IPTPB3/423-446/14-6/IR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez płatnika z zysków stanowiących zyski wypracowane przez SKA.
IPTPB3/423-446/14-6/IRinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nowelizacja
 3. połączenie
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej z zysków wypracowanych przez SKA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej z zysków wypracowanych przez SKA.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 15 stycznia 2015 r., doręczonym w dniu 19 stycznia 2015 r.) i pismem z dnia 12 marca 2015 r., nr IPTPB3/423-446/14-4/IR, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 26 stycznia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (nadane w urzędzie pocztowym dnia 20 stycznia 2015 r.) i dnia 26 marca 2015 r. uzupełnienie wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (nadane w urzędzie pocztowym dnia 23 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

K. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka M. Sp. z o.o., również będąca polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Spółka Dominująca”), jest posiadaczem ponad 10% udziałów we Wnioskodawcy, nieprzerwanie przez okres przekraczający dwa lata.

Wnioskodawca rozważa dokonanie połączenia ze spółką komandytowo-akcyjną, której jest jedynym akcjonariuszem (dalej: „SKA”). Połączenie ma zostać dokonane w drodze przejęcia SKA (spółki przejmowanej) przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą). SKA od dnia 1 stycznia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przed dniem 1 stycznia 2014 r. SKA otrzymała od Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci akcji. Akcje te zostały przez SKA sprzedane podmiotowi trzeciemu. Następnie SKA udzieliła na rzecz Wnioskodawcy oprocentowanej pożyczki pieniężnej.

W momencie połączenia SKA będzie posiadała wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Zależnej pożyczek. Po dokonaniu połączenia we Wnioskodawcy znajdą się zarówno wierzytelności jak i dług odnoszący się do wierzytelności, w związku z czym wierzytelności wygasną w drodze konfuzji.

Z tytułu wymienionych transakcji SKA rozpoznała zyski księgowe w wysokości naliczonych odsetek od pożyczki udzielonej Wnioskodawcy. Zyski te zostały zaksięgowane przez SKA po części przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a po części już po tym dniu.

W przyszłości, po dokonaniu połączenia, Wnioskodawca może dokonać wypłaty dywidendy na rzecz Spółki Dominującej. Środki na wypłatę dywidendy będą pochodziły z zysku Wnioskodawcy, jak również z zysku wypracowanego wcześniej przez SKA przed oraz po uzyskaniu przez SKA statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jako płatnik podatku od dywidendy rozważa zakres swoich obowiązków w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę, ograniczeniom w zakresie zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”), podlegać będzie wyłącznie zysk księgowy SKA osiągnięty do 31 grudnia 2013 r., natomiast nie będzie im podlegać zysk księgowy SKA osiągnięty od 1 stycznia 2014 r., tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku wyłącznie od tej części dywidendy, która będzie pochodziła z zysku księgowego SKA wypracowanego przed uzyskaniem przez SKA statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę ograniczeniem w zakresie zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT podlegać będzie wyłącznie zysk księgowy SKA osiągnięty do 31 grudnia 2013 r., natomiast nie będzie mu podlegać zysk księgowy SKA osiągnięty od 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy CIT, co do zasady, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Należy jednak zauważyć, według Wnioskodawcy, że Ustawa CIT w art. 22 ust. 4 przewiduje zwolnienie z opodatkowania dywidend przy spełnieniu określonych warunków. I tak, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z o podatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe warunki zostaną spełnione.

 • Wnioskodawca jest spółką, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Spółka Dominująca podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • Spółka Dominująca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów we Wnioskodawcy,
 • Spółka Dominująca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • Spółka Dominująca posiada udziały we Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym we wniosku znajdzie zastosowanie art. 7 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Ustawa Nowelizująca”).

Art. 7. ust. 2 Ustawy Nowelizującej ogranicza możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy Nowelizującej powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej. W rozpatrywanym przypadku następcą prawnym SKA zostanie Wnioskodawca, dlatego w związku z brzmieniem powyższego przepisu, należy stosować do dywidendy wypłaconej przez Wnioskodawcę wyłączenie zwolnienia z opodatkowania dywidend (art. 7. ust. 2 Ustawy Nowelizującej).

W przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy zostanie ona wypłacona z zysku Wnioskodawcy oraz z zysku SKA, w tym z zysku wypracowanego przed uzyskaniem przez SKA statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa CIT nie definiuje pojęcia zysk. Zysk jest natomiast kategorią księgową. W związku z powyższym należy według Wnioskodawcy uznać, że określenie zysk, które użyte zostało w art. 7 ust. 2 Ustawy Nowelizującej należy rozumieć jako zysk księgowy.

Część dywidendy, pochodząca z zysku księgowego osiąganego przez SKA jeszcze przed osiągnięciem przez Nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, kwalifikuje się jako zysk księgowy wypełniający hipotezę art. 7. ust. 2 Ustawy Nowelizującej. Skutkiem czego, wartość ta nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Natomiast odsetki od pożyczki uzyskane przez SKA po dniu 31 grudnia 2013 r. – to znaczy po uzyskaniu przez SKA statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – nie kwalifikują się jako zysk wypełniający hipotezę art. 7. ust. 2 Ustawy Nowelizującej. W związku z powyższym dywidenda wypłacana Spółce Dominującej pochodząca z tej części zysku księgowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, we wskazanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka Dominująca będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend do wartości, która pochodziła z zysku księgowego wypracowanego przez SKA po uzyskaniu statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast ta część dywidendy, która będzie pochodziła z zysku księgowego SKA wypracowanego przed uzyskaniem statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie poddana opodatkowaniu.

W uzupełnieniu wniosku odnośnie własnego stanowiska Wnioskodawca dodał następującą treść.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy CIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy CIT płatnik jest zobowiązany do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, czyli otrzymującego dywidendę.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z powyższymi przepisami, osoba prawna wypłacająca dywidendę, jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku od dywidendy oraz przekazania kwoty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Tak, jak to przedstawiono w stanie faktycznym, w przyszłości może dojść do wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę, w związku z czym zostaną na niego nałożone obowiązki płatnika.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę, ograniczeniem w zakresie zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT podlegać będzie wyłącznie zysk księgowy SKA osiągnięty do 31 grudnia 2013 r., natomiast nie będzie mu podlegać zysk księgowy SKA osiągnięty od 1 stycznia 2014 r. Tym samym, według Wnioskodawcy, będzie On zobowiązany do pobrania podatku wyłącznie od tej części dywidendy, która będzie pochodziła z zysku księgowego SKA wypracowanego przed uzyskaniem przez SKA statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis stanu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie będzie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.