0113-KDIPT2-2.4011.126.2018.1.ACZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe otrzymania spłaty i dopłaty w związku z częściowymi działami spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty i dopłaty w związku z częściowymi działami spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty i dopłaty w związku z częściowymi działami spadku

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zmarła rodzona siostra Wnioskodawczyni, F.P. Wnioskodawczyni wraz z mężem zmarłej siostry – W.P., dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie ustawy w udziałach majątek ruchomy, środki pieniężne oraz nieruchomości, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 16 października 2017 r., Repertorium A nr .... W dniu 15 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Na potwierdzenie tych czynności Wnioskodawczyni otrzymała zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego o nabyciu w drodze spadku udziałów w:

 1. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
 2. nieruchomości o powierzchni 1 300 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
 3. samochodzie osobowym marki renault clio,
 4. środkach pieniężnych – Bank ...,
 5. jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym,
 6. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość,
 7. środkach pieniężnych – Bank ...,
 8. środkach pieniężnych w ... Banku,
 9. środkach pieniężnych w ...Banku ...,
 10. środkach pieniężnych w ...Banku,
 11. lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

W dniu 14 lutego 2018 r. została zawarta notarialnie umowa o częściowy dział spadku po zmarłej siostrze między Wnioskodawczynią a W. P. (wdowcem).

W oparciu o tę umowę został dokonany częściowy dział spadku (kwota 9 370 zł) w związku, z którym:

 • udział 1/2 we współwłasności samochodu osobowego nabywa W.P, ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 5 400 zł,
 • udział 1/2 w środkach zgromadzonych na rachunku nr ... w ..., w papierach wartościowych oraz funduszach w gotówce nabywa W.P., ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 3 970 zł.

Wartość przedmiotów częściowego działu spadku wyniosła 18 740 zł. Kwoty te odpowiadały wartości rynkowej przedmiotów umów. Wartość spłat przypadających na rzecz Wnioskodawczyni od W.P. równa jest wartości udziału w spadku, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed częściowym działem spadku.

Również w dniu 14 lutego 2018 r. Wnioskodawczyni zawarła z W.P. przed notariuszem na podstawie aktu notarialnego umowę o częściowy dział spadku.

W wyniku jej zawarcia Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący 1/2 we współwłasności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 389.

Natomiast, W.P. nabył w drodze ww. umowy:

 • własność stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego,
 • udział 1/2 we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr ...,
 • udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr ....

Wartość przedmiotów tej umowy to kwota 534 500 zł. Opisywany w umowie częściowy dział spadku nastąpił z dopłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 197 750 zł.

Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię wraz z dopłatą od W.P. równa jest wartości udziału w spadku, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed częściowym działem spadku. Wskazana kwota dopłaty z tytułu częściowego działu spadku ma zostać zapłacona przelewem na wskazany przez Wnioskodawczynię rachunek bankowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy z tytułu częściowego działu spadku (umowa z dnia 14 lutego 2018 r.) w zakresie udziału 1/2 we współwłasności samochodu osobowego oraz udziału 1/2 w środkach pieniężnych, w wyniku czego Wnioskodawczyni otrzymała od W.P. kwotę spłaty w wysokości 9 370 zł, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy kwota dopłaty na rzecz Wnioskodawczyni z tytułu częściowego działu spadku (dotyczy aktu notarialnego – umowa o częściowy dział spadku), tj. 197 750 zł, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym? Czy Wnioskodawczyni nie musi z tytułu otrzymania tych pieniędzy odprowadzać podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz składać deklaracji czy informacji podatkowej w tym zakresie?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię spłaty w wyniku częściowego działu spadku, jeśli mieści się w udziale, jaki przysługiwał wcześniej w spadku, nie będzie przysporzeniem majątkowym względem odziedziczonego udziału. Dla Wnioskodawczyni, jako osoby spłacanej, oznacza to, że otrzymanie przez Nią w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej wartości przysługującego udziału spadkowego, nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem analizy jest kwestia częściowego działu spadku. Spadek ten, Wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłej siostrze. W dniu 14 lutego 2018 r. u notariusza zostały zawarte dwie umowy o częściowy dział spadku między Wnioskodawczynią a mężem zmarłej siostry Wnioskodawczyni. W wyniku tych umów – częściowego działu spadku, Wnioskodawczyni otrzymała od męża siostry Wnioskodawczyni środki pieniężne. Wartość spłat przypadających na rzecz Wnioskodawczyni równa jest wartości udziału w spadku, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed częściowym działem spadku. Kwoty otrzymane w wyniku zawartych umów o częściowy dział spadku odpowiadają wartości rynkowej przedmiotów umów.

Nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym spłaty udziałów, jeśli spłata wynosi tyle samo, co udziały w spadku.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie można w tym przypadku mówić o wzbogaceniu się ponad wartość odziedziczonego majątku, dlatego też nie powstaje dochód.

W rezultacie, w wyniku częściowego działu spadku dochodzi jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, w wyniku otrzymanych kwot z tytułu częściowego działu spadku, kwoty te korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym. Wnioskodawczyni nie ma w związku z zaistniałymi zdarzeniami obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Przy czym pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć nie tylko sprzedaż, czy zamianę, ale każdą czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, jej części lub udziału w niej oraz praw majątkowych za odpłatnością, a więc co do zasady również dział spadku i odpłatne zniesienie współwłasności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. zmarła rodzona siostra Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wraz z mężem zmarłej siostry, dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie ustawy w udziałach majątek ruchomy, środki pieniężne oraz nieruchomości, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 16 października 2017 r. W dniu 15 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Na potwierdzenie tych czynności Wnioskodawczyni otrzymała zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego o nabyciu w drodze spadku udziałów w:

 1. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
 2. nieruchomości o powierzchni 1 300 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
 3. samochodzie osobowym,
 4. środkach pieniężnych – Bank ...,
 5. jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym,
 6. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość,
 7. środkach pieniężnych – Bank ...,
 8. środkach pieniężnych w ... Banku,
 9. środkach pieniężnych w ... Banku ...,
 10. środkach pieniężnych w ... Banku,
 11. lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

W dniu 14 lutego 2018 r. została zawarta notarialnie umowa o częściowy dział spadku między Wnioskodawczynią a mężem siostry Wnioskodawczyni, po zmarłej siostrze Wnioskodawczyni.

W oparciu o tę umowę został dokonany częściowy dział spadku (kwota 9 370 zł) w związku, z którym:

 • udział 1/2 we współwłasności samochodu osobowego nabywa mąż siostry Wnioskodawczyni, ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 5 400 zł,
 • udział 1/2 w środkach zgromadzonych na rachunku w ..., w papierach wartościowych oraz funduszach w gotówce nabywa mąż siostry Wnioskodawczyni, ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 3 970 zł.

Wartość przedmiotów częściowego działu spadku wyniosła 18 740 zł. Kwoty te odpowiadały wartości rynkowej przedmiotów umów. Wartość spłat przypadających na rzecz Wnioskodawczyni od męża siostry Wnioskodawczyni równa jest wartości udziału w spadku, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed częściowym działem spadku.

W dniu 14 lutego 2018 r. Wnioskodawczyni zawarła z mężem siostry Wnioskodawczyni przed notariuszem na podstawie aktu notarialnego umowę o częściowy dział spadku.

W wyniku jej zawarcia Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący 1/2 we współwłasności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 389.

Natomiast, mąż siostry Wnioskodawczyni nabył w drodze ww. umowy:

 • własność stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego,
 • udział 1/2 we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr ...,
 • udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr ....

Wartość przedmiotów tej umowy to kwota 534 500 zł.

Opisywany w umowie częściowy dział spadku nastąpił z dopłatą na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 197 750 zł. Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię wraz z dopłatą od męża siostry Wnioskodawczyni równa jest wartości udziału w spadku, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed częściowym działem spadku. Wskazana kwota dopłaty z tytułu częściowego działu spadku ma zostać zapłacona przelewem na wskazany przez Wnioskodawczynię rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z poźn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów Kodeksu.

Stosownie do art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

W myśl art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Natomiast jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje rzecz (nieruchomość), która przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość spłaty i dopłaty, które otrzyma Wnioskodawczyni w związku z częściowymi działami spadku po zmarłej siostrze Wnioskodawczyni, będzie mieściła się w udziale jaki Jej przysługiwał w spadku uznać należy, że Wnioskodawczyni nie uzyska w związku z czynnością ww. częściowych działów spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonego udziału.

Reasumując, należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku częściowych działów spadku spłaty i dopłaty, ekwiwalentnych do posiadanego udziału w spadku po siostrze, nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata i dopłata, które Wnioskodawczyni otrzyma w wyniku częściowych działów spadku nie przekroczą wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a czynność prawna została dokonana wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot spłaty oraz dopłaty, które Wnioskodawczyni otrzyma w wyniku częściowych działów spadku po zmarłej siostrze.

Zatem, po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód, który mógłby stanowić przedmiot opodatkowania, a więc Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zgłaszania faktu otrzymania spłaty i dopłaty w związku z częściowymi działami spadku w Urzędzie Skarbowym oraz nie będzie zobowiązana do wykazania tego dochodu w zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię w wyniku częściowych działów spadku spłaty i dopłaty jest skutkiem niewystąpienia przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś zastosowania zwolnienia od zapłaty podatku przewidzianego w innych przepisach tej ustawy, nieznajdujących zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.