IPPB6/4510-287/16-5/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?
IPPB6/4510-287/16-5/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podstawa opodatkowania
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. zwolnienie
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) oraz piśmie z dnia 6 lipca 2016 r. (data nadania 6 lipca 2016 r., data wpływu 11 lipca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB6/4510-287/16-2/AM z dnia 28 czerwca 2016 r. (data nadania 28 czerwca 2016 r., data doręczenia 29 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej otrzymanej przez Wnioskodawcę od CypCo dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych możliwości odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej otrzymanej przez Wnioskodawcę od CypCo dywidendy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wnioskodawca”, „Spółka”). W przyszłości Spółka stanie się wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego wymienionej w pkt 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: „Dyrektywa”) oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) (dalej: „CypCo”). Przez okres dłuższy niż 30 dni, Spółka będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym CypCo.

CypCo będzie mogła dysponować aktywami takimi jak np.: akcje, udziały, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w innych spółkach, udziały w funduszach niepłynnych (np. hedge funds, private equity) (dalej: „Inwestycje Portfelowe”). Jednocześnie CypCo może być wspólnikiem w jednej lub kilku zagranicznych spółek osobowych (dalej: „Zagraniczne Spółki Osobowe”), które będą realizowały Inwestycje Portfelowe.

CypCo będzie osiągała zróżnicowane przychody, w tym przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj.: przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności CypCo, może zdarzyć się, że w danym roku obrotowym przychody z tytułów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) stanowić będą więcej niż 50% przychodów CypCo.

Dochody CypCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie lub przez Zagraniczne Spółki Osobowe mogą, w zależności od ich charakteru, podlegać opodatkowaniu na terytorium Cypru stawką podatku nie niższą niż 20% lub korzystać ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru.

W przypadku przychodów korzystających ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania, takie zwolnienie lub wyłączenie może wynikać z zastosowania przepisów krajowych obowiązujących na terytorium Cypru lub na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Nie można wykluczyć, że całość lub część dochodów CypCo korzystać będzie ze zwolnienia lub wyłączenia od opodatkowania na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Przychody CypCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym.

Dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo, będzie wypłacany po zamknięciu roku obrotowego CypCo, a przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 13 w zw. z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT.

Dywidenda wypłacona przez CypCo na rzecz Spółki będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania w Polsce, ponieważ spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT, tj.:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest CypCo, tj. spółka kapitałowa prawa cypryjskiego podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania na terytorium Cypru,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt a) jest Wnioskodawca, który jest podatnikiem podatku dochodowego, mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo,
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca wskazał, że występował już z analogicznym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w odniesieniu do spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego. W otrzymanej przez Wnioskodawcę interpretacji o sygn. IPPB2/4511-783/15-4/MK, Minister Finansów potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego, w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Ponieważ w wyniku działań restrukturyzacyjnych doszło do zmiany planów i Wnioskodawca stanie się ostatecznie wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego, Spółka występuje do Organu z nowym zapytaniem dla zmodyfikowanego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dla ustalenia, czy dochody CypCo będą podlegać opodatkowaniu u Spółki, na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie czy CypCo będzie stanowić w odniesieniu do Spółki zagraniczną spółkę, a jeżeli tak, to w dalszej kolejności niezbędne jest ustalenie, czy CypCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przez zagraniczną spółkę rozumie się:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż Spółka będzie posiadała udziały w kapitale CypCo, CypCo będzie uznana za zagraniczną spółkę Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Aby określić, czy CypCo jest zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki, należy sprawdzić, czy w odniesieniu do Spółki CypCo spełnia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, „zagraniczną spółką kontrolowaną” jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ,,w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b), uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.)”.

Odnosząc treść powyższego przepisu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, iż:

 1. Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale CypCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio stosowny udział w CypCo,
 2. przychody CypCo będą związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych, tj. przychodami CypCo będą przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również przychodami CypCo mogą być przychody z tytułu uczestnictwa w Zagranicznych Spółkach Osobowych, które będą realizowały Inwestycje Portfelowe, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT,
 3. przychody CypCo, o których mowa w pkt b) powyżej, mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 3 lit. c) zostanie spełniony, czyli przychody Cypco będą opodatkowane wg stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, lub będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru

- w konsekwencji, należałoby przyjąć, że CypCo będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Ponieważ CypCo będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną, jej dochody będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski wg zasad określonych w art. 24a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.”.

Z kolei zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT: „Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a), albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż Spółka powinna wykazać w swoich dochodach również dochód CypCo przypadający na okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo. Niemniej jednak Spółka będzie miała prawo pomniejszyć ten dochód o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki. Z punktu widzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, jedynym wymogiem dotyczącym możliwości odliczenia kwoty dywidendy pochodzącej z CypCo i przypadającej na Spółkę, jest obowiązek faktycznej wypłaty dywidendy przez CypCo na rzecz Spółki. Bez znaczenia z punktu widzenia przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych jest więc fakt, iż wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż:

 1. CypCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT,
 2. dochód CypCo, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo, będzie uwzględniony w kalkulacji podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT,
 3. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła odliczyć otrzymaną od CypCo dywidendę,
 4. wypłacona przez CypCo na rzecz Spółki dywidenda będzie odpowiadała wartości dochodu CypCo przypisanemu Spółce za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo

- po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie regulacji zawartych w art. 24a ustawy o CIT od dochodów CypCo przypadających na Spółkę.

Innymi słowy, w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo, zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że przepisy dotyczące regulacji, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT nie zabraniają odliczenia od podstawy opodatkowania wypłaconej dywidendy w sytuacji, gdy będzie korzystała ona ze zwolnienia z opodatkowania, a zatem nie ma znaczenia, iż wypłacona z CypCo na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Podsumowując, Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej od CypCo w sytuacji, gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego interpretacji indywidualnej Nr IPPB2/4511-783/15-4/MK z dnia 19 października 2015 r. wskazać należy, że została ona wydana w odmiennym stanie faktycznym w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jej przedmiotem jest kwestia opodatkowania przez Wnioskodawcę dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem HoldCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udziały w kapitale HoldCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo. Powołana interpretacja nie dotyczy natomiast możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego, w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.