IPPB5/4510-762/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz udziałowca dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz odsetek, w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu.
IPPB5/4510-762/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. dywidendy
 3. odsetki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz udziałowca dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu – jest prawidłowe,
 • obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz udziałowca odsetek w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz udziałowca dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz odsetek, w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność w sektorze nieruchomości. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest transparentna podatkowo spółka niemiecka utworzona w formie niemieckiej spółki komandytowej (dalej: Transparentna Spółka Niemiecka). Transparentna Spółka Niemiecka jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech.

Transparentna Spółka Niemiecka będzie miała dwóch wspólników o ograniczonej odpowiedzialności (o charakterze odpowiadającym komandytariuszowi polskiej spółki komandytowej):

 1. Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Niemczech (dalej: Fundusz Niemiecki 1).
 2. Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Fundusz Luksemburski). Planowane jest, że Fundusz Luksemburski będzie działał w formie SCS (sociètè en commandite simple), podmiotu transparentnego podatkowo zgodnie z prawem Luksemburskim, w związku z czym nie będzie on podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu. Inwestorem Funduszu Luksemburskiego będzie niemiecki fundusz emerytalny (dalej: Fundusz Niemiecki 2).

Niniejszy wniosek dotyczy skutków podatkowych wypłat dywidend i odsetek na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej w części, w jakiej w jej zyskach partycypuje Fundusz Niemiecki 2 (poprzez Fundusz Luksemburski).

Fundusz Niemiecki 2:

 • jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech,
 • podlega w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • na podstawie przepisów prawa niemieckiego jest zwolniony podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • uzyska certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwe niemieckie władze podatkowe.

Fundusz Niemiecki 2 ma charakter funduszu emerytalnego zdefiniowanego w art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP, tzn:

 • prowadzi program emerytalny,
 • jest podatnikiem posiadającym siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim (tj. w Niemczech) i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz niemieckich,
 • jego działalność podlega nadzorowi właściwych władz niemieckich,
 • posiada depozytariusza prowadzącego rejestr jego aktywów,
 • przedmiotem jego działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że:

 • Zakładane jest, że jedynym inwestorem Funduszu Luksemburskiego będzie Fundusz Niemiecki 2.
 • Fundusz Niemiecki 2 to fundusz emerytalny należący do systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech, którego uczestnikami mogą być grupy osób wykonujące określone kategorie zawodu (np. lekarze). Nie jest możliwe dokładne przyporządkowanie tego funduszu do kategorii wyróżnionych w prawie polskim (otwarty, pracowniczy itp.).
 • Fundusz Niemiecki 2 działa na podstawie prawa niemieckiego oraz w ramach systemu prawa niemieckiego. Jak już było wspomniane, Fundusz Niemiecki 2 działa w ramach systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech. Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 72 ust. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec) krajom związkowym Republiki Federalnej Niemiec została przypisana kompetencja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Tym samym, na podstawie art. 70 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec kraje związkowe w ramach ustawodawstwa związkowego ustanawiają instytucje, które mają za zadanie realizować powierzone krajom związkowym kompetencje.
 • Fundusz Niemiecki 2, jako podmiot stanowiący składową systemu ubezpieczeń społecznych w Republice Federalnej Niemiec, działa na podstawie przepisów wydanych przez kraj związkowy (land) Nadrenia-Północna Westfalia, które to przepisy zostały wydane na podstawie Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy te implementują do niemieckiego porządku prawnego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 988/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników.
 • Fundusz Niemiecki 2 jest zarządzany przez swoje organy.
 • Ramy działania Funduszu Niemieckiego 2 narzucone są przez ustawodawstwo kraju związkowego Nadrenia-Północna Westfalia. Niemniej jednak, Fundusz Niemiecki 2 ma Satzung der Nordrheinischen Ärzteversorgung (co jest odpowiednikiem statutu). Dokument ten został podpisany przez die Kammerversammlung (zgromadzenie).
 • Zawarcie umowy z depozytariuszem przez Fundusz Niemiecki 2 jest obligatoryjne w świetle prawa niemieckiego. Zgodnie z prawem niemieckim, rolę depozytariusza mogą pełnić tzw. instytucje kredytowe (Kreditinstitut) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 • Fundusz Niemiecki 2 wraz z momentem stworzenia go na podstawie ustawodawstwa krajów związkowych uzyskał również legitymację do realizowania wyznaczonych mu zadań.
 • Fundusz Niemiecki 2 jako Körperschaft öffentlichen Rechts, jest podmiotem publicznym, Ma osobowość prawną, zdolność do czynności prawnych, strukturę organizacyjną oraz własne organy. Fundusz Niemiecki 2 nie ma natomiast zdolności upadłościowej.
 • Ujawniony jako wspólnik Transparentnej Spółki Niemieckiej w stosownym rejestrze spółek nie będzie Fundusz Niemiecki 2, tylko działający w imieniu Funduszu Luksemburskiego podmiot zarządzający. Niemniej jednak, Fundusz Niemiecki 2 nie ma charakteru kontraktualnego/powierniczego.

W przypadku gdy Wnioskodawca osiągnie pozytywny wynik finansowy, zyski mogą zostać wypłacone Transparentnej Spółce Niemieckiej w drodze dywidendy lub innej formie dystrybucji udziału w zyskach osób prawnych.

Możliwe jest, że w przyszłości Transparentna Spółka Niemiecka udzieli Wnioskodawcy pożyczki. W związku z tym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej.

Wszystkie dochody Funduszów Niemieckich osiągane w Polsce, czyli m.in. dochody odsetkowe, jak również dywidenda lub inne formy dystrybucji udziału w zyskach osób prawnych będą związane z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 UPDOP w związku z wypłatą dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz udziałowca (Spółki Niemieckiej) w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu ...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP w związku z wypłatą odsetek na rzecz udziałowca (Spółki Niemieckiej) w części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiemu ...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Ad. 1.

Dywidendy wypłacane na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP ze względu na to, że ostatecznym odbiorcą tych płatności będą instytucja zbiorowego inwestowania i fundusz emerytalny, posiadające siedzibę w Niemczech.

W związku z powyższym Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 UPDOP, nie będzie zobowiązany do poboru podatku w związku z dokonywaniem wypłaty dywidend na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej.

Ad. 2.

Odsetki wypłacane na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP ze względu na to, że ostatecznym odbiorcą tych płatności będą instytucja zbiorowego inwestowania i fundusz emerytalny, posiadające siedzibę w Niemczech.

W związku z powyższym Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 UPDOP, nie będzie zobowiązany do poboru podatku w związku z dokonywaniem wypłaty odsetek na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Mając na uwadze, że Transparentna Spółka Niemiecka ma charakter podmiotu transparentnego podatkowo (nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech), konsekwencje podatkowe dokonywanych na jej rzecz wypłat powinny być oceniane przez pryzmat jej wspólników będących podatnikami podatku dochodowego tj. Funduszu Niemieckiego 1 i Funduszu Niemieckiego 2 (działającego poprzez Fundusz Luksemburski).

Niniejszy wniosek dotyczy skutków podatkowych wypłat dywidend i odsetek na rzecz Transparentnej Spółki Niemieckiej w części, w jakiej w jej zyskach partycypuje Fundusz Niemiecki 2 (poprzez Fundusz Luksemburski).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP podatek dochodowy z tytułu przychodów z tytułu odsetek osiąganych przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (w rozumieniu art. 3 ust. 2 UPDOP) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Z kolei w świetle art. 22 ust. 1 UPDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Wedle art. 26 ust. 1 UPDOP wskazane podmioty (w tym osoby prawne) dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1 UPDOP, są zobowiązane pobierać, w dniu wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Obydwa z powyższych przepisów stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a UPDOP).

W celu ustalenia właściwej stawki opodatkowania, wedle której Wnioskodawca, działający jako płatnik, powinien obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, wymagane jest ustalenie faktycznego właściciela należności objętych opodatkowaniem.

W opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym dywidendy i odsetki będą wypłacane na rzecz Spółki Niemieckiej. Jak wskazano powyżej, Transparentna Spółka Niemiecka będzie miała formę prawną odpowiadającą polskiej spółce komandytowej i zgodnie z prawodawstwem niemieckim nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zyski Transparentnej Spółki Niemieckiej będą alokowane pomiędzy Fundusz Luksemburski i Fundusz Niemiecki 1.

Z uwagi na fakt, że Transparentna Spółka Niemiecka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, w celu ustalenia skutków podatkowych wypłaty na jej rzecz dywidend i odsetek właściwe jest odwołanie się do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem rezydencji wspólnika tejże spółki. Zgodnie z regułami wykładni przepisów prawa podatkowego, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych, których stroną jest podmiot transparentny, powinny być oceniane na gruncie przepisów obowiązujących wspólników takiego podmiotu mających status podatników.

Zważywszy na fakt, że jednym ze wspólników Transparentnej Spółki Niemieckiej jest Fundusz Luksemburski, należy rozważyć, czy ten podmiot powinien być potraktowany jako ostateczny odbiorca należności z tytułu odsetek i dywidend wypłacanych przez Transparentną Spółkę Niemiecką. Ponownie, odpowiedź na to pytanie nie może być twierdząca.

Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, Fundusz Luksemburski ma charakter podmiotu transparentnego podatkowo i zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego nie jest w ogóle podatnikiem podatku dochodowego. Mając to na uwadze należy uznać, że ostatecznym odbiorcą płatności dokonywanych przez Transparentną Spółkę Niemiecką, w części, w jakiej zyski Transparentnej Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Luksemburskiego, jest Fundusz Niemiecki 2.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w opisanym zdarzeniu przyszłym status podmiotów transparentnych (tj. Transparentnej Spółki Niemieckiej i Funduszu Luksemburskiego) powinien być oceniany analogicznie do statusu spółki osobowej. W prawodawstwie wielu państw, w tym Polski, spółki osobowe nie podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wyjątkiem na gruncie ustawodawstwa polskiego jest spółka komandytowo-akcyjna). Dochody spółki osobowej podlegają natomiast podziałowi pomiędzy wspólników, gdzie podlegają opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że podmioty transparentne, takie jak Transparentna Spółka Niemiecka czy Fundusz Luksemburski nie podlegają opodatkowaniu, wspólnik/inwestor tej spółki podlega opodatkowaniu w odniesieniu do przysługującej mu części takich dochodów.

Jak wykazano powyżej, Transparentna Spółka Niemiecka i Fundusz Luksemburski nie są podatnikami podatku dochodowego. Z tego względu dochody Transparentnej Spółki Niemieckiej i Funduszu Luksemburskiego z tytułu dywidend i odsetek wypłaconych przez Wnioskodawcę „przepływają” do inwestora Funduszu Luksemburskiego tj. Funduszu Niemieckiego 2. Ocena skutków podatkowych takich wypłat powinna być więc dokonana wedle przepisów polskich dotyczących opodatkowania dochodu nierezydentów u źródła oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem rezydencji danego wspólnika/inwestora. W opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym inwestorem tym będzie Fundusz Niemiecki 2.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8 sierpnia 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-866/08-2/JB). Znajduje ono również potwierdzenie w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD (Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version, 2008, s. 45-46).

W związku z tym, w opisanej sytuacji skutki podatkowe płatności dywidend i odsetek (w części, w jakiej Fundusz Niemiecki 2 partycypuje w zyskach Transparentnej Spółki Niemieckiej) powinny być oceniane w oparciu o status podatkowy Funduszu Niemieckiego 2. Fundusz Niemiecki 2 podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Na potwierdzenie tego faktu może uzyskać certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe.

Jednocześnie, w świetle art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP podatnicy posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają zwolnieniu od podatku w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, podatnik musi spełniać warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a)-e):

 1. Fundusz Niemiecki 2 jest rezydentem podatkowym w Republice Federalnej Niemiec i jest w stanie uzyskać certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe.
 2. Fundusz Niemiecki 2 prowadzi działalność na podstawie zezwolenie właściwych władz niemieckich.
 3. Działalność Funduszu Niemieckiego 2 podlega nadzorowi właściwych władz Republiki Federalnej Niemiec.
 4. Fundusz Niemiecki 2 posiada depozytariusza prowadzącego rejestr jego aktywów.
 5. Przedmiotem działalności Funduszu Niemieckiego 2 jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Zwolnienie zdefiniowane art. 6 ust. 1 pkt 11a UPDOP ma charakter zwolnienia podmiotowego. W związku z tym znajduje ono zastosowanie do wszystkich dochodów osiąganych w Polsce przez Fundusz Niemiecki 2, zarówno tych opodatkowanych na zasadach ogólnych jak i opodatkowanych u źródła.

Wnioskodawca, działając jako płatnik, nie ma więc obowiązku poboru podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dywidend i innych przychodów (dochodów) z osób prawnych oraz odsetek wypłacanych na rzecz udziałowca (Transparentnej Spółki Niemieckiej) w części, w jakiej zyski Transparentnej Spółki Niemieckiej są przypisane Funduszowi Niemieckiemu 2.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.