IPPB5/423-932/11-3/AJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?2. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu A. B., będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?
IPPB5/423-932/11-3/AJinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. fundusz
 3. podatnik
 4. podwyższenie kapitału
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2011 r. (data wpływu 22.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania dywidendy wypłaconej Wnioskodawcy przez luksemburską spółkę działającą w reżimie A. B. - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych przeznaczenia ww. dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki luksemburskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dywidendy wypłaconej Wnioskodawcy przez luksemburską spółkę działającą w reżimie A. B. oraz skutków podatkowych przeznaczenia ww. dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki luksemburskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest osobą prawną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Podatnik rozważa inwestowanie w utworzone na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga („Luksemburg”) wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne („A.”) zarejestrowane jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale („B.”). Inwestycja będzie polegać na zakupie (obejmowaniu) przez Wnioskodawcę akcji lub innych tytułów uczestnictwa upoważniających do udziału w zyskach Funduszu A. B.

Podatnik nie posiada i nie będzie posiadał na terytorium Luksemburga zakładu ani nie wykonuje i nie będzie tam wykonywać wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa CIT”) oraz Konwencji z 14 czerwca 1995 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku („Konwencja”).

Fundusz A. B. będzie działał w formie spółki handlowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną - luksemburskiej spółki kapitałowej, jako societe anonyme (spółka akcyjna). Fundusz będzie posiadał rezydencję podatkową w Luksemburgu, tj. będzie podlegał tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i będzie dysponował certyfikatem rezydencji podatkowej. Fundusz A. B. działać będzie na podstawie luksemburskiej ustawy o specjalnych funduszach inwestycyjnych z 13 lutego 2007 r. Fundusz A. B. nie będzie spółką holdingową, o której mowa w art. 29 Konwencji.

W związku z inwestowaniem w Fundusz A. B. Podatnik będzie miał prawo partycypowania w zysku wypracowanym przez ten Fundusz w postaci wypłacanej Podatnikowi dywidendy. Może się również zdarzyć, iż Podatnik dokona „reinwestycji” dywidendy rozumianej jako mechanizm polegający na przeznaczeniu kwoty przysługującej Podatnikowi dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji i tytułów uczestnictwa w kapitałowej spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie A. B. Zgodnie z prawem podatkowym Luksemburga dywidenda wypłacana na rzecz rezydentów podatkowych innego kraju podlega, co do zasady, 15% zryczałtowanemu podatkowi u źródła, jednakże w niektórych sytuacjach (np. dywidendy otrzymywanej z podmiotów zbiorowego inwestowania między innymi takich jak fundusze inwestycyjne) dywidenda może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ...
 2. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu A. B., będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zarówno przychód powstały z tytułu dywidendy wypłaconej przez Fundusz A. B. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, jak również związany z „reinwestycją” takiej dywidendy rozumianej jako jej przeznaczenie na podwyższanie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie A. B., będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji.

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy CIT osoby prawne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tym samym, Podatnik jako polski rezydent dla celów podatkowych podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w tym od przychodów uzyskanych na terytorium Luksemburga. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy CIT od dochody (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskane przez polskiego rezydenta łączy się z dochodami (przychodami) uzyskanymi na terytorium Polski o ile nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 wolne od podatku dochodowego w Polsce są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

W rozumieniu powyższych przepisów należy uznać, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania uzyskany na terytorium Luksemburga przychód z dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, o ile Konwencja nie stanowi inaczej, w tym w szczególności nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania w Polsce takich przychodów.

Mając zatem na uwadze brzmienie przywołanego 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT należy ustalić, czy zgodnie z Konwencją dochód z tytułu dywidendy wypłacanej w Luksemburgu jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, czy też nie.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż Konwencja ma zastosowanie wobec podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach (art. 1), co ma miejsce w analizowanej sytuacji bowiem zarówno Podatnik jaki Fundusz A. B. mają miejsce zamieszkania/siedzibę w umawiających się Państwach (tj. odpowiednio w Rzeczpospolitej i Luksemburgu). Dodatkowo, żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej stosowania do spółek prawa luksemburskiego działających w reżimie A. B.. Jedyne ograniczenie podmiotowe w stosowaniu Konwencji zostało zawarte w art. 29 i dotyczy spółek holdingowych w rozumieniu szczegółowego ustawodawstwa luksemburskiego. Ponieważ luksemburskie spółki A. B. nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu prawa luksemburskiego, należy zatem a contrario przyjąć, iż w przypadku pozostałych spółek prawa luksemburskiego przepisy Konwencji mają zastosowanie. Stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydanym 24 października 2001 r. sygn. II/1425-S38 HE/CG, i opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej wspomnianej instytucji.

We wspomnianym piśmie wymienione są enumeratywnie konwencje, z których wynika uznawalność luksemburskich funduszy inwestycyjnych działających w reżimie B. za beneficjentów konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz te, których luksemburskie spółki inwestycyjne nie mogą stać się beneficjentami. Wśród krajów, które uznają fundusze luksemburskie za beneficjenta konwencji, została wymieniona również Polska. W konsekwencji, w świetle powołanego pisma, uregulowania Konwencji mają zastosowanie do funduszy inwestycyjnych A. B.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Jednocześnie jednak, na mocy art. 10 ust. 2 Konwencji dywidendy te mogą być również opodatkowane w Luksemburgu i według prawa Luksemburskiego, tj. w Państwie w którym spółka wypłacająca dywidendę ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 15% kwoty dywidendy brutto. Przez dywidendy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, należy rozumieć dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Dodatkowo, Konwencja w art. 24 ust. 1 lit. a) przewiduje metodę unikania podwójnego opodatkowania zgodnie, z którą jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Jak podkreślił Minister Finansów w piśmie z dnia 24 października 2006 r. (Nr DD7-033-136/ML/06/5656): „zgodnie z postanowieniami Konwencji (Polsko-Luksemburskiej - przyp. Podatnika), Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie”.

Warto także podkreślić, iż art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji dotyczy wyłącznie dochodu z odsetek lub należności licencyjnych, a zatem nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji. W związku z powyższym, przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, przykładowo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2011.02.03 (Nr IPPB2/415-968/10-2/AS) oraz z dnia 19.11.2009 r. (Nr IPPB2/415-549/09-2/AK), czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21.10.2008 r. (Nr ILPB2/415-471/08-3/JK), w której organ potwierdził, iż „otrzymane przez Wnioskodawczynię dywidendy od spółki akcyjnej (societe anonyme) lub z o.o. (societe a responsibilite limitee) mających siedzibę w Luksemburgu, utworzonych w reżimie A. lub B., które to spółki przyjęły dodatkowo reżim A., nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji”.

W innej interpretacji wydanej w dniu 13 grudnia 2007 r. (sygn. ILPB2/415-151/07-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu również stwierdził, iż: „na mocy Konwencji dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce”.

Ponadto, zdaniem Podatnika na tej samej zasadzie, przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która następnie zostaje reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji / tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie A. B., będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Istotnym jest bowiem, aby mechanizm reinwestowania dywidendy był z punktu widzenia prawa luksemburskiego traktowany jako wypłata dywidendy stosowanie do art. 10 ust. 3 Konwencji. Wówczas zaś, znajdują zastosowanie przepisy właściwe dla przychodu z dywidendy, w tym art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji.

Tym samym, dochód z dywidendy mający swoje źródło w Luksemburgu i zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT w związku z art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.