IBPBII/2/4511-255/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
IBPBII/2/4511-255/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. spadek
 5. sprzedaż
 6. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 lutego 2015 r. (data otrzymania 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem Sądu Okręgowego z 23 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej 17 kwietnia 2006 r. ciotce. W skład masy spadkowej po zmarłej ciotce wchodziła nieruchomość, tj. nieruchomość stanowiąca parcele o nr 489/188 oraz 1147/188 wraz z zabudowaniami nienadającymi się do dalszego użytkowania (wymagające rozbiórki).

W wyniku postanowienia Sądu Okręgowego Wnioskodawca nabył 192/768 części jako udział we wskazanym spadku.

Właściwy dla Wnioskodawcy Urząd Skarbowy w toku przeprowadzonego postepowania podatkowego, uwzględniając wartość rynkową, zaproponował wartość omawianej masy spadkowej w kwocie 575.640,00 zł (w tym wartość budynku 14.400,00 zł) na co Wnioskodawca wyraził zgodę. Decyzją z 25 stycznia 2011 r. Urząd Skarbowy ustalił zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.379,00 zł. Kwotę tę Wnioskodawca zapłacił 18 marca 2011 r.

W dniu 26 maja 2014 r. aktem notarialnym spadkobiercy dokonali podziału spadku. W wyniku tego podziału jeden ze spadkobierców posiadający udział 45/768 nabył działkę o powierzchni 726 m2. Powierzchnia 532 m2 stanowi równowartość jego udziału. Natomiast nadwyżka ponad jego udział 194 m2 zostanie spłacona pozostałym spadkobiercom. Z tego tytułu Wnioskodawca otrzymał kwotę 4.100,48 zł. W wyniku podziału spadku udział Wnioskodawcy zmienił się z 192/768 do 813/3072 części. Pozostali spadkobiercy zgodnie nie chcieli nabywać nieruchomości w ramach posiadanego udziału. Postanowili go sprzedać.

Wnioskodawca zaznaczył, że przed dokonaniem działu spadku doszło do podziału parceli nr 489/188 oraz 1147/188 na 10 mniejszych działek (od nr 1902/188 do 1911/188) w tym na działkę o powierzchni 726 m2 ( nr 1903/188).

Na dzień spadku wartość całej masy spadkowej wynosiła:

 • działka nr 1903/177 o powierzchni 726 m2 kwota 58.080,00 zł
 • pozostałe działki wraz z budynkiem 517.560,00 zł

Razem : 575.640,00 zł.

Nowy udział Wnioskodawcy 813/3072 dotyczy wszystkich pozostałych działek po wydzieleniu działki o powierzchni 726 m2. W wyniku działu spadku Wnioskodawca nie nabył żadnej wydzielonej działki na wyłączną własność. W dniu 9 lipca 2014 r. aktem notarialnym spadkobiercy sprzedali działkę nr 1905/188 o powierzchni 200 m2 za kwotę 23.000,00 zł. W wyniku sprzedaży Wnioskodawca otrzymał kwotę 6.086,91 zł., uwzględniając swój udział 813/3072.

Wnioskodawca wskazał również, że 5 września 2014 r. została dla niego wydana już interpretacja indywidualna Znak: IBPBII/2/415-542/14/MZM, jednak przedstawił on w niej błędny stan faktyczny, gdyż mylnie określił wartość działek, w których w wyniku działu spadku zwiększył się jego udział na kwotę 1.003.080,00 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
 1. Czy od uzyskanej w 2014 r. kwoty 4.100,00 zł w wyniku działu spadku Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy...
 2. Czy od uzyskanej w 2014 r. kwoty 6.086,91 zł ze sprzedaży jednej działki o nr 1905/188 z uwzględnieniem nowego udziału (813/3072) Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy... (Sprzedaż ta była dokonana po wcześniejszym dziale spadku)
 3. Czy zapłacony podatek od spadku w kwocie 15.379,00 zł stanowi koszt uzyskania przychodów lub też koszt odpłatnego zbycia pomniejszającego przychód... Jeśli tak to w jaki sposób obliczyć część tego podatku przypadającą na sprzedaż kolejnej działki...
 4. Czy zapłacona kwota 1.475,00 zł z tytułu dokonanego podziału geodezyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu lub też koszt odpłatnego zbycia pomniejszającego przychód...
 5. Czy dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w pkt 3 i 4 mogą być wyciągi bankowe – zapłata podatku od spadku oraz potwierdzenie wpłaty wystawione przez geodetę...
 6. Czy dalsza sprzedaż działek z nowym udziałem (813/3072) będzie podlegać opodatkowaniu od kwoty ustalonej jako różnica pomiędzy pierwotnym udziałem 192/768 a nowym 813/3072...

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana w wyniku działu spadku kwota 4.100,48 zł jest zwolniona z podatku dochodowego, gdyż wartość udziału w 9 działkach jakie Wnioskodawca nabył wraz z otrzymaną w wyniku spadku spłatą jest mniejsza niż wartość udziału pierwotnie nabytego w spadku we wszystkich 10 nieruchomościach. W tym wypadku data działu spadku nie będzie datą nowego nabycia udziału w nieruchomości.

Poniżej Wnioskodawca przestawił stosowne wyliczenia:

–masa spadkowa (wycena przez Urząd Skarbowy) kwota 575.640,00 zł

–działka nr 1903/188 o powierzchni 762 m2 kwota 58.080,00 zł

–pierwotny udział Wnioskodawcy wynosił 192/768 a jego wartość to 192/768 x 575.640,00 zł = 143.910,00 zł

–nowy udział Wnioskodawcy wynosił 813/3072 (bez działki 1903/188) i miał wartość 575.640,00 zł – 58.080,00 zł = 517.560,00 zł

–wartość nowego udziału Wnioskodawcy wynosiła 517.560,00 zł x 813/3072 + 4100,48 (spłata) = 141.071,93 zł

Podsumowując Wnioskodawca stwierdził, że kwota 141.071,93 zł jest mniejsza od kwoty 143.910,00 zł a tym samym data spadku nie będzie datą nowego nabycia udziału w nieruchomości.

Uwzględniając przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który formułuje generalna zasadę, że jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie lub śmierć spadkodawcy – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu tego przepisu a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Ponieważ ciotka zmarła 26 kwietnia 2006 r. a podział spadku oraz sprzedaż jednej działki nastąpił w 2014 r., uzyskane kwoty z działu spadku oraz sprzedaży jednej działki nie są źródłem przychodu oraz nie podlegają opodatkowaniu. Analogicznie sprzedaż pozostałych działek w przyszłości nie będzie rodziła skutków podatkowych.

Jeżeli w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 1 oraz własnego stanowiska przedstawionego do tego pytania w świetle oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe, to dalsze pytania, tj. nr 2, 3, 4, 5 i 6 oraz zaprezentowane własne stanowiska są bezprzedmiotowe, gdyż uzyskane kwoty ze sprzedaży omawianej nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu.

W przypadku gdyby jednak okazało się, że stanowisko Wnioskodawcy było nieprawidłowe to Wnioskodawca wskazał następujące odpowiedzi na zadane kolejne pytania:

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nowego udziału 813/3072 za kwotę 6.086,91 zł będzie opodatkowana od kwoty ustalonej jako różnica pomiędzy pierwotnym udziałem 192/768 a nowym 813/3072 obliczona jako 0,015%. (192:768 = 0,25; 813:3072 = 0,2646; 0,2646 – 0,25 = 0,015).

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy – zapłacony podatek o spadków i darowizn jest kosztem uzyskania przychodu, ustalonym jako: kwota uzyskana ze sprzedaży poszczególnych działek: wartość masy spadkowej przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn x kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Ad. 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, analogicznie koszt pomiarów geodezyjnych stanowi koszt uzyskania przychodu.

Ad. 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, wyciągi bankowe oraz potwierdzenie wpłaty stanowią wystarczające dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Ad. 6)

Zdaniem Wnioskodawcy, dalsza sprzedaż nowego udziału 813/3072 będzie opodatkowana od kwoty ustalonej jako różnica pomiędzy pierwotnym udziałem 192/768 a nowym 813/3072 obliczona jako 0,0155 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec wyżej przywołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości oraz podstawa jej nabycia.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Z chwilą działu spadku jedni spadkobiercy tracą własność udziałów nabytych przez siebie w spadku, a własność tę dopiero z tą chwilą nabywają inni spadkobiercy. Dział spadku, w wyniku którego udział w masie spadkowej nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Bezsprzeczne jest, że przed datą działu spadku udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od wartości swojego udziału w spadku) były własnością pozostałych spadkobierców. Spadkobierca nie miał do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku. W dacie nabycia spadku własność udziałów w spadku przysługuje wszystkim spadkobiercom. Z chwilą działu spadku jedni spadkobiercy tracą własność udziałów nabytych przez siebie w spadku, a własność tę dopiero z tą chwilą nabywają inni spadkobiercy.

Jeżeli zatem w drodze działu spadku spadkobierca nabywa udział ponad wielkość, którą uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska przykładowo przywołać można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11 czy też wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 433/10, w którym sąd stwierdził, że (...) momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie – moment działu spadku.

Jeżeli jednak wartość nieruchomości nabytej przez spadkobiercę w wyniku podziału jest zgodna z wartością udziału posiadanego do momentu działu spadku – nie następuje nabycie skutkujące dla opodatkowania, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jedynie nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi o nowej dacie nabycia nieruchomości w tym udziale, który przekracza udział nabyty w spadku.

Dział spadku może nastąpić za odpłatnością w formie spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli (współwłaściciela) lub nieodpłatnie bez żadnych spłat. Czynność działu spadku w świetle prawa cywilnego stanowi formę zbycia, a jeżeli dział spadku następuje ze spłatą, wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bez znaczenia jest bowiem czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze umowy sprzedaży, zamiany, działu spadku czy zniesienia współwłasności. Użyte w powyższym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy „odpłatne zbycie” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin odpłatne zbycie obejmuje zatem szeroki zakres umów. W myśl art. 155 ustawy Kodeks cywilny – umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Tym samym określenie „zbycie” odnosi się do wszystkich przypadków przeniesienia własności, nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży czy zamiany, lecz ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału. Pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć zatem każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub praw (lub udziału w nich) za wynagrodzeniem, w tym odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (działce) w drodze działu spadku.

Z opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w spadku po zmarłej 17 kwietnia 2006 r. ciotce nabył udział 192/768 w działkach nr 489/188 i 1147/188. Przed dokonaniem działu spadku doszło do podziału parceli nr 489/188 oraz 1147/188 na 10 mniejszych działek w tym na działkę o nr 1903/188. W dniu 26 maja 2014 r. wszyscy spadkobiercy dokonali działu spadku w ten sposób, że jeden ze spadkobierców otrzymał na wyłączną własność działkę nr 1903/188 o wartości 58.080,00 zł. Natomiast pozostali spadkobiercy w tym także Wnioskodawca otrzymali od tego spadkobiercy kwotę spłaty w wysokości 4.100,48 zł. W wyniku działu spadku Wnioskodawca nie nabył na własność żadnej działki, jednakże wskutek tego podziału udział Wnioskodawcy w pozostałych dziewięciu działkach zmienił się z udziału 192/768 na udział 813/3072.

W związku z tym w pierwszej kolejności Wnioskodawca poddał w wątpliwość czy od uzyskanej kwoty 4.100,48 zł musi zapłacić podatek oraz czy dokonana 9 lipca 2014 r. sprzedaż działki o nr 1905/188 stosownie do udziału Wnioskodawcy nabytego w spadku oraz w dziale spadku będzie podlegała opodatkowaniu.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że Wnioskodawca musi łącznie potraktować spłatę w kwocie 4.100,00 zł z tytułu zbycia udziału 192/768 nabytego w spadku w działce nr 1903/188 z działem spadku, w wyniku którego Wnioskodawca otrzymał udział 813/3072 w dziewięciu działkach. Tym samym analizy skutków podatkowych należy dokonać w oparciu o zbadanie wartości udziału nabytego w spadku w porównaniu do wartości udziału nabytego w dziale spadku wraz ze spłatą, gdyż dział spadku był jedną czynnością obejmującą wszystkie 10 działek. Dlatego w wyniku sprzedaży udziału nabytego w spadku jak i udziału otrzymanego w dziale spadku spłatę należy rozpatrywać jako element działu spadku. Co prawda wartość udziału spadkowego Wnioskodawcy w działce nr 1903/188, którą na własność otrzymał jeden z pozostałych spadkobierców wynosiła 14.520,00 zł (192/768 x 58.080,00 zł) a w zamian za to otrzymał jedynie kwotę spłaty w wysokości 4.100,48 zł, jednakże pamiętać należy, że zbywając ten udział na rzecz innego spadkobiercy wartość udziału Wnioskodawcy otrzymanego w dziale spadku zwiększyła się z udziału 192/768 do udziału 813/3072 w pozostałych dziewięciu działkach będących przedmiotem tego podziału.

Aby zatem ustalić czy w wyniku działu spadku udział Wnioskodawcy w nieruchomościach się powiększył należy porównać wartość udziału Wnioskodawcy we wszystkich dziesięciu nieruchomościach przed dokonaniem działu spadku (ustaloną na dzień działu spadku) z wartością udziału w dziewięciu działkach otrzymanego w wyniku działu spadku powiększoną o spłatę. Dopiero jeżeli z porównania okaże się, że ustalona na 26 maja 2014 r. wartość udziału w dziewięciu nieruchomościach jest większa od wartości udziału w dziesięciu działkach jaki Wnioskodawcy przysługiwał w spadku, to data działu spadku była datą nowego nabycia, ale nie wszystkich nieruchomości, lecz udziału jaki zyskał nabywca ponad udział nabyty pierwotnie w spadku. Bezwzględnie pamiętać przy tym należy, że wartość udziału nabytego w spadku ustala się na dzień działu spadku a nie na dzień nabycia spadku lub jego zgłoszenia do opodatkowania. Ustala się go bowiem według wartości aktualnej a nie historycznej. W przeciwnym wypadku doszłoby do pokrzywdzenia niektórych spadkobierców, gdyż nie uwzględnionoby zmiany wartości nieruchomości, a tym samym wadliwie ustalonoby zasady podziału majątku i wysokość spłat. Wartość rynkowa majątku na dzień działu spadku podawana jest co do zasady w akcie notarialnym jako wartość przedmiotu umowy. Wnioskodawca wskazał, że w poprzednio złożonym wniosku o interpretację indywidualną mylnie określił wartość działek, w których zwiększył się jego udział w wyniku działu spadku na kwotę 1.003.080,000 zł. Przy czym kwota ta była wartością wszystkich działek na dzień działu spadku. We wniosku, który jest przedmiotem niniejszej interpretacji Wnioskodawca podaje już kwotę 517.560,00 zł używając przy tym określenia, że jest to wartość „na dzień spadku” i do tej kwoty odnosi swoje wyliczenia. Aby móc odnosić wyliczenia do tej kwoty pamiętać należy, że zgodnie z przedstawionymi wcześniej wyjaśnieniami musiałaby to być rynkowa wartość nieruchomości na dzień działu spadku a nie na dzień jego nabycia lub zgłoszenia do urzędu skarbowego. Żeby stwierdzić czy do nabycia doszło w 2014 r. porównania należy opierać na wartościach rynkowych nieruchomości w 2014 r. a nie ich wartościach rynkowych z 1996 r. czy nawet z 2011 r. Organ wyjaśnia tę kwestię dlatego, że nie uszło jego uwadze, że wartość masy spadkowej przyjęta do zgłoszenia w urzędzie skarbowym, który w 2011 r. wydał decyzję została określona na kwotę 575.640,00 zł a więc taką samą jaką Wnioskodawca podał we wniosku o interpretację indywidualną z 24 lutego 2015 r. korygując podaną w poprzednim wniosku o interpretację indywidualną kwotę 1.061.160,00 zł wyrażającą wartość nieruchomości na dzień działu spadku. Rodzą się więc wątpliwości, która z tych kwot tak naprawdę odzwierciedla rynkową wartość nieruchomości (tworzących masę spadkową) na dzień działu spadku. Tych ustaleń Organ nie może jednak dokonywać w drodze postepowania interpretacyjnego. Na tym etapie Organ może jedynie przyjąć dane za Wnioskodawcą. O tym czy dane te zostały podane zgodnie z prawdą postanowi naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który będzie mógł zweryfikować informacje podane przez Wnioskodawcę z rzeczywistością i ustalić czy Wnioskodawca istotnie błędnie określił wartość rynkową masy spadkowej na dzień działu spadku a więc na 26 maja 2014 r. na kwotę 1.061.160,00 zł podczas gdy na dzień 26 maja 2014 r. rynkowa wartość masy spadkowej wynosiła 575.640,00 zł i nie wzrosła od daty postepowania podatkowego w urzędzie skarbowym w 2011 r. Organ wydający niniejszą interpretację musi przyjąć za Wnioskodawcą nowo podaną kwotę 575.640,00 zł bez sprawdzenia czy kwota ta jest zgodna z prawdą jako wartość masy spadkowej na dzień działu spadku tj. 26 maja 2014 r. Gdyby jednak okazało się, że stan faktyczny podany przez Wnioskodawcę rożni się od rzeczywistego, to wydana interpretacja indywidualna nie wywoła dla Wnioskodawcy oczekiwanych skutków prawnych. Dla ustalania czy dział spadku stanowi dla Wnioskodawcy datę nabycia jakiegokolwiek udziału w nieruchomościach niezbędna jest więc znajomość wartości nieruchomości (masy spadkowej) na dzień działu spadku tj. 26 maja 2014 r.

Wyliczając więc wartość udziału jaki Wnioskodawca nabył w 2006 r. w drodze spadku, w pierwszej kolejności należy ustalić jaką na 26 maja 2014 r. wartość miała cała masa spadkowa po zmarłej ciotce. Następnie Wnioskodawca winien pomnożyć udział nabyty w spadku z wartością całej masy spadkowej (a więc wartością wszystkich dziesięciu nieruchomości). Otrzymana w ten sposób kwota odpowiada wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w wyniku nabycia spadku – na moment jego działu. Analogicznie Wnioskodawca wyliczy wartość udziału nabytego w wyniku działu spadku mnożąc udział, jaki nabył w dziale spadku z wartością dziewięciu nieruchomości będących przedmiotem działu spadku ustaloną na 26 maja 2014 r. Kolejnym krokiem jest porównanie przez Wnioskodawcę wartości udziału, jaki otrzymał w wyniku działu spadku czyli wartości tego udziału w dziewięciu działkach łącznie z otrzymaną spłatą z wartością udziału spadkowego we wszystkich dziesięciu działkach, jaki mu pierwotnie przysługiwał aż do dnia działu spadku (według wartości z tego dnia).

Jeżeli ustalona na 26 maja 2014 r. wartość rynkowa udziału w dziewięciu działkach, jaki Wnioskodawca nabył wraz z otrzymaną w wyniku działu spadku spłatą będzie równa bądź mniejsza niż ustalona na 26 maja 2014 r. wartość rynkowa udziału pierwotnie nabytego przez Wnioskodawcę w spadku we wszystkich dziesięciu nieruchomościach, to data działu spadku nie była datą nowego nabycia udziału w nieruchomości. Natomiast jeśli z porównania ustalonej na 26 maja 2014 r. wartości rynkowej udziału nabytego w drodze spadku z ustaloną na 26 maja 2014 r. wartością udziału w działkach nabytego w drodze działu spadku wraz ze spłatą powstanie nadwyżka wartości tak otrzymanego udziału w wydzielonych dziewięciu nieruchomościach ponad wartość udziału spadkowego w całym spadku (w dziesięciu działkach), to tylko ta nadwyżka podlega opodatkowaniu.

Tak więc odnosząc się do przedstawionych przez Wnioskodawcę kwot, mając na względzie zaprezentowany powyżej sposób obliczeń, wskazać należy, że przystępując do działu spadku wartość masy spadkowej po zmarłej ciotce Wnioskodawcy wynosiła według jego wskazania 575.640,00 zł. Udział Wnioskodawcy w nieruchomościach będących przedmiotem spadku wynosił 192/768 i miał wartość 143.910,00 zł (192/768 x 575.640,00 zł). Natomiast w wyniku działu spadku Wnioskodawca otrzymał udział 813/3072 w nieruchomościach o łącznej wartości 517.560,00 zł (bez działki nr 1903/188) oraz spłatę w wysokości 4.100,48 zł, co w sumie stanowi kwotę 141.071,93 zł (813/3072 x 517.560,00 zł + 4.100,00 zł).

Zatem w świetle powyższego wyjaśnienia należy stwierdzić, że zgodnie z tym co wskazał Wnioskodawca, wartość jego udziału 813/3072 w dziewięciu działkach, który przypadł na jego wyłączną własność w dziale spadku nie jest większa niż wartość udziału pierwotnie nabytego przez niego w spadku, dlatego też data działu spadku nie jest datą nowego nabycia udziału w tych działkach. Innymi słowy skoro w wyniku działu spadku dziewięciu nieruchomości wartość udziału Wnioskodawcy w tych działkach nie uległa powiększeniu, to nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Za datę nabycia udziału w dziewięciu działkach należy uznać 2006 r. bowiem w tej dacie Wnioskodawca nabył udział w tych działkach w drodze spadku. Oznacza to, że sprzedaż w 2014 r. jednej z dziewięciu działek (działki nr 1905/188), nastąpiła po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym sprzedaż ta nie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Analogicznie sprzedaż w przyszłości każdej kolejnej z pozostałych działek nie będzie rodziła skutków podatkowych. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy faktycznie wartość rynkowa masy spadkowej na dzień działu spadku wynosiła nie 1.061.160,00 zł jak podawał Wnioskodawca pierwotnie a 575.640,00 zł jak skorygował dla potrzeb niniejszego wniosku.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie Organ uznał, że pytania nr 2, 3, 4, 5 oraz 6 zadane przez Wnioskodawcę są bezprzedmiotowe i nie udzielił na nie odpowiedzi.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.