IBPB-2-1/1/4511-192/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia majątku w drodze działu spadku
IBPB-2-1/1/4511-192/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 maja 2015r. (data wpływu do Biura – 29 maja 2015r.), uzupełnionym 17 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia majątku w drodze działu spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia majątku w drodze działu spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 6 sierpnia 2015 r. a następnie z 31 sierpnia 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-192/15/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 17 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu z 9 października 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła 1/2 udziału w nieruchomości, obejmującą działkę nr 590/158 o powierzchni 0,0943 ha i wartości 216 034 zł.

Pierwotnie cała nieruchomość należała do dziadków Wnioskodawczyni D.M. i Z.M., którzy zmarli: jej babcia i w 1937 r. a jej dziadek w 1970 r.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu z 23 października 2006 r. stwierdzono, że:

 • spadek po babci Wnioskodawczyni (Z.M) nabyli na podstawie ustawy jej mąż D.M. - 5/20, jej dzieci: syn J.M. - 3/20, syn D.M. - 3/20, syn W.M. - 3/20, córka R.S. - 3/20 oraz córka A.L. - 3/20 (matka Wnioskodawczyni),
 • spadek po dziadku Wnioskodawczyni (D.M.), zmarłym w 1970 r., nabyli na podstawie ustawy: jego żona K.M. - 5/20, jego dzieci: syn J.M. - 3/20, syn D.M. - 3/20, syn W.M. - 3/20, córka R.S. - 3/20 oraz córka A.L. - 3/20 (matka Wnioskodawczyni).

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu z 17 października 2005 r. stwierdzono, że:

 • spadek po D.M., synu D.M. i Z.M. (dziadków Wnioskodawczyni), nabyli na mocy ustawy: jego żona R.M. - 1/4. jego syn S.M. - 3/16, jego córka L.P. - 3/16, córka U.L. - 3/16, córka Z.A.M. - 3/16;
 • spadek po R.M. żonie D.M., nabyli z mocy ustawy: jej syn S.M.-1/4, jej córka L.P - 1/4, córka U.L. - 1/4, córka Z.A.M – 1/4;
 • spadek po R.S. córce D.M i Z.M. (dziadków Wnioskodawczyni), nabyli na mocy ustawy: jej bratanek S.M. - 1/16, jej bratanica L.P. - 1/16, jej bratanica U.L. - 1/16, jej bratanica Z.A.M. -1/16, jej siostrzenica E.B. - 1/8, jej siostrzenica - Wnioskodawczyni - 1/8, jej brat J.J.M. - 1/4, jej bratanica K.Z.P. -1/4.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu z 20 września 2005 r., stwierdzono, że spadek po A.L. (matce Wnioskodawczyni) córce D.M. i Z.M. (dziadkach Wnioskodawczyni), nabyły na podstawie ustawy: jej córki: E.B. oraz Wnioskodawczyni po 1/2 części każda.

W postanowieniu z dnia 9 października 2014 r. sąd przy udziale i za zgodą wszystkich zainteresowanych osób, dokonał podziału i działu majątku wspólnego pierwotnych jego właścicieli – D.M. i Z.M. (dziadków Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni przyznano na własność udział w nieruchomości, opisanej na wstępie, wynoszący 1/2 części.

W odpowiedzi na wezwanie z 6 sierpnia 2015 r., Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • przedmiotem wspomnianego postanowienia sądu z 9 października 2014 r. jest podział majątku wspólnego D.M. i Z.M. (dziadków Wnioskodawczyni).
 • podział majątku wspólnego nastąpił bez spłat i dopłat, nie ustanowiono na rzecz Wnioskodawczyni spłaty (dopłaty),
 • Wnioskodawczyni została zobowiązana solidarnie z I.B-S. do spłaty kwoty 12.695,50 zł, na rzecz uczestnika postępowania Skarbu Państwa — Prezydenta Miasta, przy czym kwota ta została rozłożona na dwie raty jedna w kwocie 6.000 zł płatna w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia, druga w kwocie 6.695,50 zł płatna w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia.

W odpowiedzi na wezwanie z 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. nabycie 1/2 udziału w nieruchomości jest wynikiem działu majątku spadku, na drodze sądowego działu spadku;
 2. nabycie 1/2 udziału w nieruchomości jest wynikiem działu spadku, wraz z zobowiązaniem do spłaty Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta, na rzecz którego Wnioskodawczyni została zobowiązania solidarnie z I.B-S. do spłaty kwoty 12.695,50 zł. Na rzecz pozostałych uczestników postępowania nie postanowiono o obowiązku spłat lub dopłat;
 3. udział w przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła wyłącznie w wyniku działu spadku po D.M i Z.M (dziadkach w Wnioskodawczyni);
 4. wartość udziału w nieruchomości w wyniku działu spadku przekracza udział spadkowy, czyli udział nabyty w wyniku dziedziczenia po matce oraz ciotce R.S.;
 5. nabycie udziału, którego wartość przekracza wartość udziału spadkowego, nastąpiło od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym – po przeformułowaniu w uzupełnieniu wniosku – zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Wnioskodawczynię 1/2 udziału w nieruchomości w wyniku działu spadku po D.M i Z.M (dziadkach w Wnioskodawczyni) bez wzajemnych spłat na rzecz uczestników postępowania należących do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z wyjątkiem spłaty dokonanej na rzez uczestnika Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta, wywoła skutki prawnopodatkowa na gruncie ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie przez nią 1/2 udziału w nieruchomości w wyniku działu spadku po D.M i Z.M (dziadkowie) bez wzajemnych spłat na rzecz uczestników postępowania należących do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z wyjątkiem spłaty dokonanej na rzecz uczestnika Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta, nie wywoła skutków prawnopodatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawczyni wskazała art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). W wyniku dokonania działu spadku, wartość nabytego udziału przekracza wartość działu spadkowego. Zatem doszło do tzw. nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w przywołanym artykule.

Ponadto, istotny jest fakt, iż świadczenie zostało dokonane pomiędzy osobami zaliczonymi do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku z rzeczywistością. Nie jest bowiem uprawniony do prowadzenia postępowania (takie uprawnienia posiada organ podatkowy dokonujący wymiaru podatku). Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, wówczas interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła kserokopię dokumentu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Zatem treść dołączonego do wniosku dokumentu pozostała bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dział spadku
DD9.8222.2.75.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
ITPP3/4512-553/15/JK | Interpretacja indywidualna

podatek dochodowy od osób fizycznych
DD9/033/590/BRT/2014/RWPD-113140 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.