0114-KDIP3-2.4011.128.2018.4.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w drodze działu spadku po śmierci małżonka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 12 marca 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.128.2018.1.MG oraz pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 12 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.128.2018.2.MG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w drodze działu spadku po śmierci małżonka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w drodze działu spadku po śmierci małżonka.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W imieniu małżeństwa Hanny i Jacka Z., Jacek Z. zawarł ze Spółdzielnią umowę w dniu 6 października 2003 r. o wybudowanie lokalu mieszkalnego i jednego miejsca postojowego.

Lokal plus miejsce postojowe został oddany do użytku 27 grudnia 2006 r.

Wkład budowlany został wniesiony przez małżonków w okresie 21 stycznia 2003 r. do 15 czerwca 2005 r. na konto Spółdzielni.

Nieruchomość w mieście została nabyta do majątku wspólnego z dniem 27 grudnia 2006 r.

Pan Jacek Z. zmarł 14 lipca 2015 r.

Umowa o dział spadku została zawarta aktem notarialnym Rep. w dniu 25 września 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą znak II FPS 2/17 z 15 maja 2017 r. stwierdził, za datę nabycia, od której się liczy 5 letni termin należy uznać pierwotne nabycie nieruchomości do majątku wspólnego.

Nieruchomość została przez Wnioskodawczynię sprzedana w dniu 30 stycznia 2018 r.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 12 marca 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.128.2018.1.MG wezwał Wnioskodawczynię do ich uzupełnienia poprzez:

 • Wskazanie, czy pismo Wnioskodawczyni z dnia 2 lutego 2018 r. skierowane do Urzędu Skarbowego (data wpływu 27 lutego 2018 r.) należy traktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli tak, to należy uzupełnić wniosek poprzez:
 1. Wskazanie w zakresie jakiego podatku ma być wydana interpretacja indywidualna;
 2. Określenie organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawczyni ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej (nazwa i adres organu podatkowego - Naczelnika Urzędu Skarbowego);
 3. Wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny, czy zdarzenie
 4. Uiszczenie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości odpowiadającej ilości przedstawionych we wniosku stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 i przesłanie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu;
 5. Uzupełnienie danych o sposobie zwrotu nienależnej opłaty: zwrot na rachunek, zwrot przekazem pocztowym na adres zamieszkania Wnioskodawczyni, zwrot przekazem pocztowym na adres do korespondencji;
 6. Złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawczyni lub osoby upoważnionej - zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), kto składa fałszywe oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia od 6 miesięcy do lat 8 - następującej treści: „Ja niżej podpisany (-na) pouczony (-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego;
 7. Podanie numeru NIP lub PESEL Wnioskodawczyni;
 8. Sformułowanie pytania podatkowego, tak aby odnosiło się ono bezpośrednio do przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ich zastosowania w opisanym we wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym i tym samym możliwe było w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa wydanie interpretacji indywidualnej;
 9. Przedstawienie własnego stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie sformułowanego pytania podatkowego w taki sposób, aby tut. organ podatkowy mógł dokonać jednoznacznej wykładni konkretnych przepisów prawa podatkowego;
 10. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego poprzez:
  • Wskazanie, czy w małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej?
  • Podanie szczegółowych informacji odnośnie tego, co było przedmiotem umowy o dział spadku zawartej w dniu 25 września 2015 r.?
  • Czy w wyniku dokonanego w dniu 25 września 2015 r. działu spadku Wnioskodawczyni nabyła udział w wysokości odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku po mężu, czy też w wysokości wyższej lub niższej od udziału nabytego w spadku po mężu?

Wnioskodawczyni pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) uzupełniła braki formalne wniosku, w kwestii doprecyzowania przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazała, że w małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Przedmiotem umowy o dział spadku, zawartej w dniu 25 września 2015 r. był podział majątku pomiędzy żonę i siostrę męża Panią Cecylię W. Podzielony majątek składał się z:

 1. Udziału w spółdzielczym prawie do lokalu i miejsce garażowe.
 2. Własność lokalu mieszkalnego z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 3. Własność nieruchomości gruntowej w miejscowości G.
 4. Samochodu osobowego rok produkcji 2007.
 5. Dług w postaci kredytu konsumpcyjnego w banku w wysokości 7.500 zł.
 6. Koszty pogrzebu i remontu mieszkania w wysokości 11.561 zł.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.128.2018.2.MG wezwano ponownie Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez:
  • Jednoznaczne wskazanie, czy lokal mieszkalny, jaki Wnioskodawczyni sprzedała 30 stycznia 2018 r. stanowił spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, tak jak wskazano w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 marca 2018 r., czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, czy też stanowił odrębną własność, zgodnie z opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię we wniosku z dnia 2 lutego 2018 r., w którym Wnioskodawczyni posługiwała się pojęciem „nieruchomość”?
  • Czy przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 27 grudnia 2006 r., ponieważ w opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 27 grudnia 2006 r. lokal mieszkalny i miejsce postojowe zostały „oddane do użytku” w dniu 27 grudnia 2006 r., co może sugerować, że małżonkowie z dniem 27 grudnia 2006 r. nabyli spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
 2. Przeformułowanie pytania podatkowego zadanego we wniosku, tak aby odnosiło się ono bezpośrednio do spoczywających na Wnioskodawczyni obowiązków podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przykładowo czy w związku z uchwała NSA sygn. akt II FPS 2/17 z dnia 15 maja 2017 r. przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie lub nie będzie podlegał opodatkowaniu.
 3. Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.

Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), w którym wskazała, że lokal mieszkalny stanowił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę Zarządu Spółdzielni, która zatwierdza przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej nazwą Z budynek mieszkalny z usługami i garażem podziemnym. Przeniesienie prawa własności nie nastąpiło w formie aktu notarialnego.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w rozmowie telefonicznej Wnioskodawczyni potwierdziła, że w wyniku działu spadku dokonanego w dniu 25 września 2015 r. Wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z uchwałą NSA sygn. akt II FPS 2/17 z dnia 15 maja 2017 r. przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu?

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w drodze działu spadku po śmierci małżonka. Natomiast, wniosek w części dotyczącej nabycia udziału w lokalu mieszkalnym w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, uchwała NSA sygn. akt II FPS 2/17 z dnia 15 maja 2017 r. dotyczy uznania, że do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z odpłatnego zbycia nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (czyli 27 grudnia 2006 r.) tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2018 r. Wnioskodawczyni doprecyzowała, że w małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności majątkowej i lokal w został kupiony do majątku wspólnego.

Wnioskodawczyni uważa, że przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie powinien podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że w dniu 27 grudnia 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli do majątku wspólnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Mąż Wnioskodawczyni zmarł w dniu 14 lipca 2015 r. Spadek po zmarłym nabyła Wnioskodawczyni i siostra zmarłego męża. W dniu 25 września 2015 r. aktem notarialnym spadkobierczynie zawarły umowę o dział spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem całego lokalu mieszkalnego. W dniu 30 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowy lokal mieszkalny.

W myśl art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Stosownie do art. 1035 cyt. ustawy, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Artykuł 1037 § 1 ww. ustawy, stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Natomiast zgodnie z art. 211 i art. 212 ww. ustawy, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Nadmienić w tym miejscu należy, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682). Przepis art. 31 § 1 Kodeksu stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmiotami majątkowymi w rozumieniu tego przepisu są wszelkie prawa majątkowe zarówno bezwzględne (prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe), jak i względne (np. przysługujące małżonkom wierzytelności). Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Z ww. przepisu wynika, że wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale.

Kwestia określenia momentu nabycia nieruchomości i praw majątkowych była przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której Sąd stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej przewidzianej w art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Nie jest możliwe nabycie nieruchomości w określonym udziale przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

Nadmienić należy, że wyżej powołana uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosi się wprawdzie do innego stanu faktycznego, jednakże argumenty w niej zawarte są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dojdzie w drodze działu spadku przez pozostałego przy życiu małżonka ponad przypadający mu udział spadkowy. Zarówno w wyniku działu spadku przez pozostałego przy życiu małżonka ponad przypadający mu udział spadkowy, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków, następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej.

Powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II FSK 3200/16 oraz wyroku WSA w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Op 173/17. W powołanym wyroku WSA w Opolu Sąd stwierdził, że „(...) z uwagi na wspólność majątkową, istniejącą za życia męża skarżącej, nie można było wyodrębnić udziałów, które skarżąca oraz odrębnie - jej mąż posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie. Skarżąca nie mogła więc ponownie nabyć udziału w przedmiotowej nieruchomości w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu, jak też w drodze działu spadku, skoro nieruchomość ta wchodziła wcześniej do wspólnego majątku małżeńskiego, a skarżącej z tego tytułu przysługiwało już prawo własności całej nieruchomości.

Natomiast w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II FSK 3200/16, Sąd stwierdził, że „wspólność majątku spadkowego, powstała z chwilą otwarcia spadku, nie oznacza zarazem powstania współwłasności w poszczególnych składnikach majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej. Spadkobiercy do działu spadku zachowują wyłącznie udział w majątku spadkowym, na który składają się (co do zasady) prawa, jak i obowiązki majątkowe spadkodawcy. Dział spadku natomiast, to przede wszystkim pojęcie prawne oznaczające określenie wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podział pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Z dokonaniem działu spadku ustaje wspólność majątku spadkowego jaka powstaje w wyniku nabycia spadku przez kilku spadkobierców”.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny wraz z mężem w ramach wspólności małżeńskiej w dniu 27 grudnia 2006 r. Po śmierci męża w dniu 14 lipca 2015 r. udział w lokalu mieszkalnym odziedziczyła Wnioskodawczyni i siostra zmarłego męża. Natomiast, w wyniku działu spadku dokonanego w dniu 25 września 2015 r. Wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa, stan faktyczny sprawy oraz Uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym w drodze działu spadku po śmieci małżonka, należy uznać dzień jego nabycia do majątku wspólnego małżonków, tj. 27 grudnia 2006 r. W konsekwencji, termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w 2018 r. udziału w lokalu mieszkalnym, nie będzie stanowiło źródła przychodu i nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu (31 grudnia 2011 r.), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.