IPPB6/4510-324/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w deklaracji podatkowej za 2015 r. składanej do 30 września 2016 r. Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania ustalaną dla potrzeb podatku CFC (o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop) o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendę (o ile zostaną one otrzymane przez Spółkę nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a updop)?
IPPB6/4510-324/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podstawa opodatkowania
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. zaliczka
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia w deklaracji podatkowej za 2015 r. składanej do 30 września 2016 r. podstawy opodatkowania ustalanej dla potrzeb podatku CFC (o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendę (o ile zostaną one otrzymane przez Spółkę nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a tej ustawy) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości pomniejszenia w deklaracji podatkowej za 2015 r. składanej do 30 września 2016 r. podstawy opodatkowania ustalanej dla potrzeb podatku CFC (o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendę (o ile zostaną one otrzymane przez Spółkę nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a tej ustawy).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych <pdop>, polskim rezydentem dla celów podatkowych <Wnioskodawca lub Spółka>.
 2. Wnioskodawca planuje inwestycję/nabycie co najmniej 25% udziałów/akcji w spółce kapitałowej, będącej osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie rezydentem podatkowym tego państwa <Spółka zależna>.
 3. Spółka zależna posiada rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu. Spółka zależna wypłacać będzie dywidendy - będzie to robić w roku następującym po zakończonym obrotowym i podatkowym, nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a updop. Np. jeśli Spółka zależna osiągnie zysk finansowy w roku 2015 i po zakończeniu tego roku (np. w 2016, lecz nie później niż do dnia 30 września 2016 r.) Spółka zależna wypłaci Spółce dywidendę <Dywidenda>. W trakcie roku obrotowego i podatkowego, Spółka zależna, zależnie od wyników, wypłacać może również zaliczki na poczet dywidendy <Zaliczka na Dywidendę>.
 4. Z uwagi na niepełną wiedzę Wnioskodawcy o szczegółach prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę zależną, Wnioskodawca zamierza ostrożnościowo przyjąć, że od 2015 r. będzie na nim spoczywał obowiązek zadeklarowania w Polsce dochodu osiągniętego przez Spółkę zależną i opodatkowania 19% podatkiem <podatek CFC> na podstawie art. 24a ust. 1 updop w zw. z art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w deklaracji podatkowej za 2015 r. składanej do 30 września 2016 r. Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania ustalaną dla potrzeb podatku CFC (o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop) o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendę (o ile zostaną one otrzymane przez Spółkę nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a updop)...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Jeśli Spółka zależna zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną (w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „updop”), to zdaniem Spółki może ona pomniejszyć podstawę opodatkowania (o której mowa w art. 24a ust. 1 updop) ustaloną przez Spółkę dla dochodów Spółki-zależnej o kwotę Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendę (o ile zostaną one wypłacone nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a updop).

 1. Zgodnie z art. 24a ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania”.
 2. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast, zgodnie z art. 24a ust. 4 updop: „dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:1) dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;2) z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.
 3. Podatnicy tego podatku (a Spółka uznaje ostrożnościowo, że będzie takim podatnikiem) są zobowiązani „składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny” (art. 27 ust. 2a updop).
 4. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania dochodów Spółki-zależnej, od której Wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić 19% podatek od CFC, należy zatem odliczyć Dywidendę lub Zaliczkę na poczet Dywidendy - otrzymaną przez Spółkę od Spółki-zależnej.
 5. Celem ustawodawcy było opodatkowanie po stronie polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki, w których podatnicy są wspólnikami – co znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej updop od 1 stycznia 2015 r.: „Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania” (druk sejmowy 2330).
 6. Niewątpliwie zamierzeniem ustawodawcy nie było podwójne opodatkowanie tych dochodów po stronie polskich podatników. Z tego powodu wprowadzony został art. 24a ust. 4 updop, który pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania (ustalanej dla celów podatku CFC) m.in. kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki. Spółka zobowiązana jest bowiem zapłacić od kwoty takiej dywidendy 19% pdop w Polsce - zatem nie ma konieczności ponownego/dodatkowego opodatkowania 19% podatkiem CFC również dochodu zagranicznej spółki (w części odpowiadającej kwocie dywidendy). Oznaczałoby to bowiem podwójne opodatkowanie tego samego dochodu (raz z tytułu podatku CFC, drugi raz - w dacie otrzymania dywidendy) - co byłoby sprzeczne z zakazem podwójnego opodatkowania, wynikającym z art. 2 Konstytucji RP.
 7. Zgodnie z zasadami rachunkowymi Spółki zależnej, możliwa jest wypłata dywidendy dopiero po zakończeniu roku obrotowego i podatkowego Spółki zależnej. Oznacza to, że Spółka zależna wypłaci dywidendę z zysku za rok 2015, dopiero po zakończeniu tego roku podatkowego - czyli po 31 grudnia 2015 r. (ale nie później niż do 30 września 2016 r). W trakcie roku obrotowego i podatkowego, Spółka zależna może natomiast wypłacać zaliczki na poczet dywidendy.
 8. Oznacza to, że ustalając podstawę opodatkowania za dany rok podatkowy Spółki zależnej (np. 2015) na podstawie art. 24a updop, Spółka będzie mogła pomniejszyć ją o wysokość Dywidendy lub Zaliczki na Dywidendy, o ile Dywidenda lub Zaliczka na Dywidendę zostaną otrzymane przez Spółkę najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w 27 ust. 2a updop (a zatem dla roku 2015 - najpóźniej do dnia 30 września 2016 r.).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.