IPPB5/4510-588/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka D. Polska Sp. z o.o. wypłacając dywidendę na rzecz D. SAS może zastosować, jako płatnik, zwolnienie z opodatkowania wypłacanej dywidendy i nie pobierać podatku u źródła?
IPPB5/4510-588/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nierezydent
 3. podatek
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego na rzecz spółki francuskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego na rzecz spółki francuskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jedyny Wspólnik Spółki D. Sp. z o.o. - Spółka D. SA przeznaczyła zysk za lata 2011 i 2012 na wypłatę dywidendy.

Podział zysku miał miejsce w następujący sposób:

 • za rok 2011 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki D. Sp. z o.o. w dniu 21.03.2012 r. podjęto uchwałę określającą termin wypłaty dywidendy do końca roku 2012. Dywidenda ta została częściowo wypłacona na rzecz udziałowca.
 • za rok 2012 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13.06.2013 r. podjęto uchwałę określającą termin wypłaty dywidendy za rok 2012 do dnia 31.12.2014 r.; podjęto również uchwałę o odroczeniu terminu wypłaty pozostałej części dywidendy za 2011 rok do 31.12.2013 r.

W dniu 13.12.2013 r. dotychczasowy udziałowiec, D. SA, sprzedał 100% udziałów w D. Sp. z o. o., Spółce D. Polska Sp. z o.o.

Na dzień sprzedaży udziałów D. SA była 100% właścicielem udziałów D. Sp. z o.o. przez okres ponad 2 lat.

W dalszej kolejności Spółka D. Polska Sp. z o.o. w dniu 01.08.2014 r., na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, przejęła w wyniku połączenia Spółkę D. Sp. z o.o. Wnioskodawca, Spółka D. Polska Sp. z o.o., jest więc następcą prawnym Spółki D. Sp. z o.o.

W roku 2014 Spółka D. SA zmieniła nazwę na D. Holding SAS.

W wyniku powyższych restrukturyzacji podmiotem, który fizycznie wypłaci dywidendę za lata 2011 i 2012 będzie D. Polska Sp. z o.o.

Ponadto w piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że Spółka D. SA, jedyny wspólnik D. Sp. z o.o., była spółką prawa francuskiego z siedzibą w Limoges. W roku 2014 D. SA zmieniła nazwę na D. Holding SAS i w dalszym ciągu jest spółką prawa francuskiego z siedzibą w Limoges, podlegała i nadal podlega opodatkowaniu od całości dochodów we Francji oraz nie korzystała i nie korzysta ze zwolnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka D. Polska Sp. z o.o. będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji D. Holding SAS (przed zmianą nazwy D. SA) zarówno za rok, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zysku, jaki i za rok fizycznej wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka D. Polska Sp. z o.o. wypłacając dywidendę na rzecz D. SAS może zastosować, jako płatnik, zwolnienie z opodatkowania wypłacanej dywidendy i nie pobierać podatku u źródła...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy dokonywaniu zaległej wypłaty z tytułu dywidendy na rzecz D. Holding SAS przez D. Polska Sp. z o.o., Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie dywidend z podatku dochodowego. Wynika to z faktu, iż jeszcze przed zbyciem udziałów w dniu 13.12.2013 r., zarówno Spółka uprawniona do otrzymania dywidendy, jak i spółka zobowiązana do wypłaty dywidendy spełniły przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku. Podjęcie uchwały o przyznaniu dywidendy spowodowało powstanie po stronie wspólnika roszczenia o jej wypłatę. W związku z tym zbycie przez wspólnika udziałów po powstaniu roszczenia nie ma wpływu na jego istnienie oraz podmioty uprawnione i zobowiązane z tego tytułu. Z tego względu niezbędne jest przyjęcie dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy jako podstawy do ustalenia prawa podatnika (D. Holding SAS) do zastosowania zwolnienia od podatku i zwolnienia płatnika (D. Polska Sp. z o.o.) z obowiązku potrącenia podatku.

Aby dywidenda nie podlegała w Polsce opodatkowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 4 i 4a oraz art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: UPDOP) powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę jest spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka uzyskująca dochody z dywidend posiada bezpośrednio niemniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
 4. udziały posiadane są nieprzerwanie przez 2 lata, przy czym warunek ten może zostać spełniony po dniu wypłaty dywidendy;
 5. spółka uzyskująca dochody z dywidend nie korzysta ze zwolnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 6. w przypadku zagranicznego wspólnika polska spółka dysponuje certyfikatem potwierdzającym jego zagraniczną-rezydencję podatkową;
 7. spółka wypłacająca dywidendę posiada pisemne oświadczenie, że spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W opisanym stanie faktycznym:

 1. dywidenda jest należna od spółki mającej siedzibę na terytorium Polski,
 2. uprawnioną do otrzymania dywidendy jest spółka D. Holding SAS, podlegająca opodatkowaniu od całość dochodów we Francji,
 3. spółka uzyskująca dochody z dywidendy była w posiadaniu 100% udziałów spółki zobowiązanej do wypłaty dywidendy tj. D. Sp. z o.o.; spółka wypłacająca dywidendę D. Polska Sp. z o.o. wykonuje to zaległe zobowiązanie wyłącznie jako następca prawny przejętej spółki D. Sp. z o.o.: na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia 01.08.2014 r. D. Polska Sp. z o. o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki D. Sp. z o.o., w tym również w zobowiązanie do wypłaty dywidendy,
 4. spółka uzyskująca dochody z dywidendy była w posiadaniu 100% udziałów spółki zobowiązanej do wypłaty dywidendy przez okres ponad dwóch lat,
 5. spółka D. Holding SAS nie korzysta ze zwolnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 6. spółka, która jako następca prawny wypłaci dywidendę, będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji odbiorcy dywidend potwierdzającym jego francuską rezydencję zarówno za rok, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zysku, jaki i za rok fizycznej wypłaty dywidendy,
 7. spółka wypłacająca dywidendę będzie również posiadać oświadczenie że spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Należy podkreślić, że regulacje prawne dot. podmiotów uprawnionych do dywidendy zawarte w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wyraźnie wskazują, że uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku - art. 193 § 1 KSH. Zgodnie z art. 191 § 1 KSH wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Podjęcie uchwał o przyznaniu dywidendy rodzi więc po stronie wspólnika roszczenie o jej wypłatę. Tym samym zbycie przez wspólnika udziałów po powstaniu roszczenia nie ma wpływu na jego istnienie oraz podmioty uprawnione i zobowiązane z tego tytułu. Z tego względu niezbędne jest przyjęcie dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy jako podstawy do ustaleni prawa podatnika (D. Holding SAS) do zastosowania zwolnienia od podatku i zwolnienia płatnika (D. Polska Sp. z o.o.) z obowiązku potrącenia podatku.

Na takim stanowisku stanął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2011 r., sygn. IPPB5/423-841/11-2/PS, uznając za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy przy dokonywaniu zaległych wypłat z tytułu dywidendy przez Spółkę przejętą miała ona prawo do zastosowania zwolnienia dywidend z podatku dochodowego ze względu na fakt, iż w dacie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz w ustalonych uchwalą terminach wypłaty dywidendy uprawniony podmiot tj. X. GmbH spełniał przesłanki do zastosowania tego zwolnienia.

Należałoby tutaj również odwołać się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2001 r. sygn. akt I SA Gd 2513/98 (Pr.i P. 2006/2/43), który orzekł: „Dla kwalifikacji danego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych istotne jest, że dochód ten ma swoje źródło w fakcie bycia udziałowcem/akcjonariuszem.

Trzeba ponadto podkreślić, że późniejsze zmiany własnościowe nie powinny mieć wpływu na nabyte przez udziałowca uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia również ze względu na to, że stałoby to w sprzeczności z celem wprowadzenia do UPDOP przepisów implementujących Dyrektywę Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (90/435/EWG), obecnie Dyrektywę 2011/96/UE (dalej: Dyrektywę). Cytując preambułę do Dyrektywy: „Celem niniejszej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych zysków podzielonych wypłacanych przez spółki zależne ich spółkom dominującym z podatku potrącanego u źródła dochodu oraz wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej. Konsolidacja spółek różnych państw członkowskich może okazać się konieczna dla stworzenia w ramach Unii warunków analogicznych do warunków rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania tego rynku wewnętrznego. Takie operacje nie powinny być utrudniane przez ograniczenia, niedogodności lub zakłócenia wynikające w szczególności z przepisów podatkowych państw członkowskich. Stąd też niezbędne jest, w odniesieniu do konsolidacji spółek różnych państw członkowskich, określenie zasad opodatkowania, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymogów rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność oraz zwiększyć ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym.” Skoro beneficjent dywidendy spełniał ustawowe warunki zwolnienia w chwili nabycia roszczenia o wypłatę dywidendy, to fakt pozbawienia go takiego uprawnienia ze względu na późniejsze zbycie udziałów oraz restrukturyzację spółki zobowiązanej do wypłaty dywidendy i opodatkowanie dochodów z dywidendy byłoby naruszeniem wspomnianej Dyrektywy.

Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest stanowisko, iż przy dokonywaniu zaległej wypłaty z tytułu dywidendy na rzecz D. Holding SAS przez D. Polska Sp. z o.o. Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie dywidend z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.