IPPB6/4510-22/16-2/AM | Interpretacja indywidualna

Odliczenie od podstawy opodatkowania CFC kwoty dywidendy otrzymanej przez podatnika.
IPPB6/4510-22/16-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. dywidendy
 3. podstawa opodatkowania
 4. rok podatkowy
 5. spółka zagraniczna
 6. udział
 7. zaliczka
 8. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania CFC kwoty Dywidendy rocznej, która zostanie wypłacona po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej za ten rok podatkowy - jest prawidłowe;
 • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania CFC kwoty Dywidendy zaliczkowej, która zostanie wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania CFC kwoty dywidendy otrzymanej przez podatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka będzie posiadała ponad 25% udziałów w spółce kapitałowej, której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu na Cyprze od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka cypryjska”).

Dla potrzeb wydania niniejszej interpretacji należy przyjąć, że Spółka cypryjska będzie spełniała kryteria do zakwalifikowania jej jako zagraniczną spółkę kontrolowaną (dalej: „CFC”) Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Spółka cypryjska będzie wypłacać dywidendę na rzecz Spółki (dalej: „Dywidenda”). Dywidenda może przybrać formę: (i) dywidendy „rocznej”, która będzie obejmować zysk osiągnięty za cały dany rok obrotowy Spółki cypryjskiej i która zostanie wypłacona po zakończeniu danego roku obrotowego (dalej: „Dywidenda roczna”), lub (ii) dywidendy „zaliczkowej” wypłacanej w trakcie danego roku obrotowego, która będzie obejmować zysk osiągnięty przez Spółkę cypryjską w trakcie danego roku obrotowego do momentu wypłaty dywidendy (dalej: „Dywidenda zaliczkowa”). Wypłata Dywidendy może zostać uregulowana w formie potrącenia z istniejącym zobowiązaniem Spółki polskiej wobec Spółki cypryjskiej.

Dywidenda zostanie wypłacona przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 13 w zw. z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT, tj. przed terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC osiągniętego w roku podatkowym oraz wpłaty podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CFC (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT) kwoty:

 1. Dywidendy rocznej, która zostanie mu wypłacona po zakończeniu tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy, oraz
 2. Dywidendy zaliczkowej, która zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CFC (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej CFC za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) kwoty:

 1. Dywidendy rocznej, która zostanie mu wypłacona po zakończeniu tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy, oraz
 2. Dywidendy zaliczkowej, która zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.

Na mocy art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów CFC uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu: opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Na mocy art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów CFC stanowi dochód CFC przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od CFC;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w CFC.

Przepis art. 24a ust. 4 ustawy o CIT nie precyzuje przy tym, jakie dywidendy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (tj. dochodu CFC). W szczególności przepis ten nie uzależnia prawa do odliczenia od tego, czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy / podatkowy CFC, w trakcie którego CFC wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, ani od momentu otrzymania dywidendy przez podatnika (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego/podatkowego czy też po jego zakończeniu).

Ponadto zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy o CIT, kwoty nieodliczone zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Tym samym podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu CFC w danym roku podatkowym również kwoty dywidend wypłaconych mu przez CFC w poprzednich latach podatkowych, o ile kwoty te nie zostały jeszcze odliczone od dochodu.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że na mocy art. 27 ust. 2a ustawy o CIT Ustawodawca nałożył na podatników osiągających dochody z działalności prowadzonej przez CFC obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z CFC osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego oraz do wpłacenia w tym terminie podatku należnego.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, podatnik będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu CFC) za dany rok podatkowy CFC pełnej kwoty dywidendy otrzymanej przez podatnika, pod warunkiem, że:

 • otrzymana dywidenda nie została przez podatnika odliczona od dochodu CFC osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (co przewiduje art. 24 ust. 5 ustawy o CIT), oraz
 • podatnik otrzyma dywidendę przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT).

Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy będzie to dywidenda wypłacona w ciągu roku czy też po jego zakończeniu, o ile powyższe przesłanki będą spełnione.

Przenosząc powyższe rozważania na przedstawione zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie on miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu CFC) za dany rok podatkowy CFC pełnej kwoty Dywidendy zaliczkowej i Dywidendy rocznej, pod warunkiem że:

 • Dywidenda zaliczkowa i Dywidenda roczna za dany rok podatkowy CFC nie zostały przez Wnioskodawcę odliczone od dochodu CFC osiągniętego w poprzednich latach podatkowych, oraz
 • Wnioskodawca otrzyma Dywidendę zaliczkową i Dywidendę roczną przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC osiągniętego w danym roku podatkowym.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

 • W interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-218/15/AB) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym:
  Ponieważ przepisy Ustawy CIT nie przewidują zróżnicowania w zakresie dywidend otrzymanych przez podatnika, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, tj. dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, należy przyjąć, że podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty otrzymanej dywidendy, o ile zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 24a ust 5 Ustawy CIT oraz art. 27 ust 2a Ustawy CIT”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-47/15-2/MC) wskazał, że:
  Przepisy o CFC obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. co prawda nie wskazują na możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej zaliczek na poczet dywidendy. Jednakże - z uwagi na fakt, że na gruncie przepisów podatkowych wypłata zaliczki na dywidendę traktowana jest na równi z wypłatą dywidendy - to nie ma podstaw do tego, aby ograniczać prawo polskiego podatnika w przypadku odliczeń dokonywanych w ramach opodatkowania przez niego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej tylko do odliczenia otrzymanej dywidendy i pozbawić go możliwości odliczenia zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej dywidendy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-15/15/AP) w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym:
  (...) zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust 6 Ustawy CIT, kwotę Dywidendy rocznej za ten rok obrotowy (podatkowy) jaka zostanie mu wypłacona po zakończeniu tego roku obrotowego Spółki Cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej CFC za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT) kwoty:

 1. Dywidendy rocznej, która zostanie mu wypłacona po zakończeniu tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej, a przed upływem terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC (tj. Spółki cypryjskiej) za ten rok podatkowy, oraz
 2. Dywidendy zaliczkowej, która zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, bowiem powołane interpretacje nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.