0114-KDIP3-2.4011.107.2018.1.AK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 20 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na wstępie należy wskazać, że w związku z tym, że Wnioskodawca niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożył zgodnie z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego zawartą w piśmie z dnia 30 stycznia 2018 r. będącym odpowiedzią na pismo Wnioskodawcy złożone w dniu 11 stycznia 2018 r., że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa od dnia 1 marca 2017 r. właściwym do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, tut. Organ przyjął jako opis stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji, opis jaki Wnioskodawca zawarł w cytowanym we wniosku ORD-IN piśmie skierowanym przez Wnioskodawcę w dniu 11 stycznia 2018 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wysokość spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego udziału Wnioskodawcy.

Faktyczny przebieg postępowania spadkowego:

Spadkodawcy:

 • Bolesław S. - ojciec, zmarł 1 stycznia 1992 r.
 • Zofia S. - matka, zmarła 11 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy Wydziale Cywilnym - Postanowieniem z 17 maja 2016 r. stwierdził, że:

 1. Spadek po Bolesławie S. na podstawie ustawy nabyli:
  1. Syn Bogusław S. - 1/3 części spadku,
  2. Syn Dariusz S. - 1/3 części spadku,
  3. Małżonka Zofia S. - 1/3 części spadku.
 2. Spadek po Zofii S. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 15 stycznia 2015 r. za rep. sporządzonym przed notariuszem Jackiem N., otwartym i ogłoszonym na rozprawie dnia 17.05.2015 r. nabyli:
  1. Syn Bogusław S. - 1/2 części spadku,
  2. Syn Dariusz S. - 1/2 części spadku,

W skład majątku spadkowego po rodzicach nabytego przez spadkobierców wchodzi:

 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,07 m2,

Lokal ten został nabyty przez rodziców w 1970 r. na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 • Zaświadczenie stwierdzające zapłacenie podatku od spadku z tytułu dziedziczenia po ojcu.

Dla spadkobiercy Dariusza S. Naczelnik Urzędu Skarbowego dnia 18 sierpnia 2017 r. wydał zaświadczenie stwierdzające, że podatek od spadku z tytułu dziedziczenia po ojcu Bolesławie S. został zapłacony. Analogiczne zaświadczenie otrzymał jako spadkobierca brat Wnioskodawcy Bogusław S.

 • Zaświadczenie stwierdzające, że podatek od spadku z tytułu dziedziczenia po matce nie należy się, gdyż zastosowano zwolnienie od podatku.

Dla spadkobiercy Dariusza S. Naczelnik Urzędu Skarbowego B. dnia 20 października 2017 r. wydał zaświadczenie stwierdzające, że podatek od spadku z tytułu dziedziczenia po matce Zofii S. nie należy się, gdyż zastosowano zwolnienie od podatku. Analogiczne zaświadczenie otrzymał jako spadkobierca brat Wnioskodawcy Bogusław S.

 • Dział spadku ze spłatą.

Dział spadku ze spłatą został dokonany na postawie zawartej dnia 8 maja 2017 r. notarialnej umowy o dział spadku w Kancelarii Notarialnej.

Przedmiotem działu spadku ze spłatą był majątek spadkowy nabyty w spadku z tytułu dziedziczenia po rodzicach jako spadkodawcach, tj. po ojcu Bolesławie S. i matce Zofii S. - przez dwóch spadkobierców - synów spadkodawców, braci Bogusława S. i Dariusza S.

Przedmiotem działu spadku ze spłatą było wymieniane wcześniej Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,07 m2,

Wartość przedmiotu działu spadku ze spłatą, tj. wymienianego wcześniej Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 48,07 m2 stanowi zapisana w akcie notarialnym kwota - 390.000 zł.

 • Spłata części spadku po ojcu.

Wielkość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Bolesława S. - 1/2.

Wartość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Bolesława S. wg wartości ustalonej do działu spadku w akcie notarialnym - 195.000 zł.

Wielkość udziału w spadku po ojcu dla spadkobiercy Bogusława S. o - 1/3.

Wartość spłaty po ojcu dla spadkobiercy Bogusława S. - 65.000 zł.

