ITPB4/423-94/14/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako spółka przejmująca, ma obowiązek pobrać na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy wypłacanej wspólnikowi w spółce Wnioskodawcy spełniającemu warunki zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określone w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy, jeżeli dywidenda ta pochodzi z zysku SKA niepodzielonego, wypracowanego w okresie, w którym spółka ta nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
ITPB4/423-94/14/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nowelizacja
 3. podatnik
 4. połączenie
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. zmiana przepisów
 7. zmiana stanu prawnego
 8. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4 w przypadku wypłaty dywidendy po przejęciu spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4 w przypadku wypłaty dywidendy po przejęciu spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”), która została zawiązana i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej. Obecny i zarazem pierwszy rok obrotowy SKA rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r. i zakończy się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, do zakończenia jej pierwszego roku obrotowego SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Pierwszy rok obrotowy SKA rozpoczął się w dniu 24 października 2013 r. (data zawiązania SKA) i zakończy się w dniu 31 marca 2015 r. Rejestracja SKA w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 31 października 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA, rokiem obrotowym spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia każdego roku i trwający do dnia 31 marca roku następnego, przy czym pierwszy rok obrotowy spółki kończy się w dniu 31 marca 2015 r.

Poza Wnioskodawcą wspólnikiem SKA jest inna spółka z o.o. posiadająca status komplementariusza i akcjonariusza w SKA. Od daty zawiązania SKA skład jej wspólników nie uległ zmianie. W przyszłości jest rozważane połączenie Wnioskodawcy z SKA poprzez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę. Połączenie to może nastąpić w obecnym roku obrotowym SKA lub po jego zakończeniu, gdy spółka ta będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W chwili połączenia Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem SKA, a zatem połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Wypracowany przez SKA w trakcie jej funkcjonowania zysk, ustalony według przepisów o rachunkowości, może nie zostać w całości lub części podzielony pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy. W chwili połączenia spółek mogą więc występować skumulowane i niewypłacone na rzecz akcjonariuszy zyski wypracowane w czasie funkcjonowania SKA, w tym również zyski za okres do dnia zakończenia aktualnego (pierwszego) roku obrotowego SKA. Dywidenda może zostać wypłacona w spółce Wnioskodawcy. Posiadanie przez wspólnika udziałów Wnioskodawcy wynika z tytułu własności, jak również Wnioskodawca będzie w posiadaniu pisemnego oświadczenia wspólnika, że spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, jako spółka przejmująca, ma obowiązek pobrać na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy wypłacanej wspólnikowi w spółce Wnioskodawcy spełniającemu warunki zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określone w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy, jeżeli dywidenda ta pochodzi z zysku SKA niepodzielonego, wypracowanego w okresie, w którym spółka ta nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy).

Na podstawie ww. przepisów Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobierać i wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanych dywidend.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Od wspólnika spełniającego warunki określone w ww. przepisach nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Wyjątek od powyższej zasady przewiduje art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskując a contrario, powyższe zwolnienie nie będzie miało zastosowania, jeżeli dywidenda zostanie wypłacona z zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną do dnia poprzedzającego dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem.

Przy czym, stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania art. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Nie ma przy tym znaczenia, że dywidenda zostanie wypłacona przez Wnioskodawcę zamiast SKA. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca jako spółka przejmująca SKA w wyniku połączenia jest jej następcą prawnym z mocy art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej.

Zatem, Wnioskodawca jako następca prawny SKA w rezultacie połączenia, ma obowiązek pobrać na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek dochodowy od wspólnika w spółce Wnioskodawcy, spełniającego warunki zwolnienia od podatku dochodowego określone w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy, z tytułu wypłaconej po przejęciu SKA na rzecz tego wspólnika dywidendy, ale tylko w zakresie, w którym wypłata nastąpi z zysku SKA wypracowanego do dnia poprzedzającego dzień, od którego spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.