ITPB4/423-118/14/PST | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę od następcy prawnego SKA, po tym jak opodatkowane zostaną „Zyski SKA”, może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?
ITPB4/423-118/14/PSTinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. płatnik
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  4. zryczałtowany podatek od towarów i usług
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wypłaconej dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych od następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. złożono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wypłaconej dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych od następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej: „Spółka jawna”). Spółka ta powstała z przekształcenia spółki S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „SKA”) w spółkę jawną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKA z dnia 16 stycznia 2014 r. Przekształcenie SKA w Spółkę jawną zostało zarejestrowane 29 stycznia 2014 r.

Rok obrotowy SKA był zgodny z rokiem kalendarzowym, tj. przed przekształceniem w Spółkę jawną rok obrotowy trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

SKA była podatnikiem podatku dochodowego od 1 stycznia 2014 do dnia przekształcenia w spółkę jawną.

Przed przekształceniem SKA w Spółkę jawną Wnioskodawca był jednym z akcjonariuszy SKA, a po przekształceniu jednym ze wspólników Spółki jawnej.

Na moment przekształcenia SKA posiadała wypracowane, niewypłacone zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski określone na podstawie przepisów o rachunkowości wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do dnia w którym SKA stała się podatnikiem, wynikające ze sprawozdań finansowych za ten okres, które nie zostały wypłacone; dalej: „Zyski SKA”).

W przyszłości Spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę kapitałową (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca może otrzymywać dywidendy oraz/lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które wypłacane będą przez następcę prawnego SKA z jej zysku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę od następcy prawnego SKA, po tym jak opodatkowane zostaną „Zyski SKA”, może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę od następcy prawnego SKA, po tym jak opodatkowane zostaną „Zyski SKA”, może znaleźć zastosowanie zwolnienie,o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, jeśli spełnione zostaną warunki wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W opinii Wnioskodawcy dla niniejszej sprawy istotna jest również treść art. 7 ustawy zmieniającej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast w myśl art. 8 ustawy zmieniającej przez następcę prawnego, o którym mowa m.in. w art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Jawna, która powstała z przekształcenia SKA, może zostać przekształcona w spółkę kapitałową. Zatem w myśl art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej, w związku z art. 8 tej ustawy, przepisy art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy zmieniającej znajdą zastosowanie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zysku osób prawnych wypłacanych przez następcę prawnego SKA.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca może otrzymać dywidendy oraz/lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które wypłacane będą przez SKA lub następcę prawnego SKA m.in. z zysku SKA.

Jak zostało to wskazane powyżej, na bazie art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, nie znajdzie zastosowania, w odniesieniu do tej części wypłacanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która dotyczy Zysków SKA wypracowanych przez SKA przed dniem, w którym SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (w wyniku zakończenia roku podatkowego).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP będzie mogło znaleźć zastosowanie do pozostałej części wypłacanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które przekroczą kwotę Zysków SKA wypracowanych przed dniem (która powinna zostać opodatkowana w pierwszej kolejności), w którym SKA stała się podatnikiem PDOP.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że analogicznie stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym zostało potwierdzone w interpretacji z dnia 17 marca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB4/423-501/13-2/DS.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę od następcy prawnego SKA, po tym jak opodatkowane zostaną „Zyski SKA”, może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, jeśli spełnione zostaną warunki wymienione w tym artykule.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.