Wielkość udziału w spadku po ojcu dla spadkobiercy Dariusza S. - 1/3.

Wartość spłaty po ojcu dla spadkobiercy Dariusza S. - 65.000 zł.

Kwotę 65.000 zł spłaty za udział Wnioskodawcy - 1/3, w spadku po ojcu, Wnioskodawca otrzymał przelewem na swoje konto bankowe 8 maja 2017 r., tj. po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł ojciec. Bolesław S. - ojciec, zmarł 1 stycznia 1992 r.

Wnioskodawca wskazuje, że w związku z powyższym, według uzyskanych informacji w przypadku Wnioskodawcy od otrzymanej kwoty 65.000 zł spłaty za udział - 1/3, w spadku po ojcu, zgodnie z treścią przepisów zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie płaci się podatku dochodowego, ponieważ nabycie spłaty nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł ojciec. Bolesław S. - ojciec, zmarł 1 stycznia 1992 r. Otrzymanej kwoty 65.000 zł spłaty za udział Wnioskodawcy - 1/3, w spadku po ojcu, nie trzeba wpisywać do druku PIT-39. Taką informację Wnioskodawca otrzymał również w rozmowie telefonicznej w dniu 8 stycznia 2018 r. z pracownikiem Urzędu Skarbowego o sprawach dotyczących wypełniania druku PIT-39.

 • Spłata części spadku po matce.

Wielkość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Zofii S; - 2/3. (1/2 udział własny + 1/3 część z udziału w spadku po mężu Bolesławie S. Łącznie - 2/3).

Wartość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Zofii S. wg wartości ustalonej do działu spadku w akcie notarialnym - 260.000 zł. (195.000 zł udział własny + 65.000 zł udział w spadku po mężu Bolesławie S. Łącznie - 260.000 zł).

Wielkość udziału w spadku po matce dla spadkobiercy Bogusława S. - 1/2.

Wartość udziału w spadku po matce dla spadkobiercy Bogusława S. - 130.000 zł.

Wielkość udziału w spadku po matce dla spadkobiercy Dariusza S. - 1/2.

Wartość spłaty po matce dla spadkobiercy Dariusza S. - 130.000 zł.

Kwotę 130.000 zł spłaty za udział - 1/2, w spadku po matce Wnioskodawca otrzymał przelewem na swoje konto bankowe 8 maja 2017 r., tj. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła matka. Zofia S. - matka, zmarła 11 listopada 2015 r.

Wnioskodawca wskazuje, że w sprawie jego zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od kwoty 130.000 zł, jaką Wnioskodawca otrzymał z tytułu spłaty, otrzymanej w wyniku działu spadku po matce, od drugiego spadkobiercy - swojego brata Bogusława Andrzeja S., Wnioskodawca podał, że uzyskał dwie sprzeczne ze sobą informacje:

 • W rozmowie telefonicznej w dniu 8 stycznia 2018 r. z pracownikiem Urzędu Skarbowego A. w sprawach dotyczących przypadku otrzymania spłaty oraz wypełniania druku PIT-39, Wnioskodawca uzyskał informacje, że w jego przypadku od otrzymanej kwoty 130.000 zł spłaty za jego udział - 1/2, w spadku po matce, zgodnie z treścią przepisów zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płaci się podatek dochodowy, ponieważ nabycie spłaty nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła matka.
  W związku z taką informacją, że płaci się podatek dochodowy od osób fizycznych, wynika wniosek, że jest obowiązek złożenia do organu podatkowego druku PIT-39, i wykazać w nim otrzymaną kwotę 130.000 zł spłaty za udział Wnioskodawcy - 1/2, w spadku po matce.
 • rozmowie telefonicznej w dniu 8 stycznia 2018 r. z dwoma pracownikami K. o sprawach dotyczących przypadku otrzymania spłaty, Wnioskodawca uzyskał informacje, że od otrzymanej kwoty 130.000 zł spłaty za jego udział - 1/2, w spadku po matce, nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych - pod warunkiem, że wysokość spłaty mieści się w granicach udziału spadkobiercy w spadku, także wtedy gdy nabycie spłaty nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła matka. Zofia S. - matka, zmarła 11 listopada 2015 r.

