IBPB-2-1/4514-224/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Nieodpłatny dział spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 24 marca 2016 r. (data wpływu do Organu – 25 marca 2016 r.), uzupełnionym 9 i 11 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego działu spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 2 maja 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-115/16/AD, znak: IBPB-2-1/4515-116/16/AD, znak: IBPB-2-1/ 4515-117/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-223/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-224/16/AD i znak: IBPB-2-1/4514-225/16/AD wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 maja 2016 r. (poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 11 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Siostry B. i H. (Zainteresowane) uzyskały akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych rodzicach (ojcu zmarłym w 1993 r. i matce zmarłej w 2015 r.).

W Organie podatkowym zostały złożone druki SD-3 każdej z sióstr; wydane zostały decyzje o naliczeniu podatku z tytułu nabycia spadku po ojcu.

W ciągu pół roku od uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia zostaną złożone w Organie podatkowym druki SD-Z3 (winno być: SD-Z2) każdej z sióstr, w celu uzyskania zwolnienia z podatku z tytułu nabycia spadku po matce.

W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana (geodezyjnie 2 działki z budynkiem mieszkalnym).

Siostry mają zamiar dokonać działu spadku i rozważają różne możliwości.

Jedna z nich to: w wyniku nieodpłatnego działu spadku jedna z Zainteresowanych, siostra B. przejmie cały spadek. Nastąpiłoby to w najbliższym terminie, tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przypadku dokonania nieodpłatnego działu spadku po stronie żadnej z Zainteresowanych nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli powstanie, to której z sióstr on dotyczy i ile wynosi...

Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku dokonania nieodpłatnego działu spadku po stronie żadnej z sióstr nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacać należy jedynie z tytułu zawarcia umowy o dział spadku w części dotyczącej spłat i dopłat po stronie, którejś ze stron umowy. Tu spłat i dopłat nie ma.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca skutków dokonania nieodpłatnego działu spadku.

W pozostałym zakresie wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 223) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dział spadku podlega opodatkowaniu, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy całość majątku spadkowego przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Natomiast dopłata ma wyrównać różnice powstałe wskutek fizycznego podziału majątku między spadkobierców, gdy zachodzą rozbieżności między faktycznie przyznaną im częścią majątku a udziałem w spadku.

Z treści wniosku wynika, iż siostry B. i H. (Zainteresowane) uzyskały akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych rodzicach (ojcu zmarłym w 1993 r. i matce zmarłej w 2015 r.). W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana (geodezyjnie 2 działki z budynkiem mieszkalnym). W wyniku nieodpłatnego działu spadku jedna z Zainteresowanych, siostra B. przejmie cały spadek.

Wskazać zatem należy, iż mając na uwadze art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych planowany dział spadku nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie będzie wiązał się z obowiązkiem dokonania spłaty lub dopłaty na rzecz siostry H. Tym samym, po stronie żadnej z Zainteresowanych nie powstanie obowiązek podatkowy.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowane i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie postępowania oraz Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.