ITPB1/415-216/09/MR | Interpretacja indywidualna

Rozliczenie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej.
ITPB1/415-216/09/MRinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2009 r. (data wpływu 17 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym. Ponadto jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca jest również komplementariuszem w Spółce. Oprócz Niego, akcjonariuszami w Spółce są trzy inne osoby fizyczne. W związku z posiadanymi akcjami w Spółce Wnioskodawcy przysługuje prawo do udziału w zyskach Spółki. Prawo to będzie realizowane w formie wypłaty dywidendy dokonanej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca jako wspólnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegał opodatkowaniu z tego tytułu na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych, w tym komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych, tzn. dochody w części przypadającej na podstawie statutu spółki na Wnioskodawcę będą opodatkowane na tych samych zasadach jak dochody z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej...
  2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną będzie się wiązało z powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy w dacie otrzymania dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako wspólnik - akcjonariusz Spółki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych oraz otrzymanie przez Niego dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu dla Niego.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka komandytowo-akcyjna jest zaliczana do spółek osobowych (obok spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej). W świetle regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać, że spółka komandytowo-akcyjna jako odrębny podmiot nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tej spółki. Jednocześnie przepisy podatkowe nie zawierają odrębnych regulacji w stosunku do akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, co oznacza, iż są oni opodatkowani na takich samych zasad jak komplementariusze tej spółki czy wspólnicy pozostałych spółek osobowych - bo posiadają status „wspólnika spółki osobowej”.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą (zdefiniowaną w art. 5a pkt 6 powołanej ustawy) prowadzi spółka osobowa - w tym również spółka komandytowo-akcyjna - przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną <...> u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego praw w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z powstałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali ".

Jednocześnie, z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż „zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną".

Co do zasady więc, przychody i koszty uzyskania przychodów u Podatnika jako akcjonariusza Spółki - w części wynikającej ze statutu Spółki - sumują się odpowiednio z przychodami i kosztami uzyskania przychodu Podatnika i wpływają na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali progresywnej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy, Podatnik może wybrać (przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 9a ust. 3 ustawy) sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - do których zalicza się dochody z udziału w spółce osobowej - na zasadach określonych w art. 30c ustawy - czyli liniową stawką 19%. Zgodnie z ust. 5 pkt 2 tego artykułu, do wyboru opodatkowania według stawki liniowej uprawnionym jest także wspólnik spółki osobowej (tj. zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będący osobą fizyczną).

Niezależnie do tego, czy wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej dokonał wyboru opodatkowania podatkiem według liniowej stawki czy też nie, jest on zobowiązany do comiesięcznego rozliczania się z dochodów osiąganych przez tą spółkę. Po zakończeniu roku podatkowego wspólnik spółki jest zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w spółce, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując powyższe należy uznać, że ustawodawca nie czyni żadnego wyjątku w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z udziału w tej spółce w stosunku do dochodów osiąganych przez wspólników w innych spółkach osobowych. Oznacza to, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest opodatkowany na zasadach dotyczących wszystkich innych wspólników spółek osobowych, czyli jest zobowiązany do rozliczania dochodów uzyskiwanych z tej spółki na bieżąco na zasadach dotyczących dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje się, że za dochody z kapitałów pieniężnych uważa się, między innymi, „dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”. Z kolei, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, „od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy <...> z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”. Ww. ustawa wskazuje jako źródło przychodów wypłaty z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a nie spółek osobowych, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna. Tym samym należy uznać, że dokonanie wypłaty z zysku przez spółkę osobową czyli również dokonanie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej nie może być traktowane pod względem podatkowym tak jak wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową. Jednocześnie, jak zostało to wskazane w punkcie powyżej, wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (akcjonariusze na tych samych zasadach jak komplementariusze) są podatnikami podatku dochodowego, a nie sama Spółka. Skoro więc dochód osiągany przez spółkę komandytowo-akcyjną został już opodatkowany na poziomie wspólników, to samo faktyczne dokonanie wypłaty z zysku na ich rzecz nie może rodzić powtórnych skutków podatkowych (podwójnego opodatkowania) u Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Podsumowując powyższe uwagi Wnioskodawca wskazuje, że:

  1. z tytułu bycia akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wspólnicy innych spółek osobowych, tzn. na bieżąco rozlicza dochody (przychody i koszty) osiągane przez Spółkę jako dochody (przychody i koszty) z prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. otrzymanie dywidendy od spółki komandytowo-akcyjnej nie wiąże się z powstaniem dla Niego obowiązku podatkowego z tego tytułu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.