W związku z taką informacją, że nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych wynika wniosek, że od otrzymanej kwoty 130.000 zł spłaty za udział Wnioskodawcy - 1/2, w spadku po matce nie ma także obowiązku składać do organu podatkowego druku PIT-39.

Pracownik K. odesłał Wnioskodawcę do interpelacji poselskiej, której treść znajduje się na stronie internetowej Sejmu oraz indywidualnych interpretacji podatkowych, których treści znajdują się w internecie, w tym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Treść wspomnianej interpelacji poselskiej Wnioskodawca przedstawił w załączeniu, (Wnioskodawca przedstawił ją pracownikowi Urzędu Skarbowego). Jest to Interpelacja nr 9106 do Ministra Finansów w sprawie podatku od spadków i darowizn z dnia 12 września 2012 r. Złożyli ją Posłowie. Odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9106 w sprawie podatku od spadków i darowizn Wnioskodawca przestawił w załączeniu (Wnioskodawca przedstawił ją pracownikowi Urzędu Skarbowego). Odpowiedzi udzielił Podsekretarz stanu dnia 12 października 2012 r.

Wnioskodawca znalazł również w internecie pozytywne dla podatników interpretacje indywidualne w których przywołana jest interpelacja nr 9106, np.:

 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. IPPB2/415-527/14-2/MK1
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. IPPBII/2/415-1015/14/MZM

Wymienione interpretacje indywidualne zostały wydane w analogicznych sprawach jak Wnioskodawcy. Były pozytywne dla podatników i zawierały uzasadnienie prawne.

Informację uzyskaną z Krajowej Izby Skarbowej Wnioskodawca przedstawił telefonicznie pracownikowi Urzędu Skarbowego, osoba, z którą Wnioskodawca rozmawiał ponownie oświadczyła, że według jej wiedzy jest tak jak wyjaśniała wcześniej, że podatek się płaci i trzeba złożyć w urzędzie podatkowym PIT-39.

W związku z tym, że Wnioskodawca otrzymał wyżej przedstawione dwie sprzeczne ze sobą informacje, Wnioskodawca prosił o pisemne przedstawienie stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedstawionej sprawie. Wnioskodawca prosił o udzielenie informacji, czy Naczelnik Urzędu Skarbowego z urzędu, z własnej inicjatywy podejmie decyzję, czy podatek od otrzymanej spłaty przez Wnioskodawcę należy się czy się nie należy, czy wystąpi do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie przypadku Wnioskodawcy, czy Wnioskodawca musi z takim wnioskiem wystąpić sam z własnej inicjatywy.

Do powyższego pisma Wnioskodawca, na życzenie pracownika Urzędu Skarbowego A., z którym Wnioskodawca rozmawiał na temat w przedstawiony w tym piśmie, dołączył kserokopię aktu notarialnego z dnia 8 maja 2017 r. (Repertorium ....), na podstawie którego Wnioskodawca otrzymał spłatę.

Pismo powyższe Wnioskodawca złożył w okienku nr ... i otrzymał potwierdzenie złożenia na kopii tego pisma.

Dnia 13 lutego 2018 r. Wnioskodawca odebrał na poczcie przesyłkę poleconą zawierającą pismo z odpowiedzią Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 stycznia 2018 r. na pismo Wnioskodawcy, którego treść Wnioskodawca przedstawił.

Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował Wnioskodawcę, że właściwym do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z tą informacją Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji w swojej sprawie.

Wnioskodawca w dalszej części przedstawił treść pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego dot. ewentualnego opodatkowania spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku, w którym Wnioskodawca został poinformowany, że zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Natomiast dział spadku polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. W rezultacie dochodzi do nowego ukształtowania się prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy współwłasności. Jeżeli dział spadku, którego przedmiotem jest nieruchomość (mieszkanie), następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ma charakter odpłatny z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia nieruchomości (mieszkania). Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej.

