IPPB6/4510-234/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od HoldCo w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?
IPPB6/4510-234/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. podstawa opodatkowania
 4. rok obrotowy
 5. rok podatkowy
 6. spółka zagraniczna
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) oraz piśmie z dnia 26 października 2015 r. (data nadania 26 października 2015 r., data wpływu 28 października 2015 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB6/4510-234/15-2/AM z dnia 14 października 2015 r. (data nadania 15 października 2015 r., data doręczenia 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej otrzymanej przez Wnioskodawcę od HoldCo dywidendy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych możliwości odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej otrzymanej przez Wnioskodawcę od HoldCo dywidendy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wnioskodawca”, „Spółka”). W przyszłości Spółka stanie się wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa niderlandzkiego wymienionej w Załączniku nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: „Dyrektywa”) oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (dalej: „HoldCo”). Przez okres dłuższy niż 30 dni, Spółka będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym HoldCo.

HoldCo będzie mogła dysponować aktywami takimi jak np.: akcje, udziały, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w innych spółkach, udziały w funduszach niepłynnych (np. hedge funds, private equity) (dalej: „Inwestycje Portfelowe”). Jednocześnie HoldCo może być wspólnikiem w jednej lub kilku zagranicznych spółek spółek osobowych (dalej: „Zagraniczne Spółki Osobowe”), które będą realizowały Inwestycje Portfelowe.

W toku prowadzonej działalności, HoldCo może osiągać przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. HoldCo nie będzie prowadziła innej rzeczywistej działalności gospodarczej, niż działalność firm centralnych i holdingowych.

Dochody HoldCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie lub przez Zagraniczne Spółki Osobowe mogą, w zależności od ich charakteru, podlegać opodatkowaniu na terytorium Holandii stawką podatku nie niższą niż 20% lub korzystać ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii.

W przypadku przychodów korzystających ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania, takie zwolnienie lub wyłączenie może wynikać z zastosowania przepisów krajowych obowiązujących na terytorium Holandii lub na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Nie można wykluczyć, że całość lub część dochodów HoldCo korzystać będzie ze zwolnienia lub wyłączenia od opodatkowania na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Przychody HoldCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym.

Dochód HoldCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale HoldCo, będzie wypłacany po zamknięciu roku obrotowego HoldCo a przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 13 w zw. z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT.

Dywidenda wypłacona przez HoldCo na rzecz Spółki będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania w Polsce, ponieważ spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Pismem z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.)Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego wskazując, że:

 1. Siedziba HoldCo - spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego - będzie znajdować się na terytorium Holandii.
 2. Wnioskodawca jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania tj. posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.
 3. Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale HoldCo.
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 5. Okres dwuletniego posiadania udziałów w HoldCo przez Wnioskodawcę może upłynąć zarówno przed jak i po otrzymaniu dywidendy przez Wnioskodawcę przy czym w każdym przypadku intencją Wnioskodawcy jest utrzymanie pakietu udziałów (akcji) nie mniejszego niż 10% przez okres nie krótszy niż 2 lata.
 6. W świetle prawa niderlandzkiego, dywidenda wypłacana przez HoldCo na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ani też odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania ani od podatku spółki wypłacającej dywidendę.
 7. Wypłata dywidendy nie nastąpi w wyniku likwidacji HoldCo.
 8. Możliwe jest, iż co najmniej 50% przychodów spółki HoldCo osiągniętych w roku podatkowym będzie pochodziło z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, z praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.
 9. Co do zasady, dochody spółki kapitałowej mającej siedzibę w Holandii podlegają według przepisów niderlandzkiego prawa podatkowego opodatkowaniu według progresywnej skali opodatkowania na poziomie 20% i 25%. Podstawa opodatkowania (którą stanowi dochód) jest opodatkowana stawką 20% do wysokości nieprzekraczającej 200 000 €. Stawkę 25% stosuje się natomiast do nadwyżki ponad wartość 200 000 €. Może się jednak okazać, że w praktyce całość lub część dochodów HoldCo będzie korzystać ze zwolnienia bądź to na podstawie wewnętrznych przepisów Królestwa Niderlandów implementujących przepisy dyrektywy EWG nr 90/435/EEC (tzw. Parent-Subsidiary-Directive) bądź na podstawie innych wewnętrznych regulacji dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia nieportfelowych inwestycji w spółkach kapitałowych.

Dodatkowo, Wnioskodawca rozszerzył opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. poprzez wskazanie, że HoldCo podlega w Królestwie Niderlandów - w świetle prawa niderlandzkiego - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od HoldCo w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W świetle art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy), z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, HoldCo podlega w Królestwie Niderlandów – w świetle prawa niderlandzkiego - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W związku z tym przesłankę z art. 20 ust. 3 pkt 1 należy uznać za spełnioną.

Dalej, należy stwierdzić że Wnioskodawca (uzyskujący dochody (przychody) z dywidend jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania tj. posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Co więcej, Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale HoldCo. Poza tym, Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zatem, należy uznać za spełnione także przesłanki wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 2-4.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o CIT zwolnienie z art. 20 ust. 3 tej samej ustawy ma zastosowanie, w przypadku gdy uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o CIT zwolnienie z art. 20 ust. 3 tej samej ustawy ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Z związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić że ponieważ intencją Wnioskodawcy jest posiadanie bezpośrednio w kapitale HoldCo nie mniej niż 10% udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż dwa lata, zwolnienie z art. 20 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 9 i ust. 10 ustawy o CIT będzie miało zastosowanie w niniejszej sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Spółkę od HoldCo w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dla ustalenia, czy dochody HoldCo będą podlegać opodatkowaniu u Spółki, na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie czy HoldCo będzie stanowić w odniesieniu do Spółki zagraniczną spółkę, a jeżeli tak, to w dalszej kolejności niezbędne jest ustalenie, czy HoldCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przez zagraniczną spółkę rozumie się:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż: Spółka będzie posiadała udziały w kapitale HoldCo, HoldCo będzie uznana za zagraniczną spółkę Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Aby określić, czy HoldCo jest zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki, należy sprawdzić, czy w odniesieniu do Spółki HoldCo spełnia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, „zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ,, w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby iub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).”

Odnosząc treść powyższego przepisu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, iż:

 1. Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale HoldCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio stosowny udział w HoldCo,
 2. przychody HoldCo będą związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych, tj. przychodami HoldCo będą przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również przychodami HoldCo mogą być przychody z tytułu uczestnictwa w Zagranicznych Spółkach Osobowych które będą realizowały Inwestycje Portfelowe, s co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów HoldCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT,
 3. możliwe jest iż przychody HoldCo związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych będą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) zostanie spełniony w odniesieniu do tych przychodów, czyli przychody te będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii

- w konsekwencji, należałoby przyjąć, że HoldCo będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Ponieważ HoldCo będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną, jej dochody będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski wg zasad określonych w art. 24a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.”.

Z kolei zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT: „Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż Spółka powinna wykazać w swoich dochodach również dochód HoldCo przypadający na okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale HoldCo. Niemniej jednak Spółka będzie miała prawo pomniejszyć ten dochód o dywidendę wypłaconą przez HoldCo na rzecz Spółki. Z punktu widzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, jedynym wymogiem dotyczącym możliwości odliczenia kwoty dywidendy pochodzącej z HoldCo i przypadającej na Spółkę, jest obowiązek faktycznej wypłaty dywidendy przez HoldCo na rzecz Spółki. Bez znaczenia z punktu widzenia przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych jest więc fakt, iż wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż:

 1. HoldCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT,
 2. dochód HoldCo, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale HoldCo, będzie uwzględniony w kalkulacji podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT,
 3. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła odliczyć otrzymaną od HoldCo dywidendę,
 4. wypłacona przez HoldCo na rzecz Spółki dywidenda będzie odpowiadała wartości dochodu HoldCo przypisanemu Spółce za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale HoldCo,

- po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie regulacji zawartych w art. 24a ustawy o CIT od dochodów HoldCo przypadających na Spółkę.

Innymi słowy, w sytuacji gdy dochód HoldCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale HoldCo, zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez HoldCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że przepisy dotyczące regulacji, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT nie zabraniają odliczenia od podstawy opodatkowania wypłaconej dywidendy w sytuacji gdy będzie korzystała ona ze zwolnienia z opodatkowania a zatem nie ma znaczenia, iż wypłacona z HoldCo na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej od HoldCo w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.