IBPBII/2/4511-89/15/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy w związku ze sprzedażą wszystkich bądź niektórych spośród działek nabytych w wyniku powyższego częściowego działu spadku przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, dochód uzyskany tytułem tego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/2/4511-89/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. działki
 3. nabycie
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data otrzymania 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie postanowień spadkowych Wnioskodawca nabył wraz z rodzeństwem udziały w majątku spadkowym po rodzicach – ojcu i matce, tj.:

 • na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 5 września 2000 r. o stwierdzenie nabycia spadku – spadek po ojcu, zmarłym 16 grudnia 1998 r., wraz z wchodzącym w skład spadku gospodarstwem rolnym nabył małżonek i troje dzieci (w tym Wnioskodawca) po 1/4 części,
 • na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 19 października 2006 r. o stwierdzeniu nabycia spadku – spadek po matce, zmarłej 11 marca 2006 r., nabyło troje dzieci (w tym Wnioskodawca) po 1/3 części.

W skład spadku po rodzicach wchodziła między innymi nieruchomość położona w B. składająca się z działek nr: 466, 483/1, 589, 609/6 i 793, o powierzchni 2,7852 ha, objęta księga wieczystą. Na podstawie powyższych postanowień spadkowych udział Wnioskodawcy w tej nieruchomości wynosił 1/3 część. Udziały w majątku spadkowym Wnioskodawca nabył z chwilą śmierci rodziców, tj. odpowiednio 16 grudnia 1998 r. oraz 11 marca 2006 r.

W dniu 25 lipca 2014 r. Wnioskodawca zawarł wraz z rodzeństwem umowę o częściowy dział spadku, w zakresie działki nr 589, która uległa podziałowi na działki nr 589/1 o powierzchni 0,0997 ha, nr 589/2 o powierzchni 0,0914 ha, nr 589/3 o powierzchni 0,0912 ha, nr 589/4 o powierzchni 0,0913 ha, nr 589/5 o powierzchni 0,0787 ha, nr 589/6 o powierzchni 0,0769 ha, nr 589/7 o powierzchni 0,1136 ha, nr 589/8 o powierzchni 0,0993 ha, nr 589/9 o powierzchni 0,0917 ha, nr 589/10 o powierzchni 0,0915 ha, nr 589/11 o powierzchni 0,0914 ha, nr 589/12 o powierzchni 0,0915 ha, nr 589/13 o powierzchni 0,0790 ha.

W wyniku ww. częściowego działu spadku po rodzicach, spadkobiercy nabyli:

 • rodzeństwo I – nieruchomość składającą się z działek nr 589/1, nr 589/3, nr 589/4 i nr 589/5 o powierzchni 0,3589 ha,
 • Wnioskodawca – nieruchomość składającą się z działek nr 589/8, nr 589/11, nr 589/12 i nr 589/13 o powierzchni 0,3612 ha,
 • rodzeństwo II – nieruchomość składającą się z działek nr 589/2, nr 589/6, nr 589/9 i nr 589/10 o powierzchni 0,3515 ha.

Wartość przedmiotu umowy o częściowy dział spadku została ustalona na kwotę 350.000 zł i nie zostały dokonywane między spadkobiercami żadne dopłaty.

W najbliższym czasie, tj. przed upływem 5 lat, Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość nabytą tytułem powyższego działu spadku.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą wszystkich bądź niektórych spośród działek nabytych w wyniku powyższego częściowego działu spadku przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, dochód uzyskany tytułem tego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wszystkich lub niektórych spośród działek nabytych w wyniku częściowego działu spadku z 25 lipca 2014 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż uzyskana cena bądź ceny sprzedaży nie będą stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie udziałów w majątku spadkowym nastąpiło odpowiednio – po ojcu 16 grudnia 1998 r., po matce 11 marca 2006 r., tzn. że minęło już 5 lat od nabycia udziałów w tym majątku. W wyniku częściowego działu spadku Wnioskodawca nie nabył własności nieruchomości ponad przysługujący mu udział w majątku spadkowym po rodzicach. W majątku spadkowym jest wraz z rodzeństwem współwłaścicielem po 1/3 części. Łączna wartość przedmiotu umowy o częściowy dział spadku ustalona została na kwotę 350.000 zł. W wyniku działu spadku Wnioskodawca nabył nieruchomość składającą się z działek, o łącznej powierzchni 0,3612 ha, rodzeństwo I o powierzchni 0,3589 ha, zaś rodzeństwo II o powierzchni 0,3515 ha. W związku z tym, że działki są w zasadzie jednakowe pod względem powierzchni i jednakowe pod względem wartości a spadkodawcy nie dokonywali między sobą żadnych dopłat – zaś wartość nabytych przez Wnioskodawcę działek wynosi łącznie 116.666 zł, tj. nie przekracza wartości przysługującego mu udziału w majątku spadkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że 16 grudnia 1998 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy a 11 marca 2006 r. zmarła matka Wnioskodawcy. W wyniku spadku po rodzicach Wnioskodawca wraz z dwójką rodzeństwa stali się właścicielami udziału po 1/3 w masie spadkowej. W skład masy spadkowej wchodziła m.in. nieruchomość składająca się z działek nr 466, nr 483/1, nr 589, nr 609/6 i nr 793 o łącznej powierzchni 2,7852 ha. W dniu 25 lipca 2014 r. współwłaściciele dokonali częściowego działu spadku w zakresie działki nr 589, w wyniku którego ww. działka została podzielona na 13 działek. Wartość działki objętej częściowym działem spadku została ustalona na kwotę 350.000 zł. W wyniku postępowania o częściowy dział spadku Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem działek nr 589/8, nr 589/11, nr 589/12, i nr 589/13 powstałych z podziału. Częściowy dział spadku nastąpił bez żadnych dopłat.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staję się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, wtedy bowiem następuje nabycie spadku. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dacie śmierci rodziców, tj. odpowiednio w 1998 r. w spadku po ojcu i w 2006 r. w spadku po matce, w udziałach jakie Wnioskodawca nabył po każdym ze spadkobierców.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Gdy w wyniku działu spadku udział danej osoby nie ulega powiększeniu, dział spadku nie może być traktowany w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (w tym przypadku nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. Zatem za datę nabycia nieruchomości – w przypadku jej sprzedaży, która przypadła danej osobie w wyniku działu spadku, należy przyjąć datę jej pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz dział spadku został dokonany bez spłat i dopłat. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej nieruchomości przekracza udział nabyty we współwłasności (w spadku), to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział we współwłasności, należy przyjąć dzień, w którym dokonano działu spadku. Nie zmienia tego fakt, że działu spadku dokonano bez spłat i dopłat.

Należy jednak wyjaśnić Wnioskodawcy, że o tym czy w wyniku działu spadku doszło do nabycia nie decyduje porównanie powierzchni nieruchomości nabytych na wyłączną własność w wyniku działu spadku, lecz porównanie wartości tych nieruchomości ustalonych na dzień podziału. Innymi słowy jeżeli wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę na wyłączną własność działek jest równa bądź mniejsza niż wartość udziału pierwotnie posiadanego przez Wnioskodawcę w działce będącej przedmiotem częściowego działu spadku, to data tego działu spadku nie jest datą nowego nabycia nieruchomości. Natomiast jeżeli wartość działek nabytych na wyłączna własność w drodze częściowego działu spadku jest większa od wartości udziału jaki Wnioskodawca posiadał w dzielonej działce przed dokonaniem tej czynności, to tak przeprowadzony dział spadku należy rozpatrywać w kategorii nabycia.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca posiadał udział 1/3 nabyty w spadku po rodzicach m.in. w działce nr 589, której wartość wynosiła 350.000 zł. W wyniku częściowego działu spadku z 25 lipca 2014 r. obejmującego tylko ww. działkę Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem 4 działek wydzielonych z działki nr 589. We własnym stanowisku Wnioskodawca zawarł informację, że łączna wartość działek jakie otrzymał na wyłączną własność wynosiła 116.666 zł. Zatem jeżeli wskazane przez Wnioskodawcę wartości, tj. działki będącej przedmiotem działu spadku oraz działek otrzymanych na własność, odpowiadają wartości rynkowej tych nieruchomości na dzień działu spadku, to uznać należy, że otrzymane w wyniku ww. działu spadku działki mieszczą się w udziale jaki Wnioskodawca posiadał w dzielonej działce nr 589. Zatem w dziale spadku nie doszło do nowego nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości ponad posiadany przez niego udział 1/3 w spadku, a tym samym za daty nabycia każdej z tych nieruchomości należy uznać odpowiednio daty śmierci spadkodawców, tj. ojca i matki Wnioskodawcy, w udziałach jakie Wnioskodawca po nich nabył. Tym samym sprzedaż wszystkich bądź poszczególnych działek, jakie Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność w częściowym dziale spadku nie będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego w którym je nabyto (1998 r. i 2006 r.) pięć lat o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych minęło odpowiednio 31 grudnia 2003 r. i 31 grudnia 2011 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.