Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dział spadku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działki, udział w której został nabyty w spadku po zmarłej mamie i przeznaczeniem otrzymanych środków na spłatę wynikającą z częściowego działu spadku przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Następnie w dniu 29 września 2015 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni podpisała z siostrą umowę o częściowy dział spadku dotyczącą ww. mieszkania, ale nie działki. Zapłata za mieszkanie została podzielona na dwie części: 1 - gotówką w kwocie 55.000 zł w dniu podpisania aktu, 2 – 20.000 zł z terminem zapłaty do dnia 30 kwietnia 2016 r. Na początku kwietnia 2016 r. pojawił się kupiec, który wyraził chęć zakupu działki. Umową ustną siostra Wnioskodawczyni wyraziła zgodę, że zaczeka na kwotę 20.000 zł do momentu sprzedaży działki. W dniu 24 maja 2016 r. wraz z pozostałymi współwłaścicielami (ciociami) Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki i w tym samym dniu kwotę, którą otrzymała za sprzedaż, tj. 19.375 zł + 625 zł ze środków własnych wpłaciła na konto siostry tytułem „ spłata należności z tytułu działu spadku za mieszkanie ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze sprzedażą działki, udział w której został nabyty w spadku po zmarłej mamie i przeznaczeniem otrzymanych środków na spłatę wynikającą z częściowego działu spadku przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? Wnioskodawczyni uważa, że powinna zostać zwolniona z podatku.
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe działu spadku.
Fragment:
W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku, prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Mając zatem na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni stwierdza, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach działu, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z kolei zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od (...)
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z kolei zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od (...)
2016
10
gru

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego działu spadku – zwolnienie z pkt 125 updof.
Fragment:
Artykuł 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Z kolei, zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w (...)
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe czynności działu spadku i zniesienia współwłasności.
Fragment:
Artykuł 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy lub praw majątkowych tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Nie zmienia to jednak faktu, że dział spadku – jakkolwiek nierozerwalnie związany z nabyciem spadku – to jednak stanowi odrębną od spadku instytucje prawną, przez co nie można ich utożsamiać. Zgodnie natomiast z art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.
2016
2
gru

Istota:
Skutki podatkowe czynności działu spadku i zniesienia współwłasności.
Fragment:
Artykuł 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy lub praw majątkowych tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Nie zmienia to jednak faktu, że dział spadku – jakkolwiek nierozerwalnie związany z nabyciem spadku – to jednak stanowi odrębną od spadku instytucje prawną, przez co nie można ich utożsamiać. Zgodnie natomiast z art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.
2016
2
gru

Istota:
Czy w wyniku dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności w nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, w zamian za spłatę dokonaną przez siostrę, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.?
Fragment:
W roku 2016 Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć przed notariuszem umowę o dział spadku, w ten sposób, że prawo własności, stanowiącego odrębną nieruchomość, lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej nabywa w całości siostra Wnioskodawczyni. Umowa działu spadku będzie całkowita i ostateczna, uwzględnia ona w szczególności wzajemne roszczenia stron z tytułu nakładów na majątek spadkowy, wydatków, spłaconych długów i inne roszczenia związane z posiadaniem majątku spadkowego. Z tytułu działu spadku, strony nie będą wobec siebie wysuwać żadnych roszczeń i pretensji. W wyniku dokonania działu spadku zostanie zniesiona współwłasność, w rezultacie czego siostra Wnioskodawczyni stanie się jedyną właścicielką nieruchomości. W zamian za dokonany dział spadku siostra Wnioskodawczyni dokonałaby spłaty na Jej rzecz w kwocie 500 zł, kwota ta stanowi 1/2 wartości rynkowej nieruchomości wycenioną na wolnym rynku w kwocie 1000 zł. Tym samym wartość dokonanej spłaty nie przekroczyłaby wartości udziału odziedziczonego w drodze spadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w wyniku dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności w nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, w zamian za spłatę dokonaną przez siostrę, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r....
2016
14
sie

Istota:
Czy spłata otrzymana w ramach ugody pozasądowej o dział spadku podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak ją rozliczyć (przychód i jak ustalić koszty uzyskania przychodu)?
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Artykuł 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Natomiast zgodnie z art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami. Znosząc współwłasność nieruchomości Wnioskodawca dokona z siostrą działu spadku. Dział spadku – zdaniem Zainteresowanego – jest rozdysponowaniem składników spadku między spadkobiercami. W ocenie Wnioskodawcy dział spadku obejmującego nieruchomość, polegający na przyznaniu jej wyłącznej własności jednemu spadkobiercy i pieniężnej spłaty drugiemu, nie mieści się w związku z powyższym w pojęciu odpłatnego zbycia nieruchomości, które stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Jak wskazuje Zainteresowany, w związku z powyższym, dokonanie działu spadku w przyszłości w taki sposób, że drugi spadkobierca dokona spłaty pieniężnej udziału Wnioskodawcy w masie spadkowej do jego wysokości, nie zobliguje go do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od równowartości jego udziału. Wnioskodawca zaznacza, że jego stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2011 r., z którego wynika, że spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku obejmującego nieruchomość, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości (sygn. akt I SA/Łd 1173/11).
2016
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.