IBPB-2-2/4511-325/15/NG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności
IBPB-2-2/4511-325/15/NGinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. spadek
 3. sprzedaż
 4. udział
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2015 r. (data otrzymania 26 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 21 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 8 września 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-325/15/NG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 21 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 października 2014 r. Wnioskodawca otrzymał – na mocy postanowienia Sądowego dotyczącego działu spadku (po ojcu zmarłym w 1982 r. i bracie zmarłym w 2003 r.) i zniesieniu współwłasności – działkę o nr ew. 1702/2 (spadkobiercy nie pozostawili testamentu). Cały spadek po matce, która zmarła w 1996 r. otrzymała siostra Wnioskodawcy Z.K. Działka została przekazana w zamian za to, że Wnioskodawca zrzekł się części, która należała mu się z domu, działki na której dom jest położony oraz gruntów rolnych należących do jego rodziców. W zamian, za to że Wnioskodawca nie będzie rościć praw do ww. nieruchomości siostry przekazały mu działkę 1702/2 ponieważ pozostali spadkobiercy (dwie siostry Wnioskodawcy) podzieliły się domem oraz pozostałymi działkami.

Wnioskodawca posiadał w majątku spadkowym (domu i na pozostałych działkach) udział 4/32 (3/16 po zmarłym ojcu i 1/3 po zmarłym bracie). Natomiast w działce nr ew. 1702/2 Wnioskodawca posiadał udział 1/8. Siostry posiadały w ww. działce nr ew. 1702/2 odpowiednio W.M. udział 1/8 a Z.K. udział 6/8 (pierwsza linia pokrewieństwa), po przeprowadzeniu postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności i na mocy postanowienia Sądowego Wnioskodawca jest właścicielem całej działki 1702/2. W dodatku po otrzymaniu tej działki ma spłacić siostrę Z.K. kwotą w wysokości 6 000,00 zł z tej działki. Sąd przy rozpatrywaniu zniesienia współwłasności rozważał, że albo Wnioskodawca zostanie spłacony przez siostrę z części z domu albo Wnioskodawca otrzyma działkę, która jest w części budowlana a w części rolna. Siostry Wnioskodawcy nie było stać na spłatę, dlatego Wnioskodawca otrzymał za swój udział działkę o nr. ew. 1702/2. Łączna wartość wszystkich składników majątku będących przedmiotem postepowania o dział spadku i zniesienia współwłasności na dzień 31 października 2014 r. wynosiła 372 634,00 zł. Natomiast wartość rynkowa działki o nr. ew. 1702/2 na 31 października 2014 r. wyniosła 142 003,00 zł.

Wnioskodawca wskazał także, że zastanawia się nad sprzedażą w najbliższej przyszłości działki o nr. ew. 1702/2.

Reasumując w zamian za udział w domu i pozostałych nieruchomościach wynoszący 4/32 Wnioskodawca otrzymał działkę rolno-budowlaną w części 7/8 (w części 1/8 był Właścicielem wcześniej).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży ww. działki, jeśli tak to w jaki sposób będzie naliczony... Jaka wysokość podatku będzie do zapłaty jeśli będzie to konieczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien zapłacić podatku dochodowego ponieważ upłynęło już ponad 5 lat od śmierci obojga rodziców. Spadek był dopiero przeprowadzony teraz ponieważ sprawa w sądzie trwała powyżej 15 lat ze względu na brak porozumienia z siostrą, która posiadała większość udziałów w spadku. Jeśli chodzi o kwestie związane z uregulowaniem podatku w odpowiednim urzędzie skarbowym zostało wszystko uregulowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Wnioskodawca uważa, że skoro zapłacił już raz podatek od otrzymanego spadku, który należał mu się po rodzicach to jeśli chce go sprzedać to nie powinien ponosić drugi raz opłat związanych z podatkiem za tę działkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca posiadał udział 1/8 w majątku objętym postanowieniem o dział spadku i zniesienie współwłasności. Udział ten Wnioskodawca nabył w spadku po zmarłym w 1982 ojcu oraz zmarłym w 2003 r. bracie w masie spadkowej. Łączna wartość majątku objętego działem spadku i zniesieniem współwłasności wynosiła 372 634,00 zł. W wyniku ww. postanowienia Wnioskodawca na wyłączną własność nabył działkę o nr. ew. 1702/2 o wartości 142 003,00 zł oraz został zobowiązany do spłaty na rzecz siostry w wysokości 6 000,00 zł.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego – powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci ojca oraz brata, tj. odpowiednio w 1982 r. i 2003 r.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Natomiast celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności.

Dział spadku i zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyły się bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Jeżeli zatem w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobierca nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział w spadku, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem jeżeli przy dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed dokonaniem tej czynności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości lub prawie nabytego w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ponad pierwotnie posiadany udział dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpił dział spadku i zniesienie współwłasności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności nabył majątek o wartości przekraczającej jego udział majątku objętym działem spadku i zniesieniem współwłasności. Należy bowiem zauważyć, że Wnioskodawcy przysługiwał udział 4/32 (czyli 1/8) w masie spadkowej po zmarłych w 1982 r. ojcu oraz w 2003 r. bracie. W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał majątek (działkę nr ew. 1702/2) o wartości 142 003,00 zł. Tymczasem wartość wszystkich rzeczy i praw objętych umową o dział spadku i zniesienie współwłasności wynosiła 372 634,00 zł. Zatem można z całą pewnością stwierdzić, że Wnioskodawca nabył majątek o wartości przekraczającej wartość jego udziału w spadku. Wnioskodawca posiadał udział w majątku objętym działem spadku i zniesieniem współwłasności w wysokości 4/32, tj. 1/8, a więc wartość jego udziału w majątku objętym działem spadku i zniesieniem współwłasności wynosiła 46 579,25 zł (1/8 z 372 634,00 zł). To oznacza że Wnioskodawca otrzymał majątek przekraczający wartość udziału w majątku będącym przedmiotem działu spadku i zniesienia współwłasności o 95 423,75 zł (142 003,00 zł – 46 579,25 zł). To z kolei oznacza, że udział Wnioskodawcy w majątku otrzymanym na skutek działu spadku i zniesienia współwłasności wzrósł o 67,20 % ( 95 423,75 zł / 142 003,00 zł x 100). Innymi słowy o taki właśnie procent wzrósł udział Wnioskodawcy w działce otrzymanej w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.

Podsumowując, z powyższych rozważań wynika zatem, że ww. działkę o nr. ew. 1702/2 o wartości 142 003,00 zł Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

 • udział 32,80 % nabył w części 1982 r. i w 2003 r. w spadku po ojcu i bracie,
 • udział 67,20 % nabył w 2014 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że nabycie działki nr ew. 1702/2 nastąpiło w udziale 32,80% w 1982 i 2003 r. oraz w udziale 67,20% w 2014 r. Pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawca nabył.

Ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału 32,80% w spadku po zmarłym w 1982 r. ojcu i zmarłym w 2003 r. bracie, a więc od końca 1982 r. i 2003 r. r., pięcioletni termin o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął odpowiednio 31 grudnia 1987 r. i 31 grudnia 2008 r., to ta część przychodu uzyskana z planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nie będzie stanowić źródła przychodu a tym samym nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu będzie 67,20% przychodu z planowanej sprzedaży ww. działki, o ile do jej sprzedaży dojdzie przed 1 stycznia 2020 r., albowiem w stosunku do tego udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca 2014 r., tj. roku w którym Wnioskodawca nabył ww. udział 67,20% w nieruchomości w drodze spadku i zniesienia współwłasności, a to oznacza, że ww. termin upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatem dochód ze sprzedaży w ww. okresie udziału 67,20% w nieruchomości podlegać powinien opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a oceniając skutki podatkowe tej sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości).

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeśli Wnioskodawca poniesie tego rodzaju koszty, to koszty te będą dotyczyły sprzedaży całej działki, którą w udziale 32,80% nabył w 1982 r. i 2003 r. oraz w udziale 67,20 w 2014 r. Tymczasem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie odpłatne zbycie udziału nabytego w 2014 r. W związku z tym 67,20% przychodu podlegające opodatkowaniu będzie mogło zostać obniżone wyłącznie o 67,20% poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odpłatnego zbycia. Bowiem 32,80% kosztów odpłatnego zbycia przypada na udział nabyty w 1982 r. i 2003 r. Skoro przychód przypadający na ten udział nie podlega opodatkowaniu, to rozliczeniu nie będą też podlegały ewentualne koszty odpłatnego zbycia przypadające na ten udział.

W myśl art. 22 ust. 6c ww. ustawy – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy w sposób jednoznaczny stanowi, co może być uznane za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten posługuje się pojęciem kosztu nabycia oraz udokumentowanych nakładów.

W świetle przywołanego powyżej przepisu, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej ponad udział w majątku spadkowym, kosztem uzyskania przychodu może być m.in. udokumentowana kwota faktycznej spłaty w wysokości 6 000,00 zł na rzecz siostry, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata stanowi bowiem wydatek na nabycie udziału w działce, należącego przed podziałem do siostry jako jednej ze spadkobierców. Zatem kwota spłaty na rzecz siostry dotycząca tego udziału w ww. nieruchomości, który należał do niej może stanowić koszt nabycia zbywanego udziału, o którą to spłatę Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć uzyskany ze sprzedaży przychód (o ile w rzeczywistości taka spłata miała bądź przed sprzedażą będzie miała miejsce).

Zauważyć także należy, że zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy – do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zalicza się m.in. udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Z cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że nakłady na nieruchomość mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania pod warunkiem, że:

 • zwiększyły jej wartość,
 • poniesione zostały w czasie jej posiadania,
 • zostały udokumentowane fakturami VAT lub dokumentami stwierdzającymi poniesienie opłat administracyjnych.

Jak już wyżej wyjaśniono opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie udział nabyty w 2014 r. W związku z tym 67,20% przychodu podlegające opodatkowaniu może zostać obniżone wyłącznie o 67,20% nakładów na nieruchomości poniesionych przez Wnioskodawcę – o ile w ogóle Wnioskodawca takie nakłady poniósł czy też do momentu sprzedaży poniesie. Przy czym wydatki te Wnioskodawca winien udokumentować fakturami VAT.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Podsumowując, Wnioskodawca udziały w działce, którą planuje sprzedać nabył odpowiednio udział 32,80% w 1982 r. i 2003 r. w spadku oraz udział 67,20% w 2014 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności. Ponieważ od końca 1982 r. i 2003 r. minęło pięć lat, to ta część przychodu uzyskanego z planowanej sprzedaży nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu podlegać będzie natomiast pozostała część 67,20% przychodu ze sprzedaży działki dotycząca udziału nabytego w 2014 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności – o ile do sprzedaży dojdzie do końca 2019 r. Opodatkowanie nastąpi na zasadzie art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Podatek wynosi 19%, przy czym przychodem ze sprzedaży będzie 67,20% ceny sprzedaży pomniejszonej o 67,20% kosztów odpłatnego zbycia (o ile takie koszty Wnioskodawca poniesione a cena będzie odpowiadać cenie rynkowej). Natomiast dochodem będzie różnica pomiędzy kwotą tak ustalonego przychodu a kosztami jego uzyskania określonymi na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy, do takich kosztów Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć spłatę siostry 6 000,00 zł o ile zostanie faktycznie poniesiona.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działki nr ew. 1702/2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, że minęło 5 lat od jej nabycia w spadku, należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.