ITPB3/423-468/12/14-S/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, spowoduje powstanie w spółce przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 264/13 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków przeniesienia prawa własności nieruchomości na wspólników w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków przeniesienia prawa własności nieruchomości na wspólników w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (w szczególności wypełnień do filtrów służących do uzdatniania wody ) oraz usługi transportowe.

Udziałowcami Spółki jest dwóch wspólników, posiadających łącznie 100 udziałów o wartości nominalnej 50 000 zł. Według stanu na 31.12.2011 r. Spółka posiada majątek trwały o wartości 1 178 461,49 zł oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 641 602,60 zł zgromadzony na kapitale zapasowym.

Spółka planuje po podjęciu uchwały Zgromadzenia Wspólników dokonać wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, co jest zgodne z postanowieniami umowy Spółki. W tym celu Spółka przeniosłaby na rzecz wspólnika(ów) udział we współwłasności bądź też prawo własności w wyodrębnionej geodezyjnie części nieruchomości, której rynkowa wartość odpowiadałaby kwocie zobowiązania Spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału.

W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytanie.

Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, spowoduje powstanie w spółce przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy ustawodawca definiując pojęcie przychodu określone w przepisach art. 12 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do otrzymanych pieniędzy, wartości pieniężnych, wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i praw, wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań jak również określając przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych do wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie. Dywidenda w formie niepieniężnej nie została wymieniona w katalogu przychodów. Stąd brak jest jakichkolwiek przesłanek, aby wypłatę dywidendy w formie rzeczowej traktować jako przychód u wypłacającej Spółki. Dla porównania, uzyskanie przychodu z tytułu otrzymania dywidendy jest wprost unormowane jako przychód zarówno w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, jak i dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Stąd wynika wniosek, że brak regulacji co do powstania przychodu z tytułu wypłaty dywidendy był zamierzony przez ustawodawcę.

W ocenie Spółki w wyniku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedynie co ulegnie zmianie to rodzaj aktywów, które pozostaną w spółce po wypłacie dywidendy, tj. zamiast gotówki zostanie wydana nieruchomość.

Do dywidendy rzeczowej nie znajduje także zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy, określający warunki wpływające na sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych. Art. 14 ust. 1 dotyczy umowy sprzedaży, która jest czynnością prawną dwustronnie zobowiązującą i odpłatną, a tych cech nie posiada czynność prawna wypłaty dywidendy, gdzie zobowiązanie do jej realizacji figuruje tylko po stronie Spółki. Przepis ten dotyczy „odpłatnego zbycia” za „cenę” określoną w „umowie”. Są to pojęcia charakterystyczne dla kodeksu cywilnego, a nie przepisów kodeksu spółek handlowych, które regulują wypłatę dywidendy.

Art. 14 ust. 1 ustawy wiąże powstanie przychodu z czynnością polegającą na np. zbyciu nieruchomości za cenę określoną w umowie. Czynność ta wypełnia treść umowy sprzedaży, która w prawie cywilnym jest umową podwójnie zobowiązującą - sprzedawcę do wydania rzeczy, a nabywcę do zapłaty za nią określonej w umowie ceny. Jednostronna czynność prawna polegająca na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na uprawnionego do dywidendy udziałowca nie będzie czynnością odpłatną czy wzajemną.

W dniu 20 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak ITPB3/423-468/12/PST, w której uznajał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 27 listopada 2012 r. Spółka wezwała tutejszy organ do usunięcia naruszenia prawa, na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Odpowiedź na to wezwanie została udzielona pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. znak ITPB3/423W-64/12/PST - stwierdzono w niej brak podstaw do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na ww. interpretację indywidualną.

Wyrokiem z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 264/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Prawomocny odpis orzeczenia wraz z aktami sprawy, wpłynął do tutejszego organu w dniu22 listopada 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 264/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.