytułu spłaty w związku z działem spadku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spłata spadkobierców w wyniku spadku nie może być traktowana jako odpłatne zbycie udziałów. Wartość spłaty nie przekracza wartości udziału spadkowego, dlatego też nie będzie miała zastosowania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wywieść należy, że w dniu 30 stycznia 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, po którym spadek po zmarłym nabyli po 1/4 części spadku: żona oraz troje dzieci, w tym Wnioskodawczyni. W skład spadku po ojcu Wnioskodawczyni wchodziło jedynie 1/2 udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, w budynku znajdującym się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej. W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się sprawa sądowa o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku, a zakończyła się w dniu 6 maja 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego, które uprawomocniło się w dniu 19 czerwca 2014 r. W wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, tj. ojca Wnioskodawczyni i Jego żony, działu spadku po ojcu Wnioskodawczyni oraz zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prawo do opisanego lokalu przyznano na wyłączną własność żonie ojca Wnioskodawczyni oraz zasądzono od Niej tytułem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni i dwóch pozostałych spadkobierców, kwotę po 30.125, 96 zł. W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwota 30.125,96 zł. Otrzymana kwota nie przekracza 1/4 części spadku nabytego na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 28 maja 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.