IPTPB1/415-305/11-4/15-S/AG | Interpretacja indywidualna

Czy podatek od uzyskiwanego przez Wnioskodawcę dochodu z akcji, jest należny w momencie fizycznego otrzymania pieniędzy (dywidendy), czy miesięcznie, pomimo braku wypłaty dywidendy?
IPTPB1/415-305/11-4/15-S/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. dywidendy
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. przychód
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 7. spółki
 8. wspólnik
 9. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 534/12 (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od dochodu uzyskanego w spółce komandytowo-akcyjnej, na takich samych zasadach, jak wspólnicy spółek osobowych. Wnioskodawca oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy uwzględnieniu części przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej, przypadających na posiadane w trakcie roku podatkowego akcje. Podstawę dokumentowania przychodu i dochodu spółki komandytowo-akcyjnej stanowią księgi rachunkowe. Osiąganie przez Wnioskodawcę, jako akcjonariusza spółki, dochodów, skutkuje zaliczkowym uiszczaniem podatku od tego dochodu.

Wnioskodawca dodał, że w przypadku opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej w orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonują dwa stanowiska:

 • jedno uznaje, że przychodami akcjonariusza tej spółki są otrzymywane pieniądze, a momentem powstania przychodu jest moment wypłaty tych środków podatnikowi jako dywidendy;
 • według drugiego, akcjonariusz, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach, jak komplementariusz tej spółki, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Oznacza to, że ma obowiązek obliczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Z powodu tej rozbieżności, skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmując, że dochód z akcji jest jednak dochodem z udziału w spółce osobowej (a więc z działalności gospodarczej, a nie dochodem z dywidendy), zwrócił się z pytaniem prawnym (sygn. akt II FSK 2025/09) do składu 7 sędziów NSA. Wątpliwości Sądu dotyczyły rozstrzygnięcia kwestii, kiedy podatek jest należny - czy w momencie fizycznego otrzymania pieniędzy (dywidendy), czy miesięcznie (pomimo braku wypłaty dywidendy). Sąd przychylił się do poglądu, że momentem powstania przychodu jest moment wypłaty (otrzymania) pieniędzy – co, jak podaje Wnioskodawca, nie wynika z przepisów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatek od uzyskiwanego przez Wnioskodawcę dochodu z akcji, jest należny w momencie fizycznego otrzymania pieniędzy (dywidendy), czy miesięcznie, pomimo braku wypłaty dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od uzyskiwanego dochodu z akcji jest należny w momencie fizycznego otrzymania pieniędzy (dywidendy).

W dniu w dniu 22 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPTPB1/415-305/11-2/DS (doręczoną pełnomocnikowi Wnioskodawcy w dniu 28 lutego 2012 r.) uznającą, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji stwierdzono, że z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca uzyskuje przychód będący przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien zostać rozpoznany w momencie, gdy stanie się on przychodem należnym z tej działalności prowadzonej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, tj. w momencie uzyskania go przez spółkę z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego. Przy czym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, ustalane na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych, proporcjonalnie do wysokości Jego prawa do udziału w zysku spółki.

Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca, reprezentowany przez pełnomocnika, w dniu 16 marca 2012 r. wezwał tut. Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zawartej w piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr ..... (doręczonym w dniu 16 kwietnia 2012 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Na powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 22 lutego 2012 r., Nr IPTPB1/415-305/11-2/DS, pełnomocnik Wnioskodawcy wniosła w dniu 16 maja 2012 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, za pośrednictwem tut. Organu (data wpływu 18 maja 2012 r.), w której wniosła o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr ...., tut. Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Pana ..... z dnia 16 maja 2012 r. na interpretację Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2012 r., Nr IPTPB1/415-305/11-2/DS, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 534/12, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku, dokonując oceny legalności zaskarżonej interpretacji, Sąd wskazał, że w świetle art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdof), spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są natomiast jej wspólnicy.

Zgodnie zaś z art. 5b ust. 2 pdof, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl natomiast art. 8 ust. 1 pdof, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Ta sama zasada, zgodnie z art. 8 ust. 2 pdof, ma zastosowanie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki niebędącej osobą prawną. W stanie prawnym obowiązującym w dacie złożenia wniosku o wydanie interpretacji, nie było podstaw do obliczania najpierw dochodu spółki, a następnie "przypisywania" go każdemu ze wspólników, stosownie do jego udziału. Od 1 stycznia 2001 r. przepis ten odnosi się bowiem do przychodu z udziału, a nie dochodu z udziału, jak miało to miejsce w okresie od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 2000 r., odrębnie też uregulowano kwestię kosztów uzyskania przychodu i strat. Te należy teraz także ustalać odrębnie dla każdego ze wspólników, stosownie do jego udziału w zyskach spółki.

Przychody wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, prowadzącej działalność gospodarczą, określone na podstawie art. 8 ust. 1, ustawodawca nakazuje także uznać za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof. Oznacza to, że do przychodów z udziału w spółce, osiąganych przez wspólnika, należy stosować przepisy odnoszące się do przychodów z działalności gospodarczej, a więc przepisy dotyczące, np. definicji przychodu, stawki podatku, czy obowiązku wpłacania zaliczek. Ustawodawca w sposób konsekwentny i jednoznaczny odnosi się także w tym przepisie do "przychodów z udziału w spółce", a nie do przychodów spółki, której wspólnikiem jest podatnik.

Dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zdefiniowano pojęcia "przychodu z udziału". Ustawa wskazuje tylko, co należy rozumieć pod pojęciem przychodu. Skoro przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy traktować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, to przychodem tym będą otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 pdof), a także przychody, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 pdof, a więc także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Odwołanie się do definicji przychodu z działalności gospodarczej nie daje jednak nadal odpowiedzi, jakie warunki muszą być spełnione, aby wskazane wyżej przychody mogły być zakwalifikowane jako przychody z udziału. Brak definicji udziału w spółce niebędącej osobą prawną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie odwołanie się do pojęcia wspólnika, udziału w spółce, uzasadnia odwołanie się w zakresie pojęcia udziału i związanych z tym uprawnień majątkowych wspólnika do przepisów dotyczących spółek niebędących osobami prawnymi.

Stosownie do art. 147 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) – dalej "K.s.h.", komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h). Uchwała o podziale zysku w części przypadającej na akcjonariuszy wymaga przy tym zgody wszystkich komplementariuszy (art. 146 § 2 pkt 2 K.s.h.). Uprawnionymi do podziału zysku są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że statut upoważnia walne zgromadzenie do określenia innego dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dnia dywidendy – art. 348 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h.). Według wskazanych wyżej przepisów z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jej wspólnik będący akcjonariuszem otrzymać może przychód w postaci dywidendy, będącej przypadającą na niego częścią zysku, przy czym wypłata ta nastąpi po zakończeniu roku, w którym zysk zostanie wypracowany. Otrzymanie dywidendy uzależnione jest jednak od uchwały walnego zgromadzenia i posiadania statusu akcjonariusza w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Dopiero w momencie podjęcia uchwały akcjonariusz uzyska wierzytelność o wypłatę dywidendy.

Przenosząc te rozważania na grunt ustawy podatkowej, Sąd stwierdził, że w ciągu roku podatkowego (obrachunkowego) przychody osiągane przez spółkę komandytowo-akcyjną nie stanowią przychodu z udziału akcjonariusza.

Przychodem należnym z udziału w spółce w jego przypadku będzie wyłącznie dywidenda. Stanowić ona będzie przy tym przychód z działalności gospodarczej, ale należny dopiero w momencie jej faktycznego otrzymania. Za datę powstania przychodu należnego z działalności gospodarczej, jeśli nie jest on przychodem ze zbycia rzeczy, z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi w całości lub częściowo, z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego, jest dzień dokonania zapłaty (art. 14 ust. 1 i 2 pdof). Podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej nie ma zatem w roku podatkowym, w którym wypracowano dywidendę, obowiązku wykazywania przychodów i kosztów ich uzyskania; w tym roku podatkowym nie osiąga on bowiem przychodu należnego z udziału. Nie ma on tym samym obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w tym roku podatkowym, za który następnie może być mu wypłacona dywidenda. Nie zachodzą bowiem przesłanki, od których zależy powstanie tego obowiązku. Skoro przychód wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ustawodawca nakazuje uznać za przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, to oznacza to także stosowanie do dochodu z udziału zasad dotyczących stawek podatkowych identycznych, jak do dochodu z działalności gospodarczej i obliczania go stosownie do skali wskazanej w art. 27 ust. 1, bądź zgodnie ze stawką wskazaną w art. 30c ust. 1 pdof. Nie może on także, z uwagi na treść art. 5b ust. 2 pdof stanowić przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 pdof.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie NSA odnoszącym się wprost do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną – por. wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie II FSK 1070/10 oraz wyroki NSA w sprawach II FSK 2126/09, II FSK901/10, II FSK 902/10, II FSK 1326/10.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający z upoważnienia Ministra Finansów wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną z dnia 7 stycznia 2013 r., Nr ..... Skarga ta została wycofana pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr ....... W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt .... (data wpływu 4 maja 2015 r.) umorzył postępowanie kasacyjne.

W dniu 19 czerwca 2015 r. do tut. Organu wpłynął odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 534/12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 534/12 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zważyć należy, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. spółka komandytowo-akcyjna nie była osobą prawną, akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mogli zatem uzyskiwać z tytułu udziału w tej spółce dochodu w postaci dywidend, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane wyżej przepisy odwołują się do przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału, ale w zyskach osób prawnych. W 2012 r. spółki komandytowo-akcyjne nie posiadały osobowości prawnej. Dochód z dywidendy, jak określa ten dochód Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, był zatem dochodem z tytułu udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony w 2011 r., oraz że wyrok w sprawie został wydany w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. – niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), tj. przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.