IPPB5/4510-763/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Czy dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę w Austrii, uzyskiwany w Polsce z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy dywidendy wypłacane wnioskodawcy mogą być opodatkowane w Polsce.
IPPB5/4510-763/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. podatek pobierany u źródła
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. udział
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. wydatek
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-763/15-2/MW z dnia 19 października 2015 r. (data doręczenia 22 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę w Austrii, uzyskiwany w Polsce z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • czy dywidendy wypłacane wnioskodawcy mogą być opodatkowane w Polsce (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę w Austrii, uzyskiwany w Polsce z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy dywidendy wypłacane wnioskodawcy mogą być opodatkowane w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa austriackiego działającą w formie Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej (komandytowej), w której byłby odpowiednio wspólnikiem lub komandytariuszem.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem lub wspólnikiem większościowym.

Przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż, instalacja i serwis urządzeń i technologii energii odnawialnej. W chwili obecnej działalność tego rodzaju prowadzona jest w Austrii przez wnioskodawcę. Utworzona spółka będzie we własnym imieniu i na własny rachunek nabywała od wnioskodawcy i osób trzecich urządzenia i ich części, a nadto we własnym imieniu i na własny rachunek będzie przeprowadzała instalację i serwis urządzeń na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Wnioskodawca jest austriackim rezydentem podatkowym i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2015 r., na wezwanie tut. Organu, Wnioskodawca wskazał:

 1. Wnioskodawca będzie posiadał udziały przez okres 2 lat;
 2. Spółka wypłacająca dywidendy będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji Wnioskodawcy potwierdzającego jego miejsce siedziby dla celów podatkowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę w Austrii, uzyskiwany w Polsce z działalności gospodarczej, którą spółka będzie prowadziła, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania...
 2. Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy dywidendy wypłacane wnioskodawcy mogą być opodatkowane w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przychód uzyskiwany w Polsce przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie opodatkowany w Polsce.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 26 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z art. 7 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce będzie podatnikiem posiadającym na terytorium Polski siedzibę. Nie ma przy tym znaczenia, że jedynym lub większościowym wspólnikiem tej spółki będzie spółka austriacka, będąca wnioskodawcą. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odrębnym podatnikiem i nie będzie stanowiła zakładu spółki austriackiej. Zyski przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością położonej w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce, gdyż będą to zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa zgodnie z art . 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Ad. 2.

W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolniona od pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. u. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - w skrócie: „PDOPrU”).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 PDOPrU zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie zaś do art. 22 ust. 6 PDOPrU przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Zgodnie z art. 5 Dyrektywy 2011/96/UE zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu. Zgodnie z załącznikiem 4. lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 Ustawy, podmiotem takim są spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts", "Sparkassen", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że co do zasady (z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej) zwolnione będą od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłacane na rzecz spółki mającej siedzibę w Austrii, a co za tym idzie - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolniona od pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy w tym zakresie.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie jednak z ust. 2 powołanej Umowy, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10%,
 2. 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Oznacza to, że co do zasady dywidendy wypłacane przez polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz wnioskodawcy będą opodatkowane w Austrii, jednakże dywidendy wypłacane wnioskodawcy jako Spółce posiadającej siedzibę w Austrii mogą być opodatkowane także w Polsce, ale podatek tak ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty dywidend brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia:
 • czy dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę w Austrii, uzyskiwany w Polsce z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • czy dywidendy wypłacane wnioskodawcy mogą być opodatkowane w Polsce (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm., dalej: „updop”), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto w myśl art. 22 ust. 6 updop, przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy (...).

Zgodnie z art. 22b updop, zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Dodatkowo należy wskazać art. 26 ust. 1 updop, zgodnie z którym osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W świetle natomiast art. 26 ust. 1c updop, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W myśl art . 26 ust. 1f updop w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art . 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art . 21 ust. 3 pkt 2 oraz art . 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art . 21 ust. 3 oraz art . 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art . 21 ust. 3a i 3c lub w art . 22 ust. 4 pkt 4.

Cytowane przepisy art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyrażonej w art. 22 ust. 1 oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Stwierdzić jednak należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, wszystkie wskazane w tej regulacji warunki muszą zostać łącznie spełnione.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa austriackiego działającą w formie Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej (komandytowej), w której byłby odpowiednio wspólnikiem lub komandytariuszem. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem lub wspólnikiem większościowym.

Przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż, instalacja i serwis urządzeń i technologii energii odnawialnej. W chwili obecnej działalność tego rodzaju prowadzona jest w Austrii przez wnioskodawcę. Utworzona spółka będzie we własnym imieniu i na własny rachunek nabywała od wnioskodawcy i osób trzecich urządzenia i ich części, a nadto we własnym imieniu i na własny rachunek będzie przeprowadzała instalację i serwis urządzeń na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wnioskodawca jest austriackim rezydentem podatkowym i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie posiadał udziały przez okres 2 lat. Spółka wypłacająca dywidendy będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji Wnioskodawcy potwierdzającego jego miejsce siedziby dla celów podatkowych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie na moment wypłaty spełnione zostaną przez Wnioskodawcę jak i spółkę wypłacającą dywidendę warunki przewidziane w powołanych wyżej przepisach art. 22 ust. 4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym warunek stanowiący o nieprzerwanym posiadaniu przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 2 lat tytułu własności co najmniej 10% jej udziałów, to uzyskany przez Wnioskodawcę (udziałowca) z tytułu wypłaty dywidendy przychód korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanej dywidendy. Jednocześnie spółka wypłacająca dywidendę winna posiadać, zgodnie z art. 26 ust. 1f updop, oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od wypłacanej na rzecz Wnioskodawcy dywidendy, należy uznać za prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zacytowane powyżej przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają bowiem rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921, dalej „umowa polsko-austriacka”). W myśl art. 10 ust. 1 umowy polsko-austriackiej, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże na podstawie art. 10 ust. 2 umowy, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć: a) 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10%, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Wobec powyższego, dywidendy wypłacane Wnioskodawcy przez spółkę z o.o. mogą być opodatkowane w Polsce, przy czym podatek tak ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty dywidend brutto.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.