IPPB6/4510-278/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok bieżący (i lata następne) o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1994-2000?
IPPB6/4510-278/15-2/AZinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. obniżka (obniżenie)
  3. przychód
  4. płatnik
  5. udział w zyskach osób prawnych
  6. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do obniżenia podatku dochodowego za rok bieżący i lata następne o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych w latach 1994-2000 –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do obniżenia podatku dochodowego za rok bieżący i lata następne o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych w latach 1994-2000.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. ( dalej: „Spółka”) w latach 1994-2000 otrzymywała dywidendy. Dywidendy były wypłacane przez spółki, w których Wnioskodawca posiadał udziały. Były to spółki z siedzibą w Polsce. Przy wypłacie dywidend, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, płatnik pobrał od nich podatek. Z uwagi na brak wystarczających dochodów, Spółka nigdy nie skorzystała z prawa do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych o podatek potrącony przy wypłacie dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok bieżący (i lata następne) o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1994-2000...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapłaconego w latach 1994-2000 może być realizowane bez ograniczeń czasowych. Uchylony art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 stycznia 2007 r. nie zawierał ograniczenia w tym zakresie, a prawo odliczenia Spółka nabyła w okresie obowiązywania tego przepisu.

W stanie prawnym przed 1 stycznia 2007 r. dywidendy wypłacane przez polskie spółki innym polskim podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych w każdym przypadku opodatkowane były podatkiem dochodowym. Jego wysokość wynosiła 19% kwoty przychodu, a podatek był pobierany przez spółkę wypłacającą dywidendę w dniu dokonania wypłaty. Regulował to art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Jednocześnie istniał przepis art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który umożliwiał odliczenie pobranego przez płatnika podatku od dywidend od podatku dochodowego wynikającego z innych dochodów spółki. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Stosownie zaś do art. 23 ust. 2 w razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1 kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu art. 23 ust. 1 kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. W razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1, kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych (art. 23 ust. 2).

Z powyższego wynika, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. podatnik opodatkowany według ogólnych zasad (według stawki), który osiągał również dochody z dywidend od polskich spółek, mógł bez jakichkolwiek warunków, pomniejszyć kwotę podatku obliczonego według stawki o kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 1 ust. 23 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. nr 217 poz. 1589) uchylono art. 23 ustawy oraz wprowadzono zmiany w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2007 r. Nowe przepisy wprowadziły rozwiązanie polegające na stosowaniu zwolnień od podatku z tytułu dywidend wypłaconych przez polskie spółki, przy obowiązku spełnienia określonych warunków przez spółki otrzymujące dywidendy (art. 22 ust. 4 ustawy CIT). Jednocześnie w przepisach przejściowych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.) ustawodawca postanowił, że polscy podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń określone w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 7. ust. 1 podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń określone w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.

Na mocy powyższego przepisu podatek od dywidend wypłaconych przez spółkę z siedzibą w Polsce i otrzymanej przez Wnioskodawcę w latach 1994-2000 r. będzie podlegał odliczeniu dopiero wtedy, gdy taka możliwość się pojawi - czyli dopiero wtedy, gdy Wnioskodawca wykaże kwotę podatku do zapłacenia. Przepis art. 23 ustawy CIT oraz ustawa zmieniająca nie wprowadzały bowiem w tym zakresie żadnego ograniczenia co do czasu oczekiwania na możliwość odliczenia. Tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia pobranego od dywidendy podatku dopiero wówczas, gdy po dokonaniu rozliczenia pojawi się u niej podatek do zapłaty. Oznacza to, że jeśli w bieżącym roku podatkowym( lub następnych) Wnioskodawca osiągnie przychód do opodatkowania to na podstawie ww. przepisów ma prawo do odliczenia od tego podatku pobranego w latach 1994-2000 przy wypłacie dywidend.

Potwierdzenie tego poglądu znajdujemy chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-398/10-2/GJ), gdzie organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy i uznał, że: „polscy podatnicy uzyskujący od polskich spółek dywidendy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymali dywidendy i tym samym w trybie art. 23 ustawy nabyli prawo do odliczenia podatku pobranego przez płatnika, zachowują aż do wyczerpania to prawo, w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Jednocześnie brak jest podstaw do twierdzenia, że zastosowanie znajdą tu przepisy ogólne w zakresie przedawnienia, gdyż ich istota odnosi się do zobowiązań podatkowych. W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z odliczeniem podatku pobranego przez płatnika, który Wnioskodawca jest uprawniony odliczyć również w latach następnych. Tym samym, w tej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Potwierdził to Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2007 r. (sygn. DP/423-0010/07/AK), gdzie przywołane zostało następujące stanowisko organu: „Jednocześnie w sytuacji ponoszenia strat podatkowych za kolejne lata podatkowe wobec braku możliwości odliczenia kwoty pobranego wcześniej przez płatnika podatku od dywidendy, Spółka może go odliczyć w latach następnych. Przy czym prawo do takiego odliczenia nie jest ograniczone w czasie, czyli Podatnik ma prawo odliczyć podatek nawet po upływie 5 lat od daty od jego uiszczenia”. Stanowisko takie zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 roku (sygnatura IPPB5/423-52/12-2/DG).

Tym samym, należy uznać, że Spółka uzyskując w latach 1994-2000 dywidendy, od których pobierany był przez spółkę wypłacającą podatek, nabyła prawo do odliczenia tego podatku od podatku dochodowego z innych dochodów. Ponieważ, z uwagi na niewystarczający podatek z innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie odliczyła pobranego podatku od dywidend, nabyła prawo do jego odliczania w następnych latach aż do jego wyczerpania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia podatku dochodowego za rok bieżący i lata następne o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych w latach 1994-2000, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.