ITPB3/4510-630/15/AW | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacona Spółce dywidenda z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie artykułu 22 punkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych?
ITPB3/4510-630/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. płatnik
 3. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanej dywidendy, uzupełniony pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanej dywidendy. Niniejszy wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. Nr ITPB3/4510-630/15-2/AW wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 20 stycznia 2016 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od spółki będącej częściowo jej własnością dywidendę w wysokości 250 000 złotych. Dywidendę zaksięgowano na przychody finansowe Spółki, traktując ją jako przychód podatkowy i w dniu 20 maja 2015 r. zapłacono od tej kwoty podatek dochodowy. Podatek dochodowy wpłacono na konto urzędu skarbowego.

Po weryfikacji przychodów stwierdzono, że dywidenda ta powinna być potraktowana jako przychód niepodatkowy, ponieważ Spółka spełnia warunki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 pkt 4 podpunkty 1 – 4), tzn. wpłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę na terenie Polski podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka otrzymująca, tj. Wnioskodawca posiada ponad 10% udziałów spółki wpłacającej przez ponad 2 lata i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów.

W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto:

 • Opisywana dywidenda została wypłacona Wnioskodawcy w kwietniu 2015 r. Spółka w tym przypadku jest podatnikiem, płacącym zaliczki miesięczne na podatek dochodowy a nie płatnikiem, więc art. 26 nie dotyczy tego przypadku;
 • Użycie – w pierwotnym wniosku – zwrotu „wpłacający dywidendę” stanowi pomyłkę zwrot powinien brzmieć „wypłacającym dywidendę”;
 • Spółka wypłacająca dywidendę jest to Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca jest jej współwłaścicielem;
 • Wnioskodawca posiada bezpośrednio 50% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, na dzień wypłaty dywidendy posiadał udziały, nieprzerwanie, przez okres dłuższy niż 2 lata, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia;
 • Wnioskodawca posiada udziały na podstawie tytułu własności.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wypłacona Spółce dywidenda z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie artykułu 22 punkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych...

Zdaniem Wnioskodawcy – ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku – zgodnie z artykułem „22 punkt 4” ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacona jej dywidenda z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, ponieważ spełnione są łącznie warunki zawarte w „ art. 22 pkt 4” ustawy, tj.: wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskująca dochód Spółka podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia i posiada 50% udziałów w kapitale spółki wypłacającej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągnięcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851, z późn. zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Niemniej jednak regulacja art. 22 ust. 4 tej ustawy przewiduje wyjątek od powyższej reguły. Zgodnie z tym unormowaniem, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia – ustanowionym w art. 22 ust. 4a ww. ustawy – jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Kolejnym warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia – ustanowionym w art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest:

 1. posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, na podstawie tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
 1. własności,
 2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Analiza stanu faktycznego zaprezentowanego przez Spółkę w kontekście powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że przychód/dochód Spółki z tytułu otrzymanej dywidendy podlega w przedmiotowej sprawie zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.