Jednocześnie Wnioskodawca został poinformowany, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) od dnia 1 marca 2017 r. właściwym do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stosownie do art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioski można składać osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej lub wysłać je pocztą na adres. Krajowa Informacja Skarbowa ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez ePUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Aktualny wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (formularze ORD-IN i ORD-IN/A) określony został rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 343 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego A. nie jest właściwym do udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również występowania do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem „o wydanie indywidualnej interpretacji” w sprawach podatników.

W związku z powyższym, zgodnie z informacją od Naczelnika Urzędu Skarbowego, że właściwym do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – Wnioskodawca złożył niniejszy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w swojej sprawie.

Wnioskodawca wskazuje, że wiarygodność opisu stanu faktycznego potwierdza treść aktu notarialnego z dnia 8 maja 2017 r. na podstawie którego Wnioskodawca otrzymał spłatę. Kserokopię tego aktu notarialnego Wnioskodawca dołączył do pisma złożonego w dniu 11 stycznia 2018 r. w Urzędzie Skarbowym, na życzenie pracownika tego urzędu, z którym Wnioskodawca rozmawiał na temat wniosku o interpretację indywidualną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z odpłatnym działem spadku kwota 130.000 zł, nie przekraczająca wartości udziału Wnioskodawcy w wymiarze 1/2 części spadku otrzymanego po matce zmarłej dnia 11 listopada 2015 r., uzyskana od brata z tytułu spłaty którą Wnioskodawca otrzymał dnia 8 maja 2017 r., tj. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zmarła matka, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie jest wymagane złożenie deklaracji PIT-39 za rok 2017 z tytułu otrzymania tej kwoty spłaty?

Zdaniem Wnioskodawcy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego. Wnioskodawca uważa, że stan faktyczny przedstawił wyczerpująco.

Wnioskodawca wskazuje, że do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego, potrzebna jest znajomość przepisów prawa w szerokim zakresie. Nie posiadając znajomości prawa w tak szerokim zakresie, Wnioskodawca zapoznał się z wydanymi już interpretacjami indywidualnymi i skorzystał z treści w nich zawartych. Wnioskodawca zapoznał się także z interpelacją poselską Nr 9106 w sprawie podatku od spadków i darowizn z dnia 12 września 2012 r., oraz odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9106 w sprawie podatku od spadków i darowizn z dnia 12 października 2012 r.

Wnioskodawca wie, że konkretna interpretacja indywidualna dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Przedstawiając swoje stanowisko przyporządkowane do pytania przestawionego w poz. 75, Wnioskodawca powołuje się na konkretne interpretacje indywidualne wydane w innej sprawie, lecz w podobnym lub identycznym stanie faktycznym jak Wnioskodawcy stan faktyczny, co oznacza, że Wnioskodawca w pełni podziela zaprezentowany w tych interpretacjach pogląd i przyjmuje stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę oraz organ wydający interpretacje za swoje, w zakresie oceny prawnej mojego stanu faktycznego. Wnioskodawca ma nadzieję, że przy wydawaniu interpretacji w Jego sprawie, organ wydający interpretacje uwzględni akceptację poglądów z przywołanych interpretacji, jako przedstawienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej mojego stanu faktycznego.

Stanowisko Wnioskodawcy przyporządkowane do pytania przestawionego w poz. 75 jest następujące: Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskana od brata z tytułu spłaty kwota 130.000 zł, którą w związku z odpłatnym działem spadku Wnioskodawca otrzymał dnia 8 maja 2017 r., ponieważ nie przekracza wartości udziału Wnioskodawcy w wymiarze 1/2 części spadku otrzymanego po matce zmarłej dnia 11 listopada 2015 r., także wtedy gdy nabycie spłaty nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła matka Wnioskodawcy i w związku z powyższym nie jest wymagane złożenie deklaracji PIT-39 za rok 2017 z tytułu otrzymania tej kwoty spłaty.

 • Wartość przedmiotu działu spadku ze spłatą, tj. wymienianego wcześniej Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 48,07 m2, położonego pod adresem: ..................., stanowi zapisana w akcie notarialnym kwota - 390.000 zł.
 • Spłata części spadku po matce.

Wielkość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Zofii S. - 2/3.

(1/2 udział własny + 1/3 część z udziału w spadku po mężu Bolesławie S. - Łącznie 2/3).

Wartość udziału w majątku spadkowym - spadkodawcy Zofii S. wg wartości ustalonej do działu spadku w akcie notarialnym - 260.000 zł. (195.000 zł. udział własny + 65.000 zł udział w spadku po mężu Bolesławie S. Łącznie - 260.000 zł).

Wielkość udziału w spadku po matce dla spadkobiercy Dariusza S. - 1/2.

Wartość spłaty po matce dla spadkobiercy Dariusza S. - 130.000 zł.

W wyniku rozliczeń między Wnioskodawcą i bratem, Wnioskodawca nie uzyskał żadnej korzyści przekraczającej to, co otrzymał w drodze dziedziczenia. Spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami.

W przedstawionym w poz. 74 opisie stanu faktycznego kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem w spadku i zniesienia współwłasności, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż spłata którą Wnioskodawca otrzymał, nie przekracza wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, dlatego też spłata nie spowodowała przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata to jedynie ekwiwalent części spadku i nic ponadto.

Wnioskodawca powołuje się tu na interpelację poselską Nr 9106 w sprawie podatku od spadków i darowizn z dnia 12 września 2012 r. oraz na odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9106 w sprawie podatku od spadków i darowizn z dnia 12 października 2012 r. Wnioskodawca w pełni podziela pogląd zaprezentowany w interpelacji i udzielonej na nią odpowiedzi. Z treści odpowiedzi na interpelację nr 9106 Wnioskodawca wybrał niżej przedstawione fragmenty: „Okoliczność, że dział spadku, którego przedmiotem jest nieruchomość (mieszkanie), następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia nieruchomości (mieszkania). Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Nie zachodzi zatem podnoszona w interpelacji obawa: „dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu, raz podatkiem od spadków, drugi raz dochodowym”.”

Ponadto Wnioskodawca znalazł również pozytywne dla podatników interpretacje indywidualne wydane w analogicznych sprawach jak Wnioskodawcy, w których przywołana jest interpelacja nr 9106, np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. IPPB2/415-527/14-2/MK1;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. IPPBII/2/415-1015/14/MZM.

Z treści Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. IPPB2/415-527/14-2/MK1 wydanej w analogicznej sprawie jak Wnioskodawca i pozytywnej dla podatnika, Wnioskodawca wybrał niżej przedstawione fragmenty: „Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, iż okoliczność, że dział spadku, którego przedmiotem jest nieruchomość, następuje ze spłatami na rzecz Wnioskodawcy, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia ww. nieruchomości. Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z dokonanym działem spadku spłata, nie przekroczyła jego udziału w spadku - co wynika z treści wniosku - to w opisanej sytuacji nie powstał przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej kwoty.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z dokonanym działem spadku spłata, nie przekroczyła jego udziału w spadku - co wynika z treści wniosku - to w opisanej sytuacji nie powstał przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej kwoty.

Wnioskodawca wskazuje, że wymieniona wyżej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r. sygn. IPPB2/415-527/14-2/MK1 została wydana w analogicznej sprawie jak Wnioskodawcy. Była pozytywna dla podatników.

Z treści Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. IPPBII/2/415-1015/14/MZM Wnioskodawca wybrał niżej przedstawione fragmenty:

„W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.

 1. Czy wartość spłaty jaką w tym roku otrzyma Wnioskodawca od swojego brata za odziedziczoną część mieszkania w wyniku zniesienia współwłasności mieszczącej się w jego udziale 5/12 będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
 2. Czy po fakcie spłaty przez brata jeszcze w tym roku, tzn. przed upływem 5 lat od nabycia spadku, nie będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji kiedy spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez niego udziału w spadku, to Wnioskodawca nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

Wnioskodawca zauważył, że istotne znaczenie ma tutaj fakt, że wysokość spłaty nie przekroczy wartości przysługującego mu udziału spadkowego a czynność prawna zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy spadkobiercami.

Na poparcie własnego stanowiska Wnioskodawca przywołał szereg interpretacji dokonanych w analogicznych sprawach:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 sierpnia 2013 r. Znak: ITPB2/415-498/13/DSZ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 stycznia 2014 r. Znak: IPTB2/415-693/13-2/KKu,

Wnioskodawca wskazuje, że wymieniona wyżej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. IPPBII/2/415-1015/14/MZM została wydana w analogicznej sprawie jak Wnioskodawcy. Była pozytywna dla podatników.

Z treści Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2015 r. sygn. IPPB4/4511-1353/15-2/PP Wnioskodawca wybrał niżej przedstawione fragmenty: „Zdaniem Wnioskodawcy spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku obejmującego nieruchomość w części nie przekraczającej wartości udziału w spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości i w związku z tym faktem nie jest wymagane złożenie deklaracji PIT-39 za rok 2015 przez spadkobierców otrzymujących spłatę w drodze odpłatnego zbycia spadku.

W dniu 9 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w podobnej sprawie wydał wyrok. W jego uzasadnieniu WSA zauważył, że od chwili nabycia spadku między współspadkobiercami istnieje wspólność majątku spadkowego, która ma charakter przejściowy, to znaczy istnieje do chwili podziału między spadkobiercami majątku spadkowego (działu spadku). WSA uznał więc, że przez dziedziczenie należy rozumieć zarówno samo nabycie spadku, jak i nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze działu spadku (który jest zdaniem WSA swego rodzaju dalszym etapem dziedziczenia). W tym kontekście, WSA zwrócił uwagę, że dziedziczenie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn, zatem opodatkowanie działu spadku, jako elementu dziedziczenia, powtórnie także podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wykluczone.

WSA podkreślił także, że objęcie spłat otrzymanych w ramach działu spadku podatkiem dochodowym prowadziłoby do różnicowania sytuacji spadkobierców. Spadkobiercy niedokonujący w ogóle działu spadku (np. w sytuacji, gdy spadek dziedziczy jedyny spadkobierca) lub dokonujący działu spadku wyłącznie w naturze (np. przez podział rzeczy) nie byliby objęci podatkiem dochodowym, zaś spadkobiercy otrzymujący spłatę (z uwagi np. na brak możliwości podziału składnika spadku w naturze) byliby zobligowani do zapłaty podatku dochodowego.

Powyższe wnioski WSA warto uzupełnić o dodatkowe spostrzeżenie. Dział spadku obejmującego nieruchomość, polegający na przyznaniu jej własności jednemu spadkobiercy i pieniężnej spłaty drugiemu, nie mieści się w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości (to odpłatne zbycie stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym). Dział spadku, jak wskazuje samo językowe rozumienie tego słowa, jest bowiem rozdysponowaniem składników spadku między spadkobiercami.

„W omawianym stanie faktycznym w ramach działu nie doszło więc do zbycia udziału w przedmiocie należącym do spadku przez jednego spadkobiercę na rzecz drugiego, lecz do swego rodzaju „przydzielenia” części nieruchomości jednemu ze spadkobierców. Tym samym spłata uzyskana przez drugiego spadkobiercę, nie stanowiła odpłatności za udział w nieruchomości. Spłata ta zastępuje jedynie to, co spadkobierca może uzyskać z działu spadku w naturze, gdyby do niego doszło.”

„Podobne stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 5 marca 2013 roku, sygn. akt I SA/Po 918/12 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach: II FSK 3034/12, II FSK 3246/12, II FSK 2836/12. Identyczne stanowiska zajęli Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2013 r. Nr ILPB2/415-422/12/13-S/TR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 16 stycznia 2014 roku nr IPTPB2/415-704/13-4/JR).” Wynika z niej, że spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku obejmującego nieruchomość, w części nie przekraczającej wartości udziału w spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.”

„Podobne stanowisko zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr IPPB4/4511-639/15-4/MP z dnia 12 sierpnia 2015 r. której istota brzmi: „Otrzymana kwota tytułem spłaty na podstawie umowy o dział spadku nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych lub przeznaczenia przychodu na inne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku składania, z tytułu otrzymania kwoty tytułem spłaty, deklaracji PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy o dział, spadku zniesienie wspólności”.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami.

Z treści otrzymanego 13 lutego 2018 r. pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 stycznia 2018 r. skierowanego do Wnioskodawcy, jako odpowiedź na pismo Wnioskodawcy złożone dnia 11 stycznia 2018 r. w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca wybrał niżej przedstawione fragmenty:

„Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci spadkodawcy) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Natomiast dział spadku polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy.

W rezultacie dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy współwłasności.

Jeżeli dział spadku, którego przedmiotem jest nieruchomość (mieszkanie), następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ma charakter odpłatny z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia nieruchomości (mieszkania).

Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej.”

Reasumując, na podstawie analizy argumentów, które zostały przedstawione:

 1. w treści dotyczących opisu dotyczącego stanu faktycznego Wnioskodawcy, przedstawionego w poz. 74 wniosku ORD- IN, i poz.10 załącznika ORD-IN/A nr 1-5/5,
 2. w treści dotyczących opisu stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego w poz. 76 wniosku ORD-IN i poz. 12 załącznika ORD-IN/A nr 1-5/5, przyporządkowanego do pytania przestawionego w poz. 75 wniosku ORD-IN,
 3. w treści pytania przestawionego w poz. 75 wniosku ORD-IN: „Czy w związku z odpłatnym działem spadku kwota 130.000 zł, nie przekraczająca wartości mojego udziału w wymiarze 1/2 części spadku otrzymanego po matce zmarłej dnia 11 listopada 2015 r., uzyskana od brata z tytułu spłaty którą otrzymałem dnia 8 maja 2017 r. tj. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zmarła matka Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie jest wymagane złożenie deklaracji PIT-39 za rok 2017 z tytułu otrzymania tej kwoty spłaty?”,
 4. w treści stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego w poz. 76 wniosku ORD-IN, przyporządkowanego do pytania przestawionego w poz. 75 wniosku ORD-IN, że: „Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskana od brata z tytułu spłaty kwota 130.000 zł, którą w związku z odpłatnym działem spadku otrzymałem dnia 8 maja 2017 r., ponieważ nie przekracza wartości udziału Wnioskodawcy w wymiarze 1/2 części spadku otrzymanego po matce zmarłej dnia 11 listopada 2015 r., także wtedy gdy nabycie spłaty nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zmarła matka Wnioskodawcy i w związku z powyższym nie jest wymagane złożenie deklaracji PIT-39 za rok 2017 z tytułu otrzymania tej kwoty spłaty.

- Wnioskodawca uważa, że Jego stanowisko przedstawione w poz. 76 wniosku ORD-IN, przyporządkowane do pytania przestawionego w poz. 75 wniosku ORD-IN, jest prawidłowe i posiada uzasadnienie prawne, wynikające z oceny prawnej stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalna zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z bratem nabył w drodze spadku po zmarłej matce udział 2/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. W wyniku przeprowadzonego działu spadku Wnioskodawca otrzymał spłatę w wysokości 130.000 zł. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku rozliczeń z bratem, Wnioskodawca nie uzyskał żadnej korzyści przekraczającej to, co Wnioskodawca otrzymał w drodze dziedziczenia. Spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami.

Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie otrzymana przez Wnioskodawcę spłata podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy odnieść się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2017 r. poz. 459, z późn. zm).

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Stosownie do art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 ww. Kodeksu stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Natomiast zgodnie z jego art. 211 i 212 zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Wyjaśnić przy tym należy, że okoliczność, że dział spadku następuje ze spłatą od spadkobiercy nabywającego na wyłączną własność składniki majątkowe wchodzące w skład spadku na rzecz drugiego spadkobiercy powoduje, że czynność taka ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania takiej spłaty. W sytuacji, w której spłata równa jest wartości udziału w spadku i nie przekracza go, podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku, przedmiotem którego był lokal mieszkalny, spłaty ekwiwalentnej do udziału otrzymanego w spadku po zmarłej matce nie będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nastąpił przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania spłaty w wysokości nie przekraczającej udziału spadkowego w zamian za odziedziczony udział w spadku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Ponadto należy wskazać, że w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.