IPTPB3/423-146/12-4/15-S/PM | Interpretacja indywidualna

Czy przeniesienie na udziałowca prawa własności nieruchomości Spółki jako dywidendy rzeczowej spowoduje po stronie Spółki 3D wystąpienie przychodu podatkowego?
IPTPB3/423-146/12-4/15-S/PMinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. przychód
  3. składnik majątkowy
  4. udziałowiec
  5. wypłata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 880/12 (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości, jako dywidendy rzeczowej na rzecz Udziałowca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca, Spółka) prowadzi działalność handlową – sprzedaż taśm samoprzylepnych i folii stretch oraz działalność usługową – wynajem nieruchomości własnych, będących w Spółce środkiem trwałym.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza wypłacić dywidendę w formie rzeczowej, poprzez przekazanie nieruchomości będącej Jej środkiem trwałym. Zgodnie z umową Spółki dywidenda może być wypłacona jako świadczenie pieniężne, a także może być świadczona w rzeczach. Nieruchomość, która miałaby zostać przekazana, stanowi grunt wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem wielorodzinnym. Spółka nabyła grunt bez podatku od towarów i usług. Wskazany budynek Spółka wybudowała i w czasie prowadzonej inwestycji odliczyła podatek od towarów i usług (w różnych stawkach) od faktur zakupu materiałów i usług. Budynek został przyjęty do ewidencji środków trwałych w 2002 r. i jest przeznaczony na wynajem: mieszkania wyłącznie na cele mieszkalne (sprzedaż usług najmu – VAT zwolniony) oraz garaże (sprzedaż usług najmu – VAT stawka podstawowa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przeniesienie na udziałowca prawa własności nieruchomości Spółki jako dywidendy rzeczowej spowoduje po stronie Spółki wystąpienie przychodu podatkowego...
  2. Czy wypłata dywidendy w przedstawiony sposób podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i ewentualnie z jaką stawką podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie powoduje powstania przychodu po stronie Spółki.

Przepisy art. 12 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują powstania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty dywidendy po stronie spółki, która tej wypłaty dokonuje. Przepisy te nie rozróżniają skutków podatkowych w zależności od formy wypłaconej dywidendy. Aby wykazać przychód Spółka powinna uzyskać trwałe przysporzenie majątkowe, powiększające Jej aktywa. W przypadku przekazania nieruchomości jako dywidendy w Spółce takie przysporzenie nie wystąpi.

Zdaniem Spółki, wypłata dywidendy jest czynnością, która powoduje po stronie Spółki tylko powstanie zobowiązania. Ponadto dywidenda wypłacana jest z zysku po opodatkowaniu, więc czynność taka nie powinna być podwójnie opodatkowana.

W dniu 6 lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.), wydał interpretację indywidualną nr IPTPB3/423-146/12-2/PM, stwierdzając, że przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości, jako dywidendy rzeczowej na rzecz Udziałowca jest nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji stwierdzono, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej poprzez przeniesienie na rzecz Udziałowca prawa własności nieruchomości, spowoduje po stronie Spółki wypłacającej dywidendę powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw, rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Interpretację indywidualną z dnia 6 lipca 2012 r., nr IPTPB3/423-146/12-2/PM, doręczono Wnioskodawcy w dniu 12 lipca 2012 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca w dniu 26 lipca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.), wezwał tutejszy Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 21 sierpnia 2012 r., nr IPTPB3/423W-32/12-2/PM, (doręczonej w dniu 28 sierpnia 2012 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika w dniu 26 września 2012 r. (data wpływu 1 października 2012 r.), złożył za pośrednictwem tutejszego Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X, w której wniósł o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 17 października 2012 r., nr IPTPB3/4240-53/12-2/PM, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 880/12, prawomocnym od dnia 29 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w X uchylił interpretację indywidualną z dnia 6 lipca 2012 r., nr IPTPB3/423-146/12-2/PM.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w pełni podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X przedstawiony w wyroku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 120/10, a zaaprobowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1384/10, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, nie spowoduje powstanie w Spółce przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.).

Sąd podkreślił, że jak szczegółowo wskazał NSA w powołanym wyżej wyroku, wykładnia przepisów prawnych zawartych w art. 12 ust. 1-3 oraz art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. nie daje podstaw do przyjęcia tezy, zgodnie z którą podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do części nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie. Źródłem dywidendy w spółce jest zysk, a dywidenda może być wypłacona zarówno w formie pieniężnej, jak rzeczowej. W tym ostatnim wypadku w wyniku wypłaty z zysku zamiast środków pieniężnych zostanie wydana nieruchomość.

Wypłata z zysku poprzez przeniesienie na wspólników prawa własności części nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału, nie różni się, jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowe, od dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej.

Wypłata z zysku na rzecz udziałowców spółki nie jest także czynnością wzajemną, gdyż świadczeniu spółki na rzecz wspólników bezpośrednio nie odpowiada jakiekolwiek świadczenie z ich strony. Wypłata z zysku na rzecz udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi również do zwolnienia się z długu przez spółkę. Spółka przekazuje wspólnikom część posiadanego majątku w formie pieniężnej bądź rzeczowej z tego powodu, że spełnione zostaną przewidziane umową spółki i przepisami prawa wymogi dotyczące podziału zysku. Jeśli spółka nie osiągnęła zysku niecelowe jest podjęcie uchwały o jego podziale i wypłacie dywidendy. Osiągnięcie zysku jest bowiem warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, do wypłaty dywidendy.

W przypadku przeniesienia na wspólników prawa własności nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. Reguluje on sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest bowiem zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw. Przy wypłacie z zysku na rzecz wspólników nie dochodzi więc do określenia jakiejkolwiek ceny zbywanej rzeczy i praw majątkowych. Wypłata z zysku w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia własności części nieruchomości na udziałowców nie spowoduje po stronie spółki wypłacającej, jak powiedziano wyżej, powstania przychodu z odpłatnego zbycia na podstawie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Natomiast niedopuszczalność opodatkowania wypłaty z zysku z uwagi na brak z tego tytułu przychodu po stronie Spółki nie wyłącza możliwości opodatkowania takiego świadczenia po stronie wspólników.

Zdaniem Sądu, wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości jako substytut świadczenia pieniężnego nie powoduje więc powstania przychodu po stronie Spółki. Operacja taka niczego nie zmienia również w bilansie rachunkowym Spółki. Spółka wydając rzecz jako dywidendę reguluje tylko swoje zobowiązanie niczego w zamian nie otrzymując. Nie otrzymuje Ona odpłatności z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości na wspólników gdyż, jak powiedziano wyżej, nie dochodzi do odpłatnego zbycia tego prawa. Z tego powodu ogólna suma aktywów, przy zachowaniu równowagi bilansu spółki, będzie więc nadal odpowiadać ogólnej sumie pasywów.

Mając na uwadze powyższe regulacje i podany przez Spółkę stan faktyczny sprawy, zdaniem Sądu, nie można przyjąć za prawidłowe stanowiska organu podatkowego, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej poprzez przeniesienie na rzecz udziałowca prawa własności nieruchomości, spowoduje po stronie spółki wypłacającej dywidendę powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw, rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1, zgodnie z którym, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Na powyższy wyrok Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 20 marca 2013 r. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1470/13 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne, z uwagi na wycofanie skargi kasacyjnej.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 880/12 wraz z aktami sprawy wpłynął do tutejszego Organu w dniu 17 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości, jako dywidendy rzeczowej na rzecz Udziałowca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X zawarte w prawomocnym wyroku z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Łu 880/12 – tutejszy Organ dokonał ponownej analizy sprawy, w wyniku której stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości, jako dywidendy rzeczowej na rzecz Udziałowca jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji, tj. na dzień 6 lipca 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia teg Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.