ITPB1/415-1068/11/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy podział zysku pomiędzy członków Grupy poprzez zakup środków produkcji i rozdysponowanie ich poszczególnym członkom stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czy też jest to dochód z działalności rolniczej niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem wspólnikom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy w formie niepieniężnej (środków do produkcji rolnej) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem wspólnikom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy w formie niepieniężnej (środków do produkcji rolnej).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest grupą producentów rolnych, wpisaną do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), dalej: ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach. Formą prawną w jakiej funkcjonuje grupa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zawiązana w 2010 r. Produkty, dla których Spółka została utworzona to ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto) i nasion roślin oleistych (rzepak). Grupę tworzy pięciu członków (wspólników), którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

W 2010 r. Grupa dokonywała zakupu produktów zarówno od swoich członków, jak i od rolników nie będących członkami Grupy.

Za 2010 r. Spółka osiągnęła dochód. W 90 % dochód ten pochodzi ze sprzedaży produktów zakupionych od członków grupy, wyprodukowanych w ich gospodarstwach. W zeznaniu rocznym CIT-8 oraz załączniku CIT-8/Ó za 2010 r. dochód uzyskany ze sprzedaży produktów zakupionych od członków Grupy, Spółka wykazała jako zwolniony od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ww. dochód obliczony został w sposób następujący: przychód ze sprzedaży produktów zakupionych od członków grupy minus wartość sprzedanych produktów w cenie zakupu (koszty bezpośrednie) minus koszty pośrednie działalności (tj. koszty administracyjne, np. usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, ubezpieczenia majątkowe, itp.) w części przypadającej proporcjonalnie na przychody uzyskane ze sprzedaży produktów zakupionych od członków grupy.

W dochodzie ze sprzedaży produktów zakupionych od członków grupy, zwolnionym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uwzględniono pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Wykazany w zeznaniu CIT-8 za 2010 r. dochód zwolniony oraz opodatkowany stanowi jednocześnie zysk Grupy do podziału pomiędzy jej wspólników – członków Grupy. Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zysk spółki przeznaczono na zakup środków do produkcji rolnej dla wspólników. Zważywszy na powyższe, uzyskany za 2010 r. dochód zostanie w całości w 2011 r. wydatkowany na zakup środków produkcji dla członków Grupy, które zostaną im przekazane w formie dywidendy niepieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka prawidłowo obliczyła dochód za 2010 r. podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych...
  2. Czy podział zysku pomiędzy członków Grupy poprzez zakup środków produkcji i rozdysponowanie ich poszczególnym członkom stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czy też jest to dochód z działalności rolniczej niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie (oznaczone we wniosku jako nr 2). W zakresie pytania pierwszego (oznaczone we wniosku jako nr 1) wniosek rozpatrzony zostanie odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicja działalności rolniczej zawarta jest w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy. W myśl powołanego przepisu, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego wyraźnie sprecyzował, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

W myśl art. 2 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może również zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Oznacza to, że grupa producentów rolnych zajmuje się kompleksową organizacją produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych swoich członków poprzez zaopatrzenie w środki produkcji, przygotowanie do obrotu handlowego produktów rolnych oraz ich sprzedaż. Istnieje zatem związek pomiędzy działalnością handlową grupy producentów rolnych a działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwach rolnych jej członków, która ukierunkowana jest na to, aby ich produkty były konkurencyjne na rynku i sprzedane na korzystnych warunkach.

Przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące zarówno ze sprzedaży produktów rolnych, jak i z tytułu przekazanych im nieodpłatnie środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należy zatem uznać za przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych.

Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPB1/415-341/09/PSZ z dnia 10 lipca 2009 r., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPB1/415-259/07/MR z dnia 19 grudnia 2007 r. Zważywszy na powyższe, dla członków grupy producentów rolnych (osób fizycznych), którzy - tak jak ma to miejsce w niniejszym stanie faktycznym - prowadzą działalność rolniczą niestanowiącą działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane w formie dywidendy niepieniężnej środki produkcji należy - zdaniem Spółki - kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym. W niniejszym stanie faktycznym nie będzie miał zatem zastosowania przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący opodatkowania podatkiem dochodowym dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym, z tytułu przekazania członkom grupy (wspólnikom) w formie dywidendy środków do produkcji Spółka nie jest obowiązana do pobrania podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat - wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 K.s.h. (art. 191 § 2).

Zgodnie z art. 192 K.s.h. kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.

Niezależnie od udziału w zysku wspólnicy mogą od spółki otrzymywać pewne świadczenia rzeczowe, spółka może także świadczyć na ich rzecz usługi.

Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie, a także w doktrynie prawa podatkowego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów wymienionej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej egzemplifikując jej poszczególne elementy, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki - zysk spółki przeznaczono na zakup środków do produkcji rolnej dla wspólników. Zważywszy na powyższe, uzyskany za 2010 r. dochód zostanie w całości w 2011 r. wydatkowany na zakup środków produkcji dla członków Grupy, które zostaną im przekazane w formie dywidendy niepieniężnej.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy uznać, iż uzyskiwane przez członków grupy dochody z powyższego tytułu stanowią dochody osoby fizycznej z kapitałów pieniężnych, tj. źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku dochodzi do uzyskania dochodu osoby fizycznej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Wobec powyższego przekazanie nieodpłatnych świadczeń przez Spółkę jej udziałowcom (członkom Grupy) skutkować będzie obowiązkiem obliczenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na zasadach określonych w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym wartość nieodpłatnych świadczeń przekazanych przez Spółkę z o.o. na rzecz wspólników – osób fizycznych, określona według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b ustawy, będzie stanowić przychód z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przy wypłacie którego Wnioskodawca - Spółka z o.o. ma obowiązek potrącić zryczałtowany 19% podatek dochodowy.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.