IPPB6/4510-103/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, a Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo)?
IPPB6/4510-103/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. podstawa opodatkowania
 4. rok obrotowy
 5. rok podatkowy
 6. spółka zagraniczna
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) oraz piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzić będzie działalność pod firmą P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”). Adresem do doręczeń dla Spółki w momencie jej zawiązania będzie W.

W przyszłości Spółka stanie się 100% wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego wymienionej w pkt 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: „Dyrektywa”), pod nazwą „X” oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (dalej: „CypCo”). Spółka będzie posiadała 100% udziałów w CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni.

CypCo będzie wspólnikiem w jednej lub kilku zagranicznych spółkach osobowych (dalej: „Zagraniczne Spółki Osobowe”), które mogą dysponować aktywami takimi jak np.: akcje, udziały, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w innych spółkach, udziały w funduszach niepłynnych (np. hedge funds, private equity) (dalej: „Inwestycje Portfelowe”). Możliwe jest również, iż CypCo samodzielnie będzie realizowała Inwestycje Portfelowe, bez pośrednictwa Zagranicznych Spółek Osobowych.

W toku prowadzonej działalności, CypCo może osiągać przychody z udziału w Zagranicznych Spółkach Osobowych, jak również z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek. CypCo nie będzie prowadziła innej rzeczywistej działalności gospodarczej.

Dochody CypCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez Zagraniczne Spółki Osobowe lub samodzielnie przez CypCo będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Cypru nominalną stawką podatku 12,5% lub niższą, jak również mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru.

Jednocześnie przychody CypCo nie będą zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Przychody CypCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym.

Dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo, zostanie wypłacony po zamknięciu roku obrotowego CypCo a przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 13 w zw. z art. 27 ust. 2a ustawy o CIT.

Dywidenda wypłacona przez CypCo na rzecz Spółki będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania w Polsce, ponieważ spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, a Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, a Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo).

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dla ustalenia, czy dochody CypCo będą podlegać opodatkowaniu u Spółki, na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie czy CypCo będzie stanowić w odniesieniu do Spółki zagraniczną spółkę, a jeżeli tak, to w dalszej kolejności niezbędne jest ustalenie, czy CypCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przez zagraniczną spółkę rozumie się:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż: Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale CypCo, CypCo będzie uznana za zagraniczną spółkę Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Aby określić, czy CypCo jest zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki, należy sprawdzić, czy w odniesieniu do Spółki CypCo spełnia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, „zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).”

Odnosząc treść powyższego przepisu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, iż:

 1. Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli Spółka będzie posiadała bezpośrednio stosowny udział w CypCo,
 2. przychody CypCo będą związane z udziałem w Zagranicznych Spółkach Osobowych lub związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych przez CypCo, tj. przychodami CypCo będą przychody z tytułu uczestnictwa w zyskach Zagranicznych Spółek Osobowych realizujących Inwestycje Portfelowe, jak również przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych przez CypCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT,
 3. przychody CypCo, o których mowa w pkt b powyżej, będą opodatkowane stawką podatku 12,5% lub niższą, jak również mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c zostanie spełniony, czyli przychody CypCo będą opodatkowane wg stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, lub będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru

- w konsekwencji, należały przyjąć, że CypCo będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Ponieważ CypCo będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną, jej dochody będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski wg zasad określonych w art. 24a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.”.

Z kolei zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT: „Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż Spółka powinna wykazać w swoich dochodach również dochód CypCo przypadający na okres, w którym Spółka posiadał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo. Niemniej jednak Spółka będzie miała prawo pomniejszyć ten dochód o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki. Z punktu widzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, jedynym wymogiem dotyczącym możliwości odliczenia kwoty dywidendy pochodzącej z CypCo i przypadającej na Spółkę, jest obowiązek faktycznej wypłaty dywidendy przez CypCo na rzecz Spółki. Bez znaczenia z punktu widzenia przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych jest więc fakt, iż wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż:

 1. CypCo będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Spółki w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT,
 2. dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo, będzie uwzględniony w kalkulacji podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT,
 3. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła odliczyć otrzymaną od CypCo dywidendę,
 4. wypłacona przez CypCo na rzecz Spółki dywidenda będzie odpowiadała wartości dochodu CypCo przypisanemu Spółce za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo,

- po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie regulacji zawartych w art. 24a ustawy o CIT od dochodów CypCo przypadających na Spółkę.

Innymi słowy, w sytuacji gdy dochód CypCo przypadający na Spółkę za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo. zostanie wypłacony na rzecz Spółki w formie dywidendy, a Spółka pomniejszy podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane. Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem w świetle powołanych powyżej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka która:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493).
 2. posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w w/w rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przyszłości Spółka stanie się 100% wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego wymienionej w pkt. 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, pod nazwą „εταιρείες περιορισμένης ευθύνης” oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka będzie posiadała 100% udziałów w CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni.

Wnioskodawca nie spełnia przesłanki określonej w art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 z uwagi na fakt, że Rzeczpospolita Polska zawarła umowę z Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1383).

W przypadku zaś zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 24a ust. 3 ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3:

 1. w spółce tej polski podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych przez nią w roku podatkowym, pochodzi z tzw. „pasywnych” źródeł przychodów, to jest: z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, z przychodów uzyskiwanych ze zbycia udziałów lub akcji spółek, z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, z przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden z wyżej wymienionych rodzajów przychodów, w państwie siedziby (zarządu) zagranicznej spółki:
  • podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku, określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej.
  • zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Warunku tego nie bierze się jednak pod uwagę w sytuacji, kiedy dane przychody zagranicznej spółki podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie jej siedziby lub zarządu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Przepisów ust. 1, 13 i 14, w myśl art. 24a ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 24a ust. 17, ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli:

 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Z uwagi na fakt, że:

 1. Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a ustawy o CIT zostanie spełniony, czyli Spółka będzie posiadała bezpośrednio stosowny udział w CypCo;
 2. przychody CypCo będą związane z udziałem w Zagranicznych Spółkach Osobowych lub związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych przez CypCo, tj. przychodami CypCo będą przychody z tytułu uczestnictwa w zyskach Zagranicznych Spółek Osobowych realizujących Inwestycje Portfelowe, jak również przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych przez CypCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 3. przychody CypCo, o których mowa w pkt b powyżej, będą opodatkowane stawką podatku 12,5% lub niższą, jak również mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c zostanie spełniony, czyli przychody CypCo będą opodatkowane wg stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru

- CypCo będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną Spółki w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CypCo będzie zatem, spełniać przesłanki pozwalające na uznanie jej za tzw. zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 24a ust. 4 tej ustawy, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dodatkowo, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

W art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowano podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający proporcjonalnie na okres, w którym spełniony został warunek kontroli nad zagraniczną spółką kontrolowaną w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Szczególne zasady ustalania udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej zawarte zostały w ust. 7 i 8.

Artykuł 24a ust. 5 przewiduje możliwość dokonania odliczeń kwot otrzymanych z dywidend oraz z odpłatnego zbycia udziałów zagranicznej spółki kontrolowanej w kolejnych 5 latach podatkowych. Natomiast ust. 6 określa zasady dotyczące sposobu obliczania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej oraz momentu jego ustalenia. Stanowi on, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej. Przewiduje również zasadę, zgodnie z którą dochód ustala się za rok podatkowy kontrolowanej spółki zagranicznej.

Jak wynika z powyższego Spółka będzie zobowiązana do ustalenia na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo) przypadającego na okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni udział w kapitale CypCo. Tak ustalony dochód Spółka będzie miała prawo pomniejszyć o dywidendę wypłaconą przez CypCo na rzecz Spółki. W sytuacji gdy wypłacona przez CypCo dywidenda będzie odpowiadała wartości dochodu CypCo przypisanemu Spółce za okres, w którym Spółka posiadała nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni swój udział w kapitale CypCo po stronie Spółki nie powstanie dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 24a.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności postawione w nim pytanie, które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 w zw. z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tut. Organ podatkowy nie odniósł się natomiast do kwestii, podniesionej w opisie zdarzenia przyszłego, dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Spółki, z uwagi na spełnienie (w ocenie Wnioskodawcy) przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.