IPPB5/423-915/11-3/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do NewCo, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez NewCo PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2010 r. (data wpływu 12.09.2010 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 04.11.2010 r. (data nadania 08.11.2010 r., data wpływu 14.11.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej - jest prawidłowe,
 • braku obowiązku Spółki jako płatnika do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz braku obowiązku Spółki jako płatnika do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje przystąpić ze swoim udziałowcem – XY Poland S.A. (dalej: „Udziałowiec” lub „NewCo”) do Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”). Udziałowiec posiada 100% udziałów w Spółce. Spółka oraz Udziałowiec planują, że okres trwania PGK wyniesie co najmniej 3 lata podatkowe. Po utworzeniu PGK, w trakcie jej trwania, spodziewane jest wypłacanie przez Spółkę dywidend na rzecz Udziałowca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do NewCo, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez N. PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne dywidendy wypłacane przez Spółkę do N, w sytuacji, gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez N. PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 654 z późn. zm., dalej: „updop”), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednakże, w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 17
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Dodatkowo, na podstawie art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jednocześnie, w świetle art. 22 ust. 4b zd. pierwsze ustawy o updop, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zdaniem Podatnika, z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, iż co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Niemniej jednak, ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wobec podmiotów spełniających określone warunki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, dywidendy wypłacane przez Spółkę należącą do utworzonej przez N PGK (dywidendy wypłacane w ramach PGK do N), będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o updop, tj.:

 1. Spółka (wypłacająca dywidendy) będzie traktowana jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 2. NewCo (otrzymujący dywidendy) będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 3. NewCo będzie odbiorcą dywidend wypłacanych przez Spółkę wchodzącą w skład PGK,
 4. N będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% akcji w kapitale Spółki wchodzącej w skład PGK,
 5. N w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez Spółkę wchodzącą w skład PGK, będzie posiadać akcje Spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, lub dwuletni okres nieprzerwanego posiadania przez Podatnika akcji Spółki upłynie po momencie wypłaty na rzecz N dywidend przez Spółkę (w przypadku wypłaty przedmiotowych dywidend przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji Spółki przez N.).

Ad. 1 i 2)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 updop, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki kapitałowe oraz spółki kapitałowe w organizacji. Jednocześnie jednak ustawodawca w art. 1a updop przewidział szczególną formę podatnika, to jest Podatkową Grupę Kapitałową. Zgodnie z art. la ust. 1 updop, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Przy czym, ustawodawca w ust. 2 szczegółowo określił warunki, jakie powinna spełniać podatkowa grupa kapitałowa. Z kolei zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o updop, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 updop. Natomiast art. 7 ust. 3 pkt 3 updop stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22 updop, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21 updop, jeżeli związane są z działalnością zakładu. Z przytoczonych wyżej przepisów, w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że nie wszystkie uzyskane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej dochody będą podlegały opodatkowaniu w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z przytoczonego wyżej art. 7a ust. 1 ww. ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegają dochody obliczane zgodnie z art. 19 tej ustawy, natomiast sposób opodatkowania dywidend został uregulowany w art. 22 updop. Oznacza to, że w przypadku wypłacenia dywidendy przez Spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend, będzie spółka, której zostanie wypłacona dywidenda, analogicznie płatnikiem będzie spółka wypłacająca dywidendę, wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej. Innymi słowy, w przypadku spółki, należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Ponadto należy zauważyć, iż żaden przepis updop nie pozbawia spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Co więcej, zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: „Ordynacja Podatkowa”) definiuje podatnika jako, między innymi, osobę prawną, podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W związku z powyższym, skoro, jak wskazano wyżej, obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania dywidend ciąży na spółkach, a nie na PGK, to należy uznać spółki wchodzące w skład PGK za podatników w rozumieniu updop w zakresie tych przychodów, które nie stanowią podstawy obliczenia dochodu w rozumieniu art. 7 i 7a updop, to jest także w zakresie dywidend.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Podatnika, dyskutowane w tym punkcie warunki zwolnienia podatkowego należy uznać za spełnione.

Ad. 3)

Dywidendy przez Spółkę będą wypłacane bezpośrednio N. Tym samym N będzie odbiorcą dywidend wypłacanych przez Spółkę, a warunek ten należy uznać za spełniony.

Ad. 4 i 5)

W momencie wypłaty dywidendy, N będzie właścicielem 100% udziałów Spółki. Ponadto, N planuje nie zbywać tych udziałów przez okres co najmniej dwóch lat od dnia ich nabycia. Tym samym, zdaniem Spółki, warunki te należy uznać za spełnione.

W związku z powyższym, zdaniem Podatnika, w przypadku wypłaty przez Spółkę na rzecz N dywidendy w ramach PGK, spełnione będą wszystkie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia podatkowego z opodatkowania dywidend, a tym samym dywidendy te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Niniejsze stanowisko znalazło potwierdzenie w postanowieniu Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z dnia 4 lipca 2007 r. znak US.OP/423-6/MG/07, zgodnie z którym: „Zatem, wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskującej przychody z tytułu wypłaconej dywidendy przez spółkę, również należącą do tej grupy, mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące zwolnienia”.

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 10 września 2009 r. znak IBPB II/2/423-12/09/NC uznaje zdanie podatnika za prawidłowe i stwierdza, iż: „wnioskodawca będzie spełniać łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidendy wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej będzie podlegał zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Stanowisko powyższe jest podzielane także w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, autorzy „Leksykonu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych 2008” (Dorota K-Ł, Bogdan Olszewski, Oficyna Wydawnicza Unimex), twierdzą na stronach 46-47 przywołanej pozycji, iż: „Od 1 stycznia 2003 r. skreślono art. 22 ust. 3 updop, który przewidywał zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej uzyskującej dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych od spółek wchodzących w skład opisywanej grupy. Skreślenie wspomnianego przepisu nie spowoduje jednak automatycznego opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zastosowanie będzie miało bowiem w tym przypadku ogólne zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 updop”.

Analogiczne stanowisko prezentują autorzy komentarza „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” (pod redakcją dr Janusza Marciniuka, Wydawnictwo C.H. Beck), w którym na stronie 1061 stwierdzają iż: „Artykuł 22 ust. 3 dotyczył opodatkowania dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z dniem 1.1.2007 r. regulacja ta została uchylona. Nie zostały wprowadzone żadne przepisy przejściowe. Spółki z podatkowych grup kapitałowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach ogólnych”.

Dodatkowo, Podatnik pragnie również zauważyć, iż za powyższym stanowiskiem przemawia także interpretacja celowościowa przepisów updop. Celem art. 22 ust. 4 i następne updop było zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo nawet w niewielkim stopniu (docelowo 10%) . W związku z tym tego typu przepływy pieniężne pomiędzy podmiotami bardzo silnie powiązanych ze sobą kapitałowo (co najmniej 95%), nie mogą wiązać się z jakimkolwiek dodatkowym obciążeniem podatkowym.

W związku z faktem, że zdaniem Spółki dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz N podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 26 nie będzie zobowiązana do pobierania podatku z tego tytułu.

Podsumowując, zdaniem Podatnika, dywidendy, które ewentualnie wypłaci ona do N, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku z tego tytułu.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy poinformować, iż w obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2011 r., Nr 74, poz. 397 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.