IPPB1/4511-545/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji opisanej powyżej, prawidłowe jest stanowisko, że nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło w drodze dziedziczenia w roku 2007, a tym samym jej sprzedaż dokonana w roku 2013 nie podlega opodatkowaniu (nie stanowi źródła przychodów)?
IPPB1/4511-545/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. skutki podatkowe
 3. spadek
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2014 r. (data wpływu 02 marca 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 27 maja 2015 r. (data nadania 27 maja 2015 r., data wpływu 29 maja 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 19 maja 2015 r. Nr IPPB1/415-545/15-2/MT (data nadania 20 maja 2015 r., data doręczenia 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 06 marca 2007 r. Wnioskodawczyni nabyła tytułem dziedziczenia spadek po zmarłym ojcu. Wielkość nabytego udziału wynosiła 1/4 - postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 25 października 2007 r. W dniu 21 lipca 2007 r. Wnioskodawczyni nabyła tytułem dziedziczenia spadek po zmarłej matce. Wielkość nabytego udziału wynosiła 1/3 - postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 05 czerwca 2008 r.

W efekcie udział Wnioskodawczyni w całości majątku spadkowego wyniósł: 1/3.

W skład majątku spadkowego po ojcu wchodziło:

Udział w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,1187 ha położonej w A. w obrębie- A. stanowiącej działkę ew. Nr 696, udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1.4600 ha położonych w B. w obrębie - B. stanowiących działki ewidencyjne Nr 93 i nr 94/1

Udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1.3000 ha położonych w C. w obrębie - C. stanowiących działki ew. Nr 73/5 i nr 73/6

Roszczenie w wysokości 1/2 wartości nakładu w postaci budynku sklepu usytuowanego w A. przy ulicy św. D. w skład majątku spadkowego po matce wchodziło:

Udział w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0.1187 ha położonej w A. w obrębie - A., stanowiącej działkę ew. Nr 696, (po śmierci ojca udział matki wynosił 5/8)

Udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1.4600 ha położonych w B. w obrębie - B., stanowiących działki ewidencyjne Nr 93 i Nr 94/1

Udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1.3000 ha położonych w C. w obrębie - C. stanowiących działki ew. Nr 73/5 i Nr 73/9

Roszczenie w wysokości 1/2 wartości nakładu w postaci budynku sklepu usytuowanego w A. przy ulicy św. D. w wyniku działu spadku dokonanego w dniu 21 marca 2012 r. (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21 marca 2012 r.) przypadło Wnioskodawczyni prawo własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.1187 ha położonej w A. w obrębie - A, stanowiącej działkę ew. Nr 696.

W dniu 08 maja 2013 r. Wnioskodawczyni dokonała zbycia odziedziczonej nieruchomości za kwotę 380 000,00 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Akt notarialny repertorium A, w kancelarii notarialnej Barbary W.

Łączna powierzchnia gruntów wchodzących w skład spadku po obojgu rodzicach, w stosunku do której udział spadkowy Wnioskodawczyni wyniósł ostatecznie 1/3, stanowiła wielkość 1,4987 ha. Tym samym przypadająca jej fizycznie wielkość udziału wyniosła 0,4996 ha. Powierzchnia nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze działu spadku nieruchomości wynosi 0,1187 ha. Tym samym nie nabyła w dziale spadku niczego "ponad udział". Resztę gruntów masy spadkowej oraz roszczenie w postaci wartości nakładu na budynek sklepu przypadło w dziale pozostałym spadkobiercom.

W piśmie uzupełniającym z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 19 maja 2015 r. Nr IPPB1/415-545/15-2/MT Wnioskodawczyni wskazała, że:

Daty podane w opisie stanu faktycznego tj. 06 marca 2007 r. oraz 21 lipca 2007 r. to daty śmierci rodziców Wnioskodawczyni, kolejno ojca i matki.

Wartość otrzymanych w wyniku działu spadku składników, masy spadkowej mieści się w udziale (1/3), który przypadł jej z tytułu dziedziczenia.

W trakcie postępowania sądowego w przedmiocie działu spadku rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy dokonał wyceny poszczególnych składników masy spadkowej. Wartości przypadłe poszczególnym spadkobiercom przedstawiają się następująco:

 • wartość składników przypadłych Wnioskodawczyni: 242 791,07 zł.
 • wartość składników przypadłych drugiemu spadkobiercy: 264 087,64 zł.
 • wartość składników przypadłych trzeciemu spadkobiercy: 312 517,29 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji opisanej powyżej, prawidłowe jest stanowisko, że nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło w drodze dziedziczenia w roku 2007, a tym samym jej sprzedaż dokonana w roku 2013 nie podlega opodatkowaniu (nie stanowi źródła przychodów)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku. dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361 ze zmianami), ze względu na normę z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tejże ustawy. Nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zmianami). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie to wówczas nie podlega ono opodatkowaniu, inaczej mówiąc sprzedaż taka nie stanowi źródła przychodów. Spadek po obojgu rodzicach Wnioskodawczyni nabyła w roku 2007. Sprzedaż nieruchomości, która przypadła mu w dziale spadku nastąpiła w 2013 r. Dokonany w roku 2012 dział spadku nie spowodował po stronie Wnioskodawczyni nabycia "ponad udział".

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację wniosek jest w pełni zasadny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz .U. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym – jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat – sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział spadkobiercy nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem oraz stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku udziału w majątku spadkowym, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku. Porównanie wartości majątku, jaki przysługiwał pierwotnie, tj. nabytego w spadku, do wartości majątku otrzymanego w drodze działu spadku wskaże czy doszło do nowego nabycia z chwilą działu spadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w związku ze śmiercią ojca w dniu 06 marca 2007 roku nabyła tytułem dziedziczenia udział w wysokości 1/4

W dniu 21 lipca 2007 r. tj. w dniu śmierci matki Wnioskodawczyni nabyła udział z tytułu dziedziczenia wielkości 1/3. W efekcie Wnioskodawczyni w całości majątku spadkowego nabyła udział w wysokości 1/3 W dniu 08 maja 2013 r. Wnioskodawczyni dokonała zbycia odziedziczonej nieruchomości.

Jak wynika ze stanu faktycznego wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynie w wyniku działu spadku składników masy spadkowej mieści się w udziale (1/3), który przypadł jej z tytułu dziedziczenia.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, uznać należy, że nabycie nieruchomości, nastąpiło u Wnioskodawczyni w dniu śmierci spadkodawców tj. w 2007 roku. W konsekwencji, stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży w dniu 08 maja 2013 r. nieruchomości – nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie tej nieruchomości nastąpił